Nové silnice, čističky i podpora firem a inovací. Do Česka zamíří další velké evropské dotace

Tomáš Kunc Tomáš Kunc, Zuzana Čapková
14. 3. 2018 18:53
Češi si zatím smluvně pojistili přibližně polovinu z 575,5 miliardy korun, vyčleněných EU na období 2014 až 2020.
Jaký byl stav čerpání dotací ke konci roku 2017

Česká republika měla ke konci listopadu smluvně zajištěno 45,6 procenta evropských dotací určených na programové období 2014 až 2020. Jde o 262,7 miliardy korun z celkově přidělených 575,5 miliardy korun. Jde o peníze, které ještě příjemce nemusí fyzicky mít, ale již má doklad, že je dostane.

Kolik peněz a do jakých oblastí může čerpat ČR z evropských fondů

Rozdělení peněz podle jednotlivých priorit pro období 2014–2020

 alokace v mld. €
Evropský fond pro regionální rozvoj EFRR 11,94
Evropský sociální fond ESF 3,43
Fond Soudržnosti FS 6,26
Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova EZFRV 2,31
Evropský námořní a rybářský fond ENRF 0,03
Alokace ČR celkem 23,96

Rozdělení podpory ESI fondů dle tematických cílů

alokace
v mld. €v %
1.Investice do výzkumu, vývoje a inovací pro praxi2,5111
2.Rozvoj využívání informačních a komunikačních technologií1,074
3.Podpora malých a středních podniků1,346
4.Snižování energetické náročnosti ekonomiky2,259
5.Omezování přírodních rizik, povodní a ekologické zátěže1,326
6.Ochrana životního prostředí a využívání přírodního bohatství2,749
7.Modernizace dopravní infrastruktury a ekologická doprava6,2427
8.Zvyšování zaměstnanosti a kvalitní pracovní síla1,386
9.Fungující sociální systém a boj proti chudobě1,989
10.Zkvalitnění systému vzdělávání1,968
11.Kvalitní, efektivní a transparentní veřejná správa a instituce0,181
12.Technická pomoc0,854

Co se financuje z jednotlivých evropských fondů

Evropský fond pro regionální rozvoj (EFRR/ERDF)

Z tohoto fondu se financují investiční (infrastrukturní) projekty – např. výstavba silnic a železnic, odstraňování ekologických zátěží, budování stokových systémů, podpora inovací v podnicích, rozvoj a obnova sportovních areálů, rekonstrukce kulturních památek, výsadba regenerační zeleně, výstavba či oprava infrastruktury pro poskytování zdravotní péče, zavádění služeb elektronické veřejné správy apod.

Evropský sociální fond (ESF)

Z tohoto fondu se financují neinvestiční (neinfrastrukturní) projekty – např. rekvalifikace nezaměstnaných, programy pro osoby se zdravotním postižením, děti, mládež, etnické menšiny a další znevýhodněné skupiny obyvatel, vzdělávací programy pro zaměstnance, služby zaměstnanosti, rozvoj vzdělávacích programů apod.

Fond soudržnosti (FS)

Z tohoto fondu se financují investiční (infrastrukturní) projekty se zaměřením na dopravní infrastrukturu většího rozsahu (např. transevropské sítě), ochranu životního prostředí a na oblast energetické účinnosti a obnovitelných zdrojů energie.

Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova (EAFRD)

Z tohoto fondu se financují projekty na zvýšení konkurenceschopnosti zemědělství a lesnictví, zlepšení životního prostředí a krajiny nebo kvality života ve venkovských oblastech a diverzifikace hospodářství venkova.

Evropský námořní a rybářský fond (EMFF)

Je určen pro projekty vedoucí k vyšší konkurenceschopnosti a ochraně životního prostředí, aktivity týkající se mořského i vnitrozemského rybolovu (např. odbahňování rybníků), investice na modernizaci zpracovatelského průmyslu, modernizaci plavidel, podporu likvidace už nedostačujících plavidel, zlepšování akvakultury apod.

Jak se nastavuje čerpání v dané členské zemi

Dohoda o partnerství

Členský stát musí vypracovat takzvanou dohodu o partnerství, ve které stanoví priority pro využívání evropských fondů v celém následujícím programovém období. Dohodu pak schvaluje Evropská komise.

Proces schvalování

Na dohodu o partnerství je navázáno schvalování jednotlivých programů, za které pak odpovídají řídící orgány (typicky za národní operační programy odpovídají tematicky blízká ministerstva).

Pravidla čerpání

Pro naplňování dohody je nutné připravit jednotná a srozumitelná pravidla, kterými se čerpání z jednotlivých programů řídí. Cílem by především mělo být nastavit čerpání tak, aby pravidla příliš nezatěžovala samotné žadatele a příjemce.

Jak se o dotace žádá

Od nápadu k projektovému záměru

Zájemce o evropské peníze si upřesní, co by chtěl ve své obci, firmě nebo organizaci udělat. Zvolené řešení by mělo být optimální ekonomicky, technicky i provozně a mělo by fungovat delší dobu.

Hledání vhodného programu

Žadatel si najde příslušný operační program, který je určený pro financování jeho záměru. Přehled všech operačních programů najde na webu www.dotaceEU.cz, kde je k dispozici pro případné dotazy také on-line chat. Informovat se může též na lince Eurofon na čísle 800 200 200.

Podání žádosti o podporu na projekt

Než začne zájemce o eurodotaci zpracovávat žádost, měl by se seznámit se všemi požadavky, které bude muset splnit. Může se zúčastnit různých školení a měl by si projít pravidla pro žadatele a příjemce, která jsou součástí každého programu. Žádost i se všemi předepsanými podklady a přílohami se musí podat do stanoveného termínu elektronicky prostřednictvím informačního systému fondů.

Posuzování žádostí o dotace

Výběrová komise posuzuje žádosti podle tzv. hodnoticích a bodovacích kritérií, která jsou součástí každé dotační výzvy. Každého úspěšného žadatele ministerstvo, které řídí daný operační program, vyzve k podpisu smlouvy o přidělení dotace.

Uskutečnění projektu

Jakmile je podepsána smlouva, může se příjemce pustit do práce. Realizovaný projekt musí vést ke splnění předem vytyčených cílů, což hodnotí tzv. monitorovací indikátory projektu. Jde o ukazatele, jako jsou například počty nových pracovních míst, objem nově pořízených technologií, plochy nově vybudovaných hřišť nebo počet nově proškolených osob.

Vyhodnocení a vyúčtování projektu

Během doby, kdy příjemce projekt realizuje, publikuje pravidelně monitorovací zprávy, jejichž součástí musí být informace, jak projekt pokračuje, v jaké se nachází fázi a jaké jsou dosažené výsledky. Po ukončení některé etapy, případně celého projektu, příjemce dotace předkládá žádost o platbu včetně kompletního vyúčtování. Následuje kontrola, zda jsou vznesené nároky na proplacení požadované částky oprávněné. Když je vše v pořádku, příjemce obdrží vše proplaceno, v opačném případě se použije tzv. korekce o nezpůsobilý výdaj. Jestliže příjemce dotace pochybí, řídící orgán přistoupí k sankci a zkrátí o ni nárokovanou částku.

Jak se projekty kontrolují

Administrativní kontrola

Příslušný řídící orgán kontroluje, zda jsou nároky na vyplacení požadované částky oprávněné. Reportované výdaje musí odpovídat podmínkám obsaženým v podepsané smlouvě. Je vyžadováno průběžné pořizování fotografií, prezenčních listin, předávacích protokolů apod. a dokládání faktur např. za realizovaná školení a semináře.

Kontrola na místě

Vedle administrativní kontroly je prováděna tzv. kontrola na místě – kontrola projektové dokumentace, fyzického stavu projektu, finanční stránky atd. Kontrola vždy sestaví protokol, který shrne poznatky a opatření, jež musí být provedena, jinak hrozí sankce. Kontroly mohou být plánované i namátkové. Je třeba mít veškerou dokumentaci na jednom místě, pořizovat zápisy z jednání, uchovávat originály dokumentů a veškerou korespondenci včetně elektronické, nastavit procesy a kompetence v projektovém týmu apod. Je také důležité včas nahlásit řídícímu orgánu všechny změny.

MS2014+

Pro programové období 2014–2020 se používá MS2014+, což je jednotný monitorovací systém evropských strukturálních a investičních fondů (ESIF), usnadňující přípravu a podávání žádostí o podporu a realizaci projektů hrazených z evropských dotací. Žadatelé do něj zadávají své žádosti o evropské dotace.

 

Právě se děje

Aktualizováno před 1 hodinou

V Barmě pokračují demonstrace proti vojenské juntě

Desítky tisíc lidí vyšly v neděli do ulic barmských měst znovu protestovat proti vojenské juntě, která před více než měsícem násilím převzala moc v zemi. Demonstrace se podle agentury Reuters konají, přestože bezpečnostní síly v noci na dnešek provedly v největším barmském městě Rangúnu razie proti organizátorům protestů a opozičním aktivistům. Na řadě míst proti demonstrantům zasáhly bezpečnostní síly.

Podle záběrů zveřejněných na facebooku policie použila slzný plyn a zábleskové granáty proti účastníkům protestu ve městě Lašio v Šanském státě na severu země. V historickém městě Pugam, ležícím v centrální oblasti Barmy, policisté rozháněli demonstraci střelbou. Podle tvrzení sedmi svědků při tom použili ostré náboje. Zatím nejsou zprávy, že by tam byli mrtví či zranění.

Zdroj: ČTK
Další zprávy