Co všechno mění občanský zákoník? Právníci odpovídají

Přenos skončil
Advokáti Pro bono aliance odpovídali na otázky čtenářů Aktuálně.cz.
Ilustrační foto.
Ilustrační foto. | Foto: Aktuálně.cz

Praha - Nový občanský zákoník platí oficiálně už 15 dní, ale málokdo si je jistý tím, co všechno se pro něj vlastně mění. Aktuálně.cz se proto spojilo s Pro bono advokáty, kteří čtenářům bezplatně radili, jak se v novém zákoníku co nejlépe orientovat.

Budu si muset vypořádat vlastnické právo k pozemku, na kterém stojí můj dům? Mohu v závěti po dědicích požadovat, aby splnili mnou stanovenou podmínku? Jsou dluhy součástí společného jmění manželů? Je možné uzavřít smlouvu, ve které si strany sjednají možnost jednostranné změny obchodních podmínek? Sepsal jsem závěť ještě za účinnosti staré úpravy, je to problém?

I na tyto otázky najdete odpovědi v online poradně od těch nejpovolanějších, advokátů, kteří dlouhodobě spolupracují s neziskovou organizací Pro bono aliance prostřednictvím jejího Pro bono centra. Díky tomuto programu mohou neziskové organizace a jejich klienti v sociální nouzi získat bezplatnou právní pomoc. Více informací najdete na www.probonoaliance.cz, celou poradnu můžete sledovat také přes událost na Facebooku.

Do online pro bono právního poradenství se zapojili:
 
Mgr. Martin Začal, Mgr. Andrea Urban Jarabicová , Mgr. František Korbel, Ph.D., Mgr. Radka Korbelová Dohnalová, Ph.D., Mgr. Tomáš Babáček, LL.M., Mgr. David Netušil, Mgr. Magdaléna Poncza , JUDr. Petr Veselý, Mgr. Žaneta Vítů, Mgr. Petra Majerová, JUDr. Lucie Štroufová , Mgr. Tomáš Fiala, Ph.D., JUDr. Jiří Vlastník, PhD., Mgr. Martin Karlín, Mgr. Matuš Švanda, Mgr. Konstantin Lavrushin, Mgr. Markéta Zerdaloglu, Mgr. Sylva Skočková, Mgr. Bc. Jana Domkářová

Aktuálně.cz ani Pro bono aliance nejsou odpovědné za poskytnuté právní rady. Odpovědnost za právní poradenství se řídí relevantními předpisy o výkonu advokátní profese. Odpověď advokáta závisí na informacích poskytnutých v dotazu, nezaručuje úspěch ve sporu ani nevylučuje následné jiné právní posouzení dle podrobnějších informací.

Přenos skončil
12:21

Otázka: Dobrý den, chtěla bych se zeptat, jak se nyní bude postupovat při reklamaci zboží mnou jako zákazníkem vůči prodávajícímu. Přík. V obchodě si zakoupím přenosku na zvíře. Do teď to fungovalo tak, že byla záruka 2 roky ( pochopitelně na vadu od výrobce). Jak to tedy bude foungovat teď? Děkuji

Pro bono aliance: Dobrá otázka, bohužel nejasná odpověď.

Ustanovení § 2161 odst. 2 mluví o 6 měsících ,,(2) Projeví-li se vada v průběhu šesti měsíců od převzetí, má se za to, že věc byla vadná již při převzetí."

Ustanovení § 2165 odst. 5 pak o 24 měsících ,,(1) Kupující je oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u spotřebního zboží v době dvaceti čtyř měsíců od převzetí."

Je otázka, co znamenají pojmy ,,projeví-li se" a ,,je oprávněn uplatnit". Pokud bych to bral doslovně, tak věc se musí pokazit do šesti měsíců a Vy máte dalších 18 měsíců na to zajít do obchodu ji reklamovat - takový výklad je ale pro praxi zjevně nesmyslný.

Závěr je tedy takový, že záruka dle NOZ bude nejméně 6 měsíců, ale možná i 24.

V současné době se právníci na odborných fórech hádají, co je správně. Stačí si zadat do google slova ,,záruka 24 měsíců noz" a vyjede Vám spousta protikladných článků. Na vyřešení problému si patrně ještě počkáme, buď se sjednotí odborná veřejnost nebo to s konečnou platností vyřeší judikatura. Pokud chcete mít jistotu záruky 24 měsíců, vyhledejte obchodníka, který Vám dá příslušný záruční list nebo má záruční lhůtu 24 měsíců upravenu v obchodních podmínkách.

JUDr. Petr Veselý
Holubová advokáti s.r.o.

12:19

Otázka: Dobrý den, jsem jednatelem a společníkem v s.r.o. a chci v ní ukončit svou činnost a podíl převést na společníka. Jak to lze nyní udělat? Děkuji

Pro bono aliance: Vzhledem k tomu, že z Vašeho dotazu nevyplývá přesné uspořádání Vaší společnosti (počet společníku, jednatelů atd.), uvádíme v naší odpovědi obecná pravidla nové úpravy. Pokud se týče ukončení Vaší účasti ve společnosti jako společníka, lze takto učinit převodem podílu dle ustanovení zákona č. 90/2012 Sb., zákona o obchodních korporacích. Nabízí se také možnost uzavření dohody o ukončení účasti společníka, kterou uzavírají všichni společníci společnosti a jejichž podpisy na této listině musejí být úředně ověřeny. Pokud se týče skončení ve funkci jednatele, lze navrhnout příslušné usnesení valné hromadě společnosti nebo lze oznámit své odstoupení orgánu společnosti, který Vás do funkce zvolil. Funkce pak končí uplynutím jednoho měsíce od doručení tohoto odstoupení příslušnému orgánu společnosti. Zákon o obchodních korporacích však omezuje možnost odstoupení z funkce v době, která je pro obchodní korporaci nevhodná. Ve všech výše uvedených situacích je nutné řídit se společenskou smlouvou (součástí takové společenské smlouvy jsou i ustanovení staré úpravy obchodního zákoníku o právech a povinnostech společníků, za podmínky, že nejsou v rozporu s donucujícími ustanoveními zákona o obchodních korporacích) s výjimkou jejích ustanovení, která jsou v rozporu s donucujícími ustanoveními zákona o obchodních korporacích, pokud se Vaše společnost nepodřídila změnou společenské smlouvy zákonu o obchodních korporacích jako celku.

Mgr. Tomáš Babáček, LL.M., advokát
Ambruz & Dark Deloitte Legal s.r.o., advokátní kancelář

12:18

Otázka: Pěkný den.
Jak se mění a od kdy ručení vlastníků a jednatelů u s.r.o.?
Děkuji.
K.

Pro bono aliance: Dobrý den,

změny v ručení jednatelů s.r.o. a společníků přináší nový občanský zákoník (zák. č. 89/2012 Sb.) a zákon o obchodních korporacích (zák. č. 90/2012 Sb.). Oba zákony vstoupily v účinnost od 1. 1. 2014. Pojednat o všech změnách by přesáhlo rámec tohoto příspěvku. Obecně nová právní úprava přináší zvýšení odpovědnosti jednatele, který je vždy povinen vykonávat svou funkci s péčí řádného hospodáře, s potřebnými znalostmi a nezbytnou loajalitou k s.r.o. Porušil-li jednatel tuto povinnost a způsobil s.r.o. škodu, kterou jí nenahradil, ač byl povinen tak učinit, ručí věřiteli s.r.o. za dluh s.r.o. v rozsahu, v jakém způsobenou škodu nenahradil, pokud se věřitel plnění na s.r.o. nemůže domoci (podobná úpravu byla již dříve obsažena v obchodním zákoníku). Významné je rozšíření ručení jednatele v případě úpadku s.r.o., kdy jednatel nově ručí za splnění veškerých povinností s.r.o., neučinil-li v rozporu se svou péčí řádného hospodáře vše potřebné a rozumně předpokladatelné pro odvrácení hrozícího úpadku, o kterém věděl či měl a mohl vědět. Společníci s.r.o. ručí za dluhy s.r.o. společně a nerozdílně do výše, v jaké nesplnili vkladové povinnosti podle stavu zapsaného v obchodním rejstříku. Významnou změnou je nová úprava odpovědnosti a ručení osob, které pomocí svého (přímého či nepřímého vlivu) rozhodujícím významným způsobem ovlivní chování s.r.o. (může jít o společníky, osoby jim blízké apod., na jednatele se tato úprava nevztahuje). Takové osoby jsou povinny uhradit s.r.o. újmu, která jí ovlivněním vznikla, ledaže prokážou, že mohli při ovlivnění v dobré víře předpokládat, že jednají informovaně a v obhajitelném zájmu s.r.o. Současně ručí věřitelům s.r.o. za splnění dluhů, které jim s.r.o. nemůže v důsledku svého ovlivnění splnit (např. v důsledku svého úpadku). Zvláštní pravidla se uplatní v koncernech.

JUDr. Jiří Vlastník, PhD.
Vejmelka & Wünsch, s. r. o.

12:02

Otázka: Dobrý den, máme u plotu asi 60 let staré jehličňany, které sousedka na základě Nového občanského zákoníku požaduje vykácet.Jsme povinni to udělat ?
Děkuji za radu

Pro bono aliance: Dobrý den, z dotazu není zcela zřejmý konkrétní stav, proto odpovím obecně citacemi § 1016 a 1017 občanského zákoníku, které věci řeší.

§ 1016 odst. 2 upravuje možnost ostříhat větve ,,Neučiní-li to vlastník v přiměřené době poté, co ho o to soused požádal, smí soused šetrným způsobem a ve vhodné roční době odstranit kořeny nebo větve stromu přesahující na jeho pozemek, působí-li mu to škodu nebo jiné obtíže převyšující zájem na nedotčeném zachování stromu. Jemu také náleží, co z odstraněných kořenů a větví získá."

§ 1017 pak upravuje možnost požadovat úplné odstranění stromů. Upozorňuji, že není třeba odstraňovat, pokud stromy tvoří rozhradu (plot) mezi pozemky.

,,(1) Má-li pro to vlastník pozemku rozumný důvod, může požadovat, aby se soused zdržel sázení stromů v těsné blízkosti společné hranice pozemků, a vysadil-li je nebo nechal-li je vzrůst, aby je odstranil. Nestanoví-li jiný právní předpis nebo neplyne-li z místních zvyklostí něco jiného, platí pro stromy dorůstající obvykle výšky přesahující 3 m jako přípustná vzdálenost od společné hranice pozemků 3 m a pro ostatní stromy 1,5 m.
(2) Ustanovení odstavce 1 se nepoužije, je-li na sousedním pozemku les nebo sad, tvoří-li stromy rozhradu nebo jedná-li se o strom zvlášť chráněný podle jiného právního předpisu."

Z přechodných ustanovení nového občanského zákoníku bohužel není jednoznačně zřejmé, zdali je možno použít námitku, že strom byl vysazen za starého občanského zákoníku a nový se neuplatní. Na toto téma by bylo potřeba připravit podrobnější analýzu, či to dokonce bude řešeno až soudní judikaturou.

JUDr. Petr Veselý z
Holubová advokáti s.r.o.

11:51

Otázka: Dobrý den, jak máme poznat, která ustanovení NOZ jsou donucující, aneb která ustanovení stanov stávajících SVJ jsou v případném rozporu s nimi? Kolik procent hlasu je třeba pro první změnu stanov, když stávající stanovy žádají 75 % hlasu?

Pro bono aliance: Donucující charakter ustanovení je třeba posoudit vždy vzhledem k jeho obsahu. Zásadně podle NOZ si lze ujednat práva a povinnosti odchylně od zákona a nelze to pouze tam, kde to zákon výslovně zakazuje. S ohledem na charakter NOZ by tedy měla být volnost odchýlit se od zákona větší.

NOZ stanoví, že lze změnit stanovy většinou hlasů všech vlastníků jednotek, ledaže stanovy vyžadují vyšší počet hlasů. Pokud tedy stanovy vyžadují 75% hlasů a takové % není podle mne v rozporu s NOZ, tak je třeba k první změně stanov 75% hlasů.

Mgr. Martin Začal, advokát, Olomouc

11:46

Otázka: Dobrý den,chtěl bych za života přepsat na své plnoleté děti majetek...mohu je rozdělit podle svého uvážení? např.dceři dům, synovi polnosti...i když je třeba dům ve větší finanční hodnotě než polnosti...nebo musím děti podělit stejným dílem?
děkuji

Pro bono aliance: Majetek můžete rozdělit za života zcela dle svého uvážení bez ohledu na finanční hodnotu. Je však třeba počítat s tím, že děti, jakožto nepominutelní dědici (nebo jejich potomci), potom v případném dědickém řízení (pokud po Vaší smrti zbude ještě nějaký majetek) mohou žádat započtení na povinný podíl majetku, který jste druhému za života daroval (nad obvyklé dary) za poslední tři roky. I dřívější dary se započtou, pokud to výslovně nevyloučíte a pokud směřovali dětem na úlevu v nákladech spojených se založením samostatné domácnosti, se založením manželského či obdobného soužití nebo s nástupem povolání či se započetím podnikání nebo na úhradu dluhů zletilého potomka. Doporučuji pro tento případ raději poradu s notářem s ohledem na konkrétní okolnosti Vašeho případu, navíc nový občanský zákoník může nabídnout i více institutů pro optimální řešení Vaší situace, např. dědickou smlouvou nebo odkazem.

Mgr. Radka Korbelová Dohnalová, Ph.D., advokátka
partnerka AK Korbel, Tuháček & partneři, s. r. o.

11:43

Otázka: Otázka odměny notáře při vyřízení dědictví tady byla již zodpovězena. Zajímalo by mne, zda se tato odměna vypočítává z celkové hodnoty dědictví nebo pro každého dědice podle uvedené tabulky zvlášť v závislosti na hodnotě jeho dědického podílu..

Pro bono aliance: Odměna se vypočítává z celkové obvyklé ceny zůstavitelova majetku (tj. z hodnoty dědictví), přičemž teprve takto vypočtenou odměnu pak dědicové hradí v poměru svých dědických podílů.

Mgr. Markéta Zerdaloglu
VFH Vašíček a partneři

11:42

Otázka: syn vlastní byt,bude se ženit a plánují rodinu.V případě rozvodu bude muset nechat bývalou ženu dále bydlet v jeho bytě nebo mu vznikne povinnost opatřit jí náhradní byt.V tom případě stačí pronájem?

Pro bono aliance: V případě, že byt je ve vlastnictví pouze jednoho z rozvádějících se manželů, uplatní se ustanovení § 769 NOZ. Zde je stanoveno, že soud může na návrh manžela, který má k bytu vlastnické právo, rozhodnout o povinnosti druhého manžela se vystěhovat, a to aniž by bylo nutné zajišťovat náhradní bydlení (náhradní bydlení je třeba zajišťovat, pokud měli manželé k bytu stejné nebo společné právo).

Jiná však bude situace, pokud se Vaše snacha bude starat o nezletilé dítě. V takovém případě může soud na její návrh založit v její prospěch právo odpovídající věcnému břemenu bydlení. O délce trvání takového práva soud rozhodne podle okolností případu, nejdéle však do doby, než dítě nabude trvale schopnost samo se živit. Přitom soud určí Vaší snaše povinnost hradit za užívání bytu úplatu srovnatelnou s nájemným v místě obvyklým.

Je třeba upozornit, že rozvádějící se manželé se mohou o dalším bydlení dohodnout, výše uvedená pravidla se uplatní, pokud k dohodě nedojde.

S přátelským pozdravem,

JUDr. Lucie Štroufová

11:31

Otázka: Dobrý den, mění se nějak vztah bytového družstva a bytů ve vlastnictví které jsou součástíjednoho domu ? Děkuji

Pro bono aliance: Celá řada věcí se mění určitě, neboť byl zrušen zákon o společenství vlastníků jednotek a SVJ jsou nově upravena v §§ 1904 - 1205 NOZ. Taktéž obchodní zákoník, který dosud upravoval družstva, byl zrušen a nahrazen úpravou v zákoně o obchodních korporacích - §§ 552 až 773.

To základní, tedy, že nadále existují bytová družstva i společenství vlastníků, však zůstává.

Popis jednotlivých dílčích změny by byl na desítky stránek, proto vypichujeme pouze pár z nich, ke kterým došlo v rámci společenství vlastníků:
- už se nejedná o společenství vlastníků jednotek ,,SVJ", ale jen o společenství vlastníků ,,SV",
- zvolí-li se jediný člen statutárního orgánu, už to není ,,pověřený vlastník", ale ,,předseda společenství vlastníků",
- má-li někdo z vlastníků většinu, je správcem domu a pozemku,
- stanovy SV musím nově obsahovat ,,pravidla pro tvorbu rozpočtu společenství, pro příspěvky na správu domu a úhradu cen služeb a pro způsob určení jejich výše placené jednotlivými vlastníky jednotek"

JUDr. Petr Veselý
Holubová advokáti s.r.o.

11:18

Otázka: Dobrý den, začal jsem chodit s holkou, která byla těhotná s někým jiným. Po čase jsem se prohlásil za otce jejího dítěte (bohužel jsem nevěděl, co všechno z toho vyplývá). Nyní jsme se rozešli (nebyli jsme svoji) a já bych chtěl zrušit otcovství k jejímu dítěti. Je to možné a jaký je postup?

Pro bono aliance: Dobrý den,

z formulace Vašeho dotazu předpokládám, že v době, kdy jste učinil prohlášení o svém otcovství, jste věděl, že nemůžete být skutečným (biologickým) otcem dítěte. V tomto případě lze popřít otcovství jen v době do 6 měsíců ode dne, kdy "jste se prohlásil" za otce dítěte, a to jen z důvodu, že je vyloučeno, že byste mohl být otcem dítěte (např. na základě porovnání DNA). Pokud "jste se prohlásil" za otce dítěte před jeho narozením, šestiměsíční lhůta pro popření otcovství skončí až 6 měsíců po narození dítěte.

Pokud byste se však mohl rozumě domnívat, že zřejmě jste (můžete být) biologickým otcem, šestiměsíční lhůta pro popření otcovství by měla běžet od doby, kdy jste zjistil, že je vyloučeno, že byste mohl být otcem, a to až do věku 6 let dítěte. Toto právo byste ale mohl využít jen pokud byste tyto okolnosti vylučující Vaše otcovství zjistil až po 31.12.2013, kdy vstoupil v účinnost nový občanský zákoník (NOZ), který tuto možnost upravuje.

K této druhé možnosti ještě poznamenávám, že výklad NOZ ještě není ustálený, jelikož doposud nejsou k dispozici žádná soudní rozhodnutí. Dle mého názoru, ale ze znění přechodných ustanovení NOZ, ohledně rodinného práva vyplývá, že by jste měl mít právo i na postup dle výše uvedené druhé možnosti s delší lhůtou pro popření otcovství.

Co se týká konkrétního postupu, je třeba podat žalobu k soudu na popření otcovství. Žalovanými by potom byli matka a dítě. Soudní poplatek je 2.000,- Kč. Pokud jste nemajetný, můžete zažádat o osvobození od soudních poplatků.

Ještě doplňuji, že tyto informace jsou použitelné zejména jen pokud jste byl a stále jste svéprávný, nejste cizinec ze země mimo EU nebo neexistují jiné mimořádné okolnosti.

Zůstávám s pozdravem

Mgr. David Netušil, advokát
NETUŠIL & ASSOCIATES advokátní kancelář s.r.o.

11:16

Otázka: Mám dluhy, které se mi do konce života nepodaří uhradit. Jsem v penzi, kterou mám obstavenou exekučně. Také mám dvě dospělé děti, se kterými už přes 30 let nežiji. Co mohu udělat, aby na ně moje dluhy nespadly? Nemám žádný majetek, nic po mě nezůstane. Jen strach, abych ještě neublížil svým dětem.

Pro bono aliance: Doufám, že jsem pochopila správně Váš dotaz, že máte obavu, aby Vaše dospělé děti po Vaší smrti nemusely splácet Vaše dluhy?

Vycházím i s Vámi předestřené situace, že nemáte žádný jiný majetek.

Pokud by pozůstalost po Vás byla tvořena pouze dluhy, mají Vaše děti možnost ještě za Vašeho života zřeknout se dědictví smlouvou uzavřenou s Vámi (§ 1484 NOZ). Smlouva o zřeknutí se dědictví musí mít formu notářského zápisu (veřejné listiny).

V případě Vašeho úmrtí mohou Vaše děti odmítnout dědictví výslovným prohlášením u soudu, a to do jednoho měsíce ode dne, kdy soud dědice vyrozumí o jeho právu dědictví odmítnout (§ 1485 a násl. NOZ).

Mgr. Magdaléna Poncza, advokát
Advokátní kancelář PONCZA l ŠRÁMEK

11:09

Otázka: Dobrý den,zaslechla jsem,že od nového roku by měl fungovat registr smluv "Zúžení SJM manželů".Je to pravda?Stačí se smlouvou zajít k notář?

Pro bono aliance: Dobrý den, ano, od 1.1.2014 by měl fungovat veřejný Seznam listin o manželském majetkovém režimu, který je veden Notářskou komorou;najdete jej na stránkách http://www.nkcr.cz/index.php?page=rejstrik

Byl zřízen na základě ust. §721 nového občanského zákoníku , dle kterého se smlouva o manželském majetkovém režimu zapíše do veřejného seznamu, je-li to v ní ujednáno; jinak na žádost obou manželů. Do seznamu se zapíše vše, co mění zákonný majetkový režim manželů. Smlouvu o modifikaci majetku manželů je nutné sepsat notářským zápisem a notář, který jí sepsal, jí také do seznamu vloží, pokud je tak ve smluvě ujednáno. Pokud ujednáno zveřejnění ve smlouvě není, lze o to kdykoliv požádat a notář zaeviduje smlouvu dodatečně. Poplatek za zveřejnění v seznamu je 300,- Kč (200,- Kč Notářské komoře a 100,- Kč notáři, který ji zakládá). Pokud tedy smlouvu již notářským zápisem sepsánu máte a chcete ji zveřejnit, zajděte za notářem.

Mgr. Radka Korbelová Dohnalová, Ph.D., advokátka
partnerka AK Korbel, Tuháček & partneři, s. r. o.

11:07

Otázka: Dobrý den,
může se dědit nájemní byt v majetku města, když je smlouva na dobu neurčitou?

Pro bono aliance: Dobrý den,

chápu-li Váš dotaz správně, ptáte se, zda po smrti nájemce, který měl s obcí uzavřenou nájemní smlouvu na dobu neurčitou, přechází nájem bytu na dědice, popř. osoby blízké.

Následky smrti nájemce řeší občanský zákoník v ustanovení § 2279 a násl. Zemře-li nájemce a nejde-li o společný nájem bytu (tj. nájemní smlouva není vedle zemřelého nájemce uzavřena i s jinou osobou), přejde nájem bytu na člena nájemcovy domácnosti, který v bytě žil ke dni smrti nájemce a nemá vlastní byt. Je-li touto osobou někdo jiný než nájemcův manžel, partner, rodič, sourozenec, zeť, snacha, dítě nebo vnuk, přejde na ni nájem, jen pokud pronajímatel souhlasil s přechodem nájmu na tuto osobu. Nájem bytu po tomto přechodu skončí nejpozději uplynutím dvou let ode dne, kdy nájem přešel, z tohoto pravidla jsou stanoveny i určité výjimky (starší osoby, nezletilci). Pokud osoba, na níž by nájem bytu měl ze zákona přejít, s tímto přechodem nesouhlasí, může do jednoho měsíce od smrti nájemce písemně oznámit pronajímateli, že v nájmu nehodlá pokračovat.

Mgr. Bc. Jana Domkářová, advokátní koncipientka Sládek & Partners, advokátní kancelář, v.o.s.

11:06

Otázka: Dobrý den, jak to bude se směněčným právem. Tedy se směnkami. Děkuji za odpověď.

Pro bono aliance: Dobrý den,

nový občanský zákoník neobsahuje veškeré soukromé právo. Některé oblasti jsou i nadále upraveny zvláštními právními předpisy. To platí i pro právo směnečné, upravené zákonem směnečným a šekovým č. 191/1950 Sb., ve znění pozdějších předpisů. Zákon směnečný a šekový byl dotčen pouze novým zákonem o mezinárodním právu soukromém (zák. č. 91/2012 Sb.), který v § 93 - 100 nově upravuje pravidla pro určení, který právní řád se ve směnečném (a šekovém) právu použije v případě přítomnosti cizího prvku v právním vztahu (tato pravidla se do 31. 12. 2013 nacházela v zákonu směnečném a šekovém). K obsahovým změnám ve směnečném právu jinak nedochází.

JUDr. Jiří Vlastník, PhD.
Vejmelka & Wünsch, s. r. o.

11:04

Otázka: Dobrý den,

prosím o sdělení kde a jakým způsobem je v NOZ upraven zápočet vzájemných pohledávek dohodou stran.
Je prohlášení dlužníka o tom, že pohledávku neuznává, překážkou ve smyslu § 1987, která brání započtení.

Děkuji

Pro bono aliance: Dobrý den,

nový občanský zákoník (NOZ) vymezuje podmínky, postup a následky započtení v ustanoveních §§ 1982 - 1991, kdy vychází ze stávající úpravy obsažené v bývalém občanském i obchodním zákoníku. NOZ setrvává u dvou způsobů započtení, a sice započtení jednostranným prohlášením nebo dohodou. Pokud jde o kompenzaci ujednanou stranami, NOZ nepřebírá ustanovení § 581 odst. 3 bývalého občanského zákoníku, podle něhož bylo možné (vyjma pohledávky výživného pro nezletilé) započítat jakékoli pohledávky, dohodnou-li se o tom strany, neboť z dispozitivní povahy ustanovení NOZ vyplývá právo stran dospět k ujednáním odchylným od zákona. NOZ se proto omezuje na zákaz ujednání o kompenzaci proti pohledávce výživného pro nezletilou osobu a porušení tohoto zákazu stíhá neplatností ujednání (viz § 1991 NOZ). NOZ stanoví, že k započtení jsou způsobilé veškeré pohledávky, které lze uplatnit před soudem. Omezení se týká pohledávek nejistých nebo neurčitých, u těch není započtení možné provést (§ 1987 NOZ). Nejistá pohledávka je taková, u které není jisté, že vůbec je (někdo dluží věřiteli, a aby nemusel platit, tvrdí, že mu věřitel způsobil škodu, a provede jednostranné započtení). Neurčitá pohledávka je sice jistá, ale neví se, jaký je její rozsah. Z uvedeného vyplývá, že prohlášení dlužníka o tom, že pohledávku neuznává, není samo o sobě překážkou, která by bránila jednostrannému započtení podle NOZ.

Mgr. Tomáš Fiala, Ph.D.
Vejmelka & Wünsch, s. r. o.

11:03

Otázka: Chceme vyloučit jakékoliv nároky zletilých potomků z minulých manželství na náš majetek, pokud by jeden z nás zemřel.Chceme, aby po naší smrti připadl majetek pouze mému synovi.Jaké je řešení?Vzájemné závěti ve prospěch druhého a po smrti obou ve prospěch mého syna?Vyděděním 2 dcer manžela?

Pro bono aliance: Nárok zletilých potomků jako nepominutelných dědiců zcela vyloučit nelze, protože se jim musí dostat alespoň tolik, kolik činí čtvrtina jejich zákonného dědického podílu. Děti jsou v první třídě dědiců, tedy dědí spolu s pozůstalým manželem (pokud bude dosud naživu) každý rovným dílem. Děti by nedědily pouze v případě, že by byly nezpůsobilé dědit. Tj. pokud by se dopustily trestného činu proti zůstaviteli, jeho předku, potomku nebo manželu nebo zavrženíhodného činu proti zůstavitelově poslední vůli, zejména tím, že zůstavitele k projevu poslední vůle donutily nebo lstivě svedly, projev poslední vůle zůstaviteli překazily nebo jeho poslední pořízení zatajily, zfalšovaly, podvrhly nebo úmyslně zničily. Děti by dále nedědily v případě, že by byly vyděděny. Můžete je nicméně vydědit pouze pokud by Vám:

a) neposkytly potřebnou pomoc v nouzi,
b) neprojevovaly by o Vás opravdový zájem, jaký by projevovat měly,
c) byly by odsouzeny pro trestný čin spáchaný za okolností svědčících o jejich zvrhlé povaze nebo
d) by vedly trvale nezřízený život.

Při dědickém řízení je třeba vzít v úvahu i vypořádání společného jmění manželů.

Mgr. Martin Začal, advokát, Olomouc

11:01

Otázka: Dobrý den, jsme SVJ vzniklé v říjnu 2012, budeme se muset nyní od 1.1.14 řídit NOZ? Jedná se nám nyní prvotně o hlasování /poměry hlasů, možnost per rollam atd./. Také jsme povinni změnit stanovy ve smyslu nového obč.zák.?
Děkuji za odpověď.

Pro bono aliance: Nový občanský zákoník ("NOZ") převzal úpravu zákona č. 72/1994 Sb., zákon o vlastnictví bytů, který upravoval také společenství vlastníků jednotek (nyní společenství vlastníků) a jeho fungování. Dle nové úpravy se povaha právnických osob, tedy i společenství vlastníků, řídí od 1. 1. 2014 NOZ. Toto pravidlo se vztahuje rovněž na právnické osoby vzniklé přede dnem nabytí účinnosti nové civilní úpravy. Ta se tedy použije na otázky právní osobnosti společenství vlastníků, jeho jednání nebo také jeho zánik či zrušení. Pokud se týče stanov společenství vlastníků, platí, že jejich ustanovení, která by byla v rozporu s donucujícími ustanoveními NOZ, pozbývají závaznosti dnem nabytí účinnosti NOZ. Právnická osoba má pak povinnost přizpůsobit úpravě NOZ své stanovy do tří let ode dne nabytí jeho účinnosti, tedy odstranit již nezávazná ustanovení, a doručit nové znění stanov příslušnému orgánu veřejné moci. Pro účely svolání a jednání shromáždění se tedy použijí ustanovení platných stanov společenství vlastníků, vyjma těch, která by odporovala donucujícím ustanovením NOZ.

Mgr. Tomáš Babáček, LL.M., advokát
Ambruz & Dark Deloitte Legal s.r.o., advokátní kancelář

10:55

Otázka: Zajímalo by mě, jak to bude s vypořádáním SJM, rozsahem SJM, zápočty - když se teď budu rozvádět, bude se při vypořádání už postupovat podle NOZ? Děkuji

Pro bono aliance: Při určení, dle kterého právního předpisu se bude postupovat při vypořádání SJM, které vzniklo před 1.1.2014, je třeba postupovat podle přechodných ustanovení NOZ, konkrétně podle § 3028 a násl. NOZ.

Zde zákoník stanoví, že právní poměry týkající se práv osobních, rodinných a věcných se řídí ustanoveními NOZ, není-li dále stanoveno jinak. Práva a povinnosti z nich vzniklé přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona se však posuzují podle dosavadních právních předpisů. Jiné právní poměry vzniklé přede dnem nabytí účinnosti NOZ, jakož i práva a povinnosti z nich vzniklé, se řídí dosavadními právními předpisy. SJM vzniklé před 1.1.2014 bude tedy s největší pravděpodobností posuzováno podle dosavadních právních předpisů, neboť se jedná o soubor majetkových práv a povinností, nikoli o práva rodinná.

Rozsah SJM vzniklého před 1.1.2014 je částečně upraven ustanovením § 3038 NOZ, podle kterého věci náležející k obvyklému vybavení rodinné domácnosti přestávají být od 1.1.2014 součástí společného jmění. Jinak by se obecně dalo odkázat na dosavadní právní úpravu SJM, s výhradou specifik konkrétního případu (např. pokud jste uzavřeli smlouvu o zúžení či rozšíření SJM apod.).

S přátelským pozdravem

JUDr. Lucie Štroufová

10:54

Otázka: Prosím vztahuje se také OZ na sousedské vztahy, např. kdy je k vjezdům do domu jediná příjezdová slepá cesta a ze strany sousedů jsou blokovány jejich vozidly respektive vozidly jejich návštěv. Měl by soused vozidla svých návštěv korigovat, když má možnost je nechat zaparkovat na svém pozemku?

Pro bono aliance: Pokud chápu správně jedná se o veřejnou cestu, tedy pozemní komunikaci dle zákona. V takovém případě jsou vozidla blokující průjezd překážkou provozu na pozemních komunikacích a postupuje se podle § 45 zákona o silničním provozu, tedy je možno zavolat strážníky městské policie, kteří by měli vozidla blokující provoz odtáhnout.


JUDr. Petr Veselý
Holubová advokáti s.r.o.

10:52

Otázka: Dobrý den,
jsem vlastníkem chaty, která stojí na cizím pozemku. Vyplývá pro mě, v souvislosti novým ObčZ, povinnost vlastnické právo k pozemku nějakým způsobem řešit?
Děkuji

Pro bono aliance: NOZ v § 506 odst. 1 opět zavádí tradiční řešení, kdy ,,Součástí pozemku je prostor nad povrchem i pod povrchem, stavby zřízené na pozemku a jiná zařízení (dále jen "stavba") s výjimkou staveb dočasných, včetně toho, co je zapuštěno v pozemku nebo upevněno ve zdech".

V případě, že vlastník pozemku a vlastník stavby je tatáž osoba, dojde ke "splynutí" věci, čímž je tato osoba vlastníkem pozemku včetně stavby.

Vaše situace je případem druhým, tj. vlastník stavby a vlastník pozemku jsou rozdílní.

V tomto případě NOZ v § 3056 zavádí zákonné předkupní právo tj. vlastníkovi pozemku předkupní právo ke stavbě a stejně tak vlastníkovi stavby předkupní právo k pozemku.

Není nutné situaci nějak řešit.

Až v případě, že kterýkoli z vlastníků bude v budoucnu chtít disponovat svojí věcí (stavbou či pozemkem), bude mít povinnost nabídnout ji nejprve druhému vlastníkovi k odkoupení. Nebude-li předkupní právo oprávněným subjektem využito, zůstane zachováno a bude zatěžovat věc i nadále (bude tedy působit i vůči nabyvateli převáděného pozemku či stavby).

Mgr. Magdaléna Poncza, advokát
Advokátní kancelář PONCZA | ŠRÁMEK

10:51

Otázka: Dobrý den došlo ke změně promlčecí lhůty u hotovostních půjček např. mezi rodinnými příslušníky , kdy jedna strana přestane splácet svůj finanční závazek... a odkdy běží promlčecí lhůta jestli od podpisu smlouvy o pujčce nebo od poslední splátky. Děkuji za odpověď....

Pro bono aliance: Dobrý den,

Obecná promlčecí lhůta je tříletá a počíná běžet pro každou splátku samostatně. Dospěje-li nesplněním některého dílčího plnění celý dluh, počne promlčecí lhůta běžet ode dne dospělosti nesplněného dílčího plnění.

Mgr. Andrea Urban Jarabicová, advokát, Praha

10:50

Otázka: Chtěl bych vědět,jak je to podle nového OZ s tzv. vychozeným právem přes cizí pozemek. 30let se přes něj chodilo a současný majitel vše dává na městský výbor k přestupkovému řízení. Děkuji za odpověď.

Pro bono aliance: Pokud jde o Vámi popsanou situaci a máte za to, že za uplynulých 30 let mohlo dojít k vydržení práva chůze po cizím pozemku (je k tomu potřeba splnění několika podmínek), tuto situaci je nutno posoudit podle starého občanského zákoníku. Protože pokud k vydržení došlo, bylo tomu tak ještě za jeho účinnosti. K podrobnějšímu posouzení dotazu by však bylo potřeba znát více okolností.

Mgr. Martin Karlín,
VFH Vašíček a partneři

10:49

Otázka: Dobry den. Na portalu k problematice Společenství vlastníků se neustále řeší, zda se NOZ vztahuje na současná SVJ (vzniklá do 31-12-2013), nebo až na ta podle NOZ vzniklá po 1.1.2014. Jako argumenty těch, kteří tvrdí, že NOZ pro stávající SVJ neplatí jsou předkládány i různé judikáty.Jak to tedy je?

Pro bono aliance: NOZ se vztahuje i na dříve založená SVJ podle obecného přechodného ustanovení § 3028 odst. 2. Žádné jiné pravidlo k nim zákoník nemá.

Mgr. FRANTIŠEK KORBEL, Ph.D., advokát
partner Advokátní kanceláře Havel, Holásek & Partners

10:43

Otázka: Dobrý den,po rozvodu změním trvalé bydliště své i dětí a s tím souvisí i změna základní školy. Jak postupovat, když exmanžel se změnou základní školy nebude souhlasit? Nemohu vozit děti každý den 60 km do školy. Děkuji.

Pro bono aliance: Dobrý den,

pokud se rodiče nemohou dohodnout o podstatné otázce týkající se výchovy Vašeho dítěte, můžete se obrátit na Orgán sociálně právní ochrany dětí (OSPOD), v místě bydliště Vašeho dítěte, nebo můžete využít služeb mediátora, kteří Vám pomohou najít řešení jejich sporu. Jinou možností je obrátit se na soud s návrhem na nahrazení souhlasu jednoho z rodičů.

Mgr. Petra Majerová, advokátní koncipientka
Mgr. Žanety Vítů, advokátky a zapsané mediátorky

10:41

Otázka: Pokud se táhně něco z rozvodu z minulosti lze podat žalobu dle nového zákoníku nebo se musím řídit starým?

Pro bono aliance: Dobrý den,

Váš dotaz je bohužel velice nepřesný a není možné na něj přesně odpovědět. Obecně lze říct, že novým občanským zákoníkem se řídí práva a povinnosti vzniklé ode dne nabytí jeho účinnosti. Ustanoveními nového občanského zákoníku se řídí i právní poměry týkající se práv osobních, rodinných a věcných; jejich vznik, jakož i práva a povinnosti z nich vzniklé přede dnem nabytí účinnosti nového občanského zákoníku se však posuzují podle dosavadních právních předpisů.

Mgr. Andrea Urban Jarabicová, advokát, Praha

10:40

Otázka: Dobrý den. Byt, 3NP, Lodžie standartní byt, jak i ostatní byty v této bytové novostavbě.
Jen že zkolaudována a zapsána do KN, jako jiný nebytový prostor. Jsou tam dvě okna a vůbec není cítit nedostatek světu. Prosím o radu: dává nový OZ možnost úpravy v KN na byt úřední

Pro bono aliance: Dobrý den, uvedený dotaz není dostatečně srozumitelný a proto na něj nelze reagovat. Děkujeme za zapojení do diskuze. S pozdravem, Pro bono centrum

10:33

Otázka: Dobrý den,celé noci mne obtěžuje štěkání sousedova psa. Na požádání,ať psa na noc zavírá do domu odmítá přistoupit. Je prý normální, že psi štěkají. Dá se to nějak ošrtřit právně. Děkuji

Pro bono aliance: Dobrý den,

tuto situaci ošetřuje § 1013 NOZ (zákona č. 89/2012 Sb. občanského zákoníku). V tomto ustanovení je stanoveno, že vlastník pozemku (Váš soused) je povinen se zdržet všeho co působí, že hluk vniká na pozemek jiného vlastníka (na Váš pozemek) v míře nepřiměřené místním poměrům a podstatně omezuje obvyklé užívání pozemku. V této záležitosti je tedy podstatné, zda lze posoudit Vaši situaci tak, že Vás soused nepřiměřeně omezuje. Pokud ano, mohla byste se domáhat ochrany žalobou podanou k soudu. Lze také zvážit podnět na přestupkovou komisi Vašeho města (obce), zda tímto jednáním nedochází k páchání přestupku (k posouzení, zda by se o přestupek mohlo jednat mi však chybí některé informace, neboť Váš popis situace je velmi stručný).

Mgr. Žaneta Vítů, advokátka a zapsaná mediátorka

10:20

Otázka: Dobrý den, nový občanský zákoník velmi zkomplikoval situaci zvířecím útulkům, kdy ani právníci se mezi sebou nemohou dohodnout, jak to bude s placením obcí na psa, jestli a kdy ho může vydat do adopční péče, jak dlouho má nárok původní majitel na psa, pokud se přihlásí. Prosím o ujasnění.

Pro bono aliance: Ke komplikaci situace zvířecím útulkům by dojít nemělo. Nalezené zvíře útulek přijmout nemusí, pokud nechce. Zároveň se může útulek s obcí dohodnout, že zvíře přijme pouze za odměnu. Povinnost postarat se o nalezené zvíře má však vždy obec. Pokud obec zvíře do útulku umístí, útulek se vlastníkem nestane, avšak po 4 měsících od umístění v útulku (pokud předtím byl nález obcí veřejně vyhlášen) může útulek se zvířetem volně nakládat (tedy jej např. vydat do adopční péče), pokud se v této lhůtě o zvíře nikdo nepřihlásí.

Mgr. Konstantin Lavrushin,
VFH Vašíček a partneři

10:19

Otázka: Pronajímám byt a znepokojují mě informace,že nově musím nájemníkovi umožnit v bytě chovat zvíře,že nájemník má právo byt dále pronajímat (jen po ohlášení osob),či rekonstruovat.Obchodní zákoník hoteliérům a penzionům nic takového nenařizuje.Neznamená to prosím zpochybnitelné nerovnoprávné postavení?

Pro bono aliance: Dobrý den,

na Vaši otázku je vhodné v úvodu poznamenat, že nový občanský zákoník zahrnuje téměř všechny dosavadní zvláštní právní úpravy nájmu. Vedle obecných ustanovení o nájmu tak zákoník obsahuje zvláštní úpravu nájmu bytu nebo domu k zajištění bytových potřeb nájemce, nájem prostoru sloužícího k podnikání, podnikatelského pronájmu věcí movitých, nájmu dopravního prostředku a ubytování (přechodného nájmu). Je skutečností, že zvláštní ustanovení o nájmu bytu a domu jsou založena na ochraně nájemce, který je považován za slabší smluvní stranu. Tímto způsobem měl zákonodárce v úmyslu zdůraznit speciální ochranu nájemních vztahů - mezi nimiž hrají roli i důvody sociální - pro účely bydlení (na rozdíl od pouhého přechodného ubytování např. v hotelu). Na druhé straně však občanský zákoník nevylučuje, aby se strany odchýlily od zákonných ustanovení, upravujících nájem bytu, byť pouze v omezeném rozsahu dovoleném občanským zákoníkem. Takto by například bylo možné ve smlouvě o nájmu bytu sjednat i úplný zákaz podnájmu.

Mgr. Tomáš Fiala, Ph.D.
Vejmelka & Wünsch, s. r. o.

10:16

Otázka: Dobrý den,
chtěl bych se zeptat, zda ustanovení § 1180 odst. 2 je kogentní, resp. zda existuje povinnost, od které se nelze odchýlit, platit odměnu orgánům SVJ za každou jednotku ve stejné výši, a to i za garáž a zda je garáž v tomto smyslu jednotkou?
Velice děkuji

Pro bono aliance: Dobrý den,

Ustanovení § 1180 NOZ by bylo jednoznačně kogentní v případě, pokud by byl k němu formulován výslovný zákaz upravit práva a povinnosti jinak(formulací ,,zakazuje se"), nebo stanovením důsledku odklonu od tohoto ustanovení poukazem na neplatnost ujednání nebo dikcí zákona, že se k závadnému ujednání nepřihlíží; což v případě tohoto ustanovení není.

Z těchto důvodů otázka zda je možné se od § 1180 odchýlit bude záviset na okolnostech konkrétní situace v SV (SVJ). Odklon SV od tohoto ustanovení by nesměl být v rozporu s dobrými mravy, s právem na ochranu osobnosti nebo s veřejným pořádkem (např. diskriminační jednání apod.).

Pokud je garáž nebytovou jednotkou dle prohlášení vlastníka, evidovanou v KN, jde ve smyslu tohoto ustanovení o jednotku.

Zůstávám s pozdravem

Mgr. David Netušil, advokát
NETUŠIL & ASSOCIATES advokátní kancelář s.r.o.

10:15

Otázka: Dobrý den, chtěl se se zeptat, jestli se nějak mění vyplácení sirotčího důchodu. Mám v pěči dceru, její matka zemřela, ale neměla odpracované roky, aby dcera mohla dostat sirotčí důchod. děkuji

Pro bono aliance: Dobrý den,

bohužel Váš dotaz je příliš obecný, takže není možné přesně odpovědět. Obecně lze říct, že na sirotčí důchod má nárok osiřelé nezaopatřené dítě po zesnulém rodiči (osvojiteli) nebo po osobě, která převzala dítě do péče nahrazující péči rodičů na základě rozhodnutí soudu o svěření dítěte do výchovy (společné výchovy manželů). Nárok na sirotčí důchod nevzniká po pěstounovi nebo jeho manželovi.

Tento druh důchodu je přiznán vždy nezaopatřenému dítěti v případech, kdy zesnulé osobě byl vyplácen starobní či invalidní důchod, anebo zemřela následkem pracovního úrazu nebo nemoci z povolání. Podmínka nároku na sirotčí důchod je také splněna, když zesnulá osoba sice nepobírala starobní či invalidní důchod, ale ke dni úmrtí získala alespoň polovinu doby pojištění potřebné pro vznik nároku na invalidní důchod nebo splnila podmínky nároku na starobní důchod.

Zmírněná podmínka potřebné doby pro nárok na sirotčí důchod na polovinu platí necelé 2 roky, od 1. 1. 2012. Osoby, kterým sirotčí důchod nebyl před 1. 1. 2012 přiznán pro nesplnění podmínky potřebné doby pojištění ze strany zesnulé osoby, si o něj mohou znovu požádat s tím, že nárok na přiznání sirotčího důchodu jim vznikne od 1. 1. 2012, pokud zesnulá osoba splnila alespoň mírnější podmínku doby pojištění, tedy ke dni úmrtí získala v rozhodném období alespoň polovinu potřebné doby pojištění pro nárok na invalidní důchod. Podmínkou je též to, aby dítě bylo stále nebo se stalo opětovně nezaopatřené.

Přesné informace získáte u České správy sociálního zabezpečení.

Mgr. Andrea Urban Jarabicová, advokát, Praha

10:14

Otázka: Jak je to s dědictvím (jsem jedináček)? Kolik musím zaplatit notáři? A nešlo by to bez něj? Mohla bych se obrátit na právníka? Děkuji.

Pro bono aliance: Notáře není možno obejít, nestačí se obrátit na právníka.

Základem odměny notáře jako soudního komisaře za úkony provedené v řízení o dědictví je obvyklá cena zůstavitelova majetku, který se stal předmětem řízení o dědictví.

Odměna uvedená notáře činí
z prvních 100 000 Kč základu .............................. 2,0 %,
z přebývající částky až do 500 000 Kč základu ............. 1,2 %,
z přebývající částky až do 1 000 000 Kč základu ........... 0,9 %,
z přebývající částky až do 3 000 000 Kč základu ........... 0,5 %,
z přebývající částky až do 20 000 000 Kč základu .......... 0,1 %,
nejméně však 600 Kč.

Částka nad 20 000 000 Kč se do základu nezapočítává.

JUDr. Petr Veselý
Holubová advokáti s.r.o.

10:09

Otázka: Jaká jsou práva (co může požadovat po majiteli domku....) a povinnosti (opravy ..) majitele 8% podílu na nemovitost-rodinném domku, v němž nebydlí

Pro bono aliance: Dobrý den,

Váš dotaz je velice široký, pokud však jde o velikost Vašeho spoluvlastnického podílu, tak tento vyjadřuje míru, jakou se účastníte na vytváření společné vůle a na právech a povinnostech vyplývajících ze spoluvlastnictví k nemovitosti, tedy jak velký máte vliv o společné věci rozhodovat. Se svým podílem můžete nakládat podle své vůle avšak tak, že Vaše nakládání nesmí být na újmu právům ostatních spoluvlastníků. Nově zákon stanoví, že bylo-li spoluvlastnictví založeno tak, že spoluvlastníci nemohli svá práva a povinnosti od počátku ovlivnit, a převádí-li některý ze spoluvlastníků svůj podíl, mají ostatní spoluvlastníci k podílu po dobu šesti měsíců ode dne vzniku spoluvlastnictví předkupní právo. Jako spoluvlastník jste pak oprávněn k účasti na správě Vaší nemovitosti. Při rozhodování o Vaší nemovitosti se hlasy spoluvlastníků počítají podle velikosti jejich podílů. Vaší povinnosti pak je přispět spoluvlastníkovi na Vámi zmíněné opravy, pokud byl takový náklad vynaložen jedním ze spoluvlastníků i ve Vašem zájmu, resp. ve prospěch společné nemovitosti. Pokud však takový spoluvlastník provedl opravu bez vyrozumění ostatních či bez jejich souhlasu, tak může považovat pouze poměrnou část náhrady nákladů.

Mgr. Sylva Skočková, advokátka Sládek & Partners, advokátní kancelář, v.o.s.

10:06

Otázka: Dobrý den,mohu za života odkázat dětem svůj majetek podle svého uvážení? např.synovi dům, dceři zahradu...dříve mi bylo řečeno, že musí děti dostat ve stejné finanční hodnotě...lze nyní dát jednomu o něco více aniž bych musela druhého vydědit?

Pro bono aliance: Ano lze, ale výši hodnoty odkázaného majetku bude třeba posoudit pro účely platnosti závěti vzhledem ke skutečnosti, zda jsou děti již zletilé či zatím nikoliv, jelikož Vaše děti jsou tzv. nepominutelnými dědici. To znamená, že jsou-li děti zatím nezletilé, musí každý dostat majetek alespoň v takové hodnotě, kolik činí tři čtvrtiny jejich zákonného dědického podílu. Pokud by byly děti již zletilé, musí se jim dostat alespoň tolik, kolik činí čtvrtina jejich zákonného dědického podílu. Děti jsou v první třídě dědiců, tedy dědí spolu s pozůstalým manželem (pokud bude dosud naživu) každý rovným dílem. V okamžiku dědění ovšem již děti mohou být zletilé, takže by bylo možné závěť sepsat již pro takový případ do budoucna. Na sepisování závětí se specializují zejména notáři, kteří zajišťují zanesení závěti do oficiálního registru, který se zkoumá v případně zahájeném dědickém řízení, nicméně odbornou pomoc při sepsání závěti může poskytnout rovněž kterýkoliv advokát.

Mgr. Martin Začal, advokát, Olomouc

10:01

Otázka: Proč lidé přepisovali svůj majetek na své děti ještě před platností nového občanského zákoníku? Co se změnilo? Děkuji

Pro bono aliance: Tak to netuším. Zřejmě se ho chtěli zbavit nebo jim chtěli udělat radost. Jinak v dědickém právu se toho změnilo velmi mnoho a nyní je již možné učinit mnoho rozumných a praktických jednání, která byla dříve z nesmyslných důvodů zakázána. Například uzavřít dědickou smlouvu, zřeknout se dědictví, podmínit dědictví příkazem nebo podmínkou, učinit odkaz, prodat dědický díl aj.

Mgr. František Korbel, Ph.D., advokát
partner Advokátní kanceláře Havel, Holásek & Partners

10:01

Otázka: Dobrý den, manžel od r.2003 podniká, já jsem se starala o děti, domácnost a vše s tím spojené, věnoval se poze firmě, jak by bylo postupováno v případě našeho rozvodu, zda bych ,měla nárok na fin. kompenzaci z jeho podnikání

Pro bono aliance: Dobrý den,

Obecně lze říct, že pokud společné jmění manželů nebylo nijako omezeno, vše co získáte v průběhu manželství, patří do tohoto společného jmění.

Do společného jmění manželů však nepatří to, co
a) slouží osobní potřebě jednoho z manželů,
b) nabyl darem, děděním nebo odkazem jen jeden z manželů, ledaže dárce při darování nebo zůstavitel v pořízení pro případ smrti projevil jiný úmysl,
c) nabyl jeden z manželů jako náhradu nemajetkové újmy na svých přirozených právech,
d) nabyl jeden z manželů právním jednáním vztahujícím se k jeho výlučnému vlastnictví,
e) nabyl jeden z manželů náhradou za poškození, zničení nebo ztrátu svého výhradního majetku.

Součástí společného jmění je i zisk z toho, co náleží výhradně jednomu z manželů. Z uvedeného plyne, že máte nárok na polovinu zisku z podnikatelské činnosti manžela.

Mgr. Andrea Urban Jarabicová, advokát, Praha

09:50

Otázka: Zdravim, jak upravuje novy OZ moznost vystehovat puvodni majitele z bytu vydrazeneho v exekucni drazbe? Mam za to, ze drive to byl problem (zaloba na exekucni vystehovani, mohlo trvat roky). Mnohokrat dekuji

Pro bono aliance: Ano, dříve to byl velký problém, neboť vydražitel musel podávat samostatnou žalobu na vyklizení. Tento problém však neřeší občanský zákoník, ale vyřešila jej již od 1. 1. 2013 novela občanského soudního řádu v § 336l odst. 7. Na základě pravomocného usnesení o příklepu nebo pravomocného usnesení o předražku může vydražitel nebo předražitel podat rovnou návrh na výkon rozhodnutí vyklizením nebo odebráním nemovité věci a nemusí se kvůli tomu soudit.

Mgr. FRANTIŠEK KORBEL, Ph.D., advokát
partner Advokátní kanceláře Havel, Holásek & Partners

09:49

Otázka: Dobrý den, co je pravdy na tom, že dle nového OZ bych měla právo znát manželovy příjmy, konta, pojistky atd.

Pro bono aliance: Nový občanský zákoník skutečně dává manželům výslovně právo na vzájemné informace o svých poměrech; dle § 688 ,,Manžel má právo na to, aby mu druhý manžel sdělil údaje o svých příjmech a stavu svého jmění, jakož i o svých stávajících i uvažovaných pracovních, studijních a podobných činnostech." Pokud manžel odmítá informace poskytnout, nebo jsou neúplné, je možné splnění informační povinnosti žalovat u soudu (jakkoliv to může být v praxi samozřejmě obtížné). Neplnění informační povinnosti může mít dopad také např. při rozvodu nebo sporu o výživném manžela apod.

Mgr. Radka Korbelová Dohnalová, Ph.D., advokátka
AK Korbel, Tuháček & partneři, s. r. o.

09:44

Otázka: Dobrý den,
Pochopil jsem správně, že NOZ mění pravidla výpovědí nájmu u smluv s regulovaným nájmem na dobu neurčitou. Dle nového znění je možné dát/dostat výpověď ve tříměsíční lhůtě i bez udání důvodu. Chápu to správně? Skutečně odpadají omezení uvedená v §711 a §711a SOZ? Děkuji za odpověď.

Pro bono aliance: Dobrý den,

regulaci resp. deregulaci nájmu nový občanský zákoník neřeší, ta již byla vyřešena jinými právními předpisy. Máte pravdu, že se změnila ustanovení o výpovědi nájmu bytu. Jako nájemce můžete nájem na dobu neurčitou vypovědět i bez udání důvodu, pronajímatel však tuto možnost nemá a nájem může vypovědět pouze z důvodů dle § 2288 nového občanského zákoníku. Významnou změnou je, že k výpovědi nájmu již pronajímatel v žádném případě nepotřebuje přivolení soudu, stejně tak se již neposkytují bytové náhrady.

Mgr. Matuš Švanda,
VFH Vašíček a partneři

09:39

Otázka: Dobrý den, platí nějaké pravidlo pro sousedící domky se zahradou ve smyslu "čí je který plot" ?
(Vpravo, vlevo, dohodou atd.). Děkuji.

Pro bono aliance: Dobrý den,

vlastnictví právo k plotu mezi sousedními pozemky upravuje § 1024 NOZ, který říká, že ploty, zdi, meze, strouhy a jiné podobné přirozené nebo umělé rozhrady mezi sousedními pozemky jsou společné.

Mgr. Sylva Skočková, advokátka Sládek & Partners, advokátní kancelář, v.o.s.

09:33

Otázka: Dobrý den,
jak se prosím mění spotřebitelská záruka na produkt? Jsou stále zákonem garantované dva roky záruky?

Děkuji

Pro bono aliance: Dosavadní zákonná záruka ve starém občanském zákoníku vznikla v důsledku špatného překladu směrnic a musela být obcházena argumentací přes opotřebení věci. NOZ správně rozlišuje záruku, která je vždy smluvní a vzniká dohodou nebo i jednostranným uvedením libovolné záruční doby na obalu nebo v reklamě, a zákonnou odpovědností za vady, která je ze zákona dvouletá. U zákonné odpovědnosti za vady je třeba prokázat, že věc měla vadu již v době převzetí kupujícím. Projeví-li se vada v průběhu šesti měsíců od převzetí, má se za to, že věc byla vadná již při převzetí. Projeví-li se vada po uplynutí šesti měsíců, musí se její existence již v době převzetí prokazovat, např. znaleckým posudkem. Tak tomu ale bylo i v minulosti při staré zákonné záruce, když prodávající tvrdil, že vada vznikla v důsledku běžného opotřebení.

Mgr. FRANTIŠEK KORBEL, Ph.D., advokát
partner Advokátní kanceláře Havel, Holásek & Partners

09:32

Otázka: Vlastnictví pozemku pod rekreačni chatou,může nebo musí být prodán nebo pronajmut niní vlastník je stát. Je to rekreační oblast.Současně je pronajat.

Pro bono aliance: Vzhledem k tomu, že konkrétní otázka z textu nevyplývá, dovolím si předejmout problém, který jsem z textu vyčetl, tedy rozdílného vlastníka pozemku (stát) a rozdílného vlastníka rekreační chaty (někdo jiný). Dle nového občanského zákoníku, který je účinný od 1. 1. 2014, je stavba součástí pozemku. Přechodná ustanovení (§ 3054) nicméně upravují situaci, kdy jsou rozdílní vlastníci pozemku a stavby, a tento nesoulad řeší tak, že stavba spojená se zemí pevným základem, která zatím není součástí pozemku, na němž stojí, a která je s příchodem nové právní úpravy ve vlastnictví jiné osoby než vlastníka pozemku, se nestává součástí pozemku, a je tedy i nadále samostatnou věcí. Vztah mezi vlastníkem pozemku a vlastníkem stavby se tedy může řídit i nadále nájemní smlouvou či věcným břemenem. Nově je zakotveno vzájemné předkupní právo vlastníka pozemku a i vlastníka stavby, tedy, že pokud bude vlastník pozemku prodávat pozemek, musí jej nejdříve nabídnout vlastníkovi stavby a naopak pokud bude vlastník stavby prodávat stavbu, musí ji nejdříve nabídnout vlastníkovi pozemku.

JUDr. Petr Veselý
Holubová advokáti s.r.o.

09:31

Otázka: Syn má v péči mého vnuka, který s námi ve společné dom. žil 8 let. Jeho matka, pokud jsme bydleli společně stále vyvolávala konflikty nepravdivým obviňováním mne nebo manželky. S manželkou jsme se odstěhovali ale stále nás obviňuje, že vnuka k něčemu navádíme. Narušuje tím dlouhodobé vazby vnuka?

Pro bono aliance: Nepotřebuji právní vzdělání, abych Vám řekla, že takové chování může samozřejmě poškodit vnuka. Doporučila bych Vám obrátit se na příslušný orgán sociálně-právní ochrany dítěte, aby Vám poradili, promluvili se snachou či zprostředkovali např. mediaci. V každém případě máte právo na kontakt s vnoučkem. Právě nový občanský zákoník výslovně respektuje kvalitní a přínosné vztahy dítěte s širší rodinou i s dalšími osobami; § 927 uvádí, že právo stýkat se s dítětem mají osoby příbuzné s dítětem, ať blízce či vzdáleně, jakož i osoby dítěti společensky blízké, pokud k nim dítě má citový vztah, který není jen přechodný, a pokud je zřejmé, že by nedostatek styku s těmito osobami pro dítě znamenal újmu. V případě, že snacha brání styku, můžete se obrátit na soud s návrhem na určení styku.

Mgr. Radka Korbelová Dohnalová, Ph.D., advokátka
AK Korbel, Tuháček & partneři, s. r. o.

09:15

Otázka: Dobrý den,
musí být při založení spolku (dříve občanského sdružení) uvedeno v názvu slovo "spolek" nebo "ústav" a jsou tyto dva rozdílné názvy důvodem k odlišným podmínkám pro založení spolku?

Pro bono aliance: Nemíchejme dohromady různé právnické osoby. Spolek je spolek (dříve občanské sdružení), ústav je ústav (dříve obecně prospěšná společnost). Při založení jakékoli právnické osoby musí být jasné, jakou má právní formu a zvolená právní forma musí být uvedena v názvu. Každá právní forma je jiná a má své podmínky. Rozdíl mezi spolkem a ústavem je především v tom, že spolek má své členy, zatímco ústav členy mít nemusí a slouží za účelem provozování činnosti užitečné společensky nebo hospodářsky, jejíž výsledky jsou každému rovnocenně dostupné za podmínek předem stanovených.

Mgr. FRANTIŠEK KORBEL, Ph.D., advokát
partner Advokátní kanceláře Havel, Holásek & Partners

09:13

Otázka: K předání bytu stačí předání klíčů. Je možné je tedy vhodit do dispoziční zény majitele, tedy dopisní schránky a byt je předán ?

Pro bono aliance: Byt je dle § 2292 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku odevzdán majiteli, obdrží-li majitel klíče a jinak mu nic nebrání v přístupu do bytu a v jeho užívání. Dle § 2293 pak nájemce odevzdá byt ve stavu, v jakém jej převzal a zároveň odstraní všechny změny provedené bez souhlasu pronajímatele. Tedy nestačí jenom odevzdat klíče, ale je nutné byt uvést do stavu, v jakém jej nájemce převzal a přiměřeným způsobem jej vyklidit, aby jej majitel mohl dále užívat. Samozřejmě doporučujeme sepsat protokol o předání bytu, aby se předešlo případným budoucím sporům o stav bytu při předání klíčů. Jednostranné vhození klíčů lze doporučit pouze jako nouzové řešení, kdy domluva s majitelem není možná.

JUDr. Petr Veselý
Holubová advokáti s.r.o.

09:09

Otázka: S NOZ se v otázce zrušení otcovství již nemusí podávat žaloba přes nejvyšší státní zastupitelství? Žaloba se podává přímo na soud? Již tedy nebude nutné mít znalecký posudek?

Pro bono aliance: Oproti dosavadnímu stavu významně prodlužuje nový občanský zákoník lhůtu k popření otcovství. Manžel může do šesti měsíců ode dne, kdy začal mít pochybnosti, popřít u soudu své otcovství. Nejdéle tak může učinit do šesti let dítěte. Nově může soud z důležitých důvodů zmeškání této lhůty prominout, pokud to vyžadují zájem dítěte a veřejný pořádek. Pokud tedy otec propásne uvedené lhůty, může se obrátit přímo na soud a požádat o projednání, a to zcela bez ingerence státního zastupitelství. Opouští se tak koncept, kdy návrh za otce podával v zájmu dítěte nejvyšší státní zástupce. Znalecký posudek však bude nadále stěžejním důkazem, zejména narodí-li se dítě dle § 786 odst. 1 nového občanského zákoníku mezi stošedesátým dnem od uzavření manželství a třístým dnem po jeho zániku nebo prohlášení za neplatné, kdy lze otcovství popřít v zásadě jen, je-li vyloučeno, aby manžel matky byl otcem dítěte. Znalecký posudek oproti tomu nebude nutný, narodí-li se dítě před stošedesátým dnem od uzavření manželství, kdy postačí, popře-li manžel své otcovství. Ani to ale neplatí, souložil-li manžel matky s matkou dítěte v rozhodné době, nebo věděl-li při uzavření manželství, že je těhotná.

Mgr. Radka Korbelová Dohnalová, Ph.D., advokátka
AK Korbel, Tuháček & partneři, s. r. o.

Domácí Domácí
15. 1. 2014 12:25
 

Právě se děje

před 47 minutami

Basketbalisté v generálce před kvalifikací na OH porazili Tunisko

Čeští basketbalisté završili generálku před olympijskou kvalifikací vítězně, když porazili v posledním utkání na turnaji v Hamburku Tunisko 85:55, a obsadili konečné třetí místo. Nejlepším střelcem zápasu byl Martin Peterka s 18 body, dalších 14 přidal Patrik Auda. Svěřence Ronena Ginzburga čeká v příštích dnech závěrečné soustředění v Praze a do dějiště kvalifikace v kanadské Victorii odcestují 25. června. První duel s Tureckem tam absolvují 1. července.

"Každý zápas, co jsme odehráli, nám dal hodně zkušeností. Času na tréninky jsme měli málo, ale myslím, že tenhle turnaj byl super. I když jsme některé zápasy prohráli, dalo nám to hodně zkušeností a dobře nás to připravilo na zápasy v Kanadě," uvedl v tiskové zprávě Auda, který se zotavil po zranění kotníku. "Těch pár dní volna a rehabilitace, které jsme měli s fyzioterapeuty, mi pomohly. Teď už jsem skoro stoprocentní na další dny, které budeme trénovat a hrát," uvedl Auda.

Češi, kteří se na turnaji představili bez hlavních hvězd Tomáše Satoranského, Jana Veselého, Jaromíra Bohačíka nebo Vojtěcha Hrubana, se snažili proti Tunisku napravit porážky s Německem (62:95) a Itálií (71:83). V úvodní čtvrtině se dostali díky 11 bodům Martina Peterky do šestibodového náskoku, soupeř ale ještě v závěru hracího období srovnal na 20:20.

Vyrovnaný boj pokračoval i ve druhé části, kdy Češi měli sice dál vysokou úspěšnost střel za tři body, soupeř ale s nimi stále držel krok. Klíčovou sekvenci proto Ginzburgův výběr zaznamenal hned po přestávce, kdy se po 13 bodech v řadě dostal do vedení 57:38. K Peterkovi se střelecky přidal Auda nebo Ondřej Sehnal.

"Po těch dvou prohrách to bylo těžké a tři zápasy ve třech dnech nás stály hodně sil. Celou dobu jsme to chtěli dotáhnout do konce a udělat vše pro to, abychom vyhráli. V poločase jsme se ještě trochu vyhecovali, že jsme chtěli zápas opravdu dotáhnout do vítězného konce," objasnil Auda.

V tuniském týmu byl následně vyloučen po pěti faulech osmibodový Salah Medžri, nicméně hvězda afrického celku se s verdiktem rozhodčích nehodlala smířit a v dalším průběhu zápasu se neustále vracela z kabiny na palubovku. Medžrimu musel nakonec domluvit i trenér Dirk Bauermann.

"Tak už to někdy bývá, že druhý tým, který prohrává, nemá co ztratit a začne hrát tvrději. Myslím si, že jsme to ustáli dobře až do konce," doplnil Auda

Třetí čtvrtinu Češi nakonec vyhráli 27:6 a náskok do závěrečného klaksonu navýšili na rozdíl 30 bodů. Na turnaji skončili s jednou výhrou třetí, Tunisané pořadí uzavřeli. O vítězství se od 20:30 utkají domácí Němci s Itálií.

Přípravný turnaj basketbalistů v Hamburku:

ČR - Tunisko 85:55 (20:20, 42:38, 69:44)

Nejvíce bodů: Peterka 18, Auda 14, Sehnal 12 - Mamáví, Mabruk a Hadidane po 9. Fauly: 24:25. Trestné hody: 18/13 - 18/8. Trojky: 12:3. Doskoky: 42:28.

20:30 Německo - Itálie.

Zdroj: ČTK
před 1 hodinou

Bruce Springsteena na Broadwayi neuslyší lidé naočkovaní AstraZenecou

Slavný americký písničkář Bruce Springsteen bude od příští soboty 26. června opět vystupovat na newyorské Broadwayi se svou komorní show Springsteen on Broadway, kde hraje na kytaru i klavír, vypráví nebo čte úryvky z autobiografie. Jak ale informoval britský deník Guardian, do sálu smí jen lidé naočkovaní dvěma dávkami vakcíny Pfizer-BioNTech a Moderna nebo jednou dávkou Johnson & Johnson. Ti, kdo dostali vakcínu AstraZeneca, rozšířenou ve Velké Británii a Kanadě, pořadatelé dovnitř nevpustí. AstraZenecu pro použití v USA dosud neschválil tamní Úřad pro kontrolu potravin a léčiv.

Opatření kritizuje třeba kanadský deník Toronto Star. "Show must go on. Ale vás, co jste dostali AstraZenecu, nikdo nezval," napsal list, podle nějž tak Springsteenovu show nemohou vidět Kanaďané či Britové, kteří byli naočkovaní doma, ale pohybují se v USA.

Posluchači budou smět zaplnit všech 1710 míst v sále divadla St. James Theatre, respirátory uvnitř nejsou povinné.

Zdroj: Guardian
Další zprávy