Dokument: Pravidla pro (ne)komunikaci s médii v ČT

Domácí Domácí
9. 1. 2014 14:22
Závazná pravidla pro komunikaci s médii stanovil ředitel Petr Dvořák v březnu 2012

ROZHODNUTÍ
GENERÁLNÍHO ŘEDITELE
č. 14 ze dne 6. 3. 2012,
kterým se vydávají Pravidla pro komunikaci s médii v České televizi
    
I.

Tímto rozhodnutím vydávám závazná Pravidla pro komunikaci s médii v České televizi (dále jen „Pravidla"), která jsou uvedena v příloze tohoto rozhodnutí. Tato Pravidla jsou závazná pro všechny zaměstnance České televize.


II.

Žádám všechny vedoucí zaměstnance, aby své podřízené zaměstnance seznámili s obsahem tohoto rozhodnutí a zajistili jeho dodržování.


III.

1) Tímto rozhodnutím se ruší rozhodnutí generálního ředitele č. 10 ze dne 18. 2. 2010, kterým se vydávají pravidla Komunikace s médii v České televizi.
2) Tímto rozhodnutím se mění článek IV. rozhodnutí generálního ředitele č. 48 ze dne 16. 9. 2002 o ochraně informací.
3) Tímto rozhodnutím nejsou dotčena práva odborové organizace, vyplývajících z obecně závazných právních předpisů.
4) Toto rozhodnutí nabývá účinnosti dnem vydání.


          Petr D v o ř á k

I. Pravidla pro komunikaci s médii

V zájmu ochrany a posilování dobrého jména České televize a za účelem podávání pravdivých a nezkreslených informací o České televizi v hromadných sdělovacích prostředcích stanovuji následující pravidla pro koordinovaný postup při poskytování informací o České televizi médiím:

1. Informacemi o České televizi se pro účely tohoto rozhodnutí rozumí jakékoliv slovní či obrazové sdělení, týkající se České televize, poskytované ústní či písemnou formou či na jakémkoliv nosiči, dále jen „informace o České televizi".
2. Médii se pro účely tohoto rozhodnutí rozumí hromadné sdělovací prostředky jako tisk, rozhlas, televize, internetové servery, sociální sítě, ale i jiné sdělovací prostředky, pokud jsou přístupné veřejnosti, dále jen „média".
3. Poskytovat informace o České televizi médiím jsou oprávněny pouze oprávněné osoby.


II. Poskytování informací médiím

1. Osoby oprávněné poskytovat informace o České televizi médiím bez omezení
a) Generální ředitel
b) Tisková mluvčí a/nebo vedoucí vnější a vnitřní komunikace

- mohou poskytovat, zveřejňovat a publikovat informace o České televizi médiím bez omezení.
Tyto osoby mohou určit další zaměstnance tiskového oddělení ke zprostředkování informace o České televizi médiím.

2. Osoby oprávněné poskytovat informace o České televizi s omezením
a) Ředitelé na 1. stupni řízení

- mohou poskytovat, zveřejňovat a publikovat informace o České televizi médiím k problematice úseku, který řídí, ale pouze se zmocněním generálního ředitele nebo po konzultaci s tiskovou mluvčí nebo vedoucí vnější a vnitřní komunikace.
            
b) Tisková mluvčí Televizního studia Brno, tisková mluvčí Televizního studia Ostrava
c) Zaměstnanci ČT Nová média
d) Další zaměstnanci a osoby spolupracující s Českou televizí (tvůrci, herci, autoři, zástupci koprodukčních společností, právní zástupci České televize apod.)

- mohou poskytovat informace o České televizi médiím, jen pokud jsou k tomu výslovně zmocněni tiskovou mluvčí nebo vedoucí vnější a vnitřní komunikace a jen v přímé souvislosti s činností, kterou pro Českou televizi aktuálně vykonávají.


3. Jiné než oprávněné osoby

- nesmí poskytovat informace o České televizi médiím, zejména svévolně odpovídat na jakékoliv dotazy médiím a vyvíjet aktivity směřující k medializaci témat souvisejících s fungováním České televize,
- pokud jiná osoba obdrží dotaz zástupce média, odkáže tazatele na útvar Vnější a vnitřní komunikace - Tiskové oddělení.


III. Kontakt na útvar Vnější a vnitřní komunikace

Tiskové oddělení:

telefon: 2 6113 3312, 2 6113 3332

e-mail: [email protected]

Tisková mluvčí: Michaela Fričová

telefon: 724 093 483

e-mail: [email protected]


IV. Pravidla komunikace prostřednictvím internetu, sociálních sítí, internetových diskusních fór a chatů

Tento předpis se vztahuje i na komunikaci zaměstnanců prostřednictvím internetu, sociálních sítí, internetových diskusních fór a chatů.


V. Pravidla komunikace při veřejných vystoupeních (konference, semináře, prezentace)

V zájmu ochrany dobrého jména a vytváření jednotné image České televize na konferencích, seminářích či jiných typech prezentací jsou zaměstnanci povinni předat útvaru Vnější a vnitřní komunikace veškeré prezentované materiály o České televizi (s výjimkou interního jednání České televize).


VI. Obecné zásady pro komunikaci

Zaměstnanci České televize jsou při vystupování na veřejnosti povinni dodržovat tato pravidla:

- transparentně vyjádřit svoji příslušnost k České televizi;
- nepoškozovat kredit a dobré jméno České televize;
- neposkytovat matoucí, zavádějící či neověřené informace o České televizi;
- nesdělovat osobní a citlivé údaje zaměstnanců České televize a další informace, které požívají v České televizi zvláštní ochrany (čl. II RGŘ č. 48 ze dne 16. 9. 2002, ledaže by šlo o výjimky stanovené v čl. III RGŘ č. 48 ze dne 16. 9. 2002);
- úmyslně nepoškozovat a respektovat ostatní osoby pracující v České televizi;
- reagovat slušně a ohleduplně.


VII. Dotazy podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím

Česká televize je podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, povinným subjektem, který má podle tohoto zákona povinnost poskytovat informace vztahující se k jeho působnosti.
Žádost o informaci podle tohoto zákona, která směřuje vůči České televizi, vyřizuje útvar Vnější a vnitřní komunikace ve spolupráci s útvarem Mediální legislativy. O odvolání proti odmítnutí žádosti o informaci podle tohoto zákona rozhoduje generální ředitel České televize.

 

Právě se děje

Další zprávy