Nový rok ve vaší peněžence. Čtěte, co všechno se mění

Petr Kučera Petr Kučera
1. 1. 2014 18:05
Změny roku 2014: Dědění, odškodnění, daně, pokuty v MHD, elektřina, pojištění...
Foto: Isifa/Thinkstock

Nejvýraznější změnou, která se v roce 2014 dotkne prakticky každého, je nový občanský zákoník. Mění pravidla ohledně lidského života doslova od narození až do smrti - včetně třeba bydlení, nakupování, vztahů v rodině nebo se sousedy.

Příjemnou a málokdy vídanou novinkou je výrazné zlevnění elektřiny. Začátek nového roku přitom ani v dalších oblastech nepřináší zásadní důvody, proč by ceny měly rychle vyskočit jako v předchozích dvou letech, kdy stouply hlavně kvůli zvýšení daně z přidané hodnoty.

Předčasný konec vlády Petra Nečase a podzimní předčasné volby přispěly k tomu, že od ledna nedochází ani k původně plánované daňové reformě, ani k dalším velkým změnám sociálních dávek nebo spoření na důchod.

Připravili jsme přehled hlavních novinek, především z pohledu osobních financí. Podrobnější informace najdete v již dříve publikovaných textech, na které v tomto přehledu odkazujeme.

Nový občanský zákoník

Prvního ledna 2014 začíná platit zcela nová úprava soukromého práva, zejména nový občanský zákoník. Nový předpis má být systematičtější, přehlednější a modernější než jeho předchůdce (podle kritiků je však naopak mnohdy zbytečně podrobný, používá archaické výrazy a přerušuje dosavadní kontinuitu soudních „výkladů" zákona).

Zákoník mimo jiné posiluje smluvní volnost a svobodu vůle nad zbytečnými formalitami. Odstraňuje také komplikovanou dualitu hlavně mezi občanským a obchodním zákoníkem. Přestože i dosud platilo, že tím hlavním byl občanský zákoník, v praxi řadu situací - například smluv - upravovaly oba. Role občanského zákoníku jako kodexu soukromého práva tak nyní ještě posílí. Speciální úprava pro některé oblasti nicméně zůstane - například zákoník práce, autorský zákon nebo zákon o obchodních korporacích. I nadále platí, že občanský zákoník jim je nadřazen, pokud neobsahují odlišnou úpravu.

Smlouvy, předsmluvní odpovědnost

Ubývá případů právního jednání, kdy zákon požaduje přesné formální požadavky. Současně se sjednotí dosavadní dvojkolejná úprava - typicky kupní smlouvy - daná občanským i obchodním zákoníkem.

Zákoník výslovně zmiňuje takzvanou předsmluvní odpovědnost. Zjednodušeně řečeno: Pokud jednání o smlouvě dospějí tak daleko, že se její uzavření jeví jako vysoce pravděpodobné, a jedna ze stran najednou „cukne", aniž má pro to „spravedlivý důvod", může po ní druhá strana chtít náhradu škody. Při jednání o uzavření smlouvy si smluvní strany musí sdělit všechny „skutkové a právní" okolnosti, o nichž ví nebo vědět musí. Pokud vám tedy protistrana něco podstatného zamlčí, může za to nést odpovědnost.

Spotřebitelská práva

Občanský zákoník na mnoha místech posiluje práva spotřebitelů (ačkoliv kritici varují, že jinde naopak dosavadní pravidla rozvolňuje).

Jedno z důležitých ustanovení se týká smluv uzavřených adhezním způsobem - tedy předem připravených „formulářů", jaké spotřebitelům dávají k podpisu zejména velké společnosti. Pokud tato smlouva obsahuje doložku, „která je pro slabší stranu zvláště nevýhodná, aniž je pro to rozumný důvod, zejména odchyluje-li se smlouva závažně a bez zvláštního důvodu od obvyklých podmínek ujednávaných v obdobných případech", je doložka neplatná. Jestliže lze tuto doložku přečíst jen se zvláštními obtížemi, nebo je pro osobu průměrného rozumu nesrozumitelná, je platná jen tehdy, nepůsobí-li slabší straně újmu nebo prokáže-li druhá strana, že slabší straně byl význam doložky dostatečně vysvětlen.

Kdo se ve smlouvě zaváže k něčemu, co je v hrubém nepoměru k tomu, co poskytla protistrana, bude se moci za určitých okolností domáhat zrušení smlouvy a navrácení všeho do původního stavu.

Nemovitosti, nájem bytu

Mění se pravidla pro zvyšování nájemného. Pokud se strany na zvyšování nedomluví ve smlouvě (nebo jej naopak nevyloučí), bude možné nájemné jednostranně změnit až do tržní výše. Toto navržené zvýšení spolu s tím, k němuž již došlo v posledních třech letech, však nesmí být vyšší než 20 procent.

Nájemce dostane možnost pronajmout část bytu jiné osobě bez souhlasu pronajímatele, jestliže v bytě sám trvale bydlí a jestliže tuto změnu majiteli nahlásí. Stejně tak má právo chovat v bytě zvíře, pokud tím pronajímateli nebo ostatním obyvatelům domu nezpůsobí obtíže nepřiměřené poměrům v domě.

Důležitou změnou je návrat k pravidlu, že stavba je součástí pozemku. Pokud i po lednu zůstanou vlastníci odlišní, získají vzájemně předkupní právo.

Dědění

V závěti je nově možné uvést podmínku (například úspěšné ukončení studia) či příkaz (například opravit zděděný dům nebo povinnost postarat se o psa) pro získání dědictví. Zákoník nicméně stanoví několik výjimek, zejména týkající se uzavírání, trvání nebo ukončení manželství.

Zmenší se „povinný díl", který musí dostat takzvaní nepominutelní dědici - potomci zůstavitele -  nehledě na obsah závěti. Nezletilý potomek má právo na tři čtvrtiny podílu, který by dostal při dědění ze zákona (dosud šlo o celý podíl). Zletilý potomek má nově nárok jen na čtvrtinu zákonného dědického podílu (dosud polovinu).

Rozšiřuje se okruh osob dědících takzvaně ze zákona. Nově jde o praprarodiče nebo sestřenice a bratrance.

Dosud platilo, že dědic odpovídá za dluhy zůstavitele jen do hodnoty nabytého majetku. Nově na něj dluhy přejdou v plném rozsahu, ručí za ně tedy i svým vlastním majetkem. Zákoník nicméně dává možnost, jak toto přísnější pravidlo omezit.

Svéprávnost

Plnou svéprávnost bude moci získat i nezletilá osoba, které je alespoň 16 let, pokud je schopna se sama živit a obstarávat si své záležitosti. I šestnáctiletý tak bude moci například podnikat.

Zákoník ruší dosavadní možnost zbavit člověka svéprávnosti (způsobilosti k právním úkonům). Nově bude možné svéprávnost pouze omezit, a to vždy nejvýše na tři roky.

Rodičovství, osvojení, manželé

Doba pro popření otcovství se prodlouží z dnešních tří do šesti let od narození dítěte.

Zákoník stanoví, že osvojitel je povinen informovat dítě o tom, že bylo osvojeno, a to nejpozději do zahájení školní docházky. Současně výslovně umožňuje i osvojení zletilé osoby.

Ten z manželů, který je vlastníkem nemovitosti, se bude muset zdržet všeho, co by mohlo ohrozit rodinnou domácnost. Bez písemného souhlasu druhého z manželů nesmí nemovitost například prodat či zastavit. Zájem rodiny a dětí tedy bude mít přednost před právem na majetek.

Rozvedený manžel už nebude moci expartnera s dětmi vystěhovat z bytu či domu, pokud jim nezajistí odpovídající náhradní bydlení.

Náhrada újmy

Zásadní změna čeká spory o náhradu za ublížení na zdraví či usmrcení. Místo dosavadních tabulek bude vše záviset na úvaze soudce. Náhradu nemajetkové újmy budou přitom moci kromě poškozeného požadovat například i jeho příbuzní. Očekává se, že „odškodnění" mohou vzrůst až několikanásobně.

Nový občanský zákoník potěší i lidi, kteří chtějí náhradu za zničenou věc. Dosud měl v zásadě nárok na cenu opravy, obvykle sníženou o část odpovídající stáří nahrazované věci. Nově může nárokovat i výdaje na obnovení nebo nahrazení funkce poškozené věci.

Speciální situací je případ, kdy někdo poškodí cizí věc ze svévole nebo škodolibosti. Hrozí mu, že bude muset zaplatit takzvanou cenu zvláštní obliby, která může být výrazně vyšší než tržní cena.

Posílí také práva klientů cestovních kanceláří. Pokud cestovní kancelář zásadně nedodrží své závazky, bude muset lidem zaplatit nejen skutečně vzniklou škodu (například dodatečné výdaje) nebo třeba vrátit cenu zájezdu, ale také případně nahradit nemajetkovou újmu za narušení dovolené.

Elektřina a plyn

Mezi zprávami o pokračujícím zdražování čeká tentokrát jedna výjimka. Českým domácnostem od ledna výrazně zlevní elektřina a v řadě případů i zemní plyn. Může za to situace na trhu i rozhodnutí Energetického regulačního úřadu.

Celková cena elektřiny pro domácnosti od ledna klesne v průměru o 10,9 procenta oproti roku 2013. Například klienti ČEZu uspoří celkem asi 12 procent, klienti E.Onu 9,5 procenta a Pražské energetiky 8,8 procenta.

Řadě odběratelů pak mírně klesne i celková cena za zemní plyn. To se ale netýká zákazníků v distribučním území skupiny E.ON - tam si naopak za plyn mírně připlatí. Smůlu mají i někteří klienti Jihomoravské plynárenské.

Energetický regulační ústav současně ukončí provozní podporu novým solárním a bioplynovým elektrárnám. Méně ekologické zdroje (uhlí a spalovny) přitom bude paradoxně podporovat dál.

Řidičský průkaz, pokuty v MHD

Poslední prosincový den skončila platnost řidičských průkazů vydaných od 1. ledna 2001 do 30. dubna 2004.

Kdo chce místo autem jet hromadnou dopravou, měl by si dát pozor na vyšší pokuty za jízdu načerno. Vyšší takzvanou přirážku k jízdnému umožnil revizorům nový zákon, platný už od května 2013. Až dosud činila horní hranice 1000 korun, nově se zvedla na 1500 korun.

Na maximum zvyšují od ledna pokutu například Praha (při zaplacení na místě „jen" 800 korun) a Plzeň (až od 41. dne po kontrole). Už v červnu zvýšila pokutu Ostrava, v červenci Olomouc, České Budějovice či Karlovy Vary, v září Brno a Jihlava.

Daňové změny

První skupina daňových změn platí už pro příjmy za rok 2013 a prosadila je ještě Nečasova vláda. Naplno se projeví v daňovém přiznání podávaném v první polovině roku 2014.

Lidé s nejvyššími příjmy: Lidé s příjmy nad čtyřnásobek průměrné mzdy - tedy zhruba nad 100 tisíc korun měsíčně - zaplatí státu výrazně více než dosud. Jednak odvedou takzvaný solidární příspěvek (sedm procent nad tuto hranici), jednak se jich dotkne zrušení stropů pro odvody na zdravotní pojištění. Sami si navíc budou muset podávat daňové přiznání. Podrobněji zde.

Živnostníci a další OSVČ: Pokud osoby samostatně výdělečně činné využijí takzvané výdajové paušály, nebudou moci současně uplatnit daňové slevy na dítě a na manžela či manželku. Při souběhu příjmů z více druhů činností, přičemž u některých poplatník bude využívat paušál a u některých ne, bude nárok na daňové úlevy zachován, pokud součet dílčích základů, u kterých byly paušály uplatněny, není vyšší než 50 procent celkového základu daně. U činností spadajících do paušálů ve výši 40 a 30 procent (svobodná povolání, autorské honoráře či příjmy z pronájmu) je však nově půjde využít pouze u příjmů nepřesahujících dva miliony korun. Samotná výše paušálů se nakonec nemění. Podrobněji zde.

Důchodci s vlastními příjmy: Výdělečně činní příjemci starobních důchodů si již nebudou moci od daně z příjmů odečítat základní slevu na poplatníka v roční výši 24 840 korun. V praxi si tak připlatí tisíce korun na dani z příjmů. Vedle důchodců pracujících jako zaměstnanci či brigádníci se tato novinka týká i živnostníků a dalších OSVČ, tedy například i penzistů s příjmy z pronájmu nebo malé fotovoltaické elektrárny na střeše vlastního domu. Podrobněji zde.

Druhá skupina změn je součástí „balíčku" prosazeného nakonec jako zákonné opatření Senátu. Začínají platit počínaje příjmy za rok 2014, projeví se tak nejpozději v daňovém přiznání podávaném na začátku roku 2015. Vychází z Kalouskových návrhů, které nestihla přijmout rozpuštěná Sněmovna.

Převod nemovitostí: Dosavadní daň z převodu nemovitostí je od ledna 2014 nahrazena daní z nabytí nemovitostí. Sazba daně se oproti současnému stavu nemění - zůstává čtyřprocentní. I po lednu 2014 zůstane pravidlo, že kupující za odvod daně pouze ručí, pokud ji nezaplatí prodávající. Smluvní strany si nicméně nově mohou zvolit, že poplatníkem daně bude nabyvatel. Končí nutnost pořizování znaleckého posudku u staveb pro bydlení a rekreační účely. Omezit se má také rozsah písemností přikládaných k přiznání. Podrobněji zde.

Příležitostné příjmy: Tato změna potěší všechny, kdo si nepravidelně přivydělávají například prodejem přebytků z vlastní zahrady nebo malých polí. Limit pro daňové osvobození příjmů z příležitostné činnosti se totiž od ledna 2014 zvýší z nynějších dvaceti na třicet tisíc korun ročně. Vyšší hranici osvobození ale mohou využít nejen lidé s přivýdělky z pěstitelství či chovatelství. Týká se všech příjmů z příležitostných činností nebo z příležitostného pronájmu movitých věcí, včetně příjmů ze zemědělské výroby, která není provozována podnikatelem.

Dědická daň: Od ledna 2014 končí i zbytek dosavadní dědické daně. Díky tomu mohou ušetřit desítky tisíc korun lidé, kteří budou dědit po vzdáleném příbuzném nebo po člověku, s nímž nejsou příbuzní ani s ním společně nežili. Zrušení dědické daně pomůže také firmám. Podrobněji zde.

Darovací daň: Naopak až trojnásobně vzroste darovací daň. Nejvýraznější růst postihne „menší" dary v řádech stovek tisíc korun. Ještě více než fyzické osoby si připlatí firmy. Darovací daň v dosavadním pojetí končí, od ledna přejde pod daň z příjmů. Namísto dosavadního pásmového zdanění (sazby od sedmi do 40 procent z hodnoty daru) se uplatní jednotná sazba 15 procent u fyzických osob nebo 19 procent u právnických osob. Podrobněji zde.

Odpočet darů: Od roku 2014 se zvyšuje maximální limit pro odpočet darů na veřejně prospěšné účely. U fyzických osob stoupne limit odpočtu z dosavadních deseti na patnáct procent základu daně, u právnických osob se sjednotí na deseti procentech.

Cenné papíry: Lhůta pro osvobození příjmů fyzických osob z prodeje cenných papírů - takzvaný časový test - se prodlouží z šesti měsíců na tři roky. Na druhou stranu současně začne platit roční limit 100 tisíc korun pro osvobození příjmů z prodeje cenných papírů, které nejsou součástí obchodního majetku.

Zdravotnictví

Od Nového roku končí stokorunový poplatek za pobyt v nemocnici. Poplatky za návštěvu lékaře i za recept zatím zůstávají, rodící se vládní koalice ČSSD, ANO a KDU-ČSL je ale chce brzy zrušit.

Končí výjimka ohledně počtu přesčasových hodin pro lékaře v nemocnicích. Nově budou moci odpracovat maximálně osm hodin přesčas za týden. Dosud přitom řada doktorů pracuje nad svou běžnou pracovní dobu i dvakrát tak delší dobu. V řadě zdravotnických zařízení tak hrozí nedostatek lékařů.

Ženy mohou od 1. ledna rodit v porodnici i bez lékaře, jen s porodní asistentkou, přičemž to zaplatí zdravotní pojišťovna.

Povinné ručení, pojištění

Povinné ručení i další typy pojištění zřejmě v roce 2014 zdraží, podle pojišťoven v průměru o deset až patnáct procent. Zvláště u povinného ručení se k tomu sešly hned tři důvody.

Prvním je konec „tabulkových" odškodnění, které pojišťovny dosud vyplácely za oběti dopravních nehod. Nově bude výše určována vždy individuálně, čímž se tyto částky zřejmě zvednou až několikanásobně.

Druhým důvodem je „hasičská daň". Pojišťovny nově posílají tři procenta z vybraného pojistného na povinném ručení záchranným složkám státu, především hasičům.

Třetím důvodem je pak „potřeba zdražit". Silný konkurenční boj totiž postupně srazil průměrnou cenu povinného ručení o více jak čtvrtinu. Zatímco ještě na začátku roku 2008 pojišťovny průměrně za jednu pojistku inkasovaly zhruba 3900 korun, v květnu 2013 už to bylo jen necelých 2800 korun. Ke zlevňování přitom docházelo v situaci, kdy roste průměrná výše škod.

Důchody a sociální dávky

Po pravidelné valorizaci stoupne od ledna výše starobních důchodů jen minimálně, drtivé většině důchodců maximálně o několik desetikorun měsíčně. Základní výměra důchodu se zvýší z 2330 na 2340 korun, procentní výměra pak vzroste o 0,4 procenta.

Minimální mzda se od ledna nemění. Naposledy se zvyšovala v srpnu 2013 - o pět set korun na 8500 korun měsíčně (základní hodinová sazba ze 48,10 na 50,60 koruny). Nemění se ani částky životního minima.

Na jaře definitivně skončí projekt takzvaných sociálních karet. Zhruba 277 tisíc lidí, kteří si obvykle nechtěnou sKartu ze strachu před zastavením sociálních dávek převzali, se nemusí obávat složitého zařizování na úřadech. Podrobnosti jim už měl na podzim poslat úřad práce.

Podnikatelé a firmy

Zcela nový občanský zákoník, konec dosavadního obchodního zákoníku, ručení za platbu daně z přidané hodnoty, omezení při uplatňování výdajových paušálů pro OSVČ nebo povinně elektronické přiznání k DPH. To jsou nejvýraznější změny týkající se firem a podnikatelů, které přináší začátek roku 2014.

Novinkou je například možnost založení společnosti s ručením omezeným i s minimálním základním kapitálem ve výši pouhé jedné koruny namísto dosavadních 200 tisíc korun. Zpřísní se také pravidla pro vyvlastňování malých akcionářů (podmínky mimosoudní dohody o ceně podílu se budou automaticky vztahovat na další akcionáře), posílí také informační povinnosti akciové společnosti (prakticky musí mít povinně internetové stránky).

Ručení za DPH: Od roku 2014 začne finanční správa naplno uplatňovat ručení za DPH u plateb na jiný než u ní registrovaný účet. Když odběratel pošle na neregistrovaný účet více jak 700 tisíc korun, bude nově ručit za to, že jeho obchodní partner odvede státu z této transakce DPH. Pokud ten tak neučiní, přijde si stát pro peníze do firmy, která platbu poslala na neregistrovaný účet.

Elektronické podání: Od ledna 2014 musí plátci DPH podávat svá přiznání a další hlášení pouze elektronicky. Výjimku mají pouze plátci DPH z řad fyzických osob, jejichž obrat za nejvýše dvanáct bezprostředně předcházejících po sobě jdoucích kalendářních měsíců nepřesáhne šest milionů korun. 

Sazby DPH se od ledna nemění, zůstávají na 15 a 21 procentech. Nakonec se nemění ani hranice obratu pro povinnou registraci k platbě DPH - zůstává na milionu korun.

Konec anonymních akcií: Držitelé listinných akcií na doručitele (majitele) si je mají uložit v Centrálním depozitáři nebo u obchodníka s cennými papíry - díky tomu bude existovat záznam o majiteli, byť nebude veřejně dostupný v obchodním rejstříku. Zrušení anonymních akcií se však týká pouze českého právního systému. Nezabrání tomu, aby v tuzemsku působící společnosti byly vlastněny prostřednictvím zahraniční firmy ani aby získávaly veřejné zakázky. Podrobněji zde.

OSVČ: Podnikající fyzické osoby, které v roce 2013 vstoupily do druhého pilíře důchodového systému, musí do tří měsíců po uplynutí pojistného období (kalendářního roku) podat finančnímu úřadu přiznání k pojistnému na důchodové spoření. Pokud OSVČ podává klasické daňové přiznání, je pojistné přiznání jeho součástí. Současně musí uhradit pojistné. Podnikatelů se dotknou také omezení daňových slev u výdajových paušálů, o nichž jsme psali výše.

Předváděcí akce: Pořadatelé předváděcích akcí musí nově dopředu oznámit České obchodní inspekci adresu konání akce, její časový harmonogram, identifikaci propagovaného či poskytovaného výrobku nebo služby. Stejné údaje má nově obsahovat i leták či pozvánka na akci, jejíž kopii musí navíc organizátor také včas poslat inspekci. Pokud to nesplní do deseti pracovních dnů před termínem akce, hrozí mu od ČOI pokuta až ve výši pěti milionů korun. Začíná platit také nový kontrolní řád, který inspektorům výslovně umožňuje pořizování obrazových a zvukových záznamů. Podrobněji zde.

Bankovní poplatky

Česká spořitelna, největší tuzemská banka podle počtu klientů, zruší od Nového roku některé poplatky. Současně zdraží výběry z bankomatů prostřednictvím kreditní karty. Základních, tedy nejčastěji využívaných služeb, se však změny nedotknou. V ceníku zůstává také kritizovaný paušální poplatek za vedení úvěrového účtu, který je už podle stovky soudních rozhodnutí v souladu s českými zákony.

Spořitelna od 1. ledna zruší poplatek za změnu PIN u debetních i kreditních karet. Dosud činil šest korun. Klienti si nově mohou zdarma změnit i transakční limity k platebním kartám, pokud tak učiní přes internet, a nikoliv na pobočce. Dosud platili šest korun. Končí také šestikorunový poplatek za vklad hotovosti přes takzvaný vkladomat prostřednictvím platební karty.

K začátku roku upravují ceníky i další z velkých bank - ČSOB, Komerční banka či Raiffeisenbank, v jejich případě jde ale o drobnější či zcela nepatrné změny.

Všechny tuzemské banky současně k Novému roku mění své všeobecné obchodní podmínky, aby byly v souladu s novým občanským zákoníkem. Ten ohledně bank přináší především terminologické a formální změny.

Euro v Lotyšsku

Od Nového roku se rozšiřuje počet zemí s eurem jako oficiální měnou. Osmnáctou zemí eurozóny se stává Lotyšsko.

Přidejte si nás na Facebook a dozvíte se včas další aktuality a rady!

 

Pokud jste v článku zaznamenali chybu nebo překlep, dejte nám, prosím, vědět prostřednictvím kontaktního formuláře. Děkujeme!

Právě se děje

před 10 minutami

Maďarská policie dopadla českého převaděče, vezl třicet Syřanů

Policejní hlídka ve městě Dunavecse v centrální části Maďarska v nočních hodinách objevila ve vozidle se slovenskou poznávací značkou řízeném českým občanem tři desítky Syřanů bez dokladů, kteří nemohli prokázat, že se v Maďarsku nacházejí legálně. Oznámila to v pátek maďarská policie na svém webu, na kterém zveřejnila také snímky z nitra dodávky plné uprchlíků.

Zatímco Syřany maďarské úřady po výslechu vyhostí, řidiče policie zadržela a chystá se požádat o uvalení vazby, protože je podezřelý z obchodování s lidmi. Za to mu může v případě odsouzení hrozit trest až pěti let vězení za normálních okolností, za přitěžujících až 15 let, dodala policie.

Zdroj: ČTK
před 13 minutami

Zaměstnanci italské Alitalie protestovali proti úbytku pracovních míst

Silnici mezi římským letištěm Fiumicino a metropolí dnes zablokovaly stovky protestujících. Vyzývali italskou vládu, aby zabránila zániku pracovních míst při přeměně ztrátové Alitalie na nové aerolinky ITA. Informovala o tom agentura Reuters. Protestující se usadili uprostřed silnice, policisté se štíty přihlíželi. Alitalia a další letecké společnosti musely zrušit přes 130 letů.

Ztrátová Alitalia činnost ukončí 15. října. Nástupnická ITA si podle odborů ponechá pouze 2800 z téměř 11 000 zaměstnanců Alitalie. Nástupnické aerolinky podle nich také nabízí méně štědrou pracovní smlouvu. Zaměstnanci Alitalie dále požadují, aby jejich podpora v nezaměstnanosti trvala pět let místo dojednaného jednoho roku.

Vyjednávání mezi leteckou společností ITA a odbory je nyní pozastaveno. "Vláda o tomto vyjednávání mlčí. Pro nás je zásadní proto, aby se zachovala pracovní místa," uvedly odbory v prohlášení.

Zdroj: ČTK
před 47 minutami

Brabec vnímá po debatě o Turówě posun, příští týden se sejde s polským ministrem

Ministr životního prostředí Richard Brabec (ANO) vnímá po pátečním jednání expertních týmů významný posun v některých bodech ohledně polského hnědouhelného dolu Turów. Příští týden, pravděpodobně v pondělí, bude jednat s polským protějškem Michalem Kurtykou, později opět zasednou i odborné týmy. Brabec to řekl novinářům.

Podle Česka důl Turów u česko-polské hranice mimo jiné ohrožuje zásoby pitné vody v českých obcích. Soudní dvůr Evropské unie v pondělí uvalil na Polsko pokutu půl milionu eur denně (asi 12,7 mil. Kč) za neuposlechnutí předchozího soudního příkazu k přerušení těžby v dole.

Unijní soud už v květnu vydal na základě české žaloby předběžné rozhodnutí o zastavení těžby v dole. Polská vláda reagovala oznámením, že důl zavřít nehodlá, a stejné stanovisko zaujal také generální ředitel společnosti PGE, vlastníka dolu. Náhlé zastavení těžby by podle Polska ohrozilo energetickou bezpečnost země a tisíce pracovních míst. Soud následně vyměřil Polsku zmíněnou pokutu.

Brabec nechtěl být ohledně možné dohody konkrétní. "Dokud není domluveno všechno, není domluveno nic. Nicméně bylo několik bodů, které byly významně sporné celou dobu. Dnes po jednání vnímám posun v některých a uvidíme. Nechci konkretizovat," řekl v pátek. "Jsem rád, že se i po dnešním jednání přiblížil kompromis, který snad bude přijatelný pro obě strany, který snad budou umět schválit obě vlády," doplnil liberecký hejtman Martin Půta (Starostové pro Liberecký kraj).

Zdroj: ČTK
Další zprávy