Grafika: Nejlepší místo pro život v Česku. Projděte si podrobné porovnání podle krajů

Obyvatelům České republiky se žije nejlépe v Praze. Ukazuje to analýza Aktuálně.cz, která porovnává kvalitu života ve všech čtrnácti krajích ČR podle dat za rok 2014 (novější zatím nejsou kompletně dispozici). Index kvality života dosáhl v Praze 0,73 bodu na škále od nuly do jedné. Nejslabší Moravskoslezský kraj získal 0,31 bodu.

Pro výpočet indexu jsme použili 24 ukazatelů, které jsme rozdělili do tří skupin:
- předpoklady pro zdravý a dlouhý život,
- předpoklady pro tvořivý život a dostatečnou životní úroveň,
- předpoklady pro udržitelný vývoj a zdravé životní prostředí.

Celkové pořadí

Žebříček krajů podle kvality života

Nejvyšší kvalitou života se podle analýzy Aktuálně.cz mohou chlubit Pražané. Za první místo v žebříčku vděčí hlavně své vynikající ekonomické situaci - hrubý domácí produkt na obyvatele je výrazně vyšší než v ostatních krajích, totéž platí i pro mzdy. Dlouhodobě nezaměstnaných je tu naopak nejméně v republice.

Pražané se zároveň dožijí delšího věku, jsou při práci méně nemocní, mají dostupnější lékařskou péči a hrozí jim méně dopravních nehod.

Stejný výsledek přinesl i průzkum agentury Databank nebo studie „Mastercard česká centra rozvoje“ z roku 2013.

Předpoklady pro zdravý a dlouhý život (první skupina kritérií)

Celkové výsledky této skupiny najdete v následujícím grafu. Níže si pak projdeme výsledky jednotlivých dílčích kritérií.

Tento ukazatel srovnává, jak se v jednotlivých krajích mění počet obyvatel, jakou mají šanci dožít se vysokého věku a jaká je při tom ohrožují rizika - od pracovních úrazů, dopravních nehod po trestné činy.

Střední délka života při narození

Jedná se o věk, kterého obyvatelé v průměru dosáhnou. Údaj tak vypovídá o zdraví lidí a podmínkách, v nichž žijí.

Celkový přírůstek obyvatelstva (na 1000 obyvatel)

Jedná se o součet přirozeného přírůstku a přírůstku stěhováním. Ukazatel vypovídá o tom, jak se v kraji mění populace, která představuje pracovní sílu a základní „zdroj“ inovací nebo občanské aktivity.

Dopravní nehody (na 1000 obyvatel)

Jde o počet nehod s následky na životě či na zdraví. Ukazatel vypovídá o bezpečnosti dopravního provozu. Kromě ohrožení zdraví či života mají nehody sociální i ekonomické dopady - ať už na rodinu zraněného nebo na zaměstnavatele, kterému tak chybí pracovní síla.

Trestné činy (na 1000 obyvatel)

Ukazatel vyjadřuje, jak je ohrožen majetek, zdraví i život obyvatel a jaká existuje míra ochrany před kriminálními činy.

Počet lékařů (na 1000 obyvatel)

Jedná se o podíl lékařů v ambulantní a lůžkové části nemocnic. Ukazatel tak vypovídá o dostupnosti a nepřímo i o kvalitě zdravotní péče.

Nemoci z povolání (na 100 000 obyvatel)

Ukazatel vypovídá o rizicích, která souvisejí se zaměstnáním v daném kraji. Nemoc z povolání může mít opět dopad na ekonomickou i sociální situaci obyvatel. Údaj je přepočítán na nemocensky pojištěné osoby.

Průměrná doba trvání pracovní neschopnosti

Tato čísla popisují, jak je obyvatelstvo zdravé - což má vliv na příjmy a spokojenost domácností. Vyšší míra pracovní neschopnosti se navíc neblaze projevuje i na výkonnosti firem.

Podíl obyvatel žijících v domech napojených na veřejnou kanalizaci

Ukazatel vypovídá o životní a zdravotní úrovni obyvatel, stejně tak o míře znečištění životního prostředí.

NAHORU
Předpoklady pro dostatečnou životní úroveň (druhá skupina kritérií)

Celkové výsledky této skupiny najdete v následujícím grafu. Níže si pak projdeme výsledky jednotlivých dílčích kritérií.

Druhý index popisuje, jak jsou jednotlivé kraje ekonomicky vyspělé, jak jsou tamní obyvatelé bohatí a jaké mají příležitosti svoji situaci zlepšit. Kromě klasických ukazatelů, jako je HDP nebo hrubá měsíční mzda, index sleduje, jak je složité získat místo v domově pro seniory nebo jak jednotlivé kraje hospodaří.

Hrubý domácí produkt na obyvatele

Tento základní ukazatel vypovídá o výkonnosti ekonomiky - konkrétně měří hodnotu veškerého zboží a služeb, které byly v jednotlivých krajích vyprodukované. Ukazatel je vyjádřen v běžných cenách (tedy v cenách roku 2014) v korunách.

Podíl dlouhodobě nezaměstnaných

Informuje o počtu osob, které hledají práci a už se jim to déle než 12 měsíců nedaří. Ukazatel tak vypovídá o možnostech uplatnění v kraji, dlouhodobá nezaměstnanost má vliv na bohatství i politické nálady obyvatel.

Počet uchazečů o jedno místo na úřadech práce

Údaj informuje o nesouladu mezi nabídkou a poptávkou na trhu práce a o tom, jak je pro uchazeče se „špatnou“ kvalifikací složité najít v daném kraji uplatnění. Jednotlivá data byla spočítána jako aritmetický průměr měsíčních hodnot.

Medián hrubých měsíčních mezd

Ukazatel referuje o příjmech obyvatel. Právě tento výdělek by získal prostřední zaměstnanec, pokud bychom je všechny seřadili do řady podle výše výplaty. Medián je přesnější než průměrná mzda, protože na toto číslo mají menší vliv extrémní hodnoty,

Počet ekonomických subjektů (na 1000 obyvatel)

Počet firem a podnikatelů vypovídá o tom, jak je v daném kraji široká nabídka zboží a jak jsou dostupné služby. To, jak je rozvinuté podnikání, také nepřímo informuje o úrovni byrokracie a ekonomické svobody.

Hodnota vyplacených dávek sociální podpory (na obyvatele)

Ukazatel měří, kolik každý obyvatel kraje v průměru dostal v rámci přídavku na dítě, příspěvku na bydlení a porodném - tedy sociálních dávek, které z veřejných peněz dostávají rodiny ve finanční tísni. Údaj tak vypovídá o míře chudoby a životní úrovni domácností. Vyjádřen je v korunách.

Počet neuspokojených žadatelů v domovech pro seniory

Údaj představuje podíl osob, které se svojí žádostí o pobyt v domově pro seniory neuspěly. Ukazatel popisuje životní úroveň osob s omezenou soběstačností, které nemohou, případně nechtějí prožít stáří doma. Vypovídá o tom, jak je pro ně dostupná fyzická pomoc i ostatní sociální služby.

Podíl přebytku rozpočtu na výdajích kraje

Důležité je také to, jak hospodárně se chovají krajští zastupitelé. Výsledné saldo má vliv na investice a další rozvoj kraje, což se promítá i do životní úrovně jeho obyvatel.

NAHORU
Předpoklady pro zdravé životní prostředí a udržitelný vývoj (třetí skupina kritérií)

Celkové výsledky této skupiny najdete v následujícím grafu. Níže si pak projdeme výsledky jednotlivých dílčích kritérií.

Třetí index zahrnuje ukazatele, které sledují, jak je život v daném kraji udržitelný. Ekologické ukazatele vypovídají o současném stavu životního prostředí. Občanská aktivita a přístup k informacím mají zase vliv na budoucí kvalitu života v kraji a na to, jaké ekonomické i společenské změny tu proběhnou.

Podíl maloplošných chráněných území

Ukazatel vyjadřuje, jakou část území zaujímají národní přírodní rezervace, národní přírodní památky, přírodní rezervace a přírodní památky. Ty plní ekologickou a estetickou funkci, zároveň mohou sloužit k podpoře cestovního ruchu.

Emise polétavého prachu

Žebříček informuje o přítomnosti částice PM10 vyjádřené v mikrogramech na metr krychlový. Tyto částice vznikají v rámci těžkého průmyslu, při činnosti tepelných elektráren nebo při silniční dopravě a kromě životního prostředí mohou poškozovat i zdraví obyvatel. Ukazatel byl zjištěn jako roční aritmetický průměr hodnot ve všech měřících stanicích v daném kraji.

Podíl zastavěných ploch

Ukazatel vypovídá o charakteru krajiny. Intenzivní urbanizace může jednak vést k vymizení některých rostlinných a živočišných druhů, navíc může přispět k výskytu povodní.

Produkce podnikových odpadů (na obyvatele)

Růst objemu odpadů může být ekologickým rizikem, skladování i následné zpracování odpadů je navíc nákladné. Údaj je vyjádřen v tunách.

Osobní automobily (na 1000 obyvatel)

Rostoucí počet aut může být vnímán pozitivně (vypovídá o bohatství obyvatel a jeho mobilitě) i negativně vzhledem k emisím uhlíku, dusíku a prachových částic, hluku a nižší bezpečnosti na silnicích.

Volební účast v posledních volbách do zastupitelstev krajů

Údaj vypovídá o zájmu o veřejné dění a ochotě nést za něj odpovědnost. Na aktuální život v krajích mají nyní bezprostřední vliv volby, které proběhly na podzim 2012. Výjimku tvoří magistrát Hl. m. Prahy, kam probíhají volby spolu s volbami do obecních zastupitelstev. Zde byl tedy použit údaj z podzimu 2014.

Podíl vysokoškolsky vzdělaných obyvatel (v populaci nad 15 let)

S vyšším vzděláním roste šance obyvatel, že získají uplatnění na trhu práce, dosáhnou na vyšší výdělek, a budou tak mít lepší životní úroveň. Zároveň se tak s vyšší pravděpodobností budou podílet na dalším ekonomickém, sociálním a kulturním rozvoji kraje. Do skupiny patří kromě vysokoškoláků i absolventi vyšších odborných škol.

Domácnosti s přístupem k internetu

Připojení k internetu má význam kvůli přístupu k informacím, možnosti komunikace a zapojení se do veřejného života.

NAHORU
Nejlépe se Čechům žije v hlavním městě. Ukazuje to analýza Aktuálně.cz, která srovnává kvalitu života ve všech čtrnácti krajích ČR. autoři: Tereza Holanová, Tomáš Kunc
reklama