Deklarace k Hyundai - DOKUMENT

20. 11. 2006 9:48
DEKLARACE POROZUMĚNÍ uzavřená dne 30.10.2006 mezi

(1) Hyundai Motor Manufacturing Czech s.r.o., společností, založenou podle práva České republiky, se sídlem v Ostravě, Hrabová, Axis Office Park Ostrava Budova B, Na rovince 874, PSČ 720 00 ("HMMC"),
(2) Moravskoslezským krajem, jedním ze 14 krajů České republiky, se sídlem 28. října 117, 702 18 Ostrava ("MSK"),
(3) Ministerstvem průmyslu a obchodu, se sídlem Na Františku 32, 110 15 Praha 1 ("MPO")
(4) Agenturou na podporu investic a podnikání CzechInvest, příspěvkovou organizací Ministerstva průmyslu a obchodu, se sídlem Štěpánská 15, 120 00 Praha 2, ("CzechInvest"),
(5) Ekologickým právním servisem, občanským sdružením s právní subjektivitou, vzniklým podle zákona č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů, se sídlem Převrátilská 330, 390 01 Tábor ("EPS")
(6) Beskydčanem sdružením pro obnovu a udržení kvality prostředí Moravskoslezských Beskyd, občanským sdružením s právní subjektivitou, vzniklým podle zákona č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů, se sídlem Muchovice 393, 739 14 Ostravice ("Beskydčan")
(7) Půdou pro život, občanským sdružením s právní subjektivitou, vzniklým podle zákona č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů, se sídlem Nošovice 35, 739 51 Dobrá ("Půda pro život")
(8) Dětmi Země, Klubem za udržitelnou dopravu, občanským sdružením s právní subjektivitou, vzniklým podle zákona č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů, se sídlem  se sídlem Cejl 48/50, 602 00 Brno ("Děti Země")
 
Strany (1), (2), (3) a (4) jsou dále nazývány "Strany H-projektu", strany (5), (6), (7) a (8) jsou dále nazývány "Strany občanských sdružení".

Vzhledem k tomu, že
- HMMC byla založena v České republice s cílem postavit a provozovat automobilový výrobní závod ("Závod") na území Nošovic v Moravskoslezském kraji v České republice 
- Moravskoslezský kraj je zodpovědný za rozvoj Průmyslové zóny Nošovice (dále jen "Průmyslová zóna"), včetně výstavby technické a dopravní infrastruktury 
- CzechInvest je zodpovědný za podporu a rozvoj přímých zahraničních investic, včetně podpory rozvoje průmyslových zón v České republice
Strany H-Projektu prohlašují, že rozvoj, výstavba a provoz Závodu pozitivně přispějí ekonomickému a sociálnímu rozvoji Moravskoslezského kraje a České republiky jako celku.
Vzhledem k tomu, že
- EPS je nevládní, neziskovou a nepolitickou organizací právníků, hájící právními prostředky životní prostředí a lidská práva a prosazující mimo jiné odpovědnost nadnárodních korporací
- Beskydčan je nevládní neziskovou organizací, jejímž hlavním cílem je ochrana přírody, krajiny a životního prostředí Moravskoslezských Beskyd zákonnými prostředky, včetně praktické činnosti a účastí v rozhodovacích procesech
- Půda pro život hájí kvalitu života, zdraví a životní prostředí místních obyvatel v okolí Průmyslové zóny Nošovice
- Děti Země svou činností chtějí chránit přírodu, krajinu a životní prostředí, účastnit se rozhodovacích procesů a podporovat veřejnost, provádět veřejnou kontrolu dodržování zákonů a prosazovat ekologické parametry koncepcí, politik, územních plánů, konkrétních záměrů s cílem zlepšit kvalitu života občanů a udržitelný stav přírody ČR

Strany občanských sdružení prohlašují, že příprava a realizace Průmyslové zóny a Závodu v sobě nesou možná enviromentální, společenská i ekonomická rizika nejen pro Moravskoslezský kraj, ale pro Českou republiku jako celek.

Na základě zvážení vzájemných slibů a závazků, uvedených níže, se tímto strany této Deklarace dohodly na následujícím:

Strany této Deklarace souhlasí, že jejím smyslem je mimo jiné odstraňovat, zmírňovat a kompenzovat případné negativní dopady Závodu a Průmyslové zóny na životní prostředí, přírodu a krajinu, lidské zdraví a majetek dotčených osob, a to po celou dobu existence Závodu a Průmyslové zóny a působení jejich případných negativních vlivů.

Smyslem Deklarace je rovněž zajistit další trvalé systémové změny, a dále posilovat respekt k lidským právům a principům trvale udržitelného rozvoje při přípravě obdobných záměrů na území České republiky.

Strany této Deklarace společně odsuzují anonymní výhrůžky, kterým byli vystaveni někteří bývalí vlastníci pozemků v Průmyslové zóně, jako čin, který odporuje principům demokratického a právního státu.


Protože Strany H-projektu ujišťují Strany občanských sdružení, že

1 HMMC a MSK se zavazují, že ve všech správních řízeních týkajících se Průmyslové zóny a Závodu budou v rámci svých příslušných kompetencí důkladně naplňovat věcné i formální požadavky českého právního řádu a dále vyvinou veškeré úsilí, aby všechna rozhodnutí příslušných správních orgánů ve věci Průmyslové zóny a Závodu byla v souladu s českým právním řadem a obsahovala dostatečné a kvalitní podmínky k ochraně veřejných zájmů, zejména k ochraně přírody, krajiny, životního prostředí, zdraví a života obyvatel.

2 HMMC se zavazuje požádat o vydání integrovaného povolení podle zákona č. 76/2002 Sb., o integrované prevenci pro všechny technologické celky v Závodě a vyvinout veškeré úsilí k tomu, aby toto integrované povolení získalo před povolením zkušebního provozu.

3 MSK, (MPO) a CzechInvest se zavazují okamžitě a trvale ukončit přípravu Průmyslové zóny Šilheřovice a Průmyslové zóny Dolní Lutyně. MSK se dále zavazuje zaměřit se na obnovu nevyužívaných průmyslových areálů (brownfields) po celém území Moravskoslezského kraje namísto umisťování průmyslových zón na "zelené louce" (greenfields).

4 (MPO a) CzechInvest se zavazují za účelem zajištění trvale udržitelného rozvoje trhu průmyslových nemovitostí v ČR v programovacím období 2007 až 2013 preferovat regeneraci ploch brownfields před realizací průmyslových zón na greenfields.

 Za tímto účelem:
-(MPO a) CI předloží nejpozději do 31.12.2006 Evropské komisi ke schválení Program Nemovitosti (dále jen Program) v rámci Operačního programu podnikání a inovace, který vytvoří podmínky pro poskytnutí vyšší míry veřejné podpory pro projekty brownfields, tj. možnost čerpání veřejné podpory až do výše 100% investičních nákladů akce,
 (MPO a) CI podpoří při implementaci Programu projekt realizace průmyslové zóny na ploše greenfields pouze v případech, kdy žadatel doloží a prokáže, že v daném místě a čase není schopen obdobnou průmyslovou zónu připravit na ploše brownfields nebo že průmyslová zóna realizovaná v daném místě a čase na ploše brownfields není dostatečně velká vzhledem k reálné či potenciální poptávce ze strany investorů a potřebám daného regionu,
 (MPO a) CI budou při implementaci Programu podporovat realizaci greenfields pouze v souladu s územně plánovací dokumentací,
 (MPO a) CI bude při implementaci Programu zvýhodňovat projekty rozšíření stávajících průmyslových zón před projekty realizace průmyslových zón bez návaznosti na zastavěná průmyslová území,
 (MPO a) CI budou v rámci Programu poskytovat podporu rozvoji nemovitostí ve všech fázích jejich životního cyklu příprava, výstavba, rozvoj, rekonstrukce, regenerace za účelem podpory trvale udržitelného rozvoje území.
 (MPO a) CI zajistí vznik veřejné národní databáze brownfields na základě vyhledávacích studií brownfields a dalších zdrojů nejpozději do konce roku 2007,
 (MPO a) CI předloží vládě ČR do konce roku 2007 ke schválení návrh národní strategie regenerace brownfields,
 (MPO a) CI zorganizují v průběhu let 2007-2008 na celostátní úrovni a v každém kraji ČR semináře zaměřené na problematiku brownfields a jejich propagaci za účelem získání nositelů projektů jejich regenerace.

5 HMMC a MSK se zavazují, že v rámci svých příslušných kompetencí v Projektu splní všechny podmínky a kompenzační opatření uvedené v příslušném Stanovisku Ministerstva životního prostředí k dokumentaci vyhodnocení dopadu na životní prostředí projektu "Výrobní závod Hyundai Motor Company v Průmyslové zóně Nošovice" ze dne 5.5.2006 ("Stanovisko EIA"), týkající se výstavby a provozu Závodu a výstavby technické a dopravní infrastruktury v Průmyslové zóně. HMMC a MSK se zavazují implementovat doporučení obsažená ve stanovisku EIA, jak je blíže uvedeno v Příloze 1 této Deklarace.
6 Kromě kompenzací, uvedených ve Stanovisku EIA, HMMC přesadila namísto pokácení v oblasti Průmyslové zóny zhruba 900 stromů.
7 Kromě kompenzací, uvedených ve Stanovisku EIA, je na základě Usnesení vlády ČR č. 550 MSK připraven ve spolupráci s Ministerstvem dopravy, Ministerstvem životního prostředí, Správou chráněné krajinné oblasti Beskydy a Stranami občanských sdružení vyprojektovat, postavit a udržovat mezi Slezskými Beskydami a Moravskoslezskými Beskydami přírodní koridor pro velké savce. Strany občanských sdružení budou součástí projektového týmu, budou se podílet na výběru vhodné trasy pro umístění koridoru, aktivně podpoří jednání s občany a zastupiteli příslušných obcí při projednávání nezbytné změny územního plánu a při majetkoprávní přípravě projektu. Občanská sdružení jsou oprávněna se podílet na správě a údržbě koridoru.
8 Na základě Usnesení vlády ČR č. 550 z roku 2006 je MSK, stejně jako Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) a Správa železniční dopravní cesty (SŽDC), povinen realizovat veškerá nezbytná protihluková opatření podél veřejných komunikací a železničních tratí s cílem chránit obyvatele Dobré, Nošovic a Nižních Lhot před dopady dopravního ruchu, vytvářeným dopravci a dodavateli HMMC. Při umisťování, povolování a realizaci nových staveb bude zajištěna trvalá pohoda bydlení obyvatel ze všech podstatných hledisek (ve smyslu §13, odst. 1, vyhlášky č. 137/1998 Sb.)
9 HMMC se hlásí k závazku minimalizovat externality vznikající v souvislosti s provozem Závodu, a proto se zavazuje při přípravě svého dopravně logistického plánu ("Dopravní plán") zohlednit jak své ekonomické zájmy, tak veřejný zájem na minimalizaci negativního působení dopravy na životní prostředí. Nejpozději 6 měsíců po zahájení zkušební výroby předá HMMC Dopravní plán a vysvětlující zprávu Stranám občanských sdružení. Strany občanských sdružení mají právo nechat tuto zprávu posoudit uznávaným odborníkem v oblasti logistiky v automobilovém průmyslu; smlouva s odborníkem vybraným Stranou občanských sdružení bude uzavřena společností HMMC. Pokud odborník na základě přiměřeného zvážení okolností dojde k závěru, že Dopravní plán nezohledňuje dostatečně veřejný zájem, pak písemně navrhne odpovídající změny Dopravního plánu a předloží vysvětlení a odůvodnění těchto změn. HMMC a Strany občanských sdružení pak budou v dobré víře jednat s cílem dosáhnout dohody o navrhovaných změnách Dopravního plánu. Pokud HMMC a Strany občanských sdružení nedosáhnou této dohody do tří měsíců od zahájení vyjednávání z důvodů nepřiměřeného postoje HMMC, budou Strany občanských sdružení oprávněny požadovat po HMMC, aby oznámila prostřednictvím inzerátu zveřejněného v českém celonárodním deníku, že porušila tuto Deklaraci.
10 SŽDC na základě Usnesení vlády ČR č. 550 z roku 2006 (bod II.3. a IV.3) a jeho přílohy č. 3 optimalizuje na náklady Státního fondu dopravní infrastruktury v objemu přes 9 miliard Kč železniční trať Ostrava Kunčice Frýdek-Místek Český Těšín a Bystřice nad Olší Mosty u Jablunkova tak, aby HMMC mohla maximalizovat využití železnice namísto silnic.

11 HMMC se zavazuje podniknout veškeré nezbytné kroky, aby splnila standardy EMAS II, definované v Nařízení č. 761/2001 Evropského parlamentu a zapojí se do programu EMAS II. HMMC zahájí činnosti nezbytné pro splnění tohoto závazku do dvou let od veřejného prohlášení HMMC o zahájení hromadné výroby v Závodě a vyvine veškeré úsilí k zavedení EMAS II do 4 let od tohoto prohlášení.
12 HMMC se zavazuje s periodicitou dvou let vypracovávat zprávu o udržitelnosti svých činností založenou na principech Sustainability Reporting Guidelines, zavedených Global Reporting Initiative; tato zpráva bude představovat část zprávy o udržitelnosti celé skupiny Hyundai Motor Company. HMMC zahájí činnosti nezbytné pro splnění tohoto závazku do dvou let od veřejného prohlášení HMMC o zahájení hromadné výroby v Závodě.
13 HMMC se zavazuje nad rámec platné právní úpravy akceptovat omezení pro dopravu nákladními auty s maximální přípustnou hmotností nad 7,5 tun takto:
- o sobotách v měsících červenec, srpen    07:00 20:00 hod
- dalších 12 sobot v průběhu kalendářního roku   07:00 20:00 hod
- o nedělích v průběhu celého roku   00:00 22:00 hod
- o státních svátcích       07:00 22:00 hod
14 HMMC se zavazuje zřídit na podporu občanské společnosti a komunitních programů v rámci území dotčeného provozem Závodu nadaci nebo nadační fond ve smyslu zákona č. 227/1997 Sb., o nadacích a nadačních fondech  a přispět do ní (něho) částkou 20 milionů Kč v těchto splátkách: 5 mil. Kč do konce roku 2006, dalších 5 mil. Kč do konce června 2007, dalších 5 mil. Kč do konce prosince 2007 a zbylých 5 mil. Kč do konce června 2008. HMMC se dále zavazuje této nadaci (fondu) od roku 2009 každoročně poskytovat finanční příspěvek v řádu milionů Kč. HMMC a MSK navrhnou po jednom členovi správní rady a dozorčí rady nadace (fondu), další 2 členy správní rady a další 2 členy dozorčí rady nadace navrhnou Strany občanských sdružení. Finanční prostředky nadace (fondu) budou rozdělovány na základě vzájemné dohody HMMC, MSK a Stran občanských sdružení zejména na projekty přispívající k ochraně a zlepšení životního prostředí, projekty vedoucí ke zvýšení povědomí o životním prostředí a jeho ochraně či projekty propagující životní prostředí s cílem zaujmout širokou veřejnost s tím, že z této podpory jsou předem vyloučeny takové projekty, které by mohly být v zásadním rozporu s cíli Stran občanských sdružení.
15 Nad rámec podmínek stanovených povolením ke změně krajinného rázu se HMMC zavazuje implementovat doporučení č. 2 až 10 ze studie zpracované společností LÖW & spol., s. r. o. dne 7. září 2006, jak je podrobněji uvedeno v Příloze 2 k této Deklaraci.
MSK vyvine veškeré úsilí ke splnění výše uvedených doporučení vztahujících se na území mimo areál Závodu. 

Pak Strany občanských sdružení ujišťují Strany H-projektu, že

A Občanská sdružení respektují funkční vymezení Průmyslové zóny Nošovice tak, jak byla definována v Územním plánu velkého územního celku Beskydy, schváleném vládou České republiky dne ____, jehož závazná část byla vyhlášena sdělením Ministerstva pro místní rozvoj v částce 59 Sbírky zákonů v roce 2002, a v Územním plánu obce Nošovice, včetně jeho změny č. 1, schválené Zastupitelstvem obce Nošovice dne 31.7.2004, jehož závazná část je obsažena v obecní vyhlášce č. ___ a změny č. 2, schválené Zastupitelstvem obce Nošovice dne _______, jehož závazná část je obsažena v obecní vyhlášce č. ___, a Územním plánu obce Nižní Lhoty, včetně jeho změny č. __, schválené Zastupitelstvem obce Nižní Lhoty dne 3.10.2001, jejíž závazná část je obsažena v obecní vyhlášce č. ___. Občanská sdružení prohlašují, že nepodniknou žádné kroky k přezkoumání shora uvedených územních plánů.
B Občanská sdružení považují Stanovisko Ministerstva životního prostředí k dokumentaci vyhodnocení dopadu na životní prostředí projektu "Výrobní závod Hyundai Motor Company v Průmyslové zóně Nošovice" ze dne 5.5.2006, za základní dokument, vyhodnocující dopady výrobního závodu  Hyundai Motor Company. EPS se zavazuje stáhnout svoji žalobu ze dne 4.7.2006 proti výše uvedenému Stanovisku EIA, podanou u Městského soudu v Praze dne 7.7.2006 pod číslem jednacím 8 Ca 193/2006, a to do 31.12.2006.
C Strany občanských sdružení vzhledem k závazku HMMC a MSK uvedeném v bodě č. 15 této Deklarace respektují rozhodnutí Krajského úřadu Moravskoslezského kraje, odboru životního prostředí a zemědělství ze dne 2. října 2006 (které nabylo právní moci dne 5. října 2006) pod čj. MSK 144691/2006 ve věci odvolání EPS ze dne 4.8.2006 proti rozhodnutí Magistrátu města Frýdek-Místek ze dne 7.7.2006, jednací číslo OŽPaZ/3385-4/2006/Kos/246, týkajícího se souhlasu k zásahu Závodu do krajinného rázu.
D Občanská sdružení respektují rozhodnutí Ministerstva životního prostředí, odboru výkonu státní správy IX o odvolání Dětí Země ze dne 11.8.2006 proti rozhodnutí Správy chráněné krajinné oblasti Beskydy ze dne ...2006, jednací číslo BAR/101/36, týkajícímu se výjimky z ochrany zvláště chráněných živočišných druhů ve vztahu k výstavbě Závodu.
E Občanská sdružení se neodvolají proti rozhodnutí Obecního úřadu Dobrá ze dne 29.9.2006, jednací číslo SÚ 600/2006-328/Ko,  týkajícímu se územního rozhodnutí pro protihlukový val, skrývku ornice a podornice a vyrovnávací práce I, vydanému na návrh MSK, a proti příslušné spisové dokumentaci, se kterou jsou Občanská sdružení obeznámena.
F Občanská sdružení se neodvolají proti rozhodnutí Obecního úřadu Dobrá jednacího čísla ___, týkajícího se územního rozhodnutí pro terénní úpravy a zemní práce (Land Leveling II) vydanému na návrh HMMC.
G Občanská sdružení se neodvolají proti rozhodnutí Obecního úřadu Dobrá jednacího čísla ___, týkajícího se územního rozhodnutí pro Závod, vydaného na návrh HMMC.
H Občanská sdružení vyvinou přiměřené úsilí k tomu, aby jejich členové a jiní představitelé nezaložili žádná nová sdružení s cílem obejít principy této Deklarace. Pokud jiné občanské sdružení projeví zájem o účasti ve schvalovacím procesu Závodu a Průmyslové zóny, Strany občanských sdružení vyvinou přiměřené úsilí, aby přesvědčila představitele takovéhoto sdružení, aby se připojili k této Deklaraci a postupovali podle jejích principů.
Strany občanských sdružení nebudou podporovat žádnou stranu, jednající v rozporu s principy této Deklarace, zejména, pokud by vznášela nepřiměřené požadavky vůči Stranám H-projektu.
I Strany občanských sdružení mají právo se zúčastnit správních řízení týkajících se přípravy, výstavby a povolování provozu Závodu a Průmyslové zóny. Občanská sdružení se však zavazují, že nevznesou žádné námitky či odvolání a nebudou iniciovat žádné právní kroky v souvislosti s žádnými správními řízeními, týkajícími se přípravy, výstavby a povolování provozu Závodu a Průmyslové zóny či jakýmkoliv jiným způsobem aktivně vystupovat v přípravné projektové fázi, při výstavbě a povolování provozu Závodu a Průmyslové zóny, a nebudou iniciovat a ani podporovat takovou činnost svých členů nebo jiných občanských sdružení či jejich členů.
Strany Deklarace se dohodly na následující spolupráci při přípravě projektových dokumentací týkajících se Závodu a Průmyslové zóny:
- navrhovatel (HMMC, MSK) seznámí Strany občanských sdružení s příslušnou projektovou dokumentací, a to buď před zahájením správního řízení anebo v jeho průběhu
- jednotlivá občanská sdružení mají možnost informovat navrhovatele o svých výhradách a připomínkách k příslušné dokumentaci ve lhůtě 7 dnů ode dne doručení výzvy k seznámení se s příslušnou dokumentací
 
Závěrečná ustanovení:
I. V případě, že HMMC nesplní jakýkoliv ze svých závazků plynoucích z této Deklarace, Strany občanských sdružení uveřejní na náklady HMMC oznámení formou inzerátu o velikosti nejméně 1/3 novinové strany obsahující jednoznačnou informaci o tom, že HMMC porušila svůj závazek plynoucí z této Deklarace a uvede, o porušení kterého ustanovení této Deklarace se jedná, popíše skutkový stav a uvede odůvodnění svého názoru. Oznámení bude uveřejněno v jednom z následujících evropských významných médií podle volby HMMC: The Guardian, Die Zeit, Frankfurter Allgemeine Zeitung, Der Spiegel, Le Figaro, Le Monde; ve dvou z následujících českých médií podle volby HMMC: Ekonom, Hospodářské noviny, MF Dnes, Lidové noviny, Právo; a ve dvou z následujících regionálních deníků podle volby HMMC: Moravskoslezský deník, Frýdecko-místecký a Třinecký deník, Listy moravskoslezské, regionální příloha pro Moravskoslezský kraj MF Dnes.

II. V případě, že MSK, (MPO) nebo CzechInvest nesplní jakýkoliv ze svých závazků plynoucích z této Deklarace, Strany občanských sdružení uveřejní na náklady MSK, MPO nebo CzechInvest oznámení formou inzerátu o velikosti nejméně 1/3 novinové strany obsahující jednoznačnou informaci o tom, že MSK, MPO nebo CzechInvest porušily svůj závazek plynoucí z této Deklarace a uvede, o porušení kterého ustanovení této Deklarace se jedná, popíše skutkový stav a uvede odůvodnění svého názoru. Oznámení bude uveřejněno ve dvou z následujících českých médií podle volby MSK, (MPO) nebo CzechInvest: Ekonom, Hospodářské noviny, MF Dnes, Lidové noviny, Právo; a ve dvou z následujících regionálních deníků podle volby MSK, (MPO) nebo CzechInvest: Moravskoslezský deník, Frýdecko-místecký a třinecký deník, Listy moravskoslezské, regionální příloha pro Moravskoslezský kraj MF Dnes.

III. V případě, že kterákoliv ze Stran občanských sdružení nesplní jakýkoliv ze svých závazků plynoucích z této Deklarace, na základě společné písemné výzvy Stran H-projektu to občanské sdružení, které svůj závazek porušilo, uveřejní na své náklady oznámení formou inzerátu o velikosti nejméně 1/4 novinové strany obsahující jednoznačnou informaci o tom, že porušilo svůj závazek plynoucí z této Deklarace a uvede, o porušení kterého ustanovení této Deklarace se jedná, popíše skutkový stav a uvede odůvodnění svého názoru. Oznámení bude uveřejněno podle volby Stran občanských sdružení ve dvou z následujících českých médií: MF Dnes, Lidové noviny, Právo, Ekolist, Respekt; a ve dvou z regionálních deníků podle volby Stran občanských sdružení: Moravskoslezský deník, Frýdecko-místecký a třinecký deník, Listy moravskoslezské, regionální příloha pro Moravskoslezský kraj MF Dnes.

IV. Právo uveřejnit inzerát podle výše uvedených ujednání vznikne oprávněné straně po marném uplynutí náhradní lhůty 15 dnů od doručení oznámení o porušení této Deklarace příslušné straně, obsahující výzvu k odstranění tohoto porušení.  Pokud příslušná strana nezvolí navržená media pro zveřejnění inzerátu do 15 dnů od doručení výzvy, pak oprávněná strana zvolí příslušná media sama.
 
V. Tato Deklarace a informace o jejím podpisu všemi jejími stranami bude v nejbližším možném a vhodném termínu (předběžně dohodnuto na  termín 20.11.2006) zveřejněna na společné tiskové konferenci všech stran. Plný text této Deklarace bude jejími stranami uveřejněn.

VI. Strany H-projektu berou na vědomí, že Strany občanských sdružení se touto Deklarací zavazují zejména učinit některé jednorázové procesní úkony, které pro ně znamenají definitivní ztrátu jistých práv v předmětných správních řízeních. Naproti tomu Strany H-projektu, se touto Deklarací zavazují zejména k činnostem, které je nutno plnit dlouhodobě, popřípadě trvale tak, aby byl naplněn smysl Deklarace. S ohledem na tyto skutečnosti všechny Strany souhlasí, že se Deklarace uzavírá na dobu určitou, a to po dobu výstavby a provozování Závodu.

VII. Strany H-projektu budou v období let 2007 až 2013 zasílat Stranám občanských sdružení na jejich výzvu zprávu o naplňování jednotlivých ustanovení této Deklarace. Každá ze stran H-projektu bude zodpovídat za vypracování a zaslání zprávy v rozsahu svých činností a závazků. Zprávy s podklady prokazujícími plnění této Deklarace budou zasílány nejpozději do 30 dnů od obdržení příslušné výzvy Stran občanských sdružení.

VIII. Pokud Zastupitelstvo Moravskoslezského kraje neschválí příslušnou změnu územně plánovací dokumentace ke splnění závazku podle bodu č. 3 této Deklarace, a to do 31.12.2006, pak Strany občanských sdružení přestávají být vázány povinnostmi vyplývajícími z této Deklarace vůči MSK.

IX. Tato Deklarace se uzavírá v 8 (osmi) originálech v angličtině a v 8 (osmi) originálech v češtině. V případě rozporu mezi originály této Deklarace v češtině a v angličtině bude za rozhodující považována česká verze.

 

Právě se děje

před 30 minutami

Španělské státní dráhy Renfe Operadora jednají o převzetí podílu 50 procent ve společnosti Leo Express. Informoval o tom list El País

Zdroj: ČTK
před 2 hodinami

Brazilský nejvyšší soud zrušil rozsudek, který uznal bývalého prezidenta Luize Inácia Lulu da Silva vinným v korupční kauze

Brazilský nejvyšší soud zrušil rozsudek, který uznal bývalého prezidenta Luize Inácia Lulu da Silva vinným v korupční kauze. Podle soudce Edsona Fachina případ nespadal do kompetence soudu ve městě Curitiba, který rozsudek vynesl, napsala agentura Reuters. Soudce proto nařídil, aby se případem znovu zabýval federální soud v Brasílii. Proti rozhodnutí se státní zástupce odvolá. Lula obvinění z úplatkářství dlouhodobě odmítá.

Zdroj: ČTK
Další zprávy