Dokument: Koaliční smlouva mezi pražskou ODS a ČSSD

18. 11. 2010 11:19
Přečtěte si, čeho chce velká koalice v Praze dosáhnout

Zodpovědně, transparentně, otevřeně a společně pro Prahu

Dohoda mezi Občanskou demokratickou stranou a Českou stranou sociálně demokratickou o koaliční spolupráci pro volební období 2010 - 2014 (dále jen: smluvní strany).

Obě smluvní strany jsou si vědomy velké odpovědnosti za další rozvoj hl. m. Prahy a odpovědnosti vůči občanům hlavního města Prahy a uzavírají mezi sebou smlouvu o koaliční spolupráci vycházející z politiky otevřenosti a spolupráce, jejímž cílem je zajištění prosperity města, růstu životní úrovně, důstojného života a spokojenosti jeho občanů.

Obě smluvní strany se zavazují, že budou uplatňovat a plnit programová východiska a ustanovení této smlouvy uvedené v procedurální části.

Část A

Programová východiska

Smluvní strany se zavazují

I. SPRÁVA MĚSTA

1. Provést audit důležitých zakázek, smluv a dalších majetkových transakcí města z minulosti;
2. Vypracovat zásady zastupování hl. m. Prahy ve společnostech s majetkovou účastí města a to včetně systému odměňování i u společností s nepřímou majetkovou účastí;
3. Vypsat výběrová řízení na vedoucí pozice MHMP;
4. Zjednodušit a zeštíhlit řídící strukturu magistrátu;
5. U všech výběrových řízení důsledně dbát na dodržování Protikorupční strategie, která bude nově projednána a aktualizována;
6. Uveřejňovat všechny zakázky nad 1 mil. na internetu;
7. U každé veřejné zakázky vytvořit tzv. rodný list zakázky, tzn. zveřejnit na internetu od zahájení až po ukončení;
8. Zavést jednotný portál pro uveřejňování zakázek, smluv a grantů hlavního města, všech organizací a společností města;
9. Nepřipustit účelové dělení zakázek a účast firem s neprůhlednou majetkovou strukturou na veřejných zakázkách.

II. HOSPODAŘENÍ MĚSTA

1. Garantovat vyrovnané hospodaření města a rozpočtovou odpovědnost;
2. Udržet rating Prahy a řádně splácet závazky;
3. Zapojit cizí finanční zdroje pouze na strategické investiční akce;
4. Požadovat rovné podmínky ze strany státního rozpočtu pro čerpání prostředků z fondů EU pro hlavní město Prahu;
5. Požadovat, aby vláda přispěla na veřejně prospěšné pražské investice v Praze, vyjednávat se státem, aby se podílel na pražských stavbách celostátního významu typu metra a obchvatu tak, jak je to obvyklé u jiných evropských metropolí;
6. Provést a zveřejnit pasportizaci nemovitého majetku města;
7. Projednat rozpočet hl. m. Prahy transparentně i z hlediska prostorového rozložení výdajů;
8. Nepodpořit jakoukoliv změnu RUD, která by vedla ke snížení rozpočtových prostředků hl. m. Prahy.

III. DOPRAVA

1. Pokračovat ve výstavbě Městského okruhu a zajistit plné zprovoznění úseku od Strahovského tunelu až po Pelc Tyrolku;
2. Podpořit dostavbu Pražského okruhu, zejména dokončení úseku dálnice D1 - Běchovice;
3. Odvést tranzitní a průjezdnou dopravu z ulic v obytných celcích města dokončením Vysočanské radiály v úseku Novopacká - Kbelská, výstavbou Radlické radiály, přípravou výstavby Břevnovské radiály a Libeňské spojky a propojením Pražského okruhu s městskou částí Praha 12;
4. Zlepšit možnosti parkování podporou výstavby nízkonákladových parkovacích domů a výstavbou parkovišť P + R na okrajích města;
5. Zprovoznit systém smíšených parkovacích zón se zachováním výhod pro rezidenty a umožněním parkování pro nerezidenty včetně živnostníků během dne; umožnit placení parkovného formou textových zpráv;
6. Prodloužit trasu A metra do Motola do čtyř let;
7. Zahájit výstavbu trasy D pražského metra;
8. Zajistit bezbariérové přístupy do dalších stanic metra;
9. Zlepšit koordinaci a kvalitu dopravy mezi Prahou a Středočeským krajem. Iniciovat propojení stávajících dvou organizátorů veřejné dopravy do jednoho subjektu včetně širší integrace železniční dopravy;
10. Novým systémem výběrových řízení zlevnit stavby a rekonstrukce dopravní infrastruktury města a důsledně aplikovat protikorupční strategii;
11. Zabezpečit světelnou signalizací či stavebními úpravami přechody pro chodce přes více než jeden jízdní pruh;
12. Nezvyšovat předplatné jízdné v MHD na období delší než 30 dnů po celé volební období;
13. Podpořit atraktivitu MHD zavedením bezplatného jízdného do 15 a od 65 let pro držitele karty Pražana;
14. Nesnížit rozsah veřejné dopravy;
15. Pravidelně obnovovat vozový park DP;
16. Zavádět outsourcingové projekty v DP pouze v případě podstatného ekonomického efektu;
17. Do dokončení městského okruhu nezavádět mýtné a následně vyhlásit k této otázce referendum;
18. Obytné celky při magistrále a okruhu chránit účinnými protihlukovými opatřeními s cílem zrychlit dopravu a průjezdnost těchto tepen;
19. Postupně zklidňovat a humanizovat severojižní magistrálu.

IV. ÚZEMNÍ PLÁNOVÁNÍ A ROZVOJ MĚSTA

1. Projednat územní plán a jeho změny řádně a transparentně s Pražany;
2. Nepřipustit úbytek veřejně přístupných zelených ploch (např. Trojmezí, Klánovický les a další) a maximálně se zasadit o nárůst jejich podílu;
3. V rámci změn územního plánu nepodporovat úbytek ploch určených pro sport a oddech;
4. Oproti současným návrhům prosadit v lokalitách Nákladového nádraží Ţižkov, Rohanského ostrova, Letné a Smíchovského nádraží vybudování nových parků a sportovišť volně přístupných občanům;

V. INFRASTRUKTURA MĚSTA

1. Dokončit výstavbu zbývajících protipovodňových zábran;
2. Pokračovat ve výstavbě pražských podzemních kolektorů;
3. Vytvořit "Centrální registr oprav a výstavby" (CROV) jako další nástroj na zlepšení dopravní průjezdnosti při stavebních úpravách na komunikacích;
4. Pokračovat v budování kanalizační a vodovodní sítě na celém území hlavního města.

VI. BEZPEČNOST A LEGISLATIVA

1. Prosadit tvrdší a důslednější postup vůči distributorům drog předložením návrhu zákona na výrazné zvýšení trestní sazby pro distributory drog dětem;
2. Zásadním způsobem snížit v Praze počet heren a kasin;
3. Vytvořit podmínky pro efektivní boj s pouliční kriminalitou;
4. Rozšířit městský kamerový systém do dalších rizikových míst a do MHD s garancí nezneužití kamerového systému;
5. Zajistit zvýšení bezpečnosti dětí v okolí základních škol;
6. Zvýšit bezpečnost cestujících v městské hromadné dopravě;
7. Předložit novelu silničního zákona řešící problémy pražské taxislužby;
8. Předložit návrh na zřízení Metropolitní policie v Praze, která vznikne sloučením pořádkové, dopravní a městské policie v jednu efektivní složku;
9. Předložit novelu zákona o hl. m. Praze s cílem úpravy pravomocí mezi jednotlivými orgány HMP a MČ.

VII. ŠKOLSTVÍ, VZDĚLÁVÁNÍ, VĚDA A VÝZKUM

1. Ve školách a školkách podporovat výuku cizích jazyků u předškoláků a od první třídy základní školy;
2. Omezit administrativní zátěž škol a jejich pracovníků;
3. Zpracovat demografickou studii s cílem řešit nedostatek míst v mateřských školách a následně na základních školách. Podpořit vznik nových a rozvoj stávajících mateřských center a firemních školek;
4. Včas a efektivně využívat kapacitu jednotlivých typů škol s využitím analýzy demografického vývoje Prahy;
5. Prosadit legislativní změnu financování základních a středních škol tak, aby výše příspěvků pro školu byla odvozována i od evaluace výukového procesu. Informace o kvalitě škol budou veřejně přístupné;
6. Pokračovat v integraci žáků se speciálními vzdělávacími potřebami do základních a středních škol;
7. Pro nadané středoškoláky a vysokoškoláky s trvalým bydlištěm v Praze revidovat stávající systém finanční podpory;
8. Podpořit výstavbu chybějícího centrálního vysokoškolského kampusu s veškerým potřebným zázemím pro volný čas a mimoškolní aktivity studentů, například poskytnutím vhodného pozemku;
9. Podpořit vzdělávání seniorů;
10. Zapojit pražské školy do Systému včasné intervence, který efektivně řeší problematiku delikventní mládeže;
11. Poskytnout školám vzdělávací programy, aby byly schopny včas odhalit např. šikanu, užívání drog či zneužívání dítěte a další patologické jevy;
12. Připravit projekty pro rodičovskou veřejnost, které jim pomohou rozpoznat u svých dětí a mladistvých sklon k drogovým experimentům, gamblerství, extremismu a dopadu dalších nežádoucích jevů;
13. Zajistit každoroční nárůst prostředků na opravy škol a školských zařízení;
14. Zajistit dostupnost škol v přírodě i pro děti z rodin s nižšími příjmy;
15. Zajistit ročně v rozpočtu 200 mil. Kč pro učitele středních škol a 100 mil. Kč pro učitele základních škol na odměny;

VIII. SPORT A VOLNÝ ČAS

1. Podpořit vybudování in-line areálů bruslení, free skate nebo free style parků;
2. Podpořit výstavbu unifikovaných nízkonákladových multifunkčních sportovišť pro neorganizovaný sport;
3. Dostavět plavecký areál Šutka;
4. Podpořit další rozvoj lesoparků;
5. Zprovoznit nejméně 50 km nových cyklotras a cyklostezek;
6. Zapojit přední pražské sportovní reprezentanty a olympioniky do spolupráce s pražskými školami a kluby;
7. Vypracovat projekty dlouhodobých celopražských školních sportovních soutěží základních a středních škol;
8. Zmapovat aktuální stav zdatnosti a mobility pražských seniorů a zřídit informační centra pohybových aktivit seniorů, ve vhodných lokalitách a vybudovat cvičební areály pro seniory a naplnit je vhodným programem. Posílit finanční podporu seniorů pro jejich zapojení do pohybových aktivit;
9. Zvýšit objem celoměstských programů na podporu sportu a volnočasových aktivit;
10. Vytvořit jednotný celopražský informační systém, databázi veřejně přístupných sportovišť s mapou a odkazy na jednotlivá sportoviště a aktuální akce;
11. Zajistit 50 mil. Kč do grantového systému dětských hřišť;
12. Podporovat sport handicapovaných.

IX. ZDRAVOTNICTVÍ

1. V každém správním obvodě zajistit lékárenskou pohotovost otevřenou 24 hodin denně a 7 dní v týdnu. Síť lékařských pohotovostí pro děti a dospělé bude zachována;
2. V každém správním obvodě zajistit dovoz léků lékárníkem na požádání až do domu, v prvním kroku pro všechny seniory starší 80 let;
3. Z pražských základních a středních škol odstranit automaty na sladkosti a sladké nápoje a nahradit je automaty na zdravou výživu;
4. Zajistit plošnou preventivní zubní péči a osvětové programy v oblasti zubní hygieny pro všechny pražské děti už od předškolního věku;
5. Zajistit noční návštěvní pohotovostní službu dětských lékařů v celé Praze;
6. Zaměřit se na celopražské programy v oblasti prevence civilizačních onemocnění;
7. Zprovoznit dostupné poradny a centra pro odvykání kouření a léčbu nadváhy a obezity;
8. Zajistit, aby všechna dětská hřiště a sportoviště v Praze budou zcela nekuřácká;
9. Podpořit vznik nových lůžek následné péče;
10. Podpořit paliativní péči v Praze vybudováním Centra paliativní péče a podporou hospiců;
11. Začít budovat jednotný systém organizace a financování zdravotnické domácí péče na území hlavního města Prahy;
12. Usilovat, aby ve spolupráci s Ministerstvem zdravotnictví České republiky byla Nemocnice na Bulovce převedena na hlavní město Praha;
13. Vytvořit centrální informační systém a telefonní informační linku pražského zdravotnictví;
14. Postavit nové sídlo Zdravotnické záchranné služby hlavního města Prahy a zajistit plošnou síť jejích stanovišť;
15. Zaměřit se na prevenci a léčbu gamblerství.

X. SOCIÁLNÍ OBLAST

1. Aby základem sociální politiky pro seniory a hendikepované byla domácí péče;
2. Zpřístupnit bez bariér školy, úřady, sportoviště, zdravotnická, kulturní a společenská zařízení a městskou hromadnou dopravu;
3. Podporovat výstavbu bezbariérového bydlení;
4. Podporovat výstavbu domů pro seniory a domů s pečovatelskou službou a vytvořit 500 nových míst v domovech pro seniory;
5. Vytvořit jednotný tísňový systém, který seniorům v případě potíží přivolá okamžitou pomoc;
6. Rozšířit dopravu bezbariérovými autobusy pro seniory a handicapované a propojit trasy se všemi fakultními nemocnicemi a dalšími důležitými zdravotnickými zařízeními;
7. Podpořit vznik denních stacionářů pro seniory a zdravotně postižené;
8. Přepracovat strategii řešení problému bezdomovectví; 9. Klást větší důraz na propojení soukromého a pracovního života zvýšením počtu míst v jeslích.

XI. BYDLENÍ

1. Dokončit privatizaci bytů do rukou nájemníků zvlášť se zřetelem na bytový fond vzniklý před rokem 1989;
2. Využít celý výnos z privatizace bytů pro zajištění bytů pro sociální účely především pro začínající rodiny (startovní byty) a seniory s odpovídajícím rozsahem služeb;
3. Zavést příspěvek na bydlení pro ty, kteří se dostali kvůli zvyšování nájmu do existenčních problémů s bydlením;
4. Podpořit revitalizaci panelových domů;
5. Pokračovat v prodejích pozemků bytovým družstvům.

XII. ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

1. Zahájit výstavbu Ústřední čistírny odpadních vod;
2. Zajistit podporu a zavedení elektromobility (dopravních prostředků poháněných elektrickou energií) v Praze;
3. Dokončit revitalizaci velkých zahrad a parků v Praze;
4. Podpořit zavádění kompletace bioodpadu;
5. Dokončit jednotný digitální pasport zeleně;
6. Dokončit zelený pás kolem Prahy;
7. Podpořit záchranné stanice pro handicapované živočichy;
8. Zasadit se o vyhlášení nových chráněných území, památných stromů a významných krajinných prvků;
9. Podpořit výstavbu nových rekreačních, zelených a vodních ploch;
10. Podpořit ekologickou výchovu v Praze;
11. Podpořit farmářská tržiště v Praze;
12. Za každé narozené dítě s trvalým bydlištěm v Praze zasadit strom.

XIII. KULTURA, ARCHITEKTURA, PAMÁTKOVÁ PÉČE, CESTOVNÍ RUCH A ZAHRANIČNÍ VZTAHY

1. Rozšířit kulturní nabídku a pro všechny věkové kategorie a nabídnout pestrost a dostupnost kulturních a volnočasových příležitostí. Zvýšit atraktivitu Prahy nejen pro turisty, ale i pro Pražany o prázdninách a o víkendech;
2. Obohatit veřejná prostranství o kvalitní městský mobiliář (lavičky, pítka, toalety, altány aj.), rozšířit bezbariérový přístup k památkovým a kulturním objektům;
3. Podpořit další rozvoj Zoologické zahrady;
4. Vybavit Hvězdárnu a Planetárium moderní technikou pro interaktivní multimediální programy;
5. Zajistit nový prostor pro městskou galerii s českým moderním uměním za účelem důstojné expozice vzácných fondů z depozitářů Galerie hl. m. Prahy v Colloredo-Mansfeldském paláci;
6. V městské knihovně zavést moderní výpůjční systém, který návštěvníkům výrazně zjednoduší využívání jejích služeb;
7. Otevřít pražské parky, náplavky a další veřejné prostory pro kulturu (sochařské a fotografické výstavy, happeningy, pouliční divadla, filmové projekce aj.);
8. Podpořit projekt vzniku expozice české moderní fotografie;
9. Vyvíjet úsilí pro konání výstav významných světových umělců v Praze;
10. Zvyšovat investice do obnovy památek na celém území hlavního města Prahy;
11. Zajistit, aby projekty veřejné výstavby vzešly z architektonických soutěží;
12. Organizovat architektonické a urbanistické soutěže formou veřejného zadávání;
13. Vytvořit atraktivní podmínky pro zahraniční filmové produkce;
14. Zpracovat a rozšířit systém kongresové turistiky;
15. Zavést o víkendech vstup do galerií, muzeí, památkových objektů a dalších kulturních zařízení hl. m. Prahy pro rodiny s dětmi, studenty a seniory vlastnící kartu Pražana zdarma, vstup zdarma pro žáky základních a středních škol v době vyučování; 16. Provést analýzu smluvních vztahů se společností INCHEBA s cílem převzít Výstaviště Praha pod kontrolu HMP.

XIV. PODPORA PODNIKÁNÍ A PROSPERITY MĚSTA

1. Zjednodušit kontakt s úřady, odbourávat zbytečné byrokratické zátěže, zjednodušit a zpřehlednit státní správu, rozvinout e-Government a rozšířit možnosti komunikace s úřady přes Czech Point;
2. Podpořit malé a střední podniky a ustanovit Regionální radu pro výzkum a inovace, podpořit podnikatelské inkubátory a poskytovat podnikatelům komplexní služby v oblasti administrativy;
3. Vytvořit poradní orgán Rady hlavního města Prahy - PRVEK (Pražská rada pro výzkum a ekonomiku);
4. Podpořit projekt Praha inovační srdce Evropy;
5. Podpořit vybudování polyfunkční areál Technologického parku;
6. Rozšířit úspěšný program podpory učňovského školství Řemeslo žije;
7. Vytvořit Pražskou radu hospodářské a sociální dohody (krajská tripartita).

Část B

Principy spolupráce

1. Smluvní strany staví své vztahy na vzájemném respektu, politické rovnosti a konsensuální spolupráci;
2. V bodech určených touto smlouvou anebo v případech určených v průběhu volebního období jednou ze smluvních stran (trvá-li na tom druhá ze stran, bude uzavřen dodatek této smlouvy) je povinností obou stran jednat konsensuálním způsobem k dosažení oboustranně přijatelného řešení.
3. Všechny personální změny u určeného okruhu funkcí (ředitelé odborů a další vymezené funkce) budou důsledně konzultovány smluvními stranami na základě výběrových řízení;
4. Každý materiál do RHMP bude obsahovat stanovisko příslušného předsedy výboru;
5. Primátor a náměstci primátora mohou uplatnit během jednání Rady hl. m. Prahy právo stáhnout z jednání kterýkoliv materiál;
6. Smluvní strany nepodpoří bez vzájemné dohody návrh na zařazení materiálu na zasedání ZHMP, který nebyl projednán Radou hl. m. Prahy;
7. Smluvní strany prohlašují, že neexistuje neveřejná část této smlouvy;
8. Smluvní strany budou po celé funkční období uplatňovat maximální otevřenost vůči sdělovacím prostředkům a všem Pražanům. Ţádná smlouva, která bude uzavřena, nebude tajná.
9. Smluvní strany se dohodly postupovat na základě vzájemné dohody smluvních stran zejména v těchto otázkách:
i. Obsazení funkce ředitele Magistrátu a jeho zástupců;
ii. Obsazení funkcí v orgánech společností s majetkovou účastí hl. m. Prahy a jejich dceřiných společností, jakož i dalších organizací v působnosti hl. m. Prahy (příspěvkové organizace atd.);
iii. Při řešení základních proporcí rozpočtu města;
iv. Koncepce dluhové služby města;
v. Koncepce bytové výstavby města; vi. Stanovení orientačního podílu obecních bytů držených do budoucna městem z celkového počtu bytových jednotek v Praze; vii. Příprava dalších tras metra;
viii. Způsob stanovení cen jízdného, vodného a stočného; odvozu odpadu; výše nájemného;
ix. Příprava projektů a investičních akcí přesahujících volební období.

Část C

Složení orgánů Zastupitelstva hl. m. Prahy

Rada hl. m. Prahy
Primátor: ODS, finance, bezpečnost, vnější vztahy, legislativa, věda a výzkum
První náměstek primátora: ČSSD, doprava, informatika
Náměstek primátora: ODS, územní plán
Náměstek primátora: ČSSD, školství, sport a památková péče
Náměstek primátora: ODS, zdravotnictví, volný čas a výstavnictví
Člen rady: ČSSD, sociální politika, bydlení a evropské fondy
Člen rady: ODS, majetek a podpora podnikání
Člen rady: ČSSD, kultura a cestovní ruch
Člen rady: ODS, infrastruktura
Člen rady: ČSSD, životní prostředí
Člen rady: TOP 09, transparentní veřejná správa

Výbory Zastupitelstva hl. m. Prahy

Finanční výbor
Předseda: ČSSD
Počet členů: 13

Kontrolní výbor
Předseda: člen opozičního klubu
Počet členů: 11

Výbor pro výchovu a vzdělání
Předseda: ODS
Počet členů: 9

Výbor pro legislativu a bezpečnost
Předseda: ODS
Počet členů: 9

Výbor pro dopravu
Předseda: ODS
Počet členů: 9

Výbor pro územní plán
Předseda: ČSSD
Počet členů: 9

Výbor pro bydlení
Předseda: ČSSD
Počet členů: 9

Výbor pro zdravotnictví
Předseda: ODS
Počet členů: 9

Výbor pro sociální politiku
Předseda: ČSSD
Počet členů: 9

Výbor pro hospodářskou politiku a informatiku
Předseda: ODS
Počet členů: 9

Výbor pro infrastrukturu
Předseda: ODS
Počet členů: 9

Výbor pro veřejnou správu, evropské fondy a protikorupční opatření
Předseda: ODS
Počet členů: 9

Výbor pro kulturu
Předseda: ODS
Počet členů: 9

Výbor pro zahraniční vztahy a cestovní ruch
Předseda: ODS
Počet členů: 9

Výbor pro životní prostředí
Předseda: ODS
Počet členů: 9

Výbor pro volný čas, sport, cyklostezky a výstavnictví
Předseda: ODS
Počet členů: 9

Složení výborů bude na základě poměrného zastoupení jednotlivých klubů. V kontrolním výboru bude mít převahu opozice.

Smlouva mezi ODS a ČSSD nabývá platnosti podpisem členů vyjednávacích týmů obou stran a účinnosti schválením kluby zastupitelů a regionální radou ODS a krajským výkonným výborem ČSSD a lze ji vypovědět po měsíčním smírčím jednání.

Tato smlouva bude doplněna přílohou s jmenovitým seznamem členů rady a předsedů výborů nominovaných oběma smluvními stranami. Tato příloha nabývá platnosti podpisem předsedů klubů.

Za ODS:
Za ČSSD:
V Praze dne 16. 11. 2010

 

Právě se děje

před 1 hodinou

Policisté večírek v Teplicích možná ignorovali záměrně, Švejdar to nechá prošetřit

Policejní prezident Jan Švejdar nechá prošetřit skutečnost, proč tepličtí policisté nezasáhli proti nelegální oslavě v Teplicích, upozornil na to Deník N.

"Objevily se i takové informace, že si policie teplického hotelu záměrně nevšímala. I toto jsem nechal prošetřit a budu ptát se i vedení Ústeckého krajského ředitelství. Toto nařčení musí být vysvětleno," napsal Deníku N Švejdar. Podle informací serveru už začaly probíhat výslechy ve vedení ústecké policie.

Kvůli své účasti na večírku již byl policejním prezidentem odvolán krajský šéf liberecké policie Vladislav Husák, poslanecký mandát složil také další z účastníků poslanec Milan Hnilička. V teplickém hotelu slavil narozeniny expolitik a podnikatel Petr Benda. Mezi hosty se objevil také bývalý premiér Jiří Paroubek.

Celou událost již prověřuje policie. Pokud zjistí porušení nařízení, předá věc k dořešení správním orgánům. V Česku nyní musejí být zavřené vnitřní prostory restaurací, na veřejných místech jsou povinné roušky a rozestupy, na vnitřních i venkovních akcích se mohou setkat maximálně dva lidé, od 21:00 platí až na výjimky zákaz nočního vycházení.

Zdroj: Domácí
Další zprávy