Rodina už není základ státu. Můžeme na to dojet

Zuzana Hronová Zuzana Hronová
2. 9. 2013 22:30
Rozhovor se zakladatelkou a prezidentkou Sítě mateřských center Rut Kolínskou.
Že dítě potřebuje celou rodinu, ví každý. Jen část se ale podle toho řídí.
Že dítě potřebuje celou rodinu, ví každý. Jen část se ale podle toho řídí. | Foto: ISIFA/Thinkstock

Praha - Říkávalo se, že rodina je základ státu. Rodina držela pospolu, od prarodičů přes rodiče po děti. Dnes už to neplatí. V neúplných rodinách vyrůstá zhruba čtvrtina dětí, mnohdy vytěsňujeme i dědečky a babičky.

Vypomáhat matkám tak často musí mateřská centra. Dovedou se postarat o hlídání dětí, nabídnout jim smysluplné trávení volného času, začleňují do svého společenství matky na mateřské a rodičovské dovolené. Snaží se ale také vychovávat a vzdělávat v oblasti rodinného soužití, popřípadě posilovat úlohu otce.

Jaké hlavní problémy v postavení rodin v dnešní společnosti vidí zakladatelka české sítě mateřských center Rut Kolínská? Lidé si podle ní špatně vykládají ideál individualismu, sladit rodinný a pracovní život stále zůstává problémem, nefunguje mezigenerační soužití. "Děti ochuzené o prarodiče pak v dospělosti těžko přijímají svoji povinnost péče o rodiče," říká také v rozhovoru pro Aktuálně.cz Rut Kolínská.

Aktuálně.cz: Síť mateřských center realizovala celorepublikovou kampaň "Křídla a kořeny naší rodiny". Co bylo ve stručnosti její náplní? Jaký byl výsledek kampaně?

Rut Kolínská: Zaměřili jsme se na jednotlivé členy rodiny: Den matek, Mezinárodní den rodiny, Den dětí či tradiční tátovskou kampaň Táta dneska frčí.

Chtěli jsme upozornit na důležitost rodiny rozmanitou škálou programů pro mámy, táty, děti i prarodiče, zaměřili jsme se na také na vícegenerační soužití a zapojování všech generací ke vzájemné podpoře v rodině a v mateřských centrech.

A.cz:  Vaším velkým tématem je mezigenerační spolupráce. Ta jako by se dnes poněkud vytrácela. Možná je to i tím, že mladé rodiny již nemusí dlouhá léta čekat v pořadníku na byt, nemusí nutně bydlet u svých rodičů. Jak to vidíte vy a v čem spatřujete případná úskalí tohoto trendu?

Mezigenerační spolupráce by neměla být závislá na společném bydlení. Mimo jiné soužití ve stísněných podmínkách nepřispívalo k upevňování vztahů.

Asi ideální by byly vícegenerační byty, protože vydělování generací nepřináší nic dobrého vztahům v rodině ani společnosti. Vytěsňujeme prarodiče? Tak jak se asi děti postarají o nás...?

A.cz: V některých rodinách spolu generace nejen nebydlí, ale ani se moc nestýkají. Jak velký to podle vás znamená problém?

Složitá situace nastává třeba tam, kde se mladá rodina odstěhuje do vzdáleného místa. Prarodičům chybí vnoučata a marná sláva, člověk potřebuje mít pocit potřebnosti. 

Navíc děti ochuzené o prarodiče pak v dospělosti těžko přijímají svoji povinnost péče o rodiče. V mateřských centrech proto vznikl nápad takzvané "adopce prarodičů". 

A.cz: Co si mám pod tím představit?

Stává se, že prarodiče, kteří nemají vlastní vnoučata nablízku, docházejí do mateřského centra a tam například dětem čtou nebo pomáhají s dalšímu programy, stanou se tak babičkou či dědečkem pro všechny děti, občas se přihodí, že si s někým porozumí blíže a dojde i k osobní pomoci matce či rodičům, kteří nemají po ruce vlastní prarodiče, rodina si je tak pomyslně "adoptuje".

A.cz: Čili kromě výpomoci rodinám tento projekt rovněž integruje seniory do společnosti...

Ano. Společnost jak známo poměrně dost stárne, proto je třeba i z důvodů obranných hledat způsoby, jak umožnit důstojné stáří těm, kteří nám dali život, kteří nás připravili do dospělého života, s nimiž jsme mohli prožít kus krásného života. Jedině tak si připravíme prostředí, ve kterém bude jednou postaráno i o nás.

"Mít" vítězí nad "být"

A.cz:  Dnešní generace babiček a dědečků již žije spíše v panelácích než v chaloupce na venkově. Svá vnoučata už neprovádí po hospodářství a neučí je, jak pečovat o domácí zvířata či rostliny, ale provádí je mnohdy po hypermarketech a učí je sledovat slevy. Je to trochu zkratka, ale přece jen, vnímáte tento trend a jeho nebezpečí?

Silné zaměření na konzum souvisí s hodnotovým žebříčkem, kde "mít" vítězí nad "být". I to je jeden z důvodů, proč prostřednictvím kampaně upozorňujeme na nenahraditelnost rodiny a vzájemných vztahů včetně mezigeneračních, na důležitost času, který společně trávíme na sílu vzájemné podpory.

Kampaň nabízí protihodnoty konzumním tendencím. Radost ze společných zážitků prožitých v rámci programů, které kampaň nabízí, může motivovat k dalším krokům a poutat k jiným hodnotám než je konzum.                                    

A.cz:  Realizovali jste rovněž akci "Táta dneska frčí". Na co přesně byla zaměřena? Na otce jako nedílnou součást rodiny? Na otce na mateřské? Na otce a jejich větší práva na dítě po rozvodu?

Cílem kampaně  je posilování otcovských kompetencí. Prosazujeme otcovství rovnocenné s mateřstvím, s tím, že jejich hodnoty se vzájemně doplňují a nelze je vzájemně nahradit. Snažíme se o větší zapojení otců do života rodin a nakonec i do činnosti mateřských center. Těší nás, že se nám to stále více daří.

V rámci dalších aktivit sítě mateřských center rovněž podporujeme, aby podmínky pro slaďování rodinného a pracovního života směřovaly nejen k matkám, ale i k otcům.

Individualismus bez lidskosti ničí společnost

A.cz:  Co říkáte rostoucím číslům rozvodovosti? Co se s tím dá dělat? Co se dá dělat na záchranu hodnot tradiční rodiny?

Vztahy v rodině narušuje trend, který podle mne souvisí s falešným výkladem individualismu, a sice pojetím individualismu jako nezadatelného práva jedince prosadit své vlastní zájmy na úkor jiných.

Avšak individualismu bez lidskosti ničí společnost.Vzdáváme-li se své lidskosti, pak se rodina stává nedostižnou metou. A vzdáme-li se cíle, nevíme, kam směřujeme. Ve ztrátě ideálu spatřuji zásadní problém. Model tradiční rodiny se nám vzdálil, proto jsme ji raději vytěsnili úplně.

Současný mediální obraz rodiny svádí jít zdánlivě jednodušší cestou, obcházet překážky, vzdávat se iluzi snadného a rychlého řešení.

A.cz: Co konkrétně s tím mohou dělat mateřská centra?

Síť mateřských center se snaží o obnovení vize rodiny jako jedinečného a bezpečného prostředí pro všechny jejich členy. Tí se mohou na sebe vzájemně spolehnout, mohou spolu sdílet dobré i zlé. Jakkoliv víme, že se nám všem nepodaří dojít k cíli, myslíme si, že rodina stojí za úsilí každého z nás.

Zájmy politiků jdou nad zájmy voličů

A.cz:  Vaším tématem jsou také nedostatečné kapacity školek a hledání alternativních řešení. Jak se v této oblasti vyvíjí situace v České republice? Lepší se to?

V zemi, kde se zájmy politických stran a osobní zájmy politiků povyšují nad zájmy a potřebami voličů, musejí občané často hledat operativní řešení složitých situací.

Služby péče o děti začala mateřská centra poskytovat, aby pomohla rodičům, jejichž děti se nedostaly do mateřských škol.

Jedná se o službu, která není nijak legislativně ukotvena. Na návrhu zákona, který by situaci pomohl řešit, se sice pracovalo od roku 2008, jeho trnitou cestu komplikují nejen nečekané zvraty na politické scéně, ale nejspíš také to, že téma rodiny patří k prioritám pouze před volbami, ale v realitě politického rozhodování se vytrácí.

A.cz: Rozvrat politické scény odsunul zřejmě i zákon o dětské skupině…

Ano. V červnu měl být návrh zákona o poskytování služby péče o dítě v dětské skupině a o změně souvisejících zákonů projednán v prvním čtení v Poslanecké sněmovně PČR a všichni víme, co projednání narušilo.

Neklidné politické prostředí se zákonitě stává brzdou všeho dobrého, avšak každodenní život nepočká, až se politické moře uklidní.

A tak nezbývá než, že mateřská centra budou i nadále poskytovat služby péče o děti v rámci možností obecné legislativy pro neziskové organizace. Možná to tak bude i lepší.

Je ale veliká škoda, že se nepodaří vytvořit v dohledné době srovnatelné podmínky pro svobodnou volbu rodičů při hledání péče o děti tak, aby jim usnadnila sladění rodinného a pracovního života.

Postavení matek se lepší, ale pomalu

A.cz:  Od některých maminek, které v nouzi využily služeb soukromých školek, jsem slyšela, že mají velká úskalí. Jsou drahé a podmínky mnohem horší než v těch státních. Jelikož prý provozovatelé často chtějí maximálně zvýšit výdělek, přijmou do nevyhovujících prostor například bytu v rodinném domku 20 dětí. Obývák se tak stane hernou pro 20 děti, chodbička u dveří převlékárnou a přezouvanou… Co dělat s tímto trendem? Některé maminky zkrátka nemají na výběr….

Prostor pro zneužívání tíživé situace rodičů se otevřel právě proto, že chybí srovnatelné podmínky pro svobodnou volbu rodičů při hledání péče o děti.

Nastalá situace vyžaduje zvýšenou obezřetnost rodičů, když hledají vhodné zřízení péče o své děti. Upřímně řečeno jedná se o začarovaný kruh, ze kterého můžeme vyjít jedině, když se nastaví jasná pravidla.

Hledáme řešení i v rámci možností Výboru sladění rodinného, soukromého a pracovního života při Radě vlády pro rovné příležitosti žen a mužů, avšak poradní orgán nezmůže více než doporučit a kde není politická vůle, tam každá rada marná.    ´

A.cz: Sledujete nějaké zlepšení v situaci matek, které chtějí pracovat při rodičovské dovolené, a v situaci matek, které se vracejí po mateřské a rodičovské do práce? Mám na mysli trendy jako flexibilní pracovní doba, homeworking, firemní školky…

Síť mateřských center vede od roku 2004 kampaň Společnost přátelská rodině, a tak můžeme srovnávat podmínky.

Vidíme postupné zlepšování situace, pravda v kontextu rychlosti stárnutí dětí příliš pomalé.

A.cz: Čím to?

Na pomalém tempu nese podíl nedostatek motivačních opatření, která by podpořila zaměstnavatele k větší nabídce nástrojů slaďování, a také nedostatečná odvaha zaměstnanců a zaměstnankyň prosazovat své potřeby v oblasti slaďování rodinného a pracovního života.

Sladit rodinný a pracovní život je stále problém

A.cz: Kdybyste měla jmenovat tři největší problémy současné rodiny a tři největší zlepšení oproti dřívější době (5-10 let dozadu). Které by to byly?

Každý vidí situaci ze svého úhlu pohledu, a tak sama za sebe vnímám jako velký problém tlak konzumu podpořený médii, nedostatečné podmínky pro mezigenerační soužití a nedostatečné podmínky volby v různých životních situacích, zejména při slaďování rodinného a pracovního života, nebo výběru zařízení péče o děti či školy. 

Co se zlepšilo? Především podmínky mobility a společenského vnímání, že rodina s dětmi patří do veřejného prostoru a života. Snad i to, že rodiče krok za krokem a navzdory podmínkám více přebírají zodpovědnost za děti a rodinu.

A.cz: V kterých dalších potížích, s nimiž se potýkají matky a celé rodiny, mohou mateřská centra pomoci?

Prostor pomoci matkám a rodinám v mateřských centrech záleží na nabídce a možnostech jednotlivých center.

Nejpodstatnější pomocí je možnost zapojit se do života společenství v centrech. Naše sociální práce pak spočívá na principech práce svépomocné skupiny, kde matky i celé rodiny nacházejí bezpečné prostředí pro sdílení a vzájemnou pomoc a podporu.

Většina center poskytuje širokou škálu poradenství od sociální problematiky přes péči o děti a výchovu po pracovně-právní legislativy. Mnohá centra spolupracují s různými odborníky, a tak kromě poradenství je možné získat v mateřském centru i přímou pomoc. 

 

Pokud jste v článku zaznamenali chybu nebo překlep, dejte nám, prosím, vědět prostřednictvím kontaktního formuláře. Děkujeme!

Právě se děje

před 8 minutami

Hasiči ve Zbůchu na Plzeňsku zasahují u úniku plynu, evakuovali 30 lidí

Hasiči v Plzeňské ulici ve Zbůchu na Plzeňsku zasahují u rozsáhlého úniku plynu z vyrovnávací nádrže. Podle řídícího důstojníka krajských hasičů plyn začal unikat asi před dvěma hodinami kvůli porušení opravované přípojky. Hasiči a policie podle něj z nejbližšího okolí úniku evakuovali asi 30 lidí. Doprava se odklání na obec Tlučná.

"Ulice na silnici I/26 i okolí ve vzdálenosti zhruba 150 m od místa nádrže je uzavřená," informovala policie na twitteru.

"My na místě situaci monitorujeme. A samozřejmě tady máme protipožární ochranu. Plyn neustále uniká a je tu i zástupce firmy, která to zde montovala," upřesnil řídící hasičů.

Další zprávy