Čeští průkopníci firemního dobrovolnictví míří do EU

Táňa Chudáčková
19. 1. 2011 11:48
V evropské soutěži o nejefektivnější firmení dobrovolnictví má Česko 4 zástupce
Tony Aksich při vyhlášení ceny TOP filantrop 2010
Tony Aksich při vyhlášení ceny TOP filantrop 2010 | Foto: CSR Fórum

Praha - Evropská komise vyhlásila rok 2011 Evropským rokem dobrovolnictví. Jedním z počinů, který má napříč kontinentem zdůraznit společenský význam dobrovolnické práce, je mezinárodní program European Volunteering Awards

Evropská cena za firemní dobrovolnictví probíhá ve spolupráci s britskou organizací Business in the Community a Česká republika se do něj zapojila, jako jedna z 22 evropských zemí, prostřednictvím platformy Byznys pro společnost.

Celkem se soutěže zúčastnilo 136 soukromých subjektů a sedm veřejných institucí.

Na slavnostním večeru TOP filantrop 2010 byly dekorovány čtyři firmy, které postoupily do evropského finále: Dalkia Česká republika, První chodská stavební společnost, Česká spořitelna a RPG RE. Včera, v úterý 18. ledna, přijala evropská porota soutěžní projekty čtyř českých zástupců.

Evropská cena za firemní dobrovolnictví 2011 má přesně vymezený cíl: vyhodnotit nejefektivnější evropské programy firemního dobrovolnictví, které se zaměřují na rozvoj dovedností znevýhodněných skupin a podporu jejich uplatnění na trhu práce.

Skutečně pomoci

Donedávna bylo poslání firemního dobrovolnictví poměrně prosté: pomoc ve veřejně prospěšné sféře. V současné době se však situace mění: jedním z trendů firemního dobrovolnictví se stal posun od prostého "darování práce zaměstnanců" na jakýkoli veřejně prospěšný účel ke strategickému dobrovolnictví, které pečlivě zvažuje, jak s časem a energií dobrovolníků co nejefektivněji naložit a zaměřuje se na nejpalčivější problémy v dané komunitě a na nejpotřebnější cílové skupiny.

Mezinárodní hodnocení projektů proběhne v týdnu od 7. února 2011 v Bruselu, slavnostní vyhlášení v týdnu od 17. března 2011 v Londýně. V České republice byla tato soutěž úzce propojena se žebříčkem TOP Filantrop.

Finalisté české soutěže v kategorii "Nejodpovědnější partnerství se zaměstnanci roku 2010" byli zároveň hodnoceni dle kritérií v rámci Evropské ceny za firemní dobrovolnictví 2011. Evropská cena sleduje dobrovolnictví firem ve čtyřech kategoriích: Velká firma, Malá firma, Inovace a Nejlépe zahájený projekt (nováček).

Velká firma

Dalkia a její pomoc znevýhodněným na trhu práce

V kategorii Velká firma postoupila do evropského kola společnost Dalkia Česká republika. "Společenská odpovědnost je nedílnou součástí aktivit Dalkie. Myslíme na potřeby občanů, měst a krajů, kde působíme, a snažíme se pomáhat v oblastech, kde je to podle nás nejdůležitější," říká Laurent Barrieux, generální ředitel společnosti."

Infobox

Vztah Evropanů k dobrovolnictví

  • Podle nejnovějších průzkumů má osobní zkušenost s dobrovolnou prací asi 30 % občanů Evropské unie.
  • 80 % občanů EU se pak domnívá, že jsou dobrovolnické aktivity jsou přirozenou součástí života demokratické společnosti.
  • Významný je rovněž ekonomický přínos dobrovolnictví: v rámci EU se odhaduje na 5 % HDP.
  • Přínos dobrovolné práce pro naplňování klíčových politik EU v oblasti udržitelného rozvoje, sociální soudržnosti, celoživotního vzdělávání nebo rozvojové pomoci je nezpochybnitelný. Také proto vyhlásila Evropská komise rok 2011 Evropským rokem dobrovolnictví.

Co tedy bylo impulzem k tomu, aby se dobrovolnický projekt Dalkie zaměřil na podporu znevýhodněných skupin na trhu práce? "K nejzávažnějším společenským problémům v zemi patří vysoká nezaměstnanost," říká Laurent Barrieux.

"Proto jsme založili Nadační fond Dalkia Česká republika, který letos v září oslavil desáté narozeniny. Jeho výsledky - vytvoření 1 500 nových pracovních míst včetně 200 pozic pro zdravotně postižené občany - svědčí o úspěchu a přínosu této v České republice jedinečné aktivity."

Nadační fond Dalkia Česká republika podporuje především vznik trvalých pracovních příležitostí, a to zejména pro dlouhodobě nezaměstnané a obtížně zaměstnatelné občany se zdravotním postižením. Podpora ze strany Nadačního fondu spočívá ve finanční, poradenské a konzultační pomoci. 

Na průběhu a realizaci projektu se významnou měrou podílejí tzv. kmotři z řad zaměstnanců skupiny Dalkia ČR. Kmotři úzce spolupracují s žadateli po celou dobu realizace projektu od předložení podnikatelského záměru a ve spolupráci s dalšími kolegy poskytují komplexní poradenství a osobní podporu.

Oslavy 10 let Nadačního fondu Dalkia
Oslavy 10 let Nadačního fondu Dalkia | Foto: CSR Fórum

Od svého založení v roce 2000 pomohl Nadační fond vytvořit v rámci 826 projektů 1486 pracovních míst, z toho 231 pro osoby zdravotně postižené, a za dobu své existence poskytl finanční prostředky v celkové výši 66 924 500 korun. Za dobu působení Nadačního fondu se v roli kmotrů do projektu zapojilo 200 zaměstnanců.

Malá firma

První chodská stavební společnost pomáhá chlapcům z dětských domovů najít uplatnění

V kategorii Malá firma byla do Bruselu nominována První chodská stavební společnost. "Našemu rozhodnutí podporovat chlapce z dětských domovů při studiu a následnému zapojení do pracovního procesu v oboru spojeném s činností naší firmy předcházela mnohaměsíční spolupráce s dětskými domovy, zjišťování  a identifikace problémů dětí v nich žijících," říká jednatel společnosti a patron projektu Schody do života Vladimír Zábranský.

"Poté, co jsme zjistili, že hochům chybí hlavně vztahy a city, možnost uplatnit se v životě, vše nabralo poměrně velké tempo, protože bylo zapotřebí stihnout přihlášky prvních dvou chlapců do stavebního učiliště na obor pokrývač a tesař. Pak začal náš první společný školní rok a od té doby nám to všem "letí" již čtvrtým rokem," vysvětluje Zábranský.

Vladimír Zábranský
Vladimír Zábranský | Foto: Aktuálně.cz

Projekt "Schody do života" podporuje vzdělávání chlapců z dětských domovů v západních Čechách, kteří právě ukončují povinnou školní docházku a jejich začlenění do společnosti. Projekt je realizován ve spolupráci s Dětským domovem Nepomuk, Dětským domovem Planá u Mariánských Lázní a Dětským domovem Kašperské Hory.

Kromě materiální podpory zajišťuje První chodská stavební společnost pro tyto studenty i prázdninové brigády, zahraniční stáže, účasti na veletrzích a exkurzích a zejména zprostředkování zaměstnání po ukončení studia - ať už ve společnosti První chodská stavební společnost, anebo u jiné doporučené společnosti, která se bude podílet na vyplnění volného času chlapců. Součástí podpory je i pomoc při řešení bytové situace.

Do projektu se dobrovolně zapojují i zaměstnanci První chodské stavební nejen odbornou pomocí při vzdělávání chlapců, ale i ve svém soukromém čase - návštěvami kina, sportovními utkáními, návštěvami dětských domovů při besídkách. "Projekt rozhodně přispívá k větší loajalitě našich zaměstnanců a k prohloubení dlouhodobé spolupráce s obchodními partnery," říká Vladimír Zábranský.

Inovace

Česká spořitelna a projekt integrace znevýhodněných

Projekt České spořitelny, která byla nominována na evropskou cenu v kategorii Inovace, se strategicky zaměřuje na začleňování různým způsobem znevýhodněných skupin obyvatelstva do většinové společnosti a na jejich integraci na trhu práce. Projekt zahrnuje například podporu chráněného bydlení, zaměstnávání postižených s využitím tradičních řemesel, přípravu mladých lidí, opouštějících dětské domovy na samostatný život, integrační aktivity pro postižené děti i dospělé, péči o děti bez rodičů včetně přípravy na jejich budoucí povolání a podobně.

Ilustrační foto
Ilustrační foto | Foto: Naďa Straková

Projekt České spořitelny rovněž inovativním způsobem pomáhá v ČR ojediněle podporované cílové skupině, totiž osobám s drogovou závislostí. V rámci programu integrace bývalých drogových uživatelů jsou ve spolupráci s veřejně prospěšnými organizacemi financovány léčebné programy v různých fázích, například kontaktní centra či komunita pro mladistvé a matky s dětmi.

Dále jsou v rámci projektu realizovány speciální integrační programy se zaměřením na budoucí uplatnění bývalých drogových uživatelů na trhu práce. Ve spolupráci s veřejně prospěšnými organizacemi jsou v rámci projektu poskytovány ½ až roční pracovní úvazky v chráněné dílně Eikón a v restauraci Café Therapy na pozicích jako pomocný kuchař, číšník nebo uklízečka. 

Úspěšně zahájený projekt

RPG Real Estate - "Společně pracovat, bavit se a žít"

"Impulzem pro zahájení našeho projektu byla skutečnost, že některé domy patřící naší společnosti, se nacházejí v sociálně znevýhodněných lokalitách," říká Petr Handl, ředitel vnějších vztahů skupiny RPG Real Estate, která byla nominována do Bruselu v kategorii "Nováček".

"Dospěli jsme k závěru, že má-li se kvalita života v těchto lokalitách změnit k lepšímu, nestačí pouze opravit domy, ale je nutné dlouhodobě pracovat i se zdejšími nájemníky. Právě oni jsou totiž často těmi, kdo si své vlastní bydlení ničí, a proto jsme jim nabídli pomocnou ruku v tom smyslu, že v nich společnou prací postupně budujeme pocit spoluzodpovědnosti za to, v jakém prostředí žijí."

Petr Handl
Petr Handl | Foto: RPG Byty

Program zapojování zaměstnanců do veřejně prospěšných projektů v RPG RE je propojen s podnikáním firmy a je zaměřen na naléhavé lokální společenské problémy - sociální vyloučení a nezaměstnanost sociálně slabých skupin místního obyvatelstva.

RPG RE ve spolupráci s místními veřejně prospěšnými organizacemi, které se dlouhodobě věnují problematice sociálního vyloučení, realizovala v sociálně vyloučených lokalitách s převážně romskou populací a zvýšenou koncentrací nezaměstnaných komunitní akce, do nichž se na dobrovolnické bázi zapojilo více než 200 zaměstnanců skupiny RPG Real Estate (zhruba 50 % zaměstnanců) a přibližně stejný počet místních obyvatel. Cílem byl úklid společných prostor domů i veřejných prostranství, opravy domů, výsadba stromů a povzbuzení komunikace napříč komunitou prostřednictvím kulturního programu.

Aktivity v komunitě byly realizovány v rámci volného času zaměstnanců, firma investovala prostředky do pomůcek, potřebného vybavení, přípravy a komunikace. Tyto akce byly první svého druhu v dané ostravské lokalitě.

"Přínosem projektu," říká Petr Handl, "je i rozvoj zaměstnanců v oblasti měkkých dovedností jako je komunikace s klienty se specifickými potřebami, posílení týmové spolupráce a integrace do života v komunitě."

Tento materiál vznikl v rámci společného projektu Aktuálně.cz a CSR Fórum - webového magazínu Byznys a společnost.

Sekce chce informovat o světě firem, neziskových organizací, trendech v CSR a společenské odpovědnosti vůbec.

 

Právě se děje

Další zprávy