Katastry zdraží. Za tyto služby dáte nově tisíc korun

Karel Toman
16. 8. 2012 10:40
Vláda schválila novelu. Za 15 nových služeb katastrů budete platit. Zde jsou

Praha - Vláda ve středu schválila návrh novely katastrálního zákona. Pokud ji v přijaté podobě schválí i parlament, zavede citelné zdražení služeb katastrů.

Dosud lidé platí tisícikorunové poplatky pouze za čtyři služby katastru. Novela k nim však přidává 15 nových služeb, které budou vesměs vycházet z nových právních pojmů zaváděných občanským zákoníkem.

Aktuálně.cz vám níže přináší jejich kompletní výčet.

Ministr zemědělství Petr Bendl (ODS), který má novelu v gesci, na tiskové konferenci prohlásil, že zdražení služeb katastrů příliš citelné nebude, protože poplatek za ně se zvýšil z 500 korun na tisíc už v prosinci.

Ve skutečnosti se však bude nově platit mnohem více právních úkonů než dosud. Lidé totiž na katastru zaplatí prakticky za jakoukoliv změnu. A to včetně výmazu, kterých se ročně provádí na 200 tisíc.

Novela katastrálního zákona má vejít v platnost v lednu 2014, stejně jako občanský zákoník.

"Výběr správních poplatků za nové zápisy by podle našeho odhadu měl být v roce 2014 295 mil. Kč a v roce 2016 485 mil. Kč," sdělil Aktuálně.cz místopředseda a ředitel sekce zeměměřictví a katastru nemovitostí Českého úřadu zeměměřického a katastrálního (ČÚKZ) Karel Štencel.  

Tisícikorunových poplatků citelně přibude

"Podle stávajícího katastrálního zákona se k nemovitostem evidovaným v katastru nemovitostí zapisuje vlastnické právo, zástavní právo, právo odpovídající věcnému břemeni a předkupní právo s účinky věcného práva," vyjmenoval místopředseda Štencel čtyři stávající zpoplatněné služby.

"Podle nového katastrálního zákona by se měl vkladem zapisovat vznik, změna, zánik, promlčení a uznání existence nebo neexistence práv uvedených v § 11 novely," dodal. Zmíněný paragraf kromě zmíněné "staré" čtyřky zpoplatněných služeb uvádí 15 dalších vycházejících z nového občanského zákoníku.

"Tisícikorunový poplatek se tedy bude nově vztahovat na zápis vzniku, změny, zániku, promlčení a uznání existence nebo neexistence práv oněch 15 nových typů práv," vysvětlil dále Štencel za ČÚKZ, který je autorem zákona.

Nejvíc lidé pocítí zápis práva stavby

Pětisetkorunový poplatek se podle něj bude nově vztahovat na zápis rozdělení práva k nemovitosti na vlastnické právo k jednotkám. Počítá s tím návrh novely zákona o správních poplatcích.

"Úplný výčet nemá smysl psát, ale nově bude například zpoplatněn zápis práva stavby, což je nový institut, kterým bude upraveno evidování staveb v katastru nemovitostí. V současné době se za zápis nové stavby do katastru neplatí. Z častějších případů snad stojí za zmínku ještě výmaz zástavního práva, který rovněž v současné době není zpoplatněn," upřesnil Štencel.

Většího počtu lidí se podle něj dotknou také nové zápisy nájmu či pachtu. "Je ovšem třeba doplnit, že u nájmu a pachtu je věcí smluvních stran, zda možnosti zápisu do katastru využijí. U těchto typů práv není jejich vznik podmíněn zápisem do katastru nemovitostí," sdělil Štencel.

O tom, co se vlastně novelou chystá, přitom nemají jasno ani na katastrech. "Zavádí se tam nové instituty, teprve na to budeme školeni," řekla Aktuálně.cz oslovená právnička katastrálního pracoviště.

15 nových práv, za která zaplatíte 1000 Kč

Zde je tedy slíbený výčet 15 nových služeb, které mají být podle novely katastrálního zákona od ledna 2014 zpoplatněny.

Právo stavby. Jde o nový institut zaváděný novým občanským zákoníkem. Podle něj může být pozemek zatížen věcným právem jiné osoby (stavebníka) mít na povrchu nebo pod povrchem pozemku stavbu. Nezáleží přitom, zda jde o stavbu již zřízenou, či dosud nezřízenou. Zápis tohoto práva do katastru bude zpoplatněn tisícikorunou.

Budoucí zástavní právo. Občanský zákoník počítá i s tím, že zástavou se má stát věc, k níž má dlužníkovi vzniknout zástavní právo teprve v budoucnu. Zástavní právo v takovém případě vznikne nabytím vlastnického práva dlužníkem. Zapsání takového práva do katastru bude nově stát tisícikorunu.

Podzástavní právo. Podzástavní právo vzniká zastavením pohledávky. Souhlas dlužníka v tomto případě není potřebný. Podzástavní právo vůči němu vzniká mimo jiné i zápisem do katastru. Opět za tisícikorunu.

Budoucí výměnek. Smlouvou o výměnku si vlastník nemovité věci vymiňuje v souvislosti s jejím převodem pro sebe nebo pro třetí osobu požitky, úkony nebo práva sloužící k zaopatření na dobu života nebo na dobu určitou. Nabyvatel nemovité věci se zavazuje zaopatření poskytnout. Vlastník nemovité věci může pro sebe zapsat budoucí výměnek do katastru ještě před převedením nemovité věci. Cena: tisíc korun.

Přídatné spoluvlastnictví. Podle občanského zákoníku jde o věc náležící společně několika vlastníkům samostatných věcí tvořících celek sloužící společnému účelu. V praxi jde hlavně o spoluvlastnictví v bytových družstvech. Když se přídatné spoluvlastnictví týká nemovitosti zapisované do katastru seznamu, zapíše se toto spoluvlastnictví do katastru taky. Za tisíc korun. Zápis rozdělení práva k nemovitosti na vlastnické právo k jednotkám má stát jen 500 korun.

Správa svěřenského fondu. Občanský zákoník zavádí i institut svěřenského fondu a jeho správce. Svěřenský fond se vytváří vyčleněním majetku z vlastnictví zakladatele tak, že ten svěří správci majetek k určitému účelu smlouvou nebo pořízením pro případ smrti a svěřenský správce se zaváže tento majetek držet a spravovat. Správce jmenuje soud a může jím být každý svéprávný člověk, v zákonem daných situacích i právnická osoba. Pokud se nemovitost dostane do správy svěřenského fondu, zapíše se to na katastru za tisíc korun.

Výhrada vlastnického práva. Vyhradí-li si prodávající k věci vlastnické právo, má se za to, že se kupující stane vlastníkem teprve úplným zaplacením kupní ceny. Nebezpečí škody na věci však na kupujícího přechází již jejím převzetím. Toto právo vzniká mimo jiné zápisem do katastru za tisíc korun.

Výhrada práva zpětné koupě. Pokud se strany dohodnou na výhradě zpětné koupě, vzniká tím kupujícímu povinnost převést na požádání nemovitost prodávajícímu za úplatu zpět v nezhoršeném stavu.  Prodávající vrátí kupujícímu kupní cenu. Výhrada zpětné koupě zavazuje i dědice nemovitosti. Její zápis do katastru bude stát tisíc korun.

Výhrada práva zpětného prodeje. To samé, co v případě zpětné koupě, jen v opačném gardu: jde o ujednání, kterým si kupující vymíní, že nemovitost prodá prodávajícímu na požádání zpět.

Zákaz zcizení nebo zatížení. Tento zákaz se týká situace, kdy zůstavitel někomu něco odkáže s připojením příkazu, aby nemovitost například neprodával, nebo ji nezatěžoval žádným břemenem. Zákaz však musí být nařízen na určitou přiměřenou dobu a odůvodněn vážným zájmem hodným právní ochrany, jinak může soud na návrh obtíženého rozhodnout, že se k zákazu nepřihlíží. Tento zákaz bude možno zapsat do katastru za tisíc korun.

Výhrada práva lepšího kupce. Uzavřením kupní smlouvy s výhradou lepšího kupce nabývá prodávající právo dát přednost lepšímu kupci, přihlásí-li se v určené lhůtě. U nemovitostí je tato lhůta podle občanského zákoníku jeden rok od uzavření smlouvy. Zda je nový kupec lepší, rozhoduje prodávající. Toto právo vznikne zápisem do katastru za tisíc korun.

Ujednání o koupi na zkoušku. Kdo koupí nemovitost na zkoušku, kupuje ji podle občanského zákoníku s podmínkou, že ji ve zkušební lhůtě schválí. Neujednají-li strany zkušební lhůtu, činí u nemovitých věcí jeden rok od uzavření smlouvy. Toto právo vznikne zápisem do katastru za tisíc korun.

Nájem. Do katastru se zapíše, jen požádá-li o to vlastník nebo nájemce se souhlasem vlastníka. Opět za tisíc korun.

Pacht. Situace podobná nájmu, ale s legračnějším slovníkem. „Pachtovní smlouvou se propachtovatel zavazuje přenechat pachtýři věc k dočasnému užívání a požívání a pachtýř se zavazuje platit za to propachtovateli pachtovné nebo poskytnout poměrnou část výnosu z věci," definuje vztah občanský zákoník. To se týká hlavně zemědělských pozemků. Pacht se do katastru zapíše za tisíc korun, ale opět pouze v případě, požádá-li o to vlastník nebo pachtýř se souhlasem vlastníka.
 
Vzdání se práva na náhradu škody na pozemku. Toto právo občanský zákoník u nemovitostí speciálně neupravuje. Za tisíc korun se ho ale lze na katastru nemovitostí vzdát.

---------------------------------------------------------------------------------------------------

Kontakty na katastr nemovitostí.

 

Pokud jste v článku zaznamenali chybu nebo překlep, dejte nám, prosím, vědět prostřednictvím kontaktního formuláře. Děkujeme!

Právě se děje

Další zprávy