Dokument: Zápis KKK SPOZ Praha dne 16.10.2013

Aktuálně.cz Aktuálně.cz
18. 10. 2013 12:48
Přečtěte si doslovné znění zápisu ze zasedání krajské kontrolní komise SPOZ.
Foto: Tomáš Kunc

Program jednání :

Projednání podnětů MO Praha 4 SPOZ, MO Praha 10 SPOZ,MO SPOZ Praha 17 a členů SPOZ Praha (Lapač, Simonová), týkající se změn na kandidátní listině pro volby do PSP ČR za kraj Praha, v souladu s požadavkem předsedy RKK SPOZ Bc. Martinem Šulcem ze dne 26.9.2013 tuto záležitost vyšetřit.

 

Skutečnosti k dané problematice:

1. Zásadní usnesení Předsednictva SPOZ na 42. jednání dne 28.8.2013:

„UP SPOZ/2013/8/29/9

Předsednictvo SPOZ ukládá předsedům KO svolat do 9.9.2013 Mimořádné krajské výbory, které sestaví kandidátní listiny pro volby do PS PČR. Sestavené kandidátní listiny budou zaslány do 9.9.2013 předsedovi SPOZ na e-mail [email protected].“

 

UP SPOZ/2013/8/29/10

Předsednictvo SPOZ ukládá předsedům KV a Politické radě, aby sestavili konečnou podobu kandidátní listiny.

 

UP SPOZ/2013/8/29/11

Předsednictvo SPOZ ukládá předsedům KV a Politické radě, aby určili volebního zmocněnce.“

 

 

2. S odvoláním na výše uvedené bylo svoláno předsedou KV SPOZ Praha Ondřejem Kropáčkem na den 7.9.2013 neformální jednání KV SPOZ Praha, kde se upřesnila organizace konání Mimořádné krajské konference (dále jen MKK) SPOZ Praha pro den 11.9.2013 a to na základě následujícího usnesení KV SPOZ Praha ze dne 21.8.2013: „KV SPOZ Praha ukládá PKV SPOZ Praha, aby svolalo Mimořádnou krajskou konferenci v termínu od 9. do 13. září s klíčem 1:20 vycházejícího ze stavu členů ke dnešnímu dni.“

 

3. Dne 11.9.2013 proběhla MKK a byla odsouhlasena kandidátní listina a to potom, co i 2. místo na této listině bylo uvolněno pro KO SPOZ Praha. MKK SPOZ Praha respektovala to, že na 1. místě, tedy jako lídr kandidátky, bude dle informace 1. místopředsedy SPOZ Martina Nejedlého, ministr dopravy v demisi Bc. Zdeněk Žák. Následovně však pan Martin Nejedlý přinesl informaci, že Bc. Zdeněk Žák má potvrdit svoji kandidaturu až v pátek, tedy o dva dny později než bylo jednání MKK. KKK SPOZ Praha konstatuje, že MKK SPOZ Praha postupovala v souladu s celostátním Volebním řádem pro KK SPOZ - §1,odst.1 úvodního ustanovení, kdy delegáti jsou oprávněni volit a hlasovat pouze o kandidátovi,který byl nominován písemně, kdy tato nominace musí  obsahovat podpis navrhovatele s uvedením jeho organizace a písemný souhlas nominovaného. Žádná písemná nominace ohledně Bc. Zdenka Žáka nebyla ze strany Politické rady SPOZ ani žádné MO směrem k MKK SPOZ Praha předána. Z tohoto důvodu nebyli delegáti MKK SPOZ Praha oprávněni nominovat na kandidátní listinu pana Bc. Zdeňka Žáka. Následně byl lídrem zvolen Ing. Miroslav Šlouf, když obdržel 18 z 33 platných hlasů a stejným způsobem byl na 2. místo zvolen v tajné volbě Ing. Vladimír Honig, Ph.D. Před hromadnou volbou ostatních kandidátů a náhradníků na kandidátní listině odstoupil z 24. místa kandidátky pan Zakaría Nemrah a vzdal se mandátu.

V návaznosti na popsané události bylo na MKK odsouhlaseno aklamací následující usnesení (Usnesení č. 8 z jednání MKK dne 11.9.2013): „V souvislosti s volbou lídra kandidátní listiny SPOZ pro volební kraj Praha MKK prohlašuje, že na základě Volebního řádu krajské konference SPOZ bod 1, paragraf 1. Úvodního ustanovení, delegáti jsou oprávněni volit a hlasovat pouze o kandidátovi, který byl nominován písemně, kdy písemná nominace musí obsahovat podpis navrhovatele s uvedením jeho organizace a písemný souhlas nominovaného. Žádná písemná nominace ohledně Zdenka Žáka nebyla stran politické rady SPOZ směrem k MKK předána. Nový předseda KV SPOZ Praha se pokoušel několikrát telefonicky kontaktovat za účelem dostavení se na jednání MKK pro naplnění povinnosti, kterou ukládá Volební řád Krajské konference SPOZ. Z výše uvedených důvodů nejsou delegáti   MKK  oprávněni nominovat pana Zdeňka Žáka. „

MKK se též usnesla (Usnesení č. 7 z jednání MKK dne 11.9.2013): „MKK SPOZ Praha žádá předsednictvo SPOZ, aby jakékoli změny kandidátní listiny do voleb do PS ČR schválené touto KK byly Politickou radou řádně a veřejně zdůvodněny ve smyslu stanov a obecných demokratických  principů.“

 

4. Dne 12.9.2013 se zúčastnil Předsednictva SPOZ Doc. Ing. Luboš Smrčka, CSc., nový předseda KV SPOZ Praha. Odevzdal již v dopoledních hodinách (dle jeho vyjádření) jak usnesení z MKK SPOZ Praha z 11.9.2013, tak mimořádnou krajskou konferencí řádně schválenou kandidátní listinu pro volby do PSP ČR kraje Praha. Do doby konečného sestavení kandidátní listiny předsedy KV SPOZ a Politickou radou SPOZ (tedy Předsednictvem SPOZ), došlo ke změnění původní kandidátní listiny schválené MKK SPOZ Praha dne 11.9.2013. Bylo vyškrtnuto 23 kandidátů z 36 a doplněná kandidátka byla následně schválena předsedy KV SPOZ a Politickou radou SPOZ (tedy Předsednictvem SPOZ). Protože dochází k dohadům, kdo změnil původní kandidátní listinu řádně schválenou MKK SPOZ Praha, KKK SPOZ Praha konstatuje, že v této věci má pouze k dispozici mediální vyjádření místopředsedy SPOZ a člena Politické rady SPOZ, Mgr. Vladimíra Kruliše a osobní vyjádření (včetně emailového), předsedy KV SPOZ Praha Doc. Ing. Luboše Smrčky, CSc.

Mgr. Vladimír Kruliš – citace (rozhovor „Kruliš: Ve SPOZ nerozhoduje hrstka, ale 16 lidí“ na Aktualne.cz ze dne 3.10.2013) :

„Já nebyl ten, kdo ji (kandidátku)sestavil. Myslím si, že to bylo nové pražské vedení.“

„Mým úkolem nebylo sestavovat kandidátku, ale schválit kandidátku, která byla předložena a posoudit, jestli kandidáti jsou dobří. A mě se dobří zdáli, proto jsem ji podpořil.“

„Myslím, že ji sestavovala Praha a její krajský výbor.“

„Nemyslím si, že by to byl někdo z Politické rady, musel to být někdo z pražského vedení, protože tak byla představena na předsednictvu. Politická rada nesestavovala pražskou kandidátku.“

„Podívejte, kandidátku předkládal pražský předseda. Lubomír…Luboš Smrčka, ne Lubomír. Předkládal tu kandidátku, kterou pak schválilo předsednictvo.“

„Já nezasahuju do toho, co se děje v rámci kraje. A já vám znovu tvrdím, že naše kandidátka vznikla na základě demokratických principů.“

Doc. Ing. Luboše Smrčky, CSc.:

Opakuji, že jsem na předsednictvu SPOZ dne 12.9.2013,předkládal pouze řádně schválenou kandidátku z MKK SPOZ Praha ze dne 11.9.2013.

 

 

Na základě výše uvedených skutečností, vydává KKK SPOZ Praha tato stanoviska :

_____________________________________________________________________

a) KKK SPOZ Praha konstatuje, že nebylo splněno Usnesení Předsednictva SPOZ-UP SPOZ/2013/8/29/9 s tím, že mimořádný KV SPOZ Praha nebyl tehdejším předsedou KV SPOZ Praha Ondřejem Kropáčkem po 29.8.2013 svolán a MKK SPOZ Praha se konala až 11.9.2013 po tom, kdy předseda KV oznámil, že Pražská organizace SPOZ má u vedení vyjednanou výjimku.

b) S usneseními ohledně konečné podoby kandidátních listin do PSP ČR předsedy KV SPOZ a Politickou radou SPOZ, včetně určení volebních zmocněnců, nebyly KV SPOZ Praha ani MKK SPOZ Praha, oficiální cestou vůbec seznámeni. Tím bylo porušeno usnesení MKK z třetího bodu tohoto zápisu (Usnesení č. 7 z jednání MKK dne 11.9.2013).

c) V žádném Ustanovení není nikde uvedeno, že Předsednictvo SPOZ může změnit kandidátní listiny pro volby do PSP ČR schválené krajskými konferencemi, nebo že může přijímat Usnesení ohledně sestavení konečné podoby kandidátních listin. Jde o absenci výkladu k §5, odst.4, písm.d) Stanov SPOZ o schvalování kandidátních listin. Předsednictvo bylo oprávněno, ve znění jmenovaného bodu stanov, pouze ke schválení, nebo neschválení kandidátních listin, tj. odsouhlasení, či odmítnutí celku. Řád pro přípravu voleb a kampaní pro volby do PSP ČR v roce 2013 nebyl Předsednictvem SPOZ do 13.9.2013 projednán a schválen(§5, odst.4, písm.l  - ii)Stanov).

d)Byla porušena práva členů SPOZ, kteří byli řádně zvoleni na MKK SPOZ Praha dne 11.9.2013 na kandidátní listiny pro volby do PSP ČR a nebyli pozváni na jednání Předsednictva SPOZ dne 12.9.2013, ačkoli na něm byly projednávány závažné personální záležitosti, týkající se těchto osob (vyškrtnutí z kandidátní listiny) -§3, odst.5, písm.e) Stanov. Nemohli tak vyjádřit své názory, návrhy a stanoviska na tomto stranickém jednání a požadovat jejich vyřízení - §3,odst.5, písm.f, Stanov. O průběhu a závěrech jednání Předsednictva SPOZ nebyli dotčení členové SPOZ vůbec informováni - §3, odst.5, písm.g) Stanov.

e) KKK SPOZ Praha požaduje, aby RKK SPOZ prověřila, zda nominace z MO všech kandidátů na kandidátní listině SPOZ Praha existují a zda splňují veškeré podstatné náležitosti a jsou v souladu s „Volebním řádem“ a současně přepočítala hlasovací lístky z tajné volby kandidátů na kandidátní listinu dle Stanov SPOZ.

f) KKK SPOZ Praha požaduje od předsedy KV SPOZ Praha Doc. Ing. Luboše Smrčky, CSc. a od Politické rady SPOZ vysvětlení ke kandidatuře pana Zakaría Nemraha, který se kandidatury a mandátu na MKK SPOZ Praha dne 11.9.2013 vzdal a v současnosti figuruje na 3. místě oficiální kandidátní listiny SPOZ za kraj Praha.

g) KKK SPOZ Praha se podivuje nad vyjádřeními místopředsedy a člena Politické rady SPOZ Mgr.Vladimíra Kruliše a informacemi, které podal předseda KV SPOZ Praha - Doc. Ing. Luboš Smrčka, CSc.,týkající se sestavování kandidátní listiny SPOZ Praha apod., jelikož tato vyjádření jsou v rozporu, a požaduje bezodkladně stanovisko jmenovaných k této věci, která poškozuje KO SPOZ Praha.

Závěr:

Zápis bude postoupen jak předkladatelům podnětů, tak předsednictvu KV SPOZ Praha a také předsedovi RKK SPOZ - Bc. Martinu Šulcovi, který byl přítomen na jednání Předsednictva SPOZ dne 12.9.2013 a měl by se tedy k celé záležitosti kvalifikovaně vyjádřit.

 

Praha 14.10.2013                       zapsal :                                                 PhDr. Josef Dušek

Předseda KKK SPOZ Praha

 

Zápis četli a souhlasí:

PhDr.Josef Dušek v.r.-předseda KKK SPOZ Praha

Michal Křepinský v.r.-člen KKK SPOZ Praha

Josef Mastný v.r.-člen KKK SPOZ Praha

Rozdělovník:Bc.Martin Šulc-předseda RKK SPOZ Praha,Doc.Smrčka-předseda KV SPOZ Praha,Ing.Vladimír Honig-místopředseda KV SPOZ Praha,Mgr.Oldřich Malý-místopředseda KV SPOZ Praha,Mgr.Josef Baxa-místopředseda KV SPOZ Praha,Jiří Bejlovec-místopředseda KV SPOZ Praha,Ing.Miroslav Šlouf-člen KV SPOZ Praha,Jiří Randýsek-místopředseda MO SPOZ Praha 17,Ludvík Smýkal-předseda MO SPOZ Praha 10,MO SPOZ Praha 4,Jaroslav Lapač,Jana Simonová

 

Právě se děje

před 47 minutami

MMF zlepšil výhled růstu globální ekonomiky na příští rok, varoval ale před rozdíly v jednotlivých zemích

Mezinárodní měnový fond (MMF) zlepšil výhled růstu globální ekonomiky na příští rok na 4,9 procenta, zatímco dosud čekal růst o půl procentního bodu nižší. Uvedl to v úterý v aktualizaci svého jarního výhledu. Fond ale varoval, že ekonomika se zotavuje nerovnoměrně, což je podle něj důsledek slabého postupu očkování proti covidu-19 v některých zemích. Výhled na letošní rok měnový fond ponechal beze změn a nadále počítá s šestiprocentním růstem, který do značné míry jen smazává loňský rekordní propad způsobený pandemií.

Zdroj: ČTK
před 1 hodinou

Brusel schválil státní pomoc 525 milionů eur pro německé aerolinky Condor

Evropská komise (EK) dnes schválila státní pomoc v celkovém objemu 525,3 milionu eur (13,5 miliardy Kč) pro německou leteckou společnost Condor. Pomoc zahrnuje 204,1 milionu eur na náhradu škod souvisejících s šířením koronaviru a dalších 321,2 milionu eur na podporu restrukturalizace podniku, která má obnovit jeho životaschopnost. Komise o tom dnes informovala v tiskové zprávě.

Komise už Condoru dříve schválila státní pomoc v objemu 550 milionů eur. Druhý nejvyšší soud EU však minulý měsíc toto rozhodnutí anuloval kvůli nedostatečnému odůvodnění souhlasu. EK proto nyní učinila nové rozhodnutí založené na dodatečné analýze škod a zohledňující názor soudu.

Zdroj: ČTK
Další zprávy