Kajícná doznání k nespáchaným zločinům. To byl monstrproces se Slánským a spol.

Jan Gazdík Jiří Kropáček Štěpán Plaček Jan Gazdík, Jiří Kropáček, Štěpán Plaček
Aktualizováno 29. 11. 2022 13:38
V únoru 1948 patřili mezi strůjce nástupu bolševické moci v Československu, o čtyři roky později, na konci listopadu 1952, se stali oběťmi justičních vražd a represí, u jejichž zrodu původně stáli. V grafice přinášíme výňatky z výslechů i poslední slova obžalovaných v čele s Rudolfem Slánským v rámci zinscenovaného procesu. K absurdním sebemrskačským přiznáním byli často domláceni u výslechů.

Státní prokurátor Josef Urválek

Žaluje vedení protistátního spikleneckého centra v čele s Rudolfem Slánským za to, že jako trockisticko-titovští, sionističtí, buržoazněnacionalističtí zrádci a nepřátelé československého lidu, lidově demokratického zřízení a socialismu vytvořili ve službách amerických imperialistů a řízeni nepřátelskými západními rozvědkami protistátní spiklenecké centrum… a mařili tak budování socialismu, oslabovali obranyschopnost republiky, aby ji odtrhli od pevného spojenectví a přátelství se Sovětským svazem a znovu zavlekli naši republiku do tábora imperialismu a zničili její samostatnost a nezávislost.

Tito zrádci rozmisťovali na nejdůležitější úseky ve stranickém a státním aparátu zamaskované nejhorší nepřátele lidově demokratického Československa – trockisty, sionisty, buržoazní nacionalisty, kolaboranty, kapitalisty a kulaky.

Obvinění

Rudolf Slánský

bývalý generální tajemník KSČ, před zatčením náměstek předsedy československé vlády odsouzen k trestu smrti

Z výslechu obviněného

Prokurátor Josef UrválekJak se stalo, že jste se vy, který jste byl 30 let členem KSČ, dostal nakonec do služeb imperialistů a stal se organizátorem i hlavou spiknutí proti lidově demokratické Republice československé?

… přes svoje trockistické a oportunistické názory jsem se dostal až k tomu, že jsem se stal agentem buržoazie, tedy nepřítelem komunistické strany a později i lidově demokratického zřízení.Rudolf Slánský

Prokurátor Josef UrválekJaké cíle uskutečňovalo protistátní spiklenecké centrum ve spolupráci s představitelem angloamerických, a především amerických vládnoucích kruhů Konni Zilliacusem?

Ve spolupráci se Zilliacusem jsme uskutečňovali cíle angloamerických imperialistů. Byly to cíle agresivního bloku, cíle, které směřovaly k přípravám na novou světovou válku. Naším cílem bylo, aby Československo, které se v roce 1945 vymanilo z područí imperialismu, se stalo opět zemí na imperialistech závislou, imperialisty vykořisťovanou, aby československý lid byl opětně ujařmen, aby opět nad ním vládli fabrikanti, bankéři, velkostatkáři, aby jeho práci mohli vykořisťovat zahraniční imperialisté… A já jsem svou nepřátelskou činností k těmto barbarským plánům západních imperialistů, dnešních následovníků Hitlera, pomáhal.Rudolf Slánský

Z posledního slova obviněného

Má pravdu státní prokurátor, když říká, že jsem se maskoval. Dušoval jsem se, že jsem proti kapitalistickým vykořisťovatelům, ale připravoval jsem nové zotročení československého lidu. Maskoval jsem se titovskou mluvou o zvláštní cestě k socialismu, ale připravoval jsem fašistickou diktaturu. Pracoval jsem špinavými trockistickými metodami, metodami obojetnictví, klamu a podvodu, intrikami. Dopustil jsem se nejpodlejších zločinů, jakých se může kdo dopustit. Vím, že pro mne není žádných polehčujících okolností, žádné omluvy, žádné shovívavosti. Zasluhuji právem opovržení. Nezasluhuji jiný konec svého zločinného života než konec, jaký navrhuje státní prokurátor.

Bedřich Reicin

bývalý náměstek ministra národní obrany odsouzen k trestu smrti

Z výslechu obviněného

Prokurátor Josef UrválekVaše zrádná povaha vás přivedla k tomu, že jste byl současně v nepřátelském spojení s Benešovou klikou a vedle toho se společníky Slánského?

Slánský byl spolu se mnou ve spojení s titovskými agenty v Československu, jako s plukovníkem Vojislavem Rističem, kteří pod rouškou svých diplomatických funkcí prováděli na území Československa špionáž k rozvracení lidově demokratického zřízení. Titovští agenti našli ve Slánském a ve mně vhodné spojence pro svůj plán na zavlečení Československa do područí amerického imperialismu podle vzoru Titovy Jugoslávie.Bedřich Reicin

Z posledního slova obviněného

Jsem si vědom toho, že pro těžké a strašné zločiny, kterých jsem se dopustil, není žádné omluvy. Škody, které jsme způsobili svou rozvratnou činností, jsou těžké. Jsem si vědom toho, že za tyto své zločiny zasluhuji nejpřísnější trest.

Vladimír Clementis

bývalý ministr zahraničních věcí odsouzen k trestu smrti

Z výslechu obviněného

Prokurátor Josef UrválekPřiznal jste se, že jste financoval zločineckou činnost Andrého Simona? Vypovídejte o tom.

Koncem roku 1947, když byl Simone u mne v pracovně na ministerstvu zahraničních věcí, dal jsem mu z dispozičního fondu 50 000 Kčs a řekl jsem mu, že je to odměna za cestovné a jiné výlohy, které má s publicistickou činností.Vladimír Clementis

Prokurátor Josef UrválekSnad špionážní činností? Simone vás také v Praze spojoval se západními imperialistickými žurnalisty?

Já jsem měl s těmito žurnalisty rozhovory o zahraniční politice Československa, o poměru republiky k různým mezinárodním aktuálním otázkám, zase ovšem z mého buržoazněnacionalistického stanoviska. Stal jsem se zrádcem československého lidu, zavázaným agentem západních imperialistů. Rozvratnou činnost jsem prováděl jako přívrženec Benešovy kliky a později jako člen rozvratné činnosti Slánského protistátního spikleneckého centra.Vladimír Clementis

Z posledního slova obviněného

Dopustil jsem se těžkých zločinů na zájmech československého lidu a tím i pokrokového lidstva vůbec. Tíha mé zločinné činnosti je zvyšována tím, že byla dělána v letech, která rozhodují o tom, zda bude vyvolána nová, třetí a nejstrašnější světová válka. Američtí imperialisté chtěli s pomocí spiknutí zasadit úder československému lidu. Úder se vrací a dopadá na jeho iniciátory a na nástroje k tomu používané. Proto též výrok o trestu, který vynese soud národa nad mou činností, když bude nejtvrdší, může být jen trestem spravedlivým.

André Simone

bývalý redaktor Rudého práva odsouzen k trestu smrti

Z výslechu obviněného

Prokurátor Josef UrválekJak vás získala francouzská rozvědka?

Začátkem září 1939 jsem se zavázal židovskému nacionalistovi, francouzskému ministru Mandelovi ke spolupráci. Mandel udržoval vlastní informační síť pomocí židovských a některých francouzských velkokapitalistů.André Simone

Prokurátor Josef UrválekProč jste se zavazoval tak lehce rozvědkám všech kapitalistických států?

Pramenilo to z mých charakterových vlastností, které vedly k tomu, že jsem se stal nepřítelem dělnické třídy a všeho pokrokového.André Simone

Prokurátor Josef UrválekTo znamená, že jste přišel v roce 1946 do Československa jako trojnásobně zavázaný agent imperialistických rozvědek.

Ano, doznávám to.André Simone

Z posledního slova obviněného

Stojím před státním soudem jako velezrádce a špion. Proto nemůže být ani řeči o polehčujících okolnostech. Je však jedna strašná, přitěžující okolnost: kdo podává americko-britským imperialistům ruku, podává ruku přípravám útočné války, masovému vraždění a ničení. Já jsem tento barbarský čin spáchal. Proto prosím státní soud o trest nejpřísnější.

Artur London

bývalý náměstek ministra zahraničních věcí odsouzen k trestu odnětí svobody na doživotí

Z výslechu obviněného

Prokurátor Josef UrválekCo vás přivedlo na cestu aktivní nepřátelské činnosti proti lidově demokratické Republice československé?

Byl jsem vychován v buržoazním prostředí. Pracující masy zůstaly mně vždy cizí a řídil jsem se pouze svým sobeckým, buržoazním úsilím, abych si zajistil osobní kariéru a blahobyt.Artur London

Prokurátor Josef UrválekVypovídejte o trockistické skupině ve Francii, se kterou jste v roce 1940 navázal spojení. A dal vám Slánský nějaké úkoly?

Ano, Slánský mi dal úkol, abych prováděl rozvratnou a špionážní činnost proti francouzskému pokrokovému hnutí.Artur London

Z posledního slova obviněného

Byli jsme agenturou západních imperialistů, přes kterou zejména američtí imperialisté zasahovali do suverenity Československé republiky. Moje vina a mnou páchané zločiny je veliká. Vím, že vynesený rozsudek bude spravedlivý.

Bedřich Geminder

bývalý vedoucí mezinárodního oddělení sekretariátu ÚV KSČ odsouzen k trestu smrti

Z výslechu obviněného

Prokurátor Josef UrválekProč jste udržovali a prohlubovali spojení s titovskou klikou, jejími představiteli, zástupci a agenty v republice? V čem je toto jádro?

Jádro je v tom, že jsme stejně jako tato zrádcovská klika postupovali v Československu po cestě a podle vzoru titovské Jugoslávie.Bedřich Geminder

Prokurátor Josef UrválekOdkud byla řízena vaše činnost titovců?

Naše činnost jugoslávské titovské kliky byla řízena z jednoho střediska, a to od angloamerických imperialistů. Naše spiklenecké centrum stálo na stejně nepřátelské protisovětské platformě jako titovci v Jugoslávii.Bedřich Geminder

Z posledního slova obviněného

Jsem vinen. Provinil jsem se hluboce proti zájmům dělnické třídy. Mnou napáchané zločiny nejen mařily budování socialismu, ale způsobily i nesmírné škody. Před státním soudem stojím jako odhalený protistátní spiklenec. Jsem si vědom toho, že i nejpřísnějším trestem, který bude vždy spravedlivý, nemohu již osobně nahradit a napravit velké škody, které jsem způsobil.

Karel Šváb

bývalý náměstek ministra národní bezpečnosti odsouzen k trestu smrti

Z výslechu obviněného

Prokurátor Josef UrválekProč se vaše protistátní centrum opíralo ve své nepřátelské činnosti o sionistické organizace?

Jedním z důvodů bylo, že Rudolf Slánský je sám židovským buržoazním nacionalistou a celá řada dalších členů našeho centra jsou rovněž židovští buržoazní nacionalisté nebo přímo sionisté.Karel Šváb

Prokurátor Josef UrválekJakým nebezpečím byla činnost protistátního centra v případě napadení naší republiky?

V případě napadení naší republiky imperialistickým Západem tvořilo protistátní centrum nebezpečí, že bude po způsobu páté kolony narušovat zevnitř obranyschopnost naší republiky a tím uspíší a umožní uskutečnění imperialistických agresivních plánů.Karel Šváb

Z posledního slova obviněného

Nemám, co bych uvedl na svou omluvu. Prosím proto státní soud, aby co nejpřísněji a nejtvrději posuzoval a odsoudil mou zradu.

Otto Šling

bývalý tajemník krajského výboru KSČ v Brně odsouzen k trestu smrti

Z výslechu obviněného

Předseda soudu Jaroslav NovákV čem vidíte svoji vinu?

Jako židovský buržoazní nacionalista jsem za svého pobytu v Anglii od r. 1939 do roku 1945 prováděl nepřátelskou činnost. Doznávám, že jsem se již tehdy obklopoval maloburžoazními a buržoazněnacionalistickými živly, které po návratu do Československa v roce 1945 zaujaly důležitá místa v připravovaném spiknutí vedeném Rudolfem Slánským.Otto Šling

Prokurátor Josef UrválekVy jste se tedy do Československa vrátil po válce jako agent angloamerických imperialistů. Je tomu tak?

Ano.Otto Šling

Prokurátor Josef UrválekJak jste začal provádět nepřátelskou činnost v Brně jako člen protistátního spikleneckého centra?

Když jsem byl dosazen Slánským do funkce vedoucího krajského tajemníka KSČ v Brně, zaměřil jsem se podle pokynů Slánského a ostatních spiklenců na dokonalé ovládnutí krajského aparátu KSČ v Brně tak, abych jej mohl, jelikož jsem se stal diktátorem, plně využít pro svou nepřátelskou činnost.Otto Šling

Z posledního slova obviněného

Byl jsem zákeřným nepřítelem uvnitř komunistické strany. Ještě po svém zatčení jsem zapíral, než jsem dospěl k rozhodnutí vypovědět hloubku svých zločinů. Právem je mnou opovrhováno a zasluhuji nejvyšší a nejtvrdší trest.

Josef Frank

bývalý zástupce generálního tajemníka ÚV KSČ odsouzen k trestu smrti

Z výslechu obviněného

Předseda soudu Jaroslav NovákV čem přiznáváte svou vinu?

… jsem válečným zločincem, moje cesta od spolupráce s nacisty až do dne mého zatčení pro účast na protistátním spiknutí je provázena celou řadou těžkých zločinů, kterých jsem se dopustil ku prospěchu amerických a jiných imperialistů.Josef Frank

Prokurátor Josef UrválekProč jste pomáhal vykořisťovatelům a hochštaplerům páchat zločiny?

Choval jsem se jako obojetník. Mluvil jsem jinak a jinak jsem se choval. Takové metody boje proti straně, proti republice a jejímu lidu jsem přejímal od hlavy našeho spiknutí, od Slánského.Josef Frank

Předseda soudu Jaroslav NovákPodle vzoru Tita jste se zaměřili na provádění rozkladné činnosti v KSČ?

Snažil jsem se komunistickou stranu přesytit nemarxistickými, neleninskými živly, zbavit ji revolučnosti, podvázat akceschopnost a bojovnost strany a zbavit ji předvoje dělnické třídy. Odmítali jsme přejímat sovětské zkušenosti v hospodářství a výstavbě socialismu.Josef Frank

Z posledního slova obviněného

Chtěl bych jen, aby se pracující lid na mém případě učil, kam vede, kde končí, kde musí končit ten, kdo zabředl přes svůj dělnický původ do bahna oportunismu, kdo se odcizil dělnické třídě. Prosím státní soud, aby hloubku a rozsah mé viny přísně posoudil a vynesl přísný a tvrdý rozsudek.

Ludvík Frejka

bývalý přednosta národohospodářského odboru Kanceláře prezidenta republiky odsouzen k trestu smrti

Z výslechu obviněného

Předseda soudu Jaroslav NovákCítíte se vinným z trestných činů tak, jak jsou v žalobě uvedeny?

Ludvík Frejka: Přiznávám svou vinu v tom, že jsme jako účastníci protistátního spikleneckého centra rozšiřovali v masách československého lidu naši oportunistickou teorii o tom, že je možno budovat socialismus bez diktatury proletariátu. Popírali jsme nevyhnutelnost zostřování třídního boje a hlásali spolupráci s vykořisťovatelskými třídami a jejich přisluhovači.Ludvík Frejka

Prokurátor Josef UrválekRozmisťovali jste své lidi do vedoucích funkcí ve státě a jeho národohospodářském aparátě. Koho jste tak umístili na úseku lehkého průmyslu?

Ludvík Frejka: Zde jsme umístili typického odchovance batismu, agenta gestapa dr. Ivana Holého, nejdříve jako generálního ředitele kožedělného a gumárenského průmyslu… později jako náměstka ministra průmyslu. Ve všech funkcích pak uplatňoval naši nepřátelskou koncepci plánování a rozvoje hospodářství.Ludvík Frejka

Prokurátor Josef UrválekJaké to byly záškodnické činy?

Ludvík Frejka: Tím, že jsme uchvátili všechna klíčová místa v našem hospodářství, jsme brzdili rozvoj těžkého průmyslu a využití ložisek rud a barevných kovů. V energetice jsme se snažili vytvářet vážné disproporce k rostoucím potřebám průmyslu a obyvatelstva.Ludvík Frejka

Prokurátor Josef UrválekTak jste sabotérsky promarnili desítky miliard korun, ano?

Ano.Ludvík Frejka

Z posledního slova obviněného

Stojím právem před soudem pracujícího lidu, protože jsem se proti němu nesmírně provinil. Hospodářské škody byly naším zločinným prostředkem, jak dopomoci nám spiklencům k uchopení moci, k restauraci kapitalismu a převedení ČSR do tábora západních imperialistů. Provinil jsem se tak těžce, že už předem přijímám jakýkoli rozsudek soudu jako spravedlivý trest z rukou československého pracujícího lidu.

Vavro Hajdů

bývalý náměstek ministra zahraničních věcí odsouzen k trestu odnětí svobody na doživotí

Evžen Löbl

bývalý náměstek ministra zahraničního obchodu odsouzen k trestu odnětí svobody na doživotí

Rudolf Margolius

bývalý náměstek ministra zahraničního obchodu odsouzen k trestu smrti

Otto Fischl

bývalý náměstek ministra financí odsouzen k trestu smrti

další obviněný

Ze závěrečné řeči hlavního žalobce Josefa Urválka:

Občané, soudci! Nebezpečnost obviněných není jen v nich samých. Jejich nebezpečnost jest především v tom, že za celou touto bandou stojí američtí imperialisté.

Jejich nebezpečnost jest v tom, že se celé toto spiklenecké centrum svou velezrádnou, sabotážnickou a špionážní činností plně zapojilo do stupňovaných válečných příprav amerických imperialistů…

Rudolf Slánský jest strůjcem a pohlavárem tohoto protistátního spikleneckého centra. Je nutno hned na počátku objasnit cestu, která ho dovedla k nejhnusnějším zločinům proti lidu a nakonec až na lavici obviněných.

Slánský kolem sebe vytvářel falešnou legendu partyzána – i v tom kráčel ve stopách svého vzoru Jidáše Tita. Slánský, sám sionista, trockista, sluha buržoazie v první republice a lokaj imperialistů v dalším svém vývoji, seskupuje kolem sebe lidi podle svého obrazu. Takové, o nichž ví, že jsou na hony vzdáleni zájmům dělnické třídy, že jsou právě takovými nepřáteli lidu jako on sám…

Avšak přes rafinované spiklenectví a záškodnictví, přes lstivou obojetnost a hanebnost svých prostředků nedosáhli svých cílů. Byli rozdrceni. Proč se tak stalo a proč dnes sedí tato spiklenecká banda jako hnízdo pochytaných krys, nenáviděná a opovrhovaná všemi čestnými lidmi naší země, na lavici obviněných?

Je to proto, že síla myšlenky socialismu, žhoucí vlastenectví všeho našeho lidu, jeho budovatelské nadšení, bezmezná důvěra k naší straně, k jejímu vedení a soudruhu Gottwaldovi, vřelá láska k Sovětskému svazu – jsou nepřekonatelné.

Žádám pro všechny obviněné trest smrti. Nechť váš rozsudek dopadne jako železná pěst bez nejmenšího slitování. Nechť je ohněm, který do kořene vypálí tuto hanebnou hlízu zrady.

 

Právě se děje

Další zprávy