Vojáci USA v Brdech. Víme, k čemu se strany zavázaly

ves
22. 9. 2008 12:35
Výpověď? Lhůta je podle smlouvy SOFA rok
Podepsáno. Teď se čeká na boj ve sněmovně.
Podepsáno. Teď se čeká na boj ve sněmovně. | Foto: Ludvík Hradilek

Praha - Ministerstvo obrany zveřejnilo plnou verzi dohody o pobytu amerických vojáků na radarové základně, kterou Američané zamýšlejí vybudovat v Brdech.

Základní smlouva i doplňková SOFA nyní poputují do parlamentu. Děvětadvaceti stránkový materiál vyjednávaly obě strany asi rok a půl.

Už v pátek po podpisu smlouvy ministryní obrany Vlastou Parkanovou a jejím protějškem Robertem Gatesem se objevily kritické hlasy, že Česko USA příliš ustoupilo.

Zmiňovaná je hlavně otázka částečného osvobození amerických dodavatelů od daní a také trestání vojáků USA, kteří se nějak proviní proti zákonu. Pokud to totiž udělají ve službě či půjde jen o přestupek potrestá je americká strana sama.

Opozici vadí i to, že vláda za radar nezískala od USA žádné "protislužby".

Klíčové body smlouvy

  • Smlouva se týká pouze amerických vojáků, kteří pracují na radarové stanici. Nemůže se vztahovat na jiné vojáky USA, pokud by s tím Česko nesouhlasilo.
  • Pozemek pod radarem zůstává českým územím. Budovy, které postaví americká strana, se stanou v okamžiku dokončení českým majetkem.
  • USA musejí během stavby radaru i jeho provozování dodržovat české zákony. ČR může zastavit práce na výstavbě radaru, pokud by měla za to, že se stavba odchyluje od projektu.
  • Vnější ochranu radaru bude zajišťovat česká armáda.
  • Díky dohodě nemusejí USA platit ze služeb a zboží, které pořídí v souvislosti s radarem, DPH, spotřební daně a jiné nepřímé daně.
  • Američtí dodavatelé, kteří platí daně v USA, budou osvobozeni i od daně z příjmu. Ostatní dodavatelé budou platit daň z příjmu v souladu s českými zákony.
  • Trestné činy amerických vojáků budou řešit české soudy podle českých zákonů.
  • Pravidlo má dvě výjimky: Za prvé USA potrestají trestný čin amerického zaměstnance základny proti majetku a bezpečnosti USA. Za druhé pod přednostní americkou jurisdikci budou spadat trestné činy spáchané vojáky USA při výkonu služby.

"Zato, že svolíme dislokovat radiolokátor americké protivzdušné obrany, budeme moci za odměnu provozovat v bojových podmínkách v Afghánistánu stará olétaná dopravní letadla. Nejdřív na nich ovšem budeme muset provést generálku motorů, kterou už sami zaplatíme," napsal ve svém blogu na Aktuálně.cz expert ČSSD na zahraniční politiku Lubomír Zaorálek.

Z kompletního znění jsou zřejmé i podmínky odstoupení od smlouvy. To mohou obě strany písemně s dvanáctiměsíční výpovědní lhůtou.

K čemu se Češi zavázali?

Komletní text smlouvy SOFA

DOHODA MEZI ČESKOU REPUBLIKOU A SPOJENÝMI STÁTY AMERICKÝMI O PRÁVNÍM POSTAVENÍ OZBROJENÝCH SIL SPOJENÝCH STÁTŮ PŘÍTOMNÝCH NA ÚZEMÍ ČESKÉ REPUBLIKY

Preambule

Česká republika a Spojené státy americké (Spojené státy) (dále jen "strany" společně či "strana" jednotlivě):

odvolávajíce se na uzavření Dohody mezi Českou republikou a Spojenými státy americkými o zřízení radarové stanice protiraketové obrany Spojených států v České republice, sjednané v Praze dne 8. července 2008;

berouce v úvahu, že účelem přítomnosti ozbrojených sil Spojených států v České republice je podpora úsilí stran o posílení míru a bezpečnosti v oblastech společného zájmu, včetně zvýšení schopnosti Organizace Severoatlantické smlouvy (dále jen "NATO") rozvíjet a posilovat obranné schopnosti podle článku 3 a článku 5 Severoatlantické smlouvy, sjednané ve Washingtonu dne 4. dubna 1949;

uznávajíce Dohodu mezi smluvními stranami Severoatlantické smlouvy o statutu jejich ozbrojených sil, sjednanou v Londýně dne 19. června 1951 (dále jen "NATO SOFA"), včetně jejího ustanovení pro samostatná smluvní ujednání tuto Dohodu doplňující, a zamýšlejíce, aby tato Dohoda představovala takové doplňující smluvní ujednání;

uznávajíce také Dohodu mezi vládou České republiky a vládou Spojených států amerických o opatřeních k ochraně utajovaných vojenských informací, sjednanou v Praze dne 19. září 1995, která se týká konkrétních oblastí vzájemné spolupráce, ve znění změny provedené výměnou nót;

přejíce si rozvinout spolupráci mezi Českou republikou a Spojenými státy;

potvrzujíce, že takováto spolupráce vychází z plného uznání suverenity obou stran, včetně územní suverenity České republiky, a účelů a principů Charty Organizace spojených národů a Severoatlantické smlouvy;

se dohodly takto:


Článek I
Rozsah a účel

1. Tato Dohoda upravuje právní postavení ozbrojených sil Spojených států, jejich příslušníků a závislých osob přítomných na území České republiky v souvislosti s radarovou stanicí. Tato Dohoda také upravuje status dodavatelů Spojených států a zaměstnanců dodavatelů Spojených států přítomných na území České republiky v souvislosti s výstavbou a provozem radarové stanice.

2. účelem této Dohody je upravit záležitosti, které ustanovení NATO SOFA neupravuje, a doplnit určité záležitosti v NATO SOFA upravené. Pokud není v této Dohodě stanoveno jinak, použijí se ustanovení NATO SOFA.


Článek II
Definice

Pro účely této Dohody se definují tyto pojmy:

1. Pojem "radarová stanice" se používá ve významu uvedeném v Dohodě mezi Českou republikou a Spojenými státy americkými o zřízení radarové stanice protiraketové obrany Spojených států v České republice.

2. S výjimkou ustanovení článku VII a článku XXIV této Dohody, zahrnuje pojem "civilní složka", podle definice v článku I odstavce 1(b) NATO SOFA, také zaměstnance nikoli českých, nevýdělečných organizací, kteří jsou státními příslušníky Spojených států amerických nebo tam mají obvyklé místo pobytu a kteří nemají obvyklé místo pobytu na území České republiky a kteří výlučně s cílem přispívat kvalitě života, morálce nebo vzdělání ozbrojených sil Spojených států doprovázejí tyto ozbrojené síly na území České republiky. Pojem "civilní složka" označuje rovněž ty závislé osoby, které jsou zaměstnány ozbrojenými silami Spojených států nebo organizacemi zmíněnými v tomto odstavci a vykonávají podpůrné zabezpečovací služby podle článku XXV této Dohody. Pro účely článků XVIII až XXIII této Dohody nebudou čeští občané a osoby s obvyklým místem pobytu v České republice považováni za součást civilní složky.

3. "Utajované informace" označují jakékoli informace, které bez ohledu na jejich formu podle právních předpisů stran vyžadují ochranu před nedovoleným zpřístupněním, odcizením nebo ztrátou a byly v tomto smyslu označeny značením utajení. Tyto informace mohou být ve formě ústní, vizuální, elektronické nebo dokumentární, nebo ve formě vojenského materiálu, včetně vybavení či technologií.

4. Pojem "závislá osoba", jak je užit v článku I odstavci 1(c) NATO SOFA, označuje rovněž člena rodiny příslušníka ozbrojených sil nebo civilní složky, který je finančně, právně nebo ze zdravotních důvodů závislý na takovém příslušníkovi a jím podporovaný, který sdílí bydlení s takovým příslušníkem a který pobývá na území České republiky se souhlasem orgánů ozbrojených sil Spojených států. Pro účely článků XVIII až XXIII této Dohody nebudou čeští občané a osoby s obvyklým místem pobytu v České republice považováni za závislé osoby.

5. "Výkonný orgán" označuje Ministerstvo obrany České republiky a Ministerstvo obrany Spojených států.

6. "Příslušníci ozbrojených sil" má stejný význam jako pojem "ozbrojené síly" ve článku I, odstavci 1(a) NATO SOFA.

7. "Služební povinnost" označuje jakoukoli povinnost, službu nebo úkon vyžadovaný nebo schválený k provedení na základě zákona, předpisem nebo rozkazem vojenského nadřízeného nebo člena civilní složky vydaného v rámci jeho nebo jejího postavení nadřízeného. Za služební povinnost se nepovažují všechna jednání dané osoby učiněná během služby, ale považují se za ni pouze jednání vyžadovaná nebo schválená, která v důsledku takové povinnosti nebo služby daná osoba vykonává.

8. "Ozbrojené síly Spojených států" označuje celek zahrnující příslušníky těchto ozbrojených sil, civilní složku a veškerý majetek, vybavení a vojenský materiál ozbrojených sil Spojených států přítomných na území České republiky.

9. "Dodavatelé Spojených států" a "zaměstnanci dodavatelů Spojených států" označují jiné než české fyzické nebo právnické osoby a jejich zaměstnance, kteří nejsou občany České republiky ani nemají obvyklé místo pobytu na území České republiky, a kteří pobývají na území České republiky v souvislosti s činnostmi podle této Dohody za účelem dodávek zboží a služeb na území České republiky pro ozbrojené síly Spojených států na základě smlouvy nebo subdodavatelské smlouvy uzavřené s ozbrojenými silami Spojených států nebo v jejich prospěch.

10. "Méně závažné delikty" označují delikty, včetně správních deliktů, které v případě spáchání civilními osobami mohou být podle českého práva stíhány jinými orgány než soudy a uložený trest je jiný než odnětí svobody. Na tyto delikty se vztahuje článek VII NATO SOFA.


Článek III
Užívání schválených zařízení a prostorů

1. Aniž by byla dotčena její plná suverenita a kontrola nad jejím územím a vzdušným prostorem, Česká republika poskytuje Spojeným státům užívání zařízení a prostorů na území České republiky za účelem zřízení a provozu radarové stanice. Česká republika si ponechává plnou suverenitu a vlastnické právo k jakémukoli nemovitému majetku, jehož užívání bylo povoleno ozbrojeným silám Spojených států.

2. Spojené státy mohou na radarové stanici ve shodě s českým výkonným orgánem budovat nové objekty, provádět úpravy nebo zhodnocení objektů nebo infrastruktury, upravovat nebo bourat stávající objekty nebo infrastrukturu, odstraňovat stávající vegetaci a provádět odtěžení zeminy. Dále mohou Spojené státy na radarové stanici podle vlastního uvážení udržovat, vybavovat a provozovat objekty a infrastrukturu protiraketové obrany, včetně provozních a podpůrných zařízení a infrastruktury.

3. V průběhu přípravy, výstavby, provozu a stahování se z radarové stanice je povinností Spojených států respektovat příslušné právo České republiky.

4. Český výkonný orgán odpovídá za zajištění veškerých povolení požadovaných podle českého práva. Výkonný orgán Spojených států bude českému výkonnému orgánu při získávání těchto povolení nápomocen tím, že na požádání urychleně poskytne veškeré příslušné informace, dokumentaci a technické studie. Za tato povolení nebude Spojeným státům účtován žádný poplatek.

5. Spojené státy budou respektovat české technické požadavky a normy, avšak po konzultaci s příslušnými českými orgány mohou uplatnit své vlastní technické požadavky a stavební normy za předpokladu, že normy a technické požadavky Spojených států jsou obdobně účinné pro dosažení žádoucí ochrany nebo že nebudou mít nepříznivý účinek na zdraví nebo bezpečnost české veřejnosti.

6. Před zahájením konkrétních stavebních činností, včetně přípravy staveniště a jiných souvisejících činností, předloží ozbrojené síly Spojených států veškerou příslušnou dokumentaci týkající se takových činností k posouzení českému výkonnému orgánu. Povolení požadovaná právem České republiky podle odstavce 4 tohoto článku zajistí český výkonný orgán co nejrychleji. Pokud český výkonný orgán včas nevznese námitky, mohou konkrétní stavební činnosti Spojených států začít 45 dnů od předložení veškeré příslušné dokumentace k posouzení.

7. Ozbrojené síly Spojených států mohou provádět stavební práce s využitím příslušníků ozbrojených sil a civilní složky.

8. Výkonný orgán Spojených států bude pravidelně podávat českému výkonnému orgánu zprávu o postupu stavebních činností a v plném rozsahu umožní představitelům českého výkonného orgánu přístup na staveniště, aby mohli sledovat, zda je stavba v souladu s projektem. Pokud český výkonný orgán rozhodne, že se stavba odchyluje od projektu, výkonné orgány okamžitě uskuteční konzultace za účelem vyřešení této otázky.

9. Neshody ohledně plánované nebo probíhající stavby, které nelze vyřešit mezi výkonnými orgány, mohou být řešeny v souladu s článkem XXXII této Dohody. Na žádost českého výkonného orgánu se dočasně pozastaví další práce na té části stavebního projektu, který je předmětem takové neshody, až do neprodleného vyřešení takové neshody.

10. Strany budou spolupracovat při dlouhodobém plánování využití a rozvoje pozemků v okolí radarové stanice za účelem zajištění dlouhodobého nerušeného provádění této Dohody.

11. Český výkonný orgán přiměřeným způsobem napomůže na požádání v rámci svých kompetencí ozbrojeným silám Spojených států zajistit dočasný přístup do prostor vlastněných státem, nebo jiných prostor, k využití pro tranzit, výcvik a související činnosti ozbrojených sil Spojených států.

Článek IV
Postup zadávání zakázek

Ozbrojené síly Spojených států mohou, v souladu s právem Spojených států, uzavírat smlouvy o koupi věcí a služeb, včetně stavebních, z jakéhokoli zdroje na území České republiky. Pro plnění smlouvy budou ozbrojené síly Spojených států ve vhodné míře využívat místní české fyzické a právnické osoby jako dodavatele věcí a služeb, pokud jsou nabídky takových dodavatelů konkurenceschopné a představují nejlepší hodnotu.


Článek V
Bezpečnost a kázeň

1. Česká republika odpovídá za zajištění odpovídající vnější bezpečnosti a ochrany radarové stanice. Spojené státy odpovídají za vnitřní bezpečnost a udržení pořádku na radarové stanici, mimo jiné včetně přístupu (vjezdu a výjezdu) na radarovou stanici, a za instalaci a údržbu oplocení a jiných prostředků ochrany.

2. Za účelem zajištění vnitřní bezpečnosti mohou Spojené státy přijmout veškerá přiměřená opatření k zajištění udržení pořádku a bezpečnosti na radarové stanici, včetně provádění prohlídek osob a věcí jimi vnášených do radarové stanice a odtud vynášených a vozidel při vjezdu do radarové stanice a při výjezdu z ní.

3. Za udržování kázně příslušníků ozbrojených sil odpovídají vojenské orgány Spojených států.

4. Vojenské orgány Spojených států mohou na radarové stanici zřídit vojenské bezpečnostní jednotky.

5. Na žádost jedné ze stran a se souhlasem příslušných českých orgánů mohou vojenské orgány Spojených států za účelem obnovení či udržení kázně příslušníků ozbrojených sil a civilní složky a závislých osob operovat vně radarové stanice. Při takových operacích budou vojenské orgány Spojených států konat ve spolupráci s českými orgány a respektovat jejich rozhodnutí.

6. Na žádost jedné ze stran a se souhlasem příslušných českých orgánů mohou vojenské orgány Spojených států za účelem zajištění bezpečnosti ozbrojených sil a závislých osob operovat vně radarové stanice. Při takových operacích budou vojenské orgány Spojených států využívat zřetelné označení svého zvláštního statusu, neprodleně kontaktují příslušné české orgány a budou konat v souladu s jejich pokyny.

7. Na radarové stanici mohou vojenské orgány Spojených států zadržet jakoukoli osobu porušující bezpečnostní opatření nebo povolení ke vstupu. S výjimkou osob, které spadají do přednostní či výlučné jurisdikce Spojených států, vojenské orgány Spojených států neprodleně uvědomí příslušné orgány České republiky o jakémkoli takovém zadržení a neprodleně jim umožní vzít takové osoby do vazby nebo je převzít.

8. Za účelem vzájemné pomoci při naplňování povinností podle tohoto článku mohou strany zřídit společné hlídky a vést společné operace nebo provádět jakákoli jiná podobná bezpečnostní opatření k udržování veřejného pořádku a bezpečnosti. Veškerá opatření podle tohoto odstavce budou koordinovat příslušné orgány obou stran.

9. Orgány stran si mohou vyměňovat informace, včetně osobních údajů, ve vztahu k prevenci, odhalování, vyšetřování, soudnímu řízení a trestání deliktů souvisejících s radarovou stanicí, nebo s příslušníky ozbrojených sil nebo civilní složky či závislými osobami. Pokud se strany nedohodnou jinak, osobní údaje předané podle tohoto článku se použijí pouze pro účely, pro které byly předány. K ochraně osobních údajů přijmou strany veškerá nezbytná opatření v souladu se svými právními předpisy.


Článek VI
Vlastnictví majetku

1. Všechny budovy, nepřemístitelné objekty a montážní celky spojené se zemí v prostoru radarové stanice, včetně těch, které jsou užívány, upravovány či zhodnocovány ozbrojenými silami Spojených států, zůstávají ve vlastnictví České republiky. Všechny takové objekty, které budou vybudovány ozbrojenými silami Spojených států, se stávají vlastnictvím České republiky v okamžiku dokončení a ozbrojené síly Spojených států jsou oprávněny takové objekty měnit a užívat.

2. Ozbrojené síly Spojených států vrátí České republice radarovou stanici nebo jakoukoli její část a jakékoli nepřemístitelné objekty a montážní celky spojené se zemí v okamžiku ukončení platnosti této Dohody, nebo když je Spojené státy nebudou nadále potřebovat. Radarová stanice bude navrácena v provozuschopném stavu slučitelném s jejím řádným užíváním s tím, že Spojené státy nejsou povinny vydat další prostředky na provedení modernizací nebo oprav. Náležitosti navrácení radarové stanice týkající se životního prostředí se řídí článkem XXX této Dohody. Strany nebo jejich výkonné orgány uskuteční konzultace ohledně podmínek navrácení radarové stanice. Jakékoli spory týkající se podmínek navrácení radarové stanice budou řešeny jednáním prostřednictvím Společné komise v souladu s článkem XXXII odstavcem 3 této Dohody.

3. Ozbrojené síly Spojených států a dodavatelé Spojených států si ponechávají vlastnická práva ke všemu vybavení, vojenskému materiálu, zásobám, přemístitelným objektům, příslušenství a jinému movitému majetku, které instalovali, dovezli nebo nabyli na území České republiky v souvislosti s touto Dohodou. Tímto ustanovením není dotčeno právo příslušných českých orgánů rozhodovat v rámci výkonu své trestní nebo správní jurisdikce o propadnutí nebo zajištění majetku dodavatelů Spojených států.

4. Česká republika a Spojené státy mohou uskutečnit konzultace ohledně možného převodu nebo koupě vybavení uznaného jako přebytečné tak, jak to případně dovoluje právo Spojených států.Článek VII
Držení a použití zbraní

1. V souladu s článkem VI NATO SOFA mohou příslušníci ozbrojených sil při výkonu služebních povinností držet a nosit zbraně, pokud je k tomu opravňují jim vydané rozkazy. České orgány se budou stavět vstřícně k žádostem vojenských orgánů Spojených států o umožnění příslušníkům civilní složky nosit a držet zbraně za účelem ochrany při výkonu ochranných nebo vyšetřovacích úkolů ve prospěch ozbrojených sil Spojených států, pokud je k tomu budou opravňovat jim vydané rozkazy.

2. Držení a použití zbraní příslušníky ozbrojených sil a civilní složky mimo výkon služebních povinností, jakož i držení a použití zbraní závislými osobami a zaměstnanci dodavatelů Spojených států se bude řídit českými právními předpisy.


Článek VIII
Vstup a pobyt

1. Pokud se výkonné orgány vzájemně nedohodnou jinak, Česká republika se vzdává své pravomoci podle článku III odstavce 2(b) NATO SOFA vyžadovat spolupodpis rozkazů k přesunům.

2. Příslušníci civilní složky a závislé osoby budou v maximální míře možné v rámci českého práva osvobozeni od povinnosti získat víza. Příslušníci civilní složky a závislé osoby budou osvobozeni od povinnosti hlásit pobyt. Výkonné orgány si budou pro usnadnění vstupu a pobytu příslušníků civilní složky a závislých osob na území České republiky vyměňovat relevantní informace o těchto osobách.

3. Příslušníci ozbrojených sil a civilní složky, dodavatelé Spojených států, zaměstnanci dodavatelů Spojených států a závislé osoby požádají do 5 pracovních dní po svém vstupu do České republiky o vydání potvrzení svého statusu jakožto osob podléhajících ustanovením této Dohody. České orgány toto potvrzení v anglickém a českém jazyce takovým osobám vydají neprodleně, nejpozději však do 30 dní od jejich vstupu do České republiky. Český výkonný orgán poskytne vzor tohoto potvrzení výkonnému orgánu Spojených států prostřednictvím Společné komise.

4. Při vstupu na území České republiky budou příslušníci civilní složky a závislé osoby držiteli platného cestovního pasu. Během svého pobytu v České republice se takovéto osoby budou na vyžádání orgánů České republiky prokazovat buď jejich identifikační kartou Ministerstva obrany Spojených států, nebo jejich cestovním pasem, a v případě jeho vydání i potvrzením popsaným v odstavci 3 tohoto článku. Výkonný orgán Spojených států poskytne vzor této identifikační karty českému výkonnému orgánu prostřednictvím Společné komise.

5. Dodavatelé Spojených států a zaměstnanci dodavatelů Spojených států budou na území České republiky vstupovat a pobývat podle českého práva. V případě potřeby víz je Česká republika urychleně vydá či zamítne.

6. Pokud by příslušník ozbrojených sil nebo civilní složky zemřel nebo byl přeložen z území České republiky, bude závislým osobám takového příslušníka po dobu jejich pobytu na území České republiky přiznán i nadále status závislých osob podle této Dohody po dobu 90 dní po jeho úmrtí či přeložení.

7. Postupy podle článku III odstavce 4 a odstavce 5 NATO SOFA se budou vztahovat také na příslušníky civilní složky a závislé osoby podle definice v článku II této Dohody.


Článek IX
Status dodavatelů

1. Status dodavatelů Spojených států a zaměstnanců dodavatelů Spojených států bude potvrzen vojenskými orgány Spojených států a potvrzení o něm budou předána příslušným českým orgánům. Výkonný orgán Spojených států poskytne vzor potvrzení českému výkonnému orgánu prostřednictvím Společné komise.

2. Dodavatelé Spojených států a zaměstnanci dodavatelů Spojených států konající v rámci této Dohody budou vyňati z českých právních předpisů v záležitostech podmínek jejich zaměstnání za účelem provádění prací na základě smluv s ozbrojenými silami Spojených států, a v záležitostech živnostenského oprávnění a registrace fyzických a právnických osob výhradně ve vztahu k poskytování zboží a služeb ozbrojeným silám Spojených států. Zdanění příjmů bude v souladu s článkem XV této Dohody, pokud jde o:

a. dodavatele Spojených států, kteří jsou právnickými osobami, osobními společnostmi či sdruženími zřízenými podle práva platného ve Spojených státech nebo kteří mají ve Spojených státech obvyklé sídlo;
b. dodavatele Spojených států, kteří jsou státními občany Spojených států anebo mají ve Spojených státech obvyklé místo pobytu;
c. zaměstnance dodavatelů Spojených států, kteří jsou státními občany Spojených států anebo mají ve Spojených státech obvyklé místo pobytu.

3. Dodavatelům Spojených států a zaměstnancům dodavatelů Spojených států, jejichž přítomnost v zařízení, do něhož kontrolují vstup české orgány, je vyžadována pro plnění smlouvy s ozbrojenými silami Spojených států, dostanou povolení ke vstupu do takového zařízení do 5 pracovních dní a ve výjimečných případech do 2 pracovních dní od podání žádosti vojenskými orgány Spojených států. Takové povolení ke vstupu může být odmítnuto nebo odňato z bezpečnostních důvodů nebo v důsledku nevhodného jednání na straně dodavatele Spojených států nebo zaměstnance dodavatele Spojených států. Pokud příslušné české orgány zamítnou nebo odejmou takové povolení ke vstupu, uvedou důvody takového rozhodnutí písemně příslušným vojenským orgánům Spojených států.

4. Pokud vojenské orgány Spojených států odejmou potvrzení poskytnuté podle odstavce 1 tohoto článku dodavatelům Spojených států a zaměstnancům dodavatelů Spojených států, vyrozumění o tomto odejmutí potvrzení bude poskytnuto příslušným českým orgánům a výsady přiznané těmto subjektům a osobám s souvislosti s touto Dohodou zaniknou.Článek X
Pohyb vozidel a letounů

1. Za podmínek respektování českých právních předpisů o bezpečnosti a provozu na pozemních komunikacích mohou vozidla provozovaná ozbrojenými silami Spojených států nebo výhradně v jejich prospěch v souvislosti s radarovou stanicí vjíždět, vyjíždět a pohybovat se území České republiky. Tato vozidla budou ohlášena příslušným českým orgánům.

2. Za podmínek respektování příslušných pravidel letové bezpečnosti a navigace, státní letadla Spojených států a další letadla, která v dané době operují výhradně na základě smlouvy s Ministerstvem obrany Spojených států a v souvislosti s radarovou stanicí, mají, na základě souhlasu českých orgánů uděleného v souladu se zavedenými postupy, povoleno přistávat a vzlétat na území České republiky. Za vyžádané a obdržené služby zaplatí Spojené státy běžně účtované tarify bez daní. Bez souhlasu orgánů Spojených států nebude možné vstupovat na palubu nebo podrobovat prohlídce státní letadla Spojených států.


Článek XI
Vývoz a dovoz pro služební potřeby

1. S odkazem na článek XI NATO SOFA může být do České republiky dovezeno zboží, které zahrnuje vojenský materiál, zásoby, vybavení a další majetek, dovážené ozbrojenými silami Spojených států, nebo které bude v konečném důsledku použito ozbrojenými silami Spojených států nebo v jejich prospěch, včetně zboží k zajištění vojenských služeb a vojenských služebních činností, nebo bude použito či spotřebováno ozbrojenými silami Spojených států či jejich jménem, anebo bude určeno k začlenění do věcí nebo zařízení používaných ozbrojenými silami Spojených států. Takový dovoz bude osvobozen od celních a dalších poplatků, včetně spotřebních daní a daně z přidané hodnoty (dále jen "DPH"). Strany budou podle potřeby spolupracovat, aby zajistily, že množství dováženého zboží bude přiměřené. Ozbrojené síly Spojených států předloží českým orgánům příslušné potvrzení, že takové zboží je dováženo ozbrojenými silami Spojených států.

2. Zboží popsané v odstavci 1 tohoto článku, dovezené ozbrojenými silami Spojených států nebo jejich jménem do České republiky, bude osvobozeno od jakýchkoli daní nebo jiných poplatků, kterým by takový majetek podléhal po dovozu do České republiky nebo po jeho nabytí ozbrojenými silami Spojených států v České republice.

3. Vývoz zboží popsaného v odstavci 1 tohoto článku ozbrojenými silami Spojených států z území České republiky bude osvobozen od českého vývozního cla.

4. Namísto celní deklarace předmětů dovezených nebo vyvezených ozbrojenými silami Spojených států nebo pro ozbrojené síly Spojených států přijmou české celní orgány do úschovy potvrzení stanovené v článku XI odstavce 4 NATO SOFA. Jakákoli prohlídka proběhne urychleně.Článek XII
Vývoz a dovoz pro osobní potřeby

1. Příslušníci ozbrojených sil a civilní složky a závislé osoby mohou, v době jejich přidělení na území České republiky, dovážet osobní majetek, nábytek, jedno osobní motorové vozidlo na osobu starší osmnácti let a další zboží pro osobní či domácí užívání nebo spotřebu bez celních poplatků. Tato výsada se bude týkat nejen zboží, které je vlastnictvím takových osob, ale také zboží jim zaslaného jako dar nebo jim dodaného jako plnění smluv uzavřených s osobou či osobami, jež nemají bydliště na území České republiky. Pro účely identifikace tohoto majetku jakožto věcí osobní potřeby osvobozených od dovozních a vývozních cel a poplatků bude pořízen soupis tohoto majetku. Tento soupis bude předložen celním orgánům České republiky.

2. Majetek popsaný v odstavci 1 tohoto článku a další zboží nabyté s osvobozením od daní anebo cla nelze prodat nebo jinak převádět na osoby na území České republiky, které nemají nárok takový majetek dovážet s osvobozením od celních poplatků, aniž by takový převod neschválily příslušné české orgány. Povinnost odvést jakékoli daně z takových transakcí bude mít nabyvatel takového majetku nebo jiného zboží. Toto ustanovení se nevztahuje na charitativní dary. Příslušníci ozbrojených sil nebo civilní složky a závislé osoby mohou mezi sebou tento majetek převádět bez omezení, přičemž takové převody budou osvobozeny od daně anebo celních poplatků. Ozbrojené síly Spojených států budou povinny vést o těchto převodech záznamy, které české orgány uznají za doklad o převodu tohoto zboží osvobozeného od daně či cla. České orgány přijmou řádně vyplněná policejní hlášení jako evidentní důkaz o odcizení majetku osvobozeného od daně a cla příslušníků ozbrojených sil nebo civilní složky nebo závislých osob, což tyto osoby zprostí jakékoli odpovědnosti odvést daň či uhradit poplatek.

3. Příslušníci ozbrojených sil a civilní složky a závislé osoby mohou bez vývozních cel nebo poplatků vyvážet anebo opětovně vyvážet zboží jimi dovezené na území České republiky jako takové označené podle odstavce 1 tohoto článku. Vývoz zboží jimi nabytého během jejich služebního vyslání na území České republiky bude podléhat českým právním předpisům, s výjimkou právních předpisů týkajících se daní a vývozního cla.

4. V souladu s platným českým právem si zaměstnanci dodavatelů Spojených států budou moci dovézt osobní majetek, aniž by podléhal dovoznímu clu či clu uvalenému na opětovný vývoz. Pokud by se platné české právo v této oblasti změnilo, povedou výkonné orgány stran na žádost jedné ze stran prostřednictvím Společné komise jednání o dopadu této změny na dodavatele Spojených států nebo zaměstnance dodavatelů Spojených států.


Článek XIII
Celní postupy

1. Česká republika přijme veškerá příslušná opatření, aby zajistila plynulé a rychlé odbavení dovozu a vývozu na základě této Dohody.

2. Celní prohlídky podle této Dohody budou probíhat v souladu s postupy vzájemně odsouhlasenými mezi příslušnými českými orgány a ozbrojenými silami Spojených států. Veškeré celní prohlídky českými celními orgány dováženého či vyváženého osobního majetku příslušníků ozbrojených sil a civilní složky nebo závislých osob budou prováděny v okamžiku doručení majetku do bydliště dané osoby či odvozu z takového bydliště.

3. Služební dokumenty a utajované informace ozbrojených sil Spojených států mohou být do České republiky dováženy a z ní vyváženy, aniž by podléhaly celní prohlídce. Služební dokumenty a utajované informace budou příslušným způsobem označeny a bude k nim vydáno potvrzení o výhradním určení takových dokumentů pro služební potřebu.

4. Vojenské orgány Spojených států přijmou a budou provádět nezbytná opatření, aby zabránily zneužití práv poskytnutých podle NATO SOFA a této Dohody. Vojenské orgány Spojených států a české orgány budou spolupracovat při vyšetřování jakýchkoli údajných deliktů týkajících se celních předpisů.


Článek XIV
Daňová osvobození služebních činností

1. Poskytnutí zboží a služeb, což zahrnuje vojenský materiál, dodávky, služby, veřejné služby, vybavení a další majetek, bude osvobozeno od DPH nebo podobných daní či daní, které tyto daně nahradí, pokud budou zboží a služby pořízeny ozbrojenými silami Spojených států či určeny k použití z jejich strany, nebo budou spotřebovány ozbrojenými silami Spojených států či jejich jménem nebo určeny k tomu, aby se v konečném důsledku staly součástí věcí nebo zařízení používaných ozbrojenými silami Spojených států.

2. Zboží podléhající spotřebním nebo energetickým daním, včetně elektrické energie a energetických produktů, určené k použití ozbrojenými silami Spojených států nebo jejich jménem, bude od takových daní osvobozeno. Nákup elektrické energie, zemního plynu a pevných paliv pro služební účely bude osvobozen od takových daní v místě prodeje. Ve všech ostatních případech, bude osvobození co nejrychleji uskutečněno cestou zpětného proplacení.

3. Ozbrojené síly Spojených států poskytnou příslušným českým orgánům odpovídající potvrzení, že zboží a služby popsané v odstavci 1 jsou určeny k použití ze strany ozbrojených sil Spojených států nebo budou spotřebovány ozbrojenými silami Spojených států či jejich jménem nebo určeny k tomu, aby se staly součástí věcí nebo zařízení používaných ozbrojenými silami Spojených států.

4. Postupy, formuláře a potvrzení k realizaci výjimek uvedených v tomto článku budou upraveny v prováděcím ujednání.


Článek XV
Daňová osvobození

1. Není-li v tomto článku stanoveno jinak, platí ustanovení NATO SOFA a Smlouvy mezi Českou republikou a Spojenými státy americkými o zamezení dvojího zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmu a majetku sjednané v Praze dne 16. září 1993. Vždy se použijí ustanovení nejvýhodnější pro daňové poplatníky.

2. Příjmy příslušníka ozbrojených sil, který není státním občanem České republiky nebo příslušníka civilní složky, který není státním občanem České republiky, budou osvobozeny v České republice od zdanění, jestliže jsou pobírány na základě vojenského služebního poměru nebo zaměstnaneckého poměru ve státní správě Spojených států. Otázky týkající se zdaňování ostatních součástí příjmu takové osoby ze zdrojů na území České republiky budou řešeny podle příslušných českých právních předpisů a mezinárodních dohod.

3. Nestanoví-li Dohoda jinak, otázky týkající se zdaňování příjmu závislých osob budou řešeny podle příslušných českých právních předpisů a mezinárodních dohod.

4. Příjmy jakéhokoli druhu, včetně výnosů, zisků, platů nebo odměn, získané výhradně z titulu smluv podle této Dohody, budou osvobozeny od zdanění v České republice, pokud jde o:

a. dodavatele Spojených států, kteří jsou právnickými osobami, osobními společnostmi či sdruženími zřízenými podle práva platného ve Spojených Státech nebo kteří mají ve Spojených Státech obvyklé sídlo;
b. dodavatele Spojených států, kteří jsou státními občany Spojených států anebo mají ve Spojených státech obvyklé místo pobytu;
c. zaměstnance dodavatelů Spojených států, kteří jsou státními občany Spojených států anebo mají ve Spojených státech obvyklé místo pobytu.

5. Podpůrné zabezpečovací služby uvedené v článku XXV této Dohody jsou nedílnými součástmi ozbrojených sil Spojených států a budou jim přiznány stejné daňové a celní výjimky, jaké jsou přiznány ozbrojeným silám, včetně výjimek stanovených v článku XI a článku XIV této Dohody. Transakce, při kterých je těmito podpůrnými zabezpečovacími službami poskytováno zboží či služby, budou osvobozeny od DPH a jiných obdobných daní a poplatků.

6. Příslušníci ozbrojených sil a civilní složky a závislé osoby nebudou podléhat povinnosti platit na území České republiky jakoukoli daň z vlastnictví hmotného movitého majetku dovezeného na území České republiky nebo nabytého pro vlastní osobní potřebu, či z jeho držby, užívání, převodu mezi nimi samými, nebo převodu v souvislosti s úmrtím. Vozidla provozovaná ozbrojenými silami Spojených států budou osvobozena od české silniční daně. Vozidla vlastněná příslušníkem ozbrojených sil nebo civilní složky či závislou osobou budou osvobozena od české silniční daně s výjimkou případů, kdy budou taková vozidla registrována v České republice a zároveň používána pro komerční účely.

7. Příslušníci ozbrojených sil a civilní složky a závislé osoby nebudou podléhat, v rozsahu přiznaném diplomatickému personálu, povinnosti platit jakýkoli poplatek, licenční poplatek nebo podobné platby, včetně televizních nebo rozhlasových poplatků, s výjimkou těch, které jsou ukládány za vyžádané a obdržené služby.

8. Osvobození od daní z příjmů stanovené článkem X NATO SOFA se vztahuje rovněž na příjmy příslušníků ozbrojených sil a civilní složky a závislých osob, které nejsou státními občany České republiky, ze zaměstnání v organizacích uvedených v článku II odstavci 2 nebo v podpůrných zabezpečovacích službách uvedených v článku XXV této Dohody.

9. Ustanovení českých právních předpisů vztahující se k povinnosti zaměstnavatele či osoby samostatně výdělečně činné srážet zálohy či platit zálohy na daně z příjmů a platby na sociální zabezpečení se nebudou vztahovat na příjmy osvobozené od zdanění v České republice podle podmínek stanovených touto Dohodou.

10. Období, po která závislá osoba doprovází na území České republiky tu osobu, na které je závislá, nebudou považována za období vedoucí ke změně jejího pobytu nebo bydliště pro účely určení jejího daňového rezidentství podle českého práva. Pro účely zdaňování v České republice nezakládá sňatek sám od sebe změnu daňového rezidentství.

11. Období, po která je dodavatel Spojených států nebo zaměstnanec dodavatele Spojených států na území České republiky v souvislosti se smlouvou s ozbrojenými silami Spojených států nebo subdodavatelskou smlouvou ohledně dodávky zboží a služeb pro ozbrojené síly Spojených států a během kterých nevykonává komerční činnost jinou než ve vztahu k ozbrojeným silám Spojených států, nebudou považována za dobu pobytu v České republice nebo za dobu vedoucí ke změně pobytu nebo bydliště pro daňové účely podle českého práva.

Článek XVI
Motorová vozidla

1. České orgány budou uznávat registraci a schválení ze strany vojenských a civilních orgánů Spojených států týkající se motorových vozidel, přívěsů a taktických vozidel ozbrojených sil Spojených států, příslušníků ozbrojených sil a civilní složky, dodavatelů Spojených států, zaměstnanců dodavatelů Spojených států a závislých osob. Na vyžádání vojenských orgánů Spojených států vydají české orgány bezplatně poznávací značky nerozlišitelné od poznávacích značek běžně vydávaných obyvatelům České republiky. Strany budou uplatňovat stejné nebo obdobné postupy, jaké se v České republice používají pro registrování a vydávání poznávacích značek pro diplomatická vozidla.

2. Vojenské orgány Spojených států učiní opatření pro bezpečnost motorových vozidel a přívěsů registrovaných a schválených podle odstavce 1 tohoto článku s náležitým ohledem na české právní předpisy.

3. Příslušníci ozbrojených sil a civilní složky, dodavatelé Spojených států, zaměstnanci dodavatelů Spojených států a závislé osoby jsou povinni mít pro svá soukromá vozidla uzavřené pojištění pro případ odpovědnosti za škodu v souladu s požadavky českého práva na takové pojištění. Spojené státy budou působit jako pojistitel veškerých služebních vozidel Spojených států, kromě vozidel s českými poznávacími značkami.

4. Průkaz nebo jiné povolení, které příslušníku ozbrojených sil nebo civilní složky vydají vojenské orgány Spojených států, zmocňující držitele k řízení vozidel či pilotování letounů ozbrojených sil, je v České republice platné. Vojenské orgány Spojených států poskytnou vzory takových průkazů a povolení s doprovodným vysvětlením.

5. České orgány budou uznávat řidičské průkazy vydané vojenskými orgány Spojených států k řízení soukromých motorových vozidel příslušníky ozbrojených sil nebo civilní složky, dodavateli Spojených států, zaměstnanci dodavatelů Spojených států a závislými osobami, jestliže vojenské orgány Spojených států rozhodnou, že kromě fyzické a psychické způsobilosti řídit motorové vozidlo jsou žadatelé rovněž odpovídajícím způsobem znalí českých dopravních předpisů. V takových případech nebude vyžadován mezinárodní řidičský průkaz. Vojenské orgány Spojených států poskytnou vzory takových průkazů. Ve věci věkového omezení k řízení motorových vozidel budou platit české právní předpisy o provozu na pozemních komunikacích.

6. Vojenské orgány Spojených států odejmou řidičské průkazy platné v České republice, vydané podle odstavců 4 a 5 tohoto článku, pokud budou mít důvodnou pochybnost o způsobilosti držitelů řídit motorové vozidlo. Ve věci odejmutí takových řidičských průkazů budou respektovat české právní předpisy.

7. V případech, kdy české soudy nebo správní orgány uplatní jurisdikci podle článku VII NATO SOFA a článku XVIII nebo XXIII této Dohody, vztahují se ustanovení českého práva ve věci odejmutí řidičského oprávnění na řidičské průkazy popsané v odstavci 5 tohoto článku.

8. Motorová vozidla ve vlastnictví příslušníka ozbrojených sil nebo civilní složky nebo závislé osoby budou osvobozena od českých registračních či obdobných poplatků, ale nikoli od povinnosti hradit mýtné za použití silnic, mostů a tunelů, které platí veřejnost.


Článek XVII
Oprávnění k poskytování odborných služeb

S výjimkou ustanovení článku VII této Dohody nebude Česká republika požadovat, aby příslušníci ozbrojených sil nebo civilní složky, dodavatelé Spojených států či zaměstnanci dodavatelů Spojených států získali obchodní, živnostenské či další oprávnění, které mají v České republice jinak povinnost takové osoby získat k poskytování služeb v České republice v rámci svých služebních, pracovních nebo smluvních povinností vykonávaných v souvislosti s touto Dohodou ve prospěch ozbrojených sil Spojených států, příslušníků ozbrojených sil a civilní složky, závislých osob, dodavatelů Spojených států, zaměstnanců dodavatelů Spojených států a dalšího personálu dle vzájemné dohody mezi výkonnými orgány.


Článek XVIII
Trestní jurisdikce

1. Česká republika uznává zvláštní důležitost kázeňské pravomoci vojenských orgánů Spojených států nad příslušníky ozbrojených sil a vliv této pravomoci na operační připravenost. Spojené státy uznávají, že určité případy, zejména ty, které zahrnují podezření, že se příslušník ozbrojených sil nebo civilní složky nebo závislá osoba dopustili jednání, které vedlo k těžké újmě na zdraví nebo smrti nejméně jedné osoby a poškozenou osobou nebyl příslušník ozbrojených sil či civilní složky nebo závislá osoba, mají pro Českou republiku zvláštní důležitost. Proto se obě strany zavazují podle článku VII odstavce 3(c) NATO SOFA vstřícným způsobem posuzovat v takových případech žádosti druhé strany o vzdání se přednostního práva na výkon trestní jurisdikce nad příslušníky ozbrojených sil nebo civilní složky nebo závislými osobami.

2. Vojenské orgány Spojených států a příslušné české orgány se okamžitě budou písemně informovat o všech případech, na které se vztahuje přednostní jurisdikce druhé strany. Česká republika bude ihned Spojené státy informovat o zahájení trestního řízení, kdy podezřelým nebo obětí může být příslušník ozbrojených sil nebo civilní složky nebo závislá osoba. Spojené státy budou ihned Českou republiku informovat o zahájení trestního řízení, které se může týkat českého občana.

3. Kdykoli jsou příslušník ozbrojených sil nebo civilní složky nebo závislá osoba stíháni českými orgány, bude jurisdikce vykonávána českými nevojenskými soudy obecné jurisdikce.

4. Příslušníci ozbrojených sil nebo civilní složky nebo závislé osoby nebudou stíháni in absentia, ledaže se vyhýbají trestnímu řízení pobytem v cizině nebo tím, že se skrývají. V nepřítomnosti těchto osob se může hlavní líčení provést, jen když soud má za to, že lze věc spolehlivě rozhodnout a účelu trestního řízení dosáhnout i bez přítomnosti těchto osob, a přitom obžaloba byla těmto osobám řádně doručena a tyto osoby byly k hlavnímu líčení včas a řádně předvolány a o skutku, který je předmětem obžaloby, byly tyto osoby už některým orgánem činným v trestním řízení vyslechnuty ke skutečnostem, které zakládají obvinění a bylo dodrženo ustanovení o zahájení trestního stíhání a tyto osoby byly upozorněny na možnost prostudovat spis a učinit návrhy na doplnění vyšetřování. Hlavní líčení v nepřítomnosti těchto osob nelze konat, jsou-li tyto osoby ve vazbě nebo ve výkonu trestu odnětí svobody v České republice nebo jde-li o trestný čin, na který české právo stanoví trest odnětí svobody, jehož horní hranice převyšuje pět let, ledaže tyto osoby požádají, aby hlavní líčení bylo konáno v jejich nepřítomnosti. České orgány předem oznámí vojenským orgánům Spojených států, že mají v úmyslu vést hlavní líčení in absentia a pečlivě v takovém případě uváží názor vojenských orgánů Spojených států.

5. Žádost jedné strany o to, aby se druhá strana vzdala práva přednostní trestní jurisdikce, musí být doručena příslušnému orgánu dožádané strany do 30 dnů od data oznámení uvedeného v odstavci 2 tohoto článku. Pokud do 30 dnů od doručení této žádosti nebude příslušnému orgánu dožadující strany sděleno, že jeho žádost byla zamítnuta, nebo je žádáno o objasnění žádosti, má se zato, že dožádaná strana se vzdává práva přednostní trestní jurisdikce v dané věci. Pokud bylo požádáno o objasnění žádosti, běh lhůty 30 dnů je pozastaven, dokud není objasnění zasláno stejným způsobem jako žádost o vzdání se jurisdikce.

6. V případě, že se jedna ze stran vzdala svého práva přednostní trestní jurisdikce, dojde k předání písemností a věcných důkazů dosud shromážděných v dané trestní věci druhé straně prostřednictvím příslušného českého orgánu a vojenských orgánů Spojených států. Předání důkazních prostředků může být odloženo pouze na dobu nezbytnou pro dokončení jiného trestního řízení té strany, která se vzdala svého práva přednostní trestní jurisdikce. Dočasné předání důkazního prostředku straně, která uplatňuje svoji jurisdikci, není vyloučeno.


Článek XIX
Spolupráce týkající se trestních věcí

1. V souladu s článkem VII odstavcem 6 NATO SOFA si příslušné české orgány a vojenské orgány Spojených států poskytnou pomoc při provádění všech nezbytných vyšetřování trestných činů. Taková pomoc je poskytována v duchu spolupráce a bez zbytečných průtahů. Tato pomoc může být odmítnuta pouze v rozsahu, v jakém má dožádaná strana za to, že provedení dožádání by bylo zřejmě na úkor její suverenity, bezpečnosti, veřejného pořádku nebo jiných základních zájmů státu. Jestliže požadovaná pomoc spočívá v zajišťování a předávání věcí souvisejících s trestným činem, předání takových věcí může být podmíněno jejich vrácením ve lhůtě stanovené stranou, která je předává. Pokud mají orgány obou stran požadavky na použití konkrétního důkazu pro účely dokazování v soudním nebo souvisejícím řízení, budou strany své potřeby pro dokazování konzultovat. Pokud je v trestním řízení v České republice zajištěn majetek ozbrojených sil Spojených států, bude takový majetek ozbrojeným silám Spojených států vrácen ihned po provedení dokazování. Pokud by české orgány takový majetek potřebovaly pro trestní řízení, vojenské orgány Spojených států tento majetek ihned dočasně předají českým orgánům na jejich žádost.

2. Vojenské orgány Spojených států jsou za podmínky respektování ústavního pořádku České republiky oprávněny provádět úkony dokazování v prostoru radarové stanice při provádění všech nezbytných vyšetřování týkajících se trestných činů spadajících do jejich jurisdikce.

3. Jakékoli jiné úkony dokazování na území České republiky, než uvedené v odstavci 2 tohoto článku v trestních věcech, mohou vojenské orgány Spojených států provádět pouze za podmínky respektování ústavního pořádku České republiky a na základě spolupráce s příslušnými českými orgány a za jejich přítomnosti, ledaže se tyto orgány práva přítomnosti vzdají. Úkony dokazování, které podle českého práva vyžadují souhlas nebo příkaz státního zástupce nebo soudu, mohou být prováděny pouze českými orgány na základě žádosti vojenských orgánů Spojených států o takovou pomoc; příslušný český orgán může povolit účast vojenských orgánů Spojených států na provádění takového úkonu dokazování. Omezení pro použití důkazů provedených českými orgány podle tohoto odstavce pro účely trestního řízení ohledně jiného trestného činu, než který byl uveden v žádosti vojenských orgánů Spojených států o pomoc, mohou být uložena příslušnými českými orgány v době, kdy jsou takové důkazy předány.

4. Žádosti o takovou pomoc budou vyřízeny v souladu s procesněprávními předpisy dožádané strany. Jestliže procesněprávní předpisy dožádané strany podmiňují určitý druh pomoci existencí smlouvy o vzájemné právní pomoci v trestních věcech, budou NATO SOFA nebo tato Dohoda pokládány za právní základ pro takovou pomoc.

5. Na základě žádosti lze představitelům vojenských orgánů Spojených států umožnit, aby doprovodili české orgány při provádění úkonů dokazování v České republice. Pokud české orgány potřebují provést úkony dokazování v prostoru radarové stanice, bude takový úkon dokazování proveden v souladu s českým právem a v přítomnosti místního představitele ozbrojených sil Spojených států.


Článek XX
Určení trestní jurisdikce v případech výkonu služebních povinností

1. Pro účely určení, zda údajný trestný čin vznikl jako důsledek jednání nebo opomenutí ze strany příslušníka ozbrojených sil či civilní složky, k němuž došlo při výkonu jeho služebních povinností podle článku VII odstavce 3 (a)(ii) NATO SOFA, bude příslušným vojenským orgánem Spojených států vydáno potvrzení o výkonu služebních povinností, které bude dostatečným důkazem této skutečnosti.

2. V případech, kdy se české orgány budou domnívat, že okolnosti případu vyžadují přezkoumání potvrzení o výkonu služebních povinností, orgány Spojených států a české orgány zahájí okamžitě konzultace, přičemž v průběhu těchto konzultací české orgány nepředloží danou trestní věc soudu k hlavnímu líčení. V průběhu těchto konzultací mohou české orgány vznášet jakékoli námitky ohledně potvrzení o výkonu služebních povinností. České orgány mohou žádat vysvětlení a přezkoumání tohoto potvrzení nadřízenými vojenskými orgány Spojených států.

3. Ustanovení tohoto článku se použijí i pro stanovení jurisdikce u méně závažných deliktů podle článku XXIII spáchaných při výkonu služebních povinností.


Článek XXI
Kontrola, vazba a přístup

1. Vojenské orgány Spojených států a české policejní orgány budou vzájemně spolupracovat při zajišťování příslušníků ozbrojených sil a civilní složky a závislých osob na území České republiky a při jejich předávání orgánům té strany, která v dané věci vykonává jurisdikci.

2. České orgány okamžitě oznámí vojenským orgánům Spojených států zatčení nebo zadržení příslušníka ozbrojených sil nebo civilní složky nebo závislé osoby českými orgány.

3. V případech, kdy Česká republika má vykonat trestní jurisdikci a příslušník ozbrojených sil nebo civilní složky nebo závislá osoba jsou pod fyzickou kontrolou českých orgánů podle článku VII NATO SOFA, je vazba takové osoby vykonávána ve vězeňských zařízeních České republiky určených pro tento účel stranami.

4. Vojenské orgány Spojených států mohou písemně požádat, aby české orgány propustily příslušníka ozbrojených sil nebo civilní složky nebo závislou osobu do fyzické kontroly a vazby vojenských orgánů Spojených států až do skončení všech souvisejících soudních řízení nebo do jiné doby, na níž se shodnou vojenské orgány Spojených států a české orgány. České orgány vyhoví takové žádosti s výjimkou případů, kdy je důvodná obava, že obviněný bude zastrašovat svědky nebo bránit spravedlnosti nebo, jde-li o příslušníky civilní složky nebo o závislé osoby, že vazba je nezbytná k zajištění jejich přítomnosti pro trestní řízení nebo k zabránění páchání konkrétních trestných činů těmito osobami.

5. V případech, kdy je důvodná obava, že obviněný bude zastrašovat svědky nebo bránit spravedlnosti, není-li dohodnuto jinak, vojenské orgány Spojených států budou vykonávat podmínky vazby uložené příslušnými českými orgány příslušníku ozbrojených sil v rozsahu, který umožňují právní předpisy Spojených států. Kdykoli vojenské orgány Spojených států nebudou moci plnit podmínky vazby uložené českými orgány příslušníku ozbrojených sil, bezodkladně o této skutečnosti informují české orgány a mohou navrhnout jiný způsob výkonu vazby a kontroly. Pokud poté příslušné české orgány o to požádají, vojenské orgány Spojených států ihned vrátí takovou osobu do vazby a pod kontrolu českých orgánů.

6. V případech, kdy příslušník ozbrojených sil nebo civilní složky nebo závislá osoba obvinění českými orgány jsou pod kontrolou vojenských orgánů Spojených států, vojenské orgány Spojených států v rozsahu svých pravomocí a na žádost příslušných českých orgánů zajistí včasné předvedení obviněného před příslušné české orgány za účelem trestního řízení a na dobu stanovenou příslušnými zákony stran přijmou příslušná opatření k tomu, aby nebylo bráněno výkonu spravedlnosti. V případě, že soudní řízení není dokončeno do jednoho roku od jeho zahájení, vojenské orgány Spojených států povinnosti k zajištění přítomnosti obviněného podle tohoto odstavce pozbývají. Pokud příslušné české orgány před uplynutím této jednoleté lhůty vojenským orgánům Spojených států oznámí, že v této lhůtě není možné trestní řízení dokončit, včetně uvedení důvodů, pro které to není možné, bude tato lhůta prodloužena o šest měsíců. Takové prodloužení bude možné prodloužit o dalších šest měsíců. Poté bude tento závazek prodlužován vzájemnou dohodnou stran. Spojené státy takové žádosti České republiky vstřícně posoudí. Uznávajíce závazek podle NATO SOFA na bezodkladné a rychlé soudní řízení, české orgány souhlasí s tím, že dají těmto případům vysokou prioritu a budou je vyřizovat urychleně.

7. Až do ukončení trestního řízení v České republice jsou vojenské orgány Spojených států povinny české orgány informovat o tom, že stíhaná osoba ztratila postavení příslušníka ozbrojených sil nebo civilní složky nebo závislé osoby.

8. V průběhu vazby příslušníka ozbrojených sil nebo civilní složky nebo závislé osoby vykonávané v České republice bude orgánům Spojených států umožněn včasný přístup k této osobě na základě předem podané žádosti. Vojenským orgánům Spojených států bude umožněna přítomnost při výsleších těchto osob.

9. Doba strávená v zadržení nebo ve vazbě vykonávané v České republice, případně ve vazbě vykonávané vojenskými orgány Spojených států, bude započítána do doby výkonu případně uloženého trestu odnětí svobody.


Článek XXII
Trest odnětí svobody a návštěvy

1. Trest odnětí svobody uložený soudem České republiky po ukončení všech souvisejících soudních řízení příslušníku ozbrojených sil nebo civilní složky nebo závislé osobě bude vykonán ve vězeňských zařízeních České republiky určených pro tento účel stranami. V případě, že příslušník ozbrojených sil nebo civilní složky nebo závislá osoba, který byl odsouzen českými orgány, je v moci vojenských orgánů Spojených států, orgány Spojených států předají takovouto osobu českým orgánům k výkonu uloženého trestu v České republice.

2. V odůvodněných případech, na základě předem podané žádosti, mohou příslušné české orgány podle své úvahy povolit mimořádnou návštěvu těchto osob rodinnými příslušníky. Na základě žádosti orgány České republiky vojenským orgánům Spojených států povolí navštěvovat takové osoby. České orgány na základě žádosti vojenských orgánů Spojených států umožní v rozsahu povoleném českými právními předpisy poskytovat takovou pomoc těmto osobám, která nenaruší výkon trestu.

3. Strany mohou předat odsouzeného příslušníka ozbrojených sil nebo civilní složky nebo závislou osobu k výkonu trestu odnětí svobody nebo jeho zbytku do Spojených států podle štrasburské Úmluvy o předávání odsouzených osob ze dne 21. března 1983.


Článek XXIII
Jurisdikce v oblasti méně závažných deliktů a kázně

1. Jurisdikce stran v případě méně závažných deliktů se stanoví takto:

a. České orgány budou mít přednostní právo vykonávat jurisdikci nad méně závažnými delikty v souladu s NATO SOFA, s výjimkou případů uvedených v pododstavcích b a c tohoto odstavce. Pokud jde o tyto delikty, české orgány mohou požádat vojenské orgány Spojených států o výkon jurisdikce v případě takových méně závažných deliktů spáchaných příslušníkem ozbrojených sil nebo civilní složky nebo závislou osobou. Taková žádost bude podána v písemné formě do 15 dnů od zjištění méně závažného deliktu. Vojenské orgány Spojených států mohou odmítnout takovou žádost písemným vyjádřením do 15 dnů od jejího přijetí.

b. V případě méně závažných deliktů vzniklých jako důsledek jednání nebo opomenutí, k němuž došlo při výkonu služebních povinností, budou mít vojenské orgány Spojených států právo výkonu přednostní jurisdikce. Co se týče těchto deliktů, vojenské orgány Spojených států mohou požádat české orgány o vykonání jurisdikce nad těmito méně závažnými delikty spáchanými příslušníkem ozbrojených sil nebo civilní složky. Taková žádost bude podána v písemné formě do 15 dnů od zjištění méně závažného deliktu. České orgány mohou odmítnout takovou žádost písemným vyjádřením do 15 dnů od jejího přijetí.

c. Česká republika se v souladu s článkem VII odstavcem 3(c) NATO SOFA vzdává svého přednostního práva vykonávat jurisdikci nad méně závažnými delikty spáchanými příslušníkem ozbrojených sil nebo civilní složky nebo závislou osobou na radarové stanici. České orgány mohou v konkrétních případech odvolat toto vzdání se práva prostřednictvím písemného vyjádření vojenským orgánům Spojených států do 15 pracovních dnů od zjištění méně závažného deliktu.

2. Vojenské orgány Spojených států budou ihned informovat příslušné české orgány o jakémkoli závažném případu, na nějž se vztahuje ustanovení pododstavce 1(c) tohoto článku.

3. Vojenské orgány Spojených států budou přijímat písemné stížnosti týkající se deliktů spadajících pod jurisdikci vojenských orgánů Spojených států podle tohoto článku a budou informovat stěžovatele o výsledku případu.

4. České orgány mohou požádat o spolupráci vojenských orgánů Spojených států při výkonu sankcí uložených českými orgány za méně závažné delikty. Vojenské orgány Spojených států budou takové žádosti posuzovat s maximální možnou vstřícností.

5. Příslušné české orgány a vojenské orgány Spojených států budou spolupracovat v administrativních záležitostech v souladu s článkem VII odstavcem 6 NATO SOFA. Pokud mají orgány obou stran požadavky na použití konkrétního důkazu pro účely dokazování ve správním nebo kázeňském řízení, budou strany své potřeby pro účely dokazování konzultovat. Pokud je ve správním řízení v České republice zajištěn majetek ozbrojených sil Spojených států, bude takový majetek ozbrojeným silám Spojených států vrácen okamžitě po provedení dokazování. Pokud by české orgány takový majetek potřebovaly pro správní řízení, vojenské orgány Spojených států tento majetek okamžitě dočasně předají českým orgánům na jejich žádost.


Článek XXIV
Nároky na náhradu škody

1. Případy občanskoprávních nároků na náhradu škody vůči příslušníku ozbrojených sil nebo civilní složky se budou řídit ustanoveními článku VIII NATO SOFA doplněnými tímto článkem. Příslušníci ozbrojených sil a civilní složky nebudou podléhat žádnému občanskoprávnímu řízení o náhradu škody zahájenému z důvodu případných jednání či nedbalosti ze strany těchto osob v průběhu plnění služebních povinností. Takové žádosti je možné podat příslušným českým orgánům a projednat podle ustanovení článku VIII NATO SOFA. Toto ustanovení se nedotýká práva nařídit podání svědectví či předložení důkazů v souladu s článkem VIII odstavcem 10 NATO SOFA a českým občanským právem procesním.

2. Při použití v tomto článku a článku VIII NATO SOFA, pojem "civilní složka" označuje všechny osoby bez ohledu na občanství či místo trvalého pobytu, které jsou zaměstnanci Spojených států, plnící služební povinnosti uložené ozbrojenými silami Spojených států, ale nezahrnuje dodavatele Spojených států, zaměstnance dodavatelů Spojených států, další dodavatele a jejich zaměstnance, ani nekomerční organizace a jejich zaměstnance, bez ohledu na jejich národnost či místo trvalého pobytu.

3. Příslušníci ozbrojených sil a civilní složky a závislé osoby nebudou postihováni rozsudky pro zmeškání nebo úkony mající škodlivý vliv na jejich zájmy, pokud jim služební povinnosti nebo řádně povolená nepřítomnost zabrání v účasti na jiném než trestním řízení, jehož jsou účastníky. Ozbrojené síly Spojených států ihned uvědomí soud, u něhož se řízení vede, o důvodu, který brání jejich účasti. Ozbrojené síly Spojených států zajistí v rozsahu své pravomoci účast takových osob na těchto řízeních, jakmile jim to služební povinnosti dovolí, nebo po návratu z povolené nepřítomnosti. Pokud je příslušník ozbrojených sil nebo civilní složky přičleněn k operační jednotce dočasně nasazené mimo Českou republiku, ozbrojené síly Spojených států uvědomí soud, u něhož se řízení vede, o předpokládaném termínu ukončení nasazení s tím, že ozbrojené síly Spojených států v rámci své pravomoci zajistí návrat dotyčného příslušníka ozbrojených sil nebo civilní složky do 60 dnů po ukončení nasazení. Pokud se předpokládaný termín ukončení nasazení změní, ozbrojené síly Spojených států ihned uvědomí tento soud. Ozbrojené síly Spojených států zajistí v rámci svých pravomocí doručení soudních písemností těmto osobám nebo provedení důkazů při jejich nasazení mimo Českou republiku. Pokud se dotyčný příslušník ozbrojených sil nebo civilní složky nevrátí a nezúčastní řízení do 60 dnů po ukončení nasazení, věta první tohoto odstavce se nepoužije. Na všechny ostatní příslušníky ozbrojených sil nebo civilní složky a závislé osoby se nebude vztahovat věta první tohoto odstavce, pokud se nezúčastní řízení po dobu delší než šest měsíců.

4. Pro účely určení, zda případná odpovědnost podle článku VIII NATO SOFA vznikla jako důsledek jednání nebo opomenutí ze strany příslušníka ozbrojených sil či civilní složky, k němuž došlo při výkonu služebních povinností, vydá úřad ozbrojených sil Spojených států pro nároky na náhradu škody, který je k nároku na náhradu škody příslušný, potvrzení o výkonu služebních povinností, které bude dostatečným důkazem této skutečnosti. V případech, kdy se české orgány budou domnívat, že okolnosti případu vyžadují přezkoumání potvrzení o výkonu služebních povinností, budou orgány Spojených států a české orgány bezodkladně konzultovat. V průběhu takových konzultací mohou české orgány vznášet jakékoli námitky k důvodům vydání potvrzení o výkonu služebních povinností. České orgány mohou žádat vysvětlení a přezkoumání potvrzení nadřízenými vojenskými orgány Spojených států. Tímto odstavcem nebude dotčeno uplatnění postupů podle článku VIII NATO SOFA.

5. Ozbrojené síly Spojených států budou dodavatele Spojených států a nekomerční organizace doprovázející ozbrojené síly Spojených států informovat o jejich povinnosti se podle českého práva pojistit u komerčních subjektů poskytujících pojišťovací služby na území České republiky pro případ vzniku odpovědnosti za škody způsobené jejich zaměstnanci v souvislosti s distribucí zboží či poskytováním služeb ozbrojeným silám Spojených států.


Článek XXV
Podpůrné zabezpečovací služby

1. V prostoru radarové stanice mohou vojenské orgány Spojených států zřídit podpůrné zabezpečovací služby, například vojenské služební prodejny, kantýny, otevřená stravovací zařízení, společenská a vzdělávací centra, a služební rekreační prostory, které budou využívat výlučně příslušníci ozbrojených sil a civilní složky, závislé osoby, a dle vzájemné dohody i další personál, a mohou je provozovat přímo či smluvní cestou. Vojenské orgány Spojených států budou český výkonný orgán informovat o zřízení jakékoli takové činnosti před zahájením jejího provozu. Pokud nebude vzájemně dohodnuto jinak, Česká republika nebude v souvislosti s činnostmi spojenými s takovými zařízeními vyžadovat žádné oprávnění, povolení či prohlídky. Takové organizace a činnosti budou udržovány a provozovány v souladu s příslušnými předpisy Spojených států. Strany se dohodly, že budou prostřednictvím svých výkonných orgánů řešit jakékoli otázky, které mohou v souvislosti s těmito činnostmi vyvstat.

2. Vojenské orgány Spojených států přijmou přiměřená opatření k zabránění prodeje zboží a majetku dovezeného nebo nabytého na území České republiky organizacemi uvedenými v odstavci 1 tohoto článku osobám, které nejsou oprávněny požívat služeb těchto organizací.

3. Zdaňování podpůrných zabezpečovacích služeb bude v souladu s článkem XV této Dohody.


Článek XXVI
Vojenský poštovní systém

1. Spojené státy mohou pro ozbrojené síly Spojených států, dodavatele Spojených států, zaměstnance dodavatelů Spojených států a závislé osoby zřídit, udržovat a provozovat systém vojenské poštovní přepravy.

2. Vojenská pošta Spojených států nebude předmětem běžných poštovních služeb poskytovaných provozovateli na území České republiky a její přeprava bude zajišťována samostatně.

3. Pošta zasílaná cestou přepravního vojenského poštovního systému Spojených států může být opatřena poštovními známkami a razítky Spojených států.

4. Soukromá pošta a soukromé balíky zasílané do či odesílané z České republiky prostřednictvím systému vojenské poštovní přepravy Spojených států budou podléhat celním prohlídkám českých orgánů při doručení adresátovi nebo během odesílání. Jakákoli taková prohlídka bude provedena s patřičným ohledem na uchování obsahu zásilky a její neprodlené doručení.Článek XXVII
Měna, směnárenské a bankovní služby

1. Ozbrojené síly Spojených států budou mít právo dovážet, vyvážet a používat měnu Spojených států nebo cenné papíry v měně Spojených států v jakékoli výši.

2. Vojenské orgány Spojených států mohou příslušníkům ozbrojených sil a členům civilní složky a závislým osobám poskytovat a směňovat měnu a cenné papíry znějící na jakoukoli měnu v rozsahu nezbytném pro účely schválených cest, včetně cest na dovolenou.

3. Příslušníci ozbrojených sil a civilní složky a závislé osoby mohou dovážet měnu Spojených států a cenné papíry vyčíslené v měně Spojených států, které je podle českého práva povoleno do České republiky dovážet, a vyvážet jakoukoli měnu a cenné papíry znějící na jakoukoli takovou měnu za předpokladu, že takový příslušník či závislá osoba buď takovou měnu či cenné papíry dovezl nebo takovou měnu či cenné papíry obdržel od vojenských orgánů Spojených států.

4. Vojenské orgány Spojených států ve spolupráci s českými orgány přijmou přiměřená opatření k zamezení jakéhokoli zneužití práv přiznaných v rámci tohoto článku a k ochraně systému českých devizových předpisů v míře, ve které se týkají personálu, na nějž se vztahuje tento článek.

5. Ozbrojené síly Spojených států mohou uzavírat smlouvy s finančními institucemi za účelem udržování a provozování bankovních a dalších finančních činností v České republice, které budou využívány výhradně ozbrojenými silami Spojených států, dodavateli Spojených států, zaměstnanci dodavatelů Spojených států a závislými osobami. Takové subjekty budou považovány za podpůrné zabezpečovací služby podle článku XXV této Dohody.


Článek XXVIII
Logistická podpora

1. Na vyžádání ozbrojených sil Spojených států český výkonný orgán, s přihlédnutím ke svým vnitřním požadavkům a s výhradou dostupnosti, poskytne Spojeným státům logistickou podporu, mimo jiné včetně:

a. dočasného ubytování;
b. oprav a údržby vybavení, včetně vojenského materiálu;
c. zásobování vodou, plynem, elektřinou, odpadové hospodářství a nakládání s odpadními vodami;
d. zásobování palivy a mazivy;
e. zásobování potravinami; a
f. zdravotnické služby.

2. Ozbrojené síly Spojených států uhradí náklady za vyžádanou a obdrženou logistickou podporu. Taková logistická podpora bude poskytnuta a zpětně uhrazena v souladu s Dohodou o akvizicích a vzájemném zabezpečení mezi Ministerstvem obrany Spojených států amerických a Ministerstvem obrany České republiky, která vstoupila v platnost dne 19. listopadu 1996, nebo případně následnými dohodami, jsou-li aplikovatelné, či podle vzájemné dohody.

3. Na vyžádání bude příslušníkům ozbrojených sil, civilní složky a závislým osobám v rámci ustanovení článku IX odstavce 5 NATO SOFA poskytnuta bezodkladná zdravotní péče v českých vojenských zdravotnických zařízeních. Poplatky za zdravotní péči a ošetření s výjimkou bezodkladné zdravotní péče uhradí osoba, které byla tato péče poskytnuta.


Článek XXIX
Veřejné služby a spojení

1. Ozbrojené síly Spojených států a jejich dodavatelé mohou v prostoru radarové stanice využívat vodu, elektrickou energii a další veřejné služby za obdobných podmínek, které platí pro Armádu České republiky.

2. Ozbrojené síly Spojených států budou moci provozovat své vlastní telekomunikační systémy (podle definice termínu "telekomunikace" obsažené v Ústavě Mezinárodní telekomunikační unie z roku 1992). To bude zahrnovat právo používat takové prostředky a služby, které jsou nezbytné pro zajištění možnosti využívat potenciál těchto telekomunikačních systémů naplno, a právo bezplatně používat veškeré nezbytné kmitočty jim za tímto účelem přidělené českými orgány. Ozbrojené síly Spojených států budou respektovat české právní předpisy a v záležitostech svých telekomunikačních systémů povedou konzultace s příslušnými českými orgány.


Článek XXX
Životní prostředí, zdraví a bezpečnost

1. Strany se zavazují provádět tuto Dohodu způsobem slučitelným s ochranou životního prostředí a zdraví a bezpečnosti lidí. Spojené státy budou respektovat příslušné právo České republiky v oblasti životního prostředí, zdraví a bezpečnosti, jakož i příslušné standardizační dohody NATO. Česká republika bude provádět své právo v oblasti životního prostředí, zdraví a bezpečnosti s patřičným ohledem na zdraví a bezpečnost ozbrojených sil Spojených států, dodavatelů Spojených států, zaměstnanců dodavatelů Spojených států a závislých osob.

2. Strany se zavazují uplatňovat preventivní spíše než reaktivní přístup k ochraně životního prostředí. To je zejména vhodné pro lokality, u nichž neexistují záznamy o dřívějším využití nebo o činnostech svědčících o předešlé kontaminaci způsobené dříve přijatelnou praxí, a v nichž výstavba nového zařízení budovaného podle současných standardů ochrany životního prostředí a stavebních norem zabrání budoucí kontaminaci. Za tímto účelem budou strany spolupracovat tak, aby případně vzniklé problémy byly řešeny okamžitě v zájmu předcházení jakýmkoli trvalým škodám na životním prostředí nebo ohrožení zdraví a bezpečnosti lidí. Strany uznávají, že cílem oficiálních pozic a praxe Spojených států je vyhnout se vzniku takových škod a ohrožení a uplatnit ty z českých standardů nebo standardů Spojených států, které zajišťují větší ochranu.

3. Dodatečná ustanovení o ochraně životního prostředí jsou obsažena v Dohodě mezi Českou republikou a Spojenými státy americkými o zřízení radarové stanice protiraketové obrany Spojených států v České republice.Článek XXXI
Práce

1. Požadavky na místní pracovní síly budou ozbrojené síly Spojených států realizovat systémem přímého náboru. Zaměstnání bude založeno písemnou pracovní smlouvou. Ta bude obsahovat popis povinností zaměstnance, způsob odměňování za práci, práva zaměstnance a jiné podmínky zaměstnání.

2. Ozbrojené síly Spojených států rozhodují o počtech, povinnostech, kvalifikačních požadavcích a vhodnosti osob, které mají být zaměstnány k výkonu jejich poslání v České republice. Ozbrojené síly Spojených států mohou najímat a zaměstnávat závislé osoby a jiné osoby oprávněné být zaměstnány v České republice. Ozbrojené síly Spojených států zavedou administrativní koncepce a postupy nutné k efektivnímu řízení, využívání a dohledu nad zaměstnanci místně najatými ozbrojenými silami Spojených států v České republice. Obecně budou podmínky zaměstnávání a práce zaměstnanců najatých v České republice upraveny po vzoru pracovního práva České republiky. Podmínky zaměstnání, které mohou být předmětem kolektivního vyjednávání, budou obdobné těm, které mohou být předmětem kolektivního vyjednávání v případě civilních zaměstnanců veřejného sektoru v České republice a nezahrnují otázku platů nebo jejich zvyšování. Na zaměstnance najaté ozbrojenými silami Spojených států se vztahují české zákony a další smlouvy mezi Českou republikou a Spojenými státy, které upravují práva a povinnosti vyplývající ze zaměstnávání osob místně najatých ozbrojenými silami Spojených států v České republice, platby na sociální a zdravotní pojištění, úrazové pojištění, bezpečnost a ochranu zdraví při práci a zákonná práva. Tyto zákony a smlouvy se uplatní v rozsahu slučitelném s tímto článkem a s právními předpisy Spojených států, berouce v úvahu vojenské požadavky ozbrojených sil Spojených států. Ozbrojené síly Spojených států budou informovat zaměstnance o podmínkách jejich zaměstnání.

3. Zavedení a změny systému tříd, mezd a platů, stejně jako dalších dávek a doplňkových plateb poskytovaných zaměstnancům místně najatým v České republice ozbrojenými silami Spojených států je ve výhradní pravomoci ozbrojených sil Spojených států, které vezmou v úvahu převažující praxi týkající se zaměstnanců veřejného sektoru v České republice. Úrovně odměňování a jejich zvyšování budou stanoveny v souladu s limity obsaženými v právních předpisech České republiky a Spojených států a jsou vyňaty z kolektivního vyjednávání, z přezkumu třetí stranou či závazného rozhodčího řízení.

4. Ozbrojené síly Spojených států uznávají právo na stávku místních civilních zaměstnanců. Zaměstnancům najatým v České republice ozbrojenými silami Spojených států však může být právo stávkovat omezeno rozhodnutím určeného odpovědného orgánu ozbrojených sil Spojených států, že stávka by negativně ovlivnila vojenské poslání a připravenost nebo by byla jinak neslučitelná s operačními požadavky. Na žádost určeného představitele České republiky bude Společná komise upozorněna na specifické důvody nebo podmínky zakazující stávku.

5. Ozbrojené síly Spojených států mohou ukončit zaměstnání zaměstnanců místně najatých ozbrojenými silami Spojených států v České republice z disciplinárních, výkonnostních, bezpečnostních nebo organizačních důvodů. Ozbrojené síly Spojených států nejsou povinny zaměstnat znovu jakoukoli osobu, jejíž zaměstnání bylo ukončeno z uvedených důvodů, pokud ozbrojené síly Spojených států rozhodnou, že takovéto opětovné zaměstnání není v souladu se zájmy nebo požadavky ozbrojených sil Spojených států.

6. Osobám najatým v České republice ozbrojenými silami Spojených států, jejichž přítomnost v objektu, jehož vstup je pod dohledem českých orgánů, je nutná k výkonu zaměstnání, bude umožněn přístup do takového objektu do pěti pracovních dní a za výjimečných okolností nejdéle za dva pracovní dny od vznesení příslušné žádosti vojenskými orgány Spojených států. Takový přístup může být odepřen, pozastaven nebo odňat vojenskými orgány Spojených států nebo českými orgány z bezpečnostních důvodů nebo z důvodu neplnění povinností zaměstnance. Pokud české orgány odepřou nebo odejmou takový přístup, uvedou důvody svého rozhodnutí písemně příslušným vojenským orgánům Spojených států.

7. Ozbrojené síly Spojených států nebo jejich složky a příslušníci ozbrojených sil nebo civilní složky jednající jménem ozbrojených sil Spojených států nepodléhají jako zaměstnavatel místních civilních zaměstnanců platbám správních sankcí nebo pokut, jež mohou být uloženy v souvislosti se zaměstnáváním zaměstnanců místně najatých v České republice ozbrojenými silami Spojených států. Otázky související s pracovněprávními věcmi, včetně řízení pracovních sil, mohou být projednávány v rámci Společné komise a její podkomise pro pracovní záležitosti, obou zřízených na základě článku XXXII této Dohody. Stížnosti zaměstnanců týkající se správních a kázeňských jednání, včetně propuštění, budou přezkoumány a vyřešeny na nejnižší kompetentní úrovni formou konzultací mezi stranami. Konkrétní postupy pro řešení pracovněprávních sporů a stížností zaměstnanců prostřednictvím zásahu podkomise pro pracovní záležitosti a Společné komise, stejně jako jejich fungování, budou stanoveny v prováděcím ujednání. Po vyčerpání všech výše uvedených prostředků smírčího řešení sporů má zaměstnanec právo domáhat se svých práv prostřednictvím soudnictví České republiky. Konečná rozhodnutí soudů České republiky týkající se práv zaměstnanců budou respektována v rozsahu slučitelném s tímto článkem.Článek XXXII
Provádění a spory

1. Strany nebo jejich výkonné orgány nebo jejich pověřenci mohou případně uzavírat za účelem provádění ustanovení této Dohody prováděcí ujednání. Taková prováděcí ujednání se uzavírají písemně a jejich ustanovení budou slučitelná s ustanoveními této Dohody.

2. Strany tímto zřizují Společnou komisi pro provádění této Dohody, které budou společně předsedat zástupci jejich výkonných orgánů. Společná komise bude tvořena zástupci vlád jmenovaných stranami na základě rovného zastoupení. Společná komise určí své vlastní postupy a v míře, která může být považována za vhodnou pro provádění této Dohody, zřídí pomocné orgány a administrativní aparát. Každá strana ponese náklady své účasti ve Společné komisi.

3. Jakékoli spory mezi stranami týkající se výkladu nebo provádění této Dohody se řeší jednáním mezi stranami bez použití jakékoli vnější jurisdikce, pokud se strany výslovně nedohodnou jinak.


Článek XXXIII
Obecná ustanovení

1. Strana bude zasílat oznámení, dokumenty a žádosti podle této Dohody, včetně jejich doplňků a oprav, příslušným orgánů druhé strany spolu s překladem do úředního jazyka této druhé strany.

2. Strany se budou vzájemně informovat o svých orgánech příslušných zasílat a přijímat oznámení, dokumenty a žádosti. Případné změny v určení takových příslušných orgánů budou sděleny diplomatickou cestou.

3. Vojenské orgány Spojených států ustaví a zavedou nezbytná opatření, aby zabránily zneužití práv podle NATO SOFA, této Dohody, českého práva a práva Spojených států. Vojenské orgány Spojených států a české orgány budou v souladu s NATO SOFA a touto Dohodou spolupracovat při vyšetřování jakýchkoli deliktů.

4. Respektujíce suverenitu České republiky a Spojených států, mohou strany po vzájemné dohodě přiměřeně použít ustanovení této Dohody i na jiné dohodnuté aktivity ozbrojených sil Spojených států na území České republiky, které byly řádně schváleny příslušnými českými orgány v souladu s Ústavou a právem České republiky.


Článek XXXIV
Vstup v platnost, změny a doba platnosti

1. Tato Dohoda se sjednává na dobu neurčitou a vstoupí v platnost 30 dnů od data pozdějšího z písemných oznámení, kterými se strany vzájemně informují o splnění všech svých vnitrostátních postupů potřebných pro vstup této Dohody v platnost.

2. Tato Dohoda může být změněna písemnou dohodou stran.

3. Platnost této Dohody může být ukončena kteroukoli ze stran písemnou výpovědí s jednoroční výpovědní lhůtou zaslanou druhé straně diplomatickou cestou.

4. Bez ohledu na odstavec 3 tohoto článku, tato Dohoda zůstane v platnosti dokud bude v platnosti Dohoda mezi Českou republikou a Spojenými státy americkými o zřízení radarové stanice protiraketové obrany Spojených států v České republice a bude se nadále aplikovat podle jejího článku XVIII odstavce 3.


NA DŮKAZ ČEHOŽ níže podepsaní, jsouce k tomu řádně zmocněni, podepsali tuto Dohodu.

Dáno v............ dne.............ve dvou původních vyhotoveních v jazyce českém a anglickém, přičemž obě znění mají stejnou platnost.

ZA ČESKOU REPUBLIKU: ZA SPOJENÉ STÁTY AMERICKÉ:

 

Pokud jste v článku zaznamenali chybu nebo překlep, dejte nám, prosím, vědět prostřednictvím kontaktního formuláře. Děkujeme!

Právě se děje

Další zprávy