reklama
 
 

Dávejte si pozor na daně při prodeji nemovitosti

5. 5. 2008
Při prodeji nemovisti vám vzniká mnoho povinností
Doporučujeme

Pokud jste už někdy kupovali či prodávali nemovitost, víte, že smlouva o převodu nemovitosti musí být písemná, a že podpisy prodávajícího a kupujícího musí být na téže listině.

V případě, že jde o převod nemovitosti, která je zapsaná v katastru nemovitostí, musí být alespoň na jednom vyhotovení smlouvy podpisy úředně ověřené. S ohledem na právní jistotu smluvních stran mohu doporučit, aby byly podpisy ověřeny na všech vyhotoveních smlouvy.

Jedná-li se o nemovitost zapsanou v katastru nemovitostí, podávají smluvní strany společně nebo alespoň jedna z nich ke katastrálnímu úřadu návrh na zápis vlastnického práva do katastru nemovitostí.

Pro názornost předpokládejme, že Petr („P" ve jméně jako prodávající) prodává rodinný domek s pozemkem Karlovi („K" ve jméně jako kupující), a návrh na vklad vlastnického práva byl ke katastrálnímu úřadu podaný dne 12. května 2008.

Pokud katastrální úřad neshledá v návrhu žádné nedostatky, provede vklad vlastnického práva kupujícího do katastru nemovitostí.

Budeme-li předpokládat, že katastrální úřad dodrží zákonnou 30 (a za určitých okolností 60) denní lhůtu pro vydání rozhodnutí, pak rozhodne o povolení a provedení vkladu např. 6. června 2008. Katastrální úřad vyrozumí Petra a Karla o provedení vkladu vlastnického práva tak, že každému z nich zašle kupní smlouvu, na které bude vyznačená tzv. doložka o provedení vkladu vlastnického práva.

Z doložky o provedení vkladu vlastnického práva lze vyčíst, kdy byl vklad proveden, a ke kterému dni došlo k převodu vlastnického práva, přičemž k převodu vlastnického práva dochází zpětně ke dni podání návrhu na vklad, tedy ke dni 12. května 2008. Kupní smlouva s doložkami bude účastníkům smlouvy, tedy Petrovi i Karlovi, doručena dne 9. června 2008.

 Od jednotlivých okamžiků výše popsaného života smlouvy o převodu nemovitostí se odvíjí jednotlivé kroky při plnění daňových povinností.

Účelem tohoto článku je popis daňových povinností při úplatném převodu nemovitostí, tedy při prodeji a koupi nemovitosti. V dalším textu se zaměříme na jednotlivé daně.

Daň z převodu nemovitostí

Úvodem je třeba zdůraznit, že tato daň se dotýká všech, kteří prodávají (resp. kupují) nemovitost, bez ohledu na to, zda se jedná o fyzickou osobu nebo společnost, zda jde o plátce DPH nebo ne, zda nemovitost je zapsaná v katastru nemovitostí nebo v katastru nemovitostí zapsaná není.

Poplatníkem daně z převodu nemovitostí je v našem příběhu Petr, nicméně Karel je ze zákona ručitelem za zaplacení daně z převodu nemovitostí.

To prakticky znamená, že pokud by Petr včas nezaplatil daň v řádné výši, může se finanční úřad domáhat zaplacení této daně i po Karlovi. Karel však není vydán napospas dobré vůli Petra, a může usilovat o úpravu podmínek kupní smlouvy tak, aby měl větší jistotu, že Petr svou daňovou povinnost splní.

V kupní smlouvě může být např. sjednána smluvní pokuta, kterou Karel může uplatnit vůči Petrovi, pokud Petr včas a/nebo ve správné výši daň nezaplatí. Další možnost se nabízí v případě, že kupní cena je vyplácena z peněz složených kupujícím z prostředků složených do advokátní či notářské úschovy anebo na vázaný účet vedený u banky.

V takovém případě je možné sjednat podmínky úschovy anebo vázaného účtu tak, aby byla část peněz odpovídající předem vypočtené výši daně z převodu nemovitostí vyplacena přímo finančnímu úřadu.

Co se týká výše daně, sazba je jednotná a činí 3% ze základu daně. Základ daně je cena zjištěná na základě znaleckého posudku, a pokud je sjednaná cena vyšší než cena zjištěná znaleckým posudkem, je základem daně cena vyšší, v každém případě se cena při výpočtu zaokrouhluje na celé stokoruny nahoru.

Petr bude povinen podat příslušnému finančnímu úřadu přiznání k dani z převodu nemovitostí nejpozději do konce třetího měsíce následujícího po měsíci, ve kterém byl zapsán vklad práva do katastru nemovitostí.

V našem příběhu, kdy k zápisu vkladu vlastnického práva do katastru nemovitostí dojde 6. června 2008, začne tříměsíční lhůta pro podání daňového přiznání plynout 1. července 2008 a skončí 30. září 2008. K daňovému přiznání je třeba přiložit ověřenou kopii kupní smlouvy a znalecký posudek o ceně nemovitostí.

Daň je splatná ve lhůtě pro podání daňového přiznání, tedy také ve lhůtě do 30. září 2008, a výši daně si počítá sám poplatník - Petr. Na tomto místě Petra důrazně upozorním na to, že je nutné, aby daň, kterou si sám vypočítá, ve lhůtě zaplatil, platební výměr od finančního úřadu totiž neobdrží!

V případě nezaplacení daně anebo nezaplacení daně včas vzniká riziko zvýšení daně a penále. V případě, že je daň spočítána správně, finanční úřad není povinen Petrovi sdělovat vyměřenou daň, pokud o to Petr výslovně nepožádá. Pokud je předmětem kupní smlouvy nemovitost, která není zapsána v katastru nemovitostí, uvedené lhůty se počítají od nabytí účinnosti kupní smlouvy.

Problematiku daně z převodu nemovitostí upravuje zákon č. 357/1992 Sb., o dani dědické, dani darovací a dani z převodu nemovitostí.

Daň z příjmu

Poplatníkem daně z příjmu je ten, kdo příjem obdrží. Budeme-li pokračovat v našem příběhu, pak poplatníkem je opět Petr. U daně z příjmu již musíme rozlišovat, zda poplatníkem je fyzická osoba - Petr, anebo právnická osoba - společnost Petr a syn, s.r.o., anebo zda byla nemovitost zahrnuta do obchodního majetku pro výkon podnikatelské činnosti, a dále je nutno rozlišit, zda se jedná o prodej rodinného domu či bytu anebo jiné nemovitosti.

Pokud Petr jako fyzická osoba prodává rodinný dům nebo byt, pak příjem z takového prodeje bude od daně z příjmů osvobozen v případě, že:

- v prodávaném rodinném domě bydlel bezprostředně před prodejem a získané peníze použije na uspokojení své bytové potřeby; přičemž lhůta pro koupi nového bytu je stanovena do konce roku následujícího po roce, ve kterém dům prodal, anebo

- v prodávaném rodinném domě bydlel bezprostředně před prodejem déle než dva roky; anebo

- pokud v prodávaném rodinném domě sice nebydlel, ale vlastnil ho déle než pět let (osvobození od daně z příjmů se při splnění této podmínky vztahuje i na jiné nemovitosti než je rodinný dům anebo byt).

Příjmy z prodeje, na které se nevztahuje osvobození od daně se uvádí do daňového přiznání, a stávají se tak součástí příjmů, které prodávající v daném roce dosáhl.

Lhůta pro podání daňového přiznání je do 31. března následujícího roku, ve kterém byly příjmy dosaženy. Při počítání daně se příjmy snižují o výdaje vynaložené v souvislosti s prodejem, a to zejm. o nabývací cenu nemovitosti, o výdaje spojené s prodejem, kterými mohou být znalecké posudky, platby notáři a zaplacená daň z převodu nemovitosti.

Problematiku daní z příjmu fyzických a právnických osob upravuje zákon č. 586/1992 Sb., o dani z příjmu. Pro zdaňovací období 2008 - daň ze základu daně sníženého o nezdanitelnou část základu daně a o odčitatelné položky od základu daně zaokrouhleného na celá sta Kč dolů činí 15 % (v zákoně je již upraveno, že od roku 2009 bude činit 12,5%).

Daň z přidané hodnoty

Je-li Petr anebo jeho společnost Petr a syn, s.r.o. jako prodávající plátcem DPH, pak je třeba zamyslet se i nad touto daní. V zákoně č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty jsou upraveny podmínky pro osvobození od DPH.

Prodej staveb, bytů a nebytových prostor je od DPH osvobozený v případě, že k převodu dojde po uplynutí tří let od nabytí nemovitosti anebo od kolaudace.

Není-li splněna uvedená podmínka, tak pro převod bytového domu, rodinného domu anebo bytu, s výjimkou tzv. staveb pro sociální bydlení, se uplatní základní sazba DPH, tedy 19%.

Daň z nemovitosti

Náš Karel musí myslet také na to, že nabytím nemovitosti mu vznikne povinnost platit pravidelně daň z nemovitosti a to ročně. Přiznání k dani z nemovitosti je poplatník povinen podat do 31. ledna daného kalendářního roku, konkrétně termín pro podání daňového přiznání za rok 2008 byl 31. ledna 2008, podle stavu, který u nemovitosti byl 1. ledna 2008 (to byl ještě vlastníkem Petr).

V souvislosti s tím doporučuji Karlovi, aby si zjistil, zda Petr daň z nemovitosti za rok 2008 zaplatil. Pokud roční daň nepřesáhne částku 5.000,-Kč, je daň splatná do 31. května daného roku.

V ostatních případech se platí ve dvou stejných splátkách, a to do 31. května a do 30. listopadu.

Daň z nemovitostí, včetně sazeb daně upravuje zákon č. 338/1992 Sb., o dani z nemovitostí. Daně z nemovitostí se dělí na daň z pozemků a daň ze staveb. Základem daně z pozemků je jejich výměra, a u staveb je to zastavěná plocha (u bytů jejich podlahová plocha).

Dále je zákonem stanovena základní sazba daně (např. 1Kč za 1m2), a ta se vynásobí příslušným koeficientem přidělenému obci podle její velikosti.

Přiznání k dani z nemovitosti se nepodává v následujících letech, pakliže ho poplatník podal v některé předchozí zdaňovací období, a za podmínky, že nedošlo ke změně v parametrech důležitých pro výpočet daně (např. přístavba).

K této části výkladu týkající se jednotlivých daní pro úplnost uvádím, že místní příslušnost finančního úřadu je upravena v zákoně č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků. Pro daň z převodu nemovitostí a daň z nemovitosti je místně příslušný finanční úřad, v obvodu jehož územní působnosti se nemovitost nachází.

Pro daň z příjmů a DPH je místně příslušný finanční úřad podle místa bydliště v ČR anebo místa, kde se osoba převážně zdržuje (u fyzické osoby), nebo podle sídla (u právnické osoby). ZÁVĚR Je zřejmé, že problematika daní související s převodem nemovitostí není jednoduchá, ale Petr s Karlem, ale ani nikdo další, kdo se k prodeji či nákupu nemovitosti chystáte, nemusíte být zděšeni.

Doporučuji naplánovat si jednotlivé kroky týkající se převodu nemovitosti včetně souvisejících daňových povinností předem, a tím se vyhnete zbytečnému následnému „lovení" informací a nervozity z toho, zda je všechno v pořádku. Daňové tiskopisy můžete v elektronické podobě najít na internetových stránkách České daňové správy cds.mfcr.cz.

autor: Mgr. Martina Goldová

  reklama
  reklama
  reklama
  reklama
  Komerční sdělení
  reklama

  Sponzorované odkazy

  reklama