Daně v čase koronaviru: Jak se ve smršti změn vyznat, radila čtenářům daňová expertka

Kateřina Hovorková Kateřina Hovorková
Aktualizováno 8. 4. 2020 11:20
Původně už měli mít Češi daňové povinnosti vyřešené a přiznání odevzdané. Ale koronavirus vše změnil, vláda uvolnila termíny a nabídla řadu zvýhodnění pro lidi v paralyzované ekonomice. Avšak možná až příliš překotně a nepřehledně. Na dotazy čtenářů Aktuálně.cz ohledně daňových povinností a úlev po vládních změnách odpovídala daňová expertka společnosti Mazars Gabriela Ivanco.
Daně v čase koronaviru: Odpovídá expertka Gabriela Ivanco
Rozhovor skončil
Čtenářům odpovídá expertka na daňové poradenství Gabriela Ivanco.
Přečíst si rozhovor

Daně v čase koronaviru: Odpovídá expertka Gabriela Ivanco

Rozhovor skončil
8. 4. 2020
Ptá se: Jan

Dobrý den, sice byl termín podání daňových přiznání odsunut, ale fronty před úřady mě dost znervóznili. Opravdu jsem s koncem března nic neprošvihl? Proč tam ti lidé stáli?

Odpovídá: Gabriela Ivanco

Dobrý den, ráda bych uvedla situaci na pravou míru - termín pro podání přiznání k dani z příjmů fyzických a právnických osob odsunut nebyl, tzn. pro ty, kteří nemají termín z nějakého důvodu stanovaného zákonem odsunut automaticky, byl termínem pro podání přiznání za rok 2019 stále 1. duben 2020. Bylo pouze rozhodnuto o tom, že pokud budou předmětná přiznání podána pozdě, avšak nejpozději 1. července 2020, bude automaticky prominuta pokuta za pozdní podání daňového přiznání. Totéž pak platí pro úhradu související daňové povinnosti - tato byla stále splatná 1. dubna 2020, pokud však proběhne její úhrada do 1. července 2020, bude automaticky prominut související úrok z prodlení. Jestliže jste tedy koncem března 2020 přiznání nepodal, ačkoli jste měl tu povinnost, můžete je podat a související daň zaplatit do 1. července 2020 a nebudete ze strany finanční správy nijak sankcionován. O důvodu, proč se tvořily koncem března fronty před finančními úřady fronty, se lze jen dohadovat - tipla bych si, že tam stáli lidé, kteří jsou bez ohledu na cokoli zvyklí mít své věci vyřízené ve standardních termínech, a pak také ti, jimž v daňovém přiznání vyšel přeplatek na dani a včasným podáním přiznání tak chtěli urychlit jeho výplatu.

8. 4. 2020
Ptá se: Igor

Mají změny termínů podání DP vliv na výplaty přeplatků? Přiznání už mám podáno, kdy mohu čekat peníze?

Odpovídá: Gabriela Ivanco

Dobrý den, již v odpovědi na předchozí dotaz jsem uvedla, že ke změnám termínů podání daňových přiznání nedošlo, dojde pouze k prominutí sankcí za jejich pozdní podání a pozdní úhradu daně, pokud uvedené proběhne do 1. července 2020. Jestliže jste přiznání již podal ve lhůtě do 1. dubna 2020, finanční úřad má na vrácení přeplatku standardních 30 dnů, peníze tedy můžete očekávat počátkem května 2020.

8. 4. 2020
Ptá se: Tomáš

Dobrý den, sice se to netýká daní, ale jsem skutečně nyní jako OSVČ osvobozen na šest měsíců na platbách pojistného? Dá se na to spolehnout, aniž bych byl za pár měsíců nepříjemně překvapen?

Odpovídá: Gabriela Ivanco

Dobrý den, situace má rozdílný režim v oblasti sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění, jeho faktické dopady jsou však nakonec stejné. V oblasti sociálního zabezpečení jsou všechny OSVČ zproštěny povinnosti platit zálohy na pojistné v plné výši za období březen - srpen 2020. Případný doplatek na pojistném, který vám kvůli tomu vznikne při podání přehledu za rok 2020 podávaném v roce 2021, můžete uhradit až standardně do 8 dnů po podání tohoto přehledu. Tato situace nebude považována za pozdní úhradu pojistného a nebude ze strany správy sociálního zabezpečení nijak penalizována. Navíc budete oprávněn si vypočtené standardní pojistné snížit o šestinásobek minimálních záloh na pojistné na sociální zabezpečení platných v roce 2020 - celkem tedy o částku 15 264 Kč, pokud vykonáváte činnost hlavní, a o částku 6 109 Kč, pokud vykonáváte činnost vedlejší.

V oblasti zdravotního pojištění je u OSVČ upuštěno pouze od úhrady minimálních záloh za období 2 352 Kč měsíčně, a to opět za období březen - srpen 2020. Pokud máte povinnost hradit zálohy vyšší, měl byste hradit částku ve výši rozdílu mezi povinnou a minimální zálohou. Pokud ovšem tyto zálohy hradit nebudete a pojistné uhradíte až do 8 dnů po podání přehledu za rok 2020, nebudete za pozdní úhradu záloh nijak penalizován. Standardní pojistné na zdravotní pojištění za rok 2020 si dále budete moci snížit o šestinásobek minimální zálohy platné pro rok 2020, tedy o částku 14 112 Kč

8. 4. 2020
Ptá se: Petr

Dobrý den, jak to bude se zrušením daně z nabytí nemovitosti. Od kdy se plánuje rušit? Příkald: pokud jsem nemovitost nabyl v lednu roku 2020 musím daň platit nebo ne?
Děkuji

Odpovídá: Gabriela Ivanco

Dobrý den, u daně z nabytí nemovitých věcí je v tuto chvíli přijato pouze opatření stanovící, že u přiznání k této daní, která měla/mají být podána v období od 31. března do 31. července 2020 (což se týká i situace, kdy nemovitost byla nabyta v lednu 2020) bude prominuta pokuta za jejich pozdní podání a úrok z prodlení za pozdní úhradu daňové povinnosti, pokud přiznání bude podáno a daň uhrazena do 31. srpna 2020. Zrušení daně z nabytí nemovitých věcí je zatím pouze ve fázi návrhu a je otázkou zda, a pokud ano, za jakých podmínek, k němu dojde. Ve Vašem případě bych tedy doporučila vyčkat s případným podáním přiznání a úhradou daně do srpna 2020, věřme, že situace bude již jasnější.

8. 4. 2020
Ptá se: vlada

A jak to je s daní nemovitostí děkuji

Odpovídá: Gabriela Ivanco

Dobrý den, u daní z nemovitých věcí nedošlo zatím k přijetí žádného opatření. Pokud máte na mysli daň z nabytí nemovitých věcí, vizte, prosím, můj komentář k předchozí otázce.

8. 4. 2020
Ptá se: Tomáš

Dobrý den, jaká je aktuální situace s podáním přiznání k nabytí nemovitosti. Platí odklad povinnosti podat DP? Musí se daň platit? A když jakým způsobem.

Odpovídá: Gabriela Ivanco

Dobrý den,

vizte, prosím, můj komentář k předchozím otázkám.

8. 4. 2020
Ptá se: Miriam

na OSVČ.V mém případě důchodce/66let, podnikám na vedlejší činnost. Mám nárok na jednorázový příspěvek ve výši 25000,-, i když pobírám důchod ? Uvedená doba se mne rovněž dotýká.
Děkuji za info.

Odpovídá: Gabriela Ivanco

Dobrý den,

přestože příslušná legislative nebyla ještě schválena v konečné podobě, v současné době je předmětný příspěvek určen pro OSVČ, které buď vykonávají činnost hlavní, anebo činnost vedlejší ,ale z důvodů uvedených v § 9 odst. 6 písm. b), c) a d) zákona o důchodovém pojištění. Písmeno b) pokrývá osoby, jimž byl přiznání nárok na starobní důchod, pokud tedy splníte případné další podmínky stanovené příslušným zákonem o kompenzačním bonusu, nemělo by Vám pobírání starobního důchodu bránit v nároku na tuto kompenzaci.

8. 4. 2020
Ptá se: Tom

Může být nezaměstnaný a mít příjmy z pronájmu bytu?
Zadává se výhra 20000Kč?

Odpovídá: Gabriela Ivanco

Dobrý den, ano, nezaměstnaná osoba může mít příjmy z pronájmu bytu, aniž by to mělo dopady na její pozici jako nezaměstnané osoby. Příjmy z pronájmu mohou nicméně ovlivnit situaci v jiných oblastech (např. pro účely pobírání nejrůznějších dávek státní sociální podpory či dávek v hmotné nouzi, apod.) Co se týče výher ve výši 20.000 Kč, předpokládám, že Váš dotaz směřuje k tomu, zda se tato výhra uvádí v daňovém přiznání. Obecně záleží na tom, o jaký typ výhry z jaké soutěže se jedná, ale je velmi pravděpodobné, že pokud jste danou výhru nezískal v souvislosti s výkonem zaměstnání či samostatné činnosti, bude tato výhra buď od daně osvobozena nebo bude podléhat zdanění srážkovou daní na straně jejího plátce, a Vy tak v souvislosti s jejím přijetím nebudete mít žádné povinnosti v daňové oblasti.

8. 4. 2020
Ptá se: Čechová

Dobrý den,
mluví se jen o odložení podání daňových přiznání a odložení jejich úhrad, ale zatím jsem nezaznamenala případné podání DPH a jejich úhrad. Pravděpodobně se DPH odložení netýká? Pak postrádá smysl, že OSVČ dostanou jako jednorázovou pomoc 25 tis., když je obratem vrátí zpět státu v podobě úhrady DPH.
Děkuji
Čechová

Odpovídá: Gabriela Ivanco

Dobrý den,

ano, je to tak, v oblasti DPH jsou přijatá opatření prozatím vcelku limitována. Jedná se o automatické prominutí pokuty ve výši 1 000 Kč za pozdní podání kontrolního hlášení, pokud toto hlášení mělo být podáno v období od 1. března do 31. července 2020. Dále bude možné prominout na žádost pokuty za nepodání kontrolního hlášení ve výši 10 000, 30 000, a 50 000 Kč za podání hlášení až na základě výzvy finančního úřadu anebo dokonce nepodání tohoto kontrolního hlášení ani na výzvu. O prominutí těchto pokud bude nicméně potřeba individuálně žádat, přičemž u předmětných žádostí budou prominuty správní poplatky. V návaznosti na prominutí pokut u kontrolního hlášení může dojít i k prominutí pokut za pozdní podání souvisejícího přiznání k DPH, nebo může dojít k prominutí pokut za pozdní podání přiznání k DPH, pokud bude o související daňové povinnosti povoleno posečkání či splátkování daně nebo kde bude (opět na žádost) alespoň částečně prominut úrok z prodlení.

Ale máte pravdu, obecně v oblasti DPH žádné automatické prodloužení lhůt pro podání přiznání či platbu DPH implementováno nebylo.

8. 4. 2020
Ptá se: Kateřina

Dobrý den, může se stát v dnešním době že nám účetním na chvíli zastaví coronavir činnost a nebudeme např. moct v termínu odevzdat KH a DP k DPH. Je nutné toto nějak hlásit raději i na FÚ, nebo se prostě obojí podá se zpožděním a bude to bez jakýchkoliv sankcí a postihů? Děkuji.

Odpovídá: Gabriela Ivanco

Dobrý den,

vizte můj komentář ohledně sankcí v oblasti DPH k předchozím otázkám.

8. 4. 2020
Ptá se: Honza

Dobrý den, tušíte, prosím, kdy se bude projednávat zrušení daně z nabytí nemovitosti, jak avizovala ministryně? Od kdy by měla nabýt účinnosti? Děkuji.

Odpovídá: Gabriela Ivanco

Dobrý den,

vizte, prosím, můj komentář k předchozím otázkám.

8. 4. 2020
Ptá se: Karel Och

Dobry den, mam ZL s ucinnosti od 1.3.2020 a pracuji jako ucitel pro jazykovou skolu na DPP. Mam to jako hlavni predmet podnikani a neprovozuji zadnou dalsi cinnost. Mam narok na prispevek 25000? Dekuji za odpoved a zdravim!
KO

Odpovídá: Gabriela Ivanco

Dobrý den,

záleží, jakou odměnu pobíráte na DPP. Pokud takovou, že Vám založila účast na nemocenském pojištění a Vaše samostatná činnost je kvůli tomu považována za vedlejší činnost dle zákona o důchodovém pojištění, tak dle stávajícího znění navrhovaného zákona nárok na kompenzaci nemáte. Pokud se naopak u příjmů z DPP jedná o částku do 10.000 Kč, z níž se neodvádí pojistné na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění, pak by měla být Vaše samostatná činnost považována za činnost hlavní a nárok na kompenzaci byste v souladu se stávajícím navrhovaným zněním zákona měl.

8. 4. 2020
Ptá se: Andrea

Dobrý den, osvobození platit zálohy sociálního a zdravotního pojištění pro OSVČ na 6 měsíců je jen odsunutím těchto plateb na září? A pak budou muset být doplaceny? Nebo jsou na těchto 6 měsíců definitivně odpuštěny? Děkuji předem za všechny Vaše odpovedi a přeji stálé zdraví všem.

Odpovídá: Gabriela Ivanco

Dobrý den,

vizte, prosím, můj komentář k předchozím otázkám.

8. 4. 2020
Ptá se: Eva

Plánuje se zrušení daně z převodu nemovitosti ?

Odpovídá: Gabriela Ivanco

Dobrý den,

vizte, prosím, můj komentář k předchozím otázkám.

8. 4. 2020
Ptá se: Pedro

Dobrý den, ministryne financi zminovala i zruseni dane z nabyti nemovitosti. Nevite, prosim, v jake to je ted fazi? Dekuji. Hezky den.

Odpovídá: Gabriela Ivanco

Dobrý den,

vizte, prosím, můj komentář k předchozím otázkám.

8. 4. 2020
Ptá se: d.slámová

Dobrý den chce se zeptat na termín podání daňového přiznání k DPPO za 2019. Je schválen termín posunu k 01.07.2020, nebo jen odpuštění úroků z pozdního podání jak bylo poprvé řečeno. děkuji

Odpovídá: Gabriela Ivanco

Dobrý den,

vizte, prosím, můj komentář k předchozím otázkám.

8. 4. 2020
Ptá se: František

Dobrý den, nevíte, jestli se už hlasovalo o zrušení daně z nabytí nemovitosti? Já mám za to, že ne; ale zároveň si nejsem jist, jestli se o tom hlasovat teprve bude, nebo se to v tichosti přešlo a daň zůstane. :) Díky.

Odpovídá: Gabriela Ivanco

Dobrý den,

vizte, prosím, můj komentář k předchozím otázkám.

8. 4. 2020
Ptá se: Jan

Dobrý den, chci se zeptat, odvody OSVČ placené doposud v minimáílní výši. Po zpracování DP 2019 vyjde platba záloh soc. a zdr. vyšší než minimální, tzn. že si daň musím vypočítat stejně k 31.3.2020 a pak musím doplácet do srpna částku nad minimum, odklad podání a platba DP za rok 2019 je jen odložením termínů? děkuji

Odpovídá: Gabriela Ivanco

Dobrý den,

vizte, prosím, můj komentář k předchozím otázkám.

8. 4. 2020
Ptá se: Jan Pergner

Dobrý den, koupil jsem byt, který by na mě měl katastrální úřad připsat nekdy do konce tohoto týdne. Rád bych se zeptal, jestli zvažované odpuštění daně z převodu nemovitosti se mě bude týkat. Děkuji, JP

Odpovídá: Gabriela Ivanco

Dobrý den,

vizte, prosím, můj komentář k předchozím otázkám.

8. 4. 2020
Ptá se: Lesnik

Dobry den,
chci se zeptat, jestli se odklad vztahuje i na Dan z nabytí nemovitosti, kříž jsme nabyli v letos v březnu?

Odpovídá: Gabriela Ivanco

Dobrý den,

vizte, prosím, můj komentář k předchozím otázkám.

8. 4. 2020
Ptá se: Zita

Zdravím, jsem starobní důchodkyně, ale stále podnikám. Mám nastavené zálohy na soc. i zdravotní pojištění, které platím, prozatím za 1. kvartál jsem měla zakázky, nyní v dubnu se už ale projevuje krize - objednané překlady stornovány atd. Jsem nadále povinna platit zálohy na pojištění?

Odpovídá: Gabriela Ivanco

Dobrý den,

vizte, prosím, můj komentář k předchozím otázkám.

 

Právě se děje

Aktualizováno před 1 hodinou

Milion chvilek vpustí na úterní demonstraci jen 500 lidí

Spolek Milion chvilek vpustí na úterní demonstraci v centru Prahy pouze 500 lidí, přestože kvůli omezení počtu účastníků hromadných akcí chystá správní žalobu. Na videu na facebooku spolku to dnes večer oznámil jeho předseda Mikuláš Minář. Kvůli dodržení omezení Milion chvilek ruší také pochod k sídlu vlády, který měl být součástí demonstrace. Policie dnes odpoledne na twitteru oznámila, že nebude lidem bránit ve shromažďování kvůli mimořádným opatřením ministerstva zdravotnictví. Pokud policisté zjistí porušení hygienických podmínek, věc zadokumentují a předají hygienické stanici.

Kvůli riziku nákazy novým koronavirem jsou v Česku zakázané hromadné akce nad 500 osob. Spolek Milion chvilek je ale přesvědčen o tom, že příslušné nařízení ministerstva zdravotnictví se nevztahuje na právo shromažďovací. "Vláda tvrdí opak, proto podáme správní žalobu," uvedl dnes Minář. Podle názoru právníků spolku je omezení nezákonné a protiústavní.

Minář je také přesvědčen o tom, že omezení má za cíl zdiskreditovat protestní akce. "Vláda na nás šije 'boudu' a chce protesty jednou provždy u většiny národa zdiskreditovat. Nedejme jí teď tu záminku," uvedl. Organizátoři demonstrace na Staroměstském náměstí proto dodrží podmínku maximálního počtu účastníků. "Na úterní akci proto skutečně vpustíme pouze 500 osob," upozornil předseda spolku.

Ze stejného důvodu se neuskuteční ani plánovaný pochod ke Strakově akademii, který měl být součástí úterní demonstrace. "O to důležitější bude, aby se po celé republice uskutečnilo co nejvíc lokálních akcí, které se do 500 lidí pohodlně vejdou," řekl dnes Minář.

Zdroj: ČTK
před 1 hodinou

Francouzská armáda zabila velitele Al-Káidy v severní Africe

Francouzská armáda zabila v Mali velitele teroristické organizace Al-Káida v islámském Maghrebu (AQIM) Abdal Malika Drúkdala. Oznámila to dnes ministryně obrany Florence Parlyová. Francie stojí od roku 2013 v čele mezinárodní koalice proti islamistům v této africké zemi.

"Dne 3. června zabily francouzské armádní síly s podporou místních partnerů během operace v severním Mali emíra Al-Káidy v islámském Maghrebu Abdal Malika Drúkdala a několik jeho nejbližších spolupracovníků," uvedla Parlyová na twitteru. Informaci následně potvrdila agentura AFP, podle níž byl Drúkdal zabit poblíž malijského města Tessalit u hranic s Alžírskem, kde se údajně dlouhodobě skrýval.

Drúkdal byl považován za jednoho z nejzkušenějších militantních džihádistů v severní Africe. V roce 2012 patřil k hlavním organizátorům převzetí severovýchodní části Mali pod kontrolu islamistů, po němž v zemi intervenovala francouzská armáda. Ta sice ve spolupráci s místními silami zatlačila džihádisty zpět, bezpečnostní situace v zemi na severozápadě Afriky je nicméně dlouhodobě nestabilní a islamistům se daří podnikat útoky nejen v severní, ale i centrální a jižní části státu.

Zdroj: ČTK
před 2 hodinami

AstraZeneca začíná s výrobou vakcíny proti koronaviru, i když testování ještě neskončilo

Britská farmaceutická společnost AstraZeneca oznámila, že začíná s výrobou potenciální vakcíny proti nemoci covid-19. Ačkoli klinické testování očkovací látky není dosud u konce, a není tedy jasné, zda je vakcína funkční, chce firma mít k dispozici zásoby pro případ, že by testy dopadly dobře. Stanici BBC to dnes řekl šéf společnosti Pascal Soriot. AstraZeneca si zajistila kapacity pro dodávku celkem dvou miliard dávek testované vakcíny.

"Začínáme s výrobou vakcíny ihned - musíme ji mít připravenou ve chvíli, kdy budou výsledky (testování)," řekl Soriot. "Samozřejmě, že toto rozhodnutí s sebou nese riziko, ale jde o finanční riziko, pokud vakcína nebude funkční… Pak by všechen materiál, všechny vyrobené vakcíny přišly vniveč," dodal.

AstraZeneca vyvíjí vakcínu s pracovním názvem AZD1222 ve spolupráci s Oxfordskou univerzitou a v současnosti ji testuje na 10 000 dobrovolnících v Británii. Výsledky zkoušek by měla znát do srpna.

Firma se zavázala, že polovinu dávek očkovací látky, které se chystá vyrobit, poskytne chudším zemím. Ve čtvrtek oznámila, že uzavřela další dva kontrakty, přičemž jeden z nich ve výši 750 milionů dolarů s nadacemi filantropů Billa a Melindy Gatesových. Z celkem jedné miliardy dávek očkování určených pro chudší země by mělo být 400 milionů k dispozici ještě před koncem letošního roku.

Zdroj: ČTK
před 2 hodinami

Na Teplicku skončil první den senátních voleb, účast byla asi 12 procent

Volební místnosti na Teplicku, kde voliči vybírají nástupce Jaroslava Kubery (ODS), se ve 22:00 pro dnešek uzavřely. První kolo doplňovacích voleb bude pokračovat v sobotu od 8:00 do 14:00. Účast je zatím podle předběžného odhadu v průměru kolem 12 procent, řekla Pavla Doksanská z teplického magistrátu, která má na starosti organizační zabezpečení voleb.

Hlasování doprovází kvůli epidemiologické situaci zvýšená hygienická opatření. Lidé musí mít při vstupu do budov roušky, které si sejmou jen kvůli ověření totožnosti.

Nástupce Jaroslava Kubery, který nečekaně v lednu zemřel, lidé vybírají z devíti kandidátů. Pokud žádný z nich nezíská v prvním kole nadpoloviční většinu, o vítězi rozhodne za týden finále mezi dvěma nejúspěšnějšími uchazeči z kola prvního. Vítěz voleb se ujme mandátu v horní parlamentní komoře na zbytek Kuberova funkčního období, tedy do 13. října 2024. Mandát chtějí získat například teplický primátor Hynek Hanza (ODS), ústecký hejtman Oldřich Bubeníček (KSČM) nebo ředitel teplického gymnázia Zdeněk Bergman (za Senátor 21 s podporou TOP 09, Liberálně ekologické strany a Strany zelených).

Zdroj: ČTK
Další zprávy