Změny pro podnikatele: Projděte si, co přináší Nový rok

Petr Kučera Jiří Hovorka Petr Kučera, Jiří Hovorka
28. 12. 2013 13:00
Podrobný přehled: Ručení za DPH, změny paušálů, nový občanský zákoník...
Foto: Aktuálně.cz

Praha - Zcela nový občanský zákoník, konec dosavadního obchodního zákoníku, ručení za platbu daně z přidané hodnoty, omezení při uplatňování výdajových paušálů pro OSVČ nebo povinně elektronické přiznání k DPH. To jsou nejvýraznější změny týkající se firem a podnikatelů, které přináší začátek roku 2014.

Beze změn naopak zůstávají klíčové daňové sazby jak u daně z přidané hodnoty, tak u daní z příjmů fyzických i právnických osob. Většinu živnostníků pak potěší, že minimální zálohy na povinné pojištění tentokrát rostou jen o čtyři koruny měsíčně.

Nový občanský zákoník

Prvního ledna 2014 začíná platit zcela nová úprava soukromého práva, zejména nový občanský zákoník. Nový předpis má být systematičtější, přehlednější a modernější než jeho předchůdce z poloviny 60. let minulého století (který byl nicméně krátce po listopadu 1989 zásadně novelizován). Mimo jiné posiluje smluvní volnost a svobodu vůle nad zbytečnými formalitami.

Přestože i dosud platilo, že tím hlavním byl občanský zákoník, v praxi řadu situací - například smluv - upravoval jak občanský, tak obchodní zákoník. Tato dualita nyní skončí, role občanského zákoníku jako kodexu soukromého práva tak ještě posílí. Speciální úprava pro některé oblasti nicméně zůstane - například zákoník práce, autorský zákon nebo a zákon o obchodních korporacích (nástupce obchodního zákoníku). I nadále platí, že občanský zákoník jim je nadřazen, pokud neobsahují odlišnou úpravu.

Větší či menší změny se týkají prakticky všech oblastí závazkového (smluvního práva), například kupních smluv, odstoupení od smlouvy, sankcí, nájmů či spotřebitelského práva. Další velká skupina změn se týká odpovědnosti řídících pracovníků společnosti, statutárních orgánů, ochrany věřitelů, podílů, vztahů mezi společnostmi a podobně.

Firmy musí nejpozději do poloviny roku přizpůsobit svou dokumentaci (například stanovy) těm ustanovením, od nichž se není možné smluvně odchýlit (takzvaná donucující ustanovení).

Novinkou je například možnost založení společnosti s ručením omezeným i s minimálním základním kapitálem ve výši pouhé jedné koruny namísto dosavadních 200 tisíc korun. Zpřísní se také pravidla pro vyvlastňování malých akcionářů (podmínky mimosoudní dohody o ceně podílu se budou automaticky vztahovat na další akcionáře), posílí také informační povinnosti akciové společnosti (prakticky musí mít povinně internetové stránky).

Změny u výdajových paušálů

Pokud živnostníci a osoby samostatně výdělečně činné využijí takzvané výdajové paušály, nebudou moci v daňovém přiznání za rok 2013 (podávaném v první polovině roku 2014) současně uplatnit daňové slevy na dítě a na manžela či manželku. Zůstává však zachována možnost využívat další úlevy jako základní slevu na poplatníka, slevy pro tělesně postižené nebo možnost odečítat úroky z úvěru na bydlení od daňového základu.

Při souběhu příjmů z více druhů činností, přičemž u některých poplatník bude využívat paušál a u některých ne, bude nárok na daňové úlevy zachován, pokud součet dílčích základů, u kterých byly paušály uplatněny, není vyšší než 50 procent celkového základu daně.

Samotná výše paušálů se nakonec nemění, přestože bývalý ministr financí Miroslav Kalousek původně navrhoval jejich výrazné snížení na úroveň roku 2004.

U činností spadajících do paušálů ve výši 40 a 30 procent (svobodná povolání, autorské honoráře či příjmy z pronájmu) je však nově půjde využít pouze u příjmů nepřesahujících dva miliony korun.

OSVČ a druhý pilíř

Podnikající fyzické osoby, které v roce 2013 vstoupily do druhého pilíře důchodového systému, si musí pohlídat novou povinnost.

Do tří měsíců po uplynutí pojistného období (kalendářního roku) musí podat finančnímu úřadu přiznání k pojistnému na důchodové spoření. Pokud OSVČ podává klasické daňové přiznání, je pojistné přiznání jeho součástí. Současně musí uhradit pojistné.

Ručení za DPH

Od roku 2014 začne finanční správa naplno uplatňovat ručení za DPH u plateb na jiný než u ní registrovaný účet. Když odběratel pošle na neregistrovaný účet více jak 700 tisíc korun, bude nově ručit za to, že jeho obchodní partner odvede státu z této transakce DPH. Pokud ten tak neučiní, přijde si stát pro peníze do firmy, která platbu poslala na neregistrovaný účet.

Toto opatření se mělo původně uplatňovat už od dubna 2013. Generální finanční ředitelství ovšem nakonec odložilo jeho účinnost do konce září a poté lhůtu prodloužilo až do konce roku 2013.

Novela zákona o DPH platná od ledna 2014 pak omezuje ručení při platbě na jiný než u finanční správy registrovaný účet pouze na transakce překračující 700 tisíc korun.

Elektronická podání

Od ledna 2014 musí plátci DPH podávat svá přiznání pouze elektronicky. „Takto se budou podávat i dodatečná přiznání, jakákoli hlášení, přihlášky k registraci za plátce DPH a oznámení o změně registračních údajů u plátce DPH," upřesňuje Kateřina Provodová ze společnosti RSM Tacoma.

Výjimku mají pouze plátci DPH z řad fyzických osob, jejichž obrat za nejvýše dvanáct bezprostředně předcházejících po sobě jdoucích kalendářních měsíců nepřesáhne šest milionů korun. Ti si budou moci vybrat, zda budou se správci daně komunikovat elektronicky, nebo v klasické papírové podobě.

„Pro úplnost je třeba dodat, že pro všechny plátce DPH bez rozdílu zůstává nadále zachována povinnost elektronického podání pokud jde o podání Výpisu z evidence pro daňové účely v režimu přenesení daňové povinnosti (§ 92a odst.5 zákona o DPH)," dodává Petra Petlachová, mluvčí Generálního finančního ředitelství.

Elektronická podání mohou plátci DPH zasílat správci daně prostřednictvím aplikace na webu daneelektronicky.cz. Nově bude umožněno učinit podání i datovou zprávou s ověřenou identitou podatele způsobem, kterým se lze přihlásit do jeho datové schránky.

Sazby DPH se od ledna nemění, zůstávají na 15 a 21 procentech. Nakonec se nemění ani hranice obratu pro povinnou registraci k platbě DPH - zůstává na milionu korun.

Papírů mělo ubýt také na České správě sociálního zabezpečení (ČSSZ). S tou měli od Nového roku komunikovat už jen elektronicky všichni podnikatelé, kteří mají alespoň jednoho zaměstnance. Na začátku prosince ale rozhodl ústřední ředitel ČSSZ Vilém Kahoun o udělení roční výjimky, a i v roce 2014 tak ČSSZ bude podnikatelům uznávat papírová podání. Již dříve ČSSZ dalo roční výjimku také osobám samostatně výdělečně činným a lékařům.

Konec anonymních akcií

Rok 2014 přináší také zákaz listinných akcií na doručitele (majitele), což má vést ke zprůhlednění podnikatelského prostředí, zejména při zadávání veřejných zakázek. Držitelé těchto akcií si jej mají uložit v Centrálním depozitáři nebo u obchodníka s cennými papíry - díky tomu bude existovat záznam o majiteli, byť nebude veřejně dostupný v obchodním rejstříku.

Pokud tak držitel neučiní, budou tyto cenné papíry automaticky převedeny na akcie na jméno. Společnost pak musí vyzvat akcionáře k jejich předložení. V opačném případě čeká akcionáře několik omezení vlastnických práv, zejména nemožnost akcie prodat nebo vyplatit dividendu.

Zrušení anonymních akcií se však týká pouze českého právního systému. Nezabrání tomu, aby v tuzemsku působící společnosti byly vlastněny prostřednictvím zahraniční firmy, a to i z některých zemí Evropské unie (Kypr). A především neprošel ani senátní návrh, který by těmto anonymním vlastníkům zakazoval účast na veřejných zakázkách.

Zálohy: čtyři koruny navíc

Minimální zálohy na důchodové a zdravotní pojištění porostou v příštím roce jen nepatrně - obě stoupnou shodně o čtyři koruny. Živnostníci a další OSVČ tak mají nově posílat přinejmenším 1752 korun zdravotní pojišťovně a 1894 korun správě sociálního zabezpečení.

Kdo má podnikání jako vedlejší činnost, platí minimální zálohy jen u důchodového pojištění a pouze tehdy, když příjem z podnikání přesáhne 2,4násobek průměrné mzdy - v roce 2014 to bude 62 261 korun. Minimální záloha v tomto případě stoupne o dvě koruny na 758 korun měsíčně.

Zatímco u zdravotního pojištění je třeba výši minimální zálohy změnit hned s lednovou platbou, u důchodového pojištění je nutné změnu provést až v měsíci, ve kterém OSVČ odevzdá správě sociálního zabezpečení přehled příjmů za rok 2012.

Mění se také maximální vyměřovací základ u důchodového pojištění, který roste z 1 242 432 korun na 1 245 216 korun (stejně vzroste i hranice výše příjmů, od níž se k dani z příjmů připočítává takzvaný solidární příspěvek). Maximální měsíční důchodové pojištění tedy bude v roce 2014 na úrovni 31 140 korun.

Záloha na dobrovolné nemocenské pojištění se nemění, zůstává na 115 korunách měsíčně.

Převod nemovitostí, dědictví a dary

Dosavadní daň z převodu nemovitostí nahradí daň z nabytí nemovitostí. Sazba daně se oproti současnému stavu nemění - zůstává čtyřprocentní. I po lednu 2014 zůstane pravidlo, že kupující za odvod daně pouze ručí, pokud ji nezaplatí prodávající. Smluvní strany si nicméně nově mohou zvolit, že poplatníkem daně bude nabyvatel.

Od ledna 2014 končí i zbytek dosavadní dědické daně, což pomůže také firmám. Od Nového roku totiž od ní budou osvobozeny i právnické osoby, které ji dosud - až na výjimky jako neziskové organizace - musely platit ve standardní výši. Absence dědické daně však může být jen dočasná. Vítěz předčasných voleb, ČSSD, ji totiž plánuje obnovit.

Naopak až trojnásobně vzroste od ledna 2014 darovací daň. Nejvýraznější růst postihne „menší" dary v řádech stovek tisíc korun. Ještě více než fyzické osoby si připlatí firmy. Darovací daň v dosavadním pojetí končí, od ledna přejde pod daň z příjmů. Namísto dosavadního pásmového zdanění (sazby od sedmi do 40 procent z hodnoty daru) se uplatní jednotná sazba 15 procent u fyzických osob nebo 19 procent u právnických osob.

Další změny

Končí dočasné opatření jednoho z vládních "úsporných balíčků", podle něhož platil zaměstnavatel náhradu mzdy při pracovní neschopnosti po dobu prvních 21 kalendářních dnů. Od ledna 2014 se tato doba vrací na původních 14 dnů, přičemž na neproplácení prvních tří dnů nemoci se nic nemění.

Na Nový rok nabývá účinnosti i zákon zvyšující hranici pro malou veřejnou zakázku u stavebních prací ze tří na šest milionů korun. Z jednoho na dva miliony korun vzroste taky limit pro zakázky na služby.

Čeští dovozci začnou od roku 2014 platit plnou sazbu cla při importu zboží ze zemí, jež byly vyřazeny ze seznamu rozvojových a nejméně rozvinutých zemí. Jde například o Rusko, Brazílii, Argentinu či Malajsii. Změna v seznamu zvýhodněních zemí vyplývá z nařízení Evropského parlamentu a Rady Evropy, které vyšlo před rokem a počátkem roku 2014 nabývá na účinnosti.

Přidejte si nás na Facebook a dozvíte se včas další aktuality a rady!

 

Právě se děje

před 15 minutami

Ozbrojenci propustili unesené studenty z nigerijské školy

Ozbrojenci v sobotu propustili 42 lidí, včetně 27 studentů, které unesli minulý týden z internátní školy v nigerijském státě Niger. Oznámil to podle agentury Reuters guvernér státu v severní centrální části nejlidnatější africké země.

Propuštěno bylo 27 školáků, tři zaměstnanci státní střední školy a jejich příbuzní. Ozbrojený gang minulý týden vtrhl do školy v okrese Kagara a přemohl ostrahu. Při útoku byl zabit jeden chlapec.

Unesení studenti, personál a příbuzní Vládní vědecké střední školy v Kagaře jsou opět na svobodě a v péči vlády státu Niger, oznámil na guvernér Abubakar Sani Bello.

Únosy ozbrojenými skupinami s požadavky výkupného jsou v mnoha severních státech Nigérie běžné, poznamenala agentura Reuters. Mnozí únosci bývají ozbrojeni a přijíždějí na motocyklech. Dříve za únosy v Nigérii stáli především bojovníci teroristické organizace Boko Haram, nyní ale stále častěji tuto taktiku využívají i jiné ozbrojené skupiny.

Ještě rozsáhlejší únos než ten z minulého týdne se odehrál v noci ze čtvrtka na pátek, kdy neznámí ozbrojenci v noci na dnešek z dívčí školy v obci Jangebe ve státě Zamfara na severozápadě Nigérie unesli 317 studentek. K okamžitému a nepodmíněnému propuštění dívek vyzval i generální tajemník OSN António Guterres.

Zdroj: ČTK , Zahraničí
před 56 minutami

USA uvolnily na pomoc ekonomice 1,9 bilionu dolarů

Americká Sněmovna reprezentantů schválila v sobotu návrh souboru opatření na podporu americké ekonomiky zasažené pandemií covidu-19 v objemu 1,9 bilionu dolarů (41 bilionů korun). O navrhovaném balíčku bude ještě hlasovat Senát.

Pro amerického prezidenta Joea Bidena je schválení podpůrných opatření prvním legislativním vítězstvím v Kongresu. Jeho demokraté však ještě musí vyřešit, jak v souboru opatření ponechat návrh na zvýšení minimální hodinové mzdy ze 7,25 dolaru na 15 dolarů. Návrh, který je hlavní prioritou pro progresivistickou část demokratů by mohl z balíku vypadnout kvůli komplikovaným schvalovacím pravidlům v Senátu.

Díky demokratům, kteří na rozdíl od Senátu těsně ovládají Sněmovnu reprezentantů, balíček nad ránem prošel v poměru hlasů 219 ku 212. Z amerického záchranného plánu mají být financovány vakcíny a zdravotnický materiál a další finanční pomoc postiženým domácnostem, malým firmám i regionálním a místním vládám.

Demokraté tvrdí, že balíček je nezbytný v boji s pandemií, která si v USA vyžádala už přes 500 000 životů. Miliony lidí kvůli ní přišly o práci. "Američané musí vědět, že jejich vláda je tu pro ně," prohlásila šéfka sněmovny Nancy Pelosiová. Podle republikánů je takový pomoc zbytná, podle nich jde jen 9 procent přímo na boj proti koronaviru.

Zdroj: ČTK , Zahraničí
před 1 hodinou

Skikrosařka Kučerová byla sedmá na SP v Gruzii

Skikrosařka Nikol Kučerová byla sedmá na Světovém poháru v Bakuriani a zajela nejlepší výsledek v sezoně. Sedmnáctiletá Diana Cholenská si v Gruzii 15. místem vytvořila kariérní maximum.

Jednatřicetiletá Kučerová v Bakuriani, kde startovalo šestnáct lyžařek, zvládla první vyřazovací jízdu a z druhého místa postoupila do semifinále. V něm obsadila čtvrté místo a nastoupila do malého finále, v němž si třetí příčkou zajistila celkovou sedmou pozici. Cholenská nedokončila čtvrtfinálovou jízdu.

Závod vyhrála Švýcarka Fanny Smithová a po pátém vítězství v sezoně ovládla potřetí v kariéře celkové hodnocení SP ve skikrosu. Mezi muži se z premiérového pohárového triumfu radoval Němec Florian Wilmsmann.

V březnu čekají skikrosaře závěrečné dva závody v ruském Sunny Valley a švýcarském Veysonnaz.

SP ve skikrosu v Bakuriani (Gruzie):

Muži: 1. Wilmsmann (Něm.), 2. Mobärg (Švéd.), 3. Schmidt, 4. Leman (oba Kan.).

Průběžné pořadí SP (po 9 z 11 závodů): 1. Howden (Kan.) 562 b., 2. Lenherr 347, 3. Regez (oba Švýc.) 341.

Ženy: 1. Smithová (Švýc.), 2. Näslundová (Švéd.), 3. Bergerová Sabbatelová (Fr.), 4. Thompsonová (Kan.), …7. Kučerová, 15. Cholenská (obě ČR).

Průběžné pořadí SP (po 9 z 11 závodů): 1. Smithová 765, 2. Thompsonová 457, 3. Bergerová Sabbatelová 414, …13. Kučerová 174, 29. Cholenská 35.

před 1 hodinou

V Adelaide vyhrála Šwiateková, po Roland Garros má druhý titul

Polská tenistka Iga Šwiateková vyhrála turnaj v Adelaide a po loňském senzačním triumfu na grandslamovém Roland Garros získala na okruhu WTA druhý titul. Světová osmnáctka ve finále porazila druhou nasazenou Švýcarku Belindu Bencicovou dvakrát 6:2.

Devatenáctiletá Šwiateková neztratila v pěti zápasech na tvrdém povrchu v Adelaide ani set. Finále trvalo jen hodinu a šest minut, Bencicová v něm soupeřce pomohla osmi dvojchybami a v obou sadách přišla dvakrát o servis. Vítězka ji při svém podání nepustila ani k jedinému brejkbolu. 

Zdroj: ČTK
Další zprávy