Zakázka na právní služby se domluvila předem, advokát radnici peníze za plagiát vrátí

Jan Horák Lukáš Valášek Jan Horák, Lukáš Valášek
5. 3. 2020 5:30
Městská část Praha 6 dostane zpět peníze, za které jí advokátní kancelář dodala právní stanovisko. Na odstoupení od kontraktu ve výši přes 200 tisíc korun se dohodly obě strany. Úmluvu uzavřely v den, kdy deník Aktuálně.cz upozornil, že analýza je z naprosté většiny plagiát. Aktuálně.cz nyní navíc zjistilo, že kancelář vypracovala posudek více než měsíc předtím, než ho radnice oficiálně objednala.
Starosta Prahy 6 Ondřej Kolář (TOP 09).
Starosta Prahy 6 Ondřej Kolář (TOP 09). | Foto: archiv Ondřeje Koláře

Advokátní kancelář Petra Kubíčka (není to právník Petr Kubíček z TOP 09, jedná se o shodu jmen, pozn. aut.) dodala Městské části Praha 6 právní stanovisko k otázce účastenství a postavení obce ve správních řízeních za 212 500 korun. Deník Aktuálně.cz však uplynulé úterý na základě analýzy upozornil, že stanovisko je z drtivé většiny plagiát.

Posudek čítá 65 stran, čistý text bez hlavičky či uvedení obsahu zabírá 58 stran. Autorský text však nedá dohromady ani sedm stránek, zbytek je opsaný. Advokátní kancelář bez uvedení zdroje opisovala z diplomových či bakalářských prací, bez úpravy z nich přebírala celé odstavce. Stejně tak čerpala z odborných webových platforem, nejvíce z databáze uskupení advokátů Frank Bold, aniž by odkázala na původ poznatků.

Deník Aktuálně.cz nyní zjistil, že v ten samý den, kdy vyšel článek, jenž upozornil na plagiát, městská rada Prahy 6 po dohodě s advokátní kanceláří Petra Kubíčka rozhodla, že od kontraktu na dodání zmíněného posudku odstupuje. "O celé věci hlasovala rada městské části, pan Kubíček nám toto řešení navrhl sám," potvrdil Aktuálně.cz starosta Ondřej Kolář (TOP 09).

"Smluvní strany tímto souhlasně prohlašují, že odstupují od smlouvy, na základě čehož se smlouva ruší od počátku. V souvislosti s odstoupením od smlouvy zanikají veškerá práva a povinnosti vzniklé mezi smluvními stranami na základě smlouvy," zní klíčová pasáž dohody, kterou Aktuálně.cz prostudovalo a jež začala platit hned v úterý.

V praxi to znamená, že advokátní kancelář městské části peníze vrátí. Z úmluvy plyne, že radnice obdrží vyplacených 212 500 korun nejpozději v pátek. V rámci svého stanoviska k nejnovějšímu vývoji advokát Kubíček potvrdil, že odstoupit od kontraktu byl jeho nápad. Důvodem prý bylo poškozování jeho jména. Když ho Aktuálně.cz před vydáním prvního článku upozornilo, že pro radnici připravil plagiát, reagoval rozpačitě.

"Jsem z toho trochu v šoku. Stanoviska jsem přímo nezpracovával, ale jsem samozřejmě garant předané práce a měl jsem si originalitu ověřit," uvedl. Dodal však, že v zásadě nevěří, že jeho kancelář se dopustila plagiátu. "Jestliže se vaše podezření ukážou jako podložená, pak budu muset nejprve důkladně zjistit, jak k uvedenému došlo," doplnil.

Zda už se zjišťováním začal, není zřejmé. V reakci na tuto otázku se advokát odpovědi vyhnul, místo toho nařkl Aktuálně.cz, že smyslem popsané kauzy bylo mu profesně ublížit. V původním vyjádření Kubíček zmínil, že posudek pro něj vypracoval subdodavatel. Kdo jím je, však advokát odmítl prozradit. Posudek, jejž má Aktuálně.cz k dispozici, však nese podpis jeho samotného.

Posudek vznikl sedm týdnů před oficiální objednávkou

Ze získaného stanoviska vyplývá další rozměr příběhu: při zakázce Městská část Praha 6 porušila vlastní pravidla. Kubíčkova analýza vznikla 23. května 2018, což stojí přímo v posudku. Objednávku na něj však vystavila radnice 10. července, kontrakt o dodání stanoviska obě strany podepsaly dokonce až 10. srpna. Na poskytnutí právních služeb se tedy dohodly výrazně dříve mimo oficiální protokol. Otázku, jak k tomu došlo, starosta Kolář nechal bez odpovědi.

Vysvětlení však dává zápis z předposledního zasedání kontrolního výboru Městské části Praha 6 v loňském roce, jejž Aktuálně.cz prostudovalo. Plyne z něj, že původní objednávku před jejím oficiálním vznesením ze strany radnice učinil starosta Kolář na osobní schůzce s advokátem Kubíčkem. Zápis z jednání výboru dokládá, že při poptávání právních služeb v Praze 6 není takový postup ojedinělý.

Konkurenční boj advokátů podle Koláře

Starosta Prahy 6 Ondřej Kolář se vyhnul vysvětlení, proč stanovisko za více než 200 tisíc korun od advokátní kanceláře Petra Kubíčka vzniklo téměř dva měsíce před oficiální objednávkou.

"Rád bych se Vas dotázal, zda Vám přijde správné, že k výši odměn pro dr. Kubíčka se vyjadřuje pan Uhl, který pracuje v advokátní kanceláři RHK, která též dodává práci pro Prahu 6, a to za stejnou sazbu jako pan Kubíček? Mam to chápat tak, ze se Vaše redakce nechala vtáhnout do konkurenčního boje mezi advokáty?" ptal se místo odpovědi starosta.

Pavel Uhl však za vznikem původního článku nestál. Aktuálně.cz ho oslovilo až poté, co si téma vyhledalo, zpracovalo a článek mělo z valné většiny hotový. Redaktor si ho jako respondenta vybral z prostého důvodu: roky ho profesně zná a provází ho dobrá pověst. 

Advokát Uhl ani nevěděl, že popisuje plagiát dodaný Praze 6. Redaktor mu popsal příběh v základních konturách, aniž by uvedl, které městské části se týká. Pro Uhlovo vyjádření byl klíčový princip kauzy, ne číslo radnice.
Kromě toho Pavel Uhl pracuje coby samostatný advokát, jak plyne z databáze ČAK. Advokátní kancelář RHK mu sice poskytuje prostory, ale Uhl ve firmě není partnerem, společníkem ani kmenovým advokátem.

Naplno to řekl vedoucí právního odboru Břetislav Malásek, který se zasedání výboru účastnil. Právě on učinil za radnici oficiální objednávku až necelé dva měsíce po osobní domluvě starosty a advokáta Kubíčka a po vypracování stanoviska. "B. Malásek nemá možnost, jak donutit radní, aby nekonzultovali s externími právními kancelářemi možnost spolupráce bez předchozí domluvy s právním odborem," stojí v zápise.

Tímto postupem však radnice porušuje vlastní regule. Příkaz tajemníka k zadávání veřejných zakázek radnici zavazuje, aby dodavatel své služby poskytl až po předchozím souhlasu starosty a tajemníka, tedy až po vznesení oficiální objednávky. "B. Malásek porušení vnitřní normy ohledně zadávání zakázek připustil ve výjimečných případech (…), avšak podle něj nejsou porušovány obecné právní předpisy," stojí v zápisu.

Opakované porušení příkazu tajemníka

"Kontrolní výbor konstatuje, že došlo k opakovanému porušení Příkazu tajemníka k zadávání veřejných zakázek, např. při zadání objednávky č. OSL3/00034/2018," zní pak jedna z klíčových částí usnesení, ke kterému kontrolní výbor dospěl. Uvedenou objednávkou je právě ta, na jejímž základě dodal advokát Kubíček zmíněný posudek za 212 500 korun, jenž je plagiátem.

Výbor se pozastavil i nad okolnostmi, za nichž advokátní kancelář stanovisko zpracovala. Podle něj nad přípravou dokumentu strávila až příliš času, což se promítlo v nákladech pro radnici. "Zdá se být nepřiměřeným čas fakturovaný za studium zákonů, judikatury a komentářů k dané problematice, když daná kancelář byla oslovena právě s ohledem na svou odbornost v dané problematice," uvedl výbor.

Opsané stanovisko ke spolkům

Posudek s názvem Právní stanovisko k otázce účastenství a postavení obce ve správních řízeních vedených dle zákona č. 183/2006 Sb., stavební zákon, k prosazování veřejného zájmu ze strany obcí v těchto řízeních a k vlivu ekologických spolků na správní řízení vedená dle stavebního zákona zpracoval kancelář advokáta Pavla Kubíčka 23. května 2018.

Čítá 65 stran, čistého textu je 58 stran. Původního textu pouze necelých 7 stran, zbytek je plagiát. Městská část Praha 6 za něj zaplatila 212 500 korun.

Analýza je opsaná z následujících zdrojů: www.frankbold.org, www.amika.org, www.epravo.cz, www.estav.cz, www.ustavprava.cz, www.pravniprostor.cz, www.spravnijuristic.cz, www.denikobce.cz, www.slu.cz, www.liberec.cz, rozsudky Nejvyššího správního soudu 9As 91/2010, 9As 96/2010 a 7As 201/2016, web Advokátní kanceláře Felix a spol., diplomová práce Veřejný zájem, politika a developeři (autor O. S., 2016, Právnická fakulta UK), bakalářská práce Co je to veřejný zájem? Právně-filosofická analýza problému (autor J. K., 2014, Právnická fakulta Masarykovy univerzity), diplomová práce Spolkové právo v ČR (autor J. H., 2015, Právnická fakulta Západočeské univerzity v Plzni), diplomová práce Soudní přezkum rozhodnutí orgánů veřejné správy (autor T. P., 2014, Právnická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci), bakalářská práce Správní soudnictví v ČR (autor P. Š., 2010, Provozně ekonomická fakulta České zemědělské univerzity v Praze).

Posudek připravovala Kubíčkova kancelář 85 hodin. Doba strávená jeho přípravou ostře kontrastuje s tím, že jde o kompilát již existujících veřejně dostupných textů. Advokát si účtoval taxu 2500 korun za hodinu. "(Taxa) je zcela standardní, ne-li nižší než obecná. A účtovaný rozsah hodin vždy odpovídal nebo byl podhodnocen ve vztahu ke skutečně vynaložené práci," tvrdí Kubíček.

V reakci na původní upozornění, že jde o plagiát, starosta Kolář uvedl, že na posuzování cen právních služeb není expert. Přesto hodnotu kontraktu označil jako přijatelnou. "Nicméně si troufám tvrdit, že co se týče rozsahu poskytnutých služeb včetně předaných výstupů, ceny se pohybují v relacích odpovídajících trhu. V tomto ohledu byly i nabídky posuzovány," podotkl.

Společné studium na plzeňských právech

Posudek obsahuje jen základní informace vyplývající z legislativy. Zahrnuje poznatky, s nimiž se úředníci pravidelně setkávají při výkonu své práce. "Stanovisko je prostým kompilátem, nepřináší žádné nové výklady či postřehy," řekla už dříve Aktuálně.cz zastupitelka Prahy 4 Marie Jelínková, která se účastní i spolkové činnosti. Radnice jí dokument na základě informačního zákona vydala po devítiměsíční obstrukci.

Starosta Kolář, vedoucí právního odboru Malásek a advokát Kubíček se navíc roky znají. Jsou to spolužáci z Právnické fakulty Západočeské univerzity v Plzni. Tato známost však údajně výběr Kubíčkovy kanceláře neovlivnila. "Jak vám to mám ale dokázat, nevím, budete se muset spokojit s mým čestným prohlášením. Doktor Kubíček už v podobných věcech radil jiným samosprávám, proto jsme vybrali jeho," řekl Kolář.

Starosta Prahy 6 Ondřej Kolář (TOP 09) hovoří na jednání zastupitelstva šesté městské části 12. září 2019 v Praze.
Starosta Prahy 6 Ondřej Kolář (TOP 09) hovoří na jednání zastupitelstva šesté městské části 12. září 2019 v Praze. | Foto: ČTK

S advokátem Kubíčkem spolupracuje radnice Prahy 6 několik let. Sepsal pro ni ještě jeden posudek, jenž je rovněž plagiátem, jak na základě analýzy zjistilo Aktuálně.cz. Stanovisko popisující problematiku vyvlastnění čítá 28 stran čistého textu, z toho 20 stránek je bez uvedení zdroje opsaných z několika závěrečných vysokoškolských prací a odborných webů. Zda bude Kubíček vracet peníze i v tomto případě, není jasné.

 

Pokud jste v článku zaznamenali chybu nebo překlep, dejte nám, prosím, vědět prostřednictvím kontaktního formuláře. Děkujeme!

Právě se děje

Další zprávy