Dokument: Výběr bodů z programového prohlášení vlády ANO a ČSSD

ČTK ČTK
Aktualizováno 10. 5. 2018 22:16
Výběr bodů z programového prohlášení vlády, jehož návrh má ČTK k dispozici.
Ilustrační foto
Ilustrační foto | Foto: Aktuálně.cz, Ondřej Toms

Praha - Výběr bodů z programového prohlášení vlády, jehož návrh má ČTK k dispozici:

Preambule a zásadní priority vlády:

- Vládní prohlášení se soustřeďuje na realizaci šesti hlavních strategických směrů rozvoje země: důchodovou reformu, digitální Česko, hájení zájmů ČR ve sjednocující se Evropě, sestavení strategického investičního programu (nový zákon o liniových stavbách), reformu státu a posílení bezpečnosti.

Finance a hospodaření státu:

- zjednodušení a elektronizace daňového systému

- zvyšování investic a efektivní čerpání zdrojů na investice z EU

- růst důchodů a platů u vybraných profesí

- stabilní a předvídatelné daňové prostředí

- zrušení superhrubé mzdy u daně z příjmů fyzických osob, nová snížená sazba 19 procent z hrubé mzdy

- přeřazení dalších plnění ze základní sazby 21 procent nebo první snížené sazby 15 procent do druhé snížené sazby 10 procent

- podpora sdílené ekonomiky a sdílených služeb

- boj proti daňovým únikům

- vláda nebude usilovat o přijetí eura

- výstavba nového administrativního komplexu pro státní správu

Sociální politika a zaměstnanost:

- zlepšení podmínek života seniorů, novela zákona o důchodovém pojištění, která zvýší základní výměru důchodu na 10 procent průměrné mzdy

- nastavení pravidel pro tvorbu sítě sociálních služeb s cílem zajistit kvalitní, včasné, místně i finančně dostupné služby ve skladbě požadované klienty

- podpora funkčních rodin

- audit existujících informačních systémů zajišťujících fungování kritické infrastruktury státu, zejména v oblasti administrace sociálních dávek.

Digitální Česko:

- úplné pokrytí cenově dostupným vysokorychlostním internetem, propojení všech státních databází a elektronická identita pro každého občana

- připravit komplexní a perspektivní digitální strategii ČR se zaměřením na služby pro občany

- zavedení jedné centrální IT autority pro digitalizaci státu řízenou vládním zmocněncem pro IT a digitalizaci, která bude podléhat přímo premiérovi.

Vzdělávání, věda a výzkum:

- více peněz do školství

- zvýšení platů učitelů a nepedagogů do roku 2021 na 150 procent jejich výše pro rok 2017

- omezení byrokratizace regionálního školství

- posílení postavení ředitele školy jako manažera

- zajištění dostatečné kapacity mateřských škol

- analýza účelnosti a efektivnosti současného modelu financování soukromých, církevních i veřejných škol v primárním, sekundárním i terciárním vzdělávání

- nastavení transparentního hodnocení vědy a výzkumu.

Doprava:

- urychlení přípravy a výstavby dopravních staveb

- prosazení koncepční změny stavebního práva v oblasti prioritních infrastrukturních staveb

- přijetí pravidel pro dofinancování krajské dopravní infrastruktury, zajistit pro ně čtyři miliardy korun ročně

- do roku 2021 zprovozníme 210 kilometrů dálnic, z toho 110 kilometrů dálnic nových a 100 kilometrů modernizované D1, rozestavení dalších 180 km dálnic

- do výstavby dopravní infrastruktury zapojit formou partnerství veřejného a soukromého sektoru (PPP) soukromé investory (pilotní projekt PPP - dostavba dálnice D4)

- nejpozději do roku 2020 vyřešit problematiku elektronického mýtného systému

- místo dálničních známek zavedení kuponu, který bude možné koupit prostřednictvím mobilní aplikace či internetu

- zavedení slev z jízdného ve vlacích a autobusech pro seniory nad 65 let, žáky a studenty do dovršení věku 26 let

- pokračování liberalizace na železničním trhu

- podpora rozvoje parkovacích kapacit v okolí železničních stanic (systémy P+R)

- modernizace celostátních i regionálních železničních tratí

- schválení koncepce vodní dopravy.

Obranná politika a Armáda České republiky:

- navyšování rozpočtu na obranu s cílem dosáhnout podílu 1,4 procenta na HDP do konce volebního období

- Armádu České republiky vybavovat přednostně domácí výstrojí a výzbrojí, nákupy ze zahraničí bez prostředníka

- výstavba kapacit obrany proti hybridním hrozbám, a zvláště kybernetickým útokům

- pokračovat v rekrutační politice s cílem dosáhnout nejpozději do roku 2025 minimálně 30 tisíc vojáků z povolání

- zmírnění negativních důsledků evropské směrnice o zákazu držení některých druhů zbraní

- do základních a středních škol zavedení civilní přípravy obyvatel k obraně státu

- členství v NATO je pro zajištění obrany země klíčové a nemá alternativu

- v rámci Středoevropské obranné spolupráce navázat na vytváření předpokladů pro schopnost řešit případnou další migrační vlnu na tzv. balkánské cestě

- posílení účasti na mírové a výcvikové misi v Afghánistánu (Resolute Support), zvýšení přítomnosti v Iráku.

Vnitřní bezpečnost a veřejná správa:

- snižování rizik terorismu, včetně islámského, a to kontrolou migrace, bojem s islamistickou propagandou a bojem s extremismem jakéhokoliv druhu

- zastavení nelegální migrace

- předcházení a boj s hybridními a kybernetickými hrozbami.

- finanční podpora zkvalitnění a zefektivnění fungování bezpečnostních sborů a integrovaného záchranného systému

- snížení byrokracie a administrativní zátěže policistů

- podpora dobrovolných programů připravenosti občanů na krizové situace

- zjednodušení volebních pravidel včetně zavedení korespondenční volby, zefektivnění volby do Senátu zavedením jednokolového systému

- zveřejnění všech platných smluv uzavřených na jednotlivých ústředních správních úřadech

- reforma systému obcí s rozšířenou působností (ORP)

- modernizace služeb České pošty

- novela služebního zákona tak, aby státní služba byla otevřená odborníkům zvenčí

- závazek tvrdého boje s korupcí.

Právo a spravedlnost:

- v zákonodárné oblasti dbát na stabilitu právního řádu a klást důraz na kvalitu nově přijímaných norem

- dokončení legislativní práce na novém civilním řádu soudním a novém trestním řádu

- zákon o hromadných žalobách, nový zákon o znalcích

- kariérní řád soudců

- posílení odpovědnosti státních zástupců

- elektronizace justice

- předložení ústavního zákona o celostátním referendu

- posílení práv spotřebitelů.

Zahraniční politika a Evropská unie:

- zahraniční politika vlády bude sebevědomá, aktivní a srozumitelná, bude vycházet především z členství v EU a NATO

- členství ČR v EU a prosazování jejích zájmů v příslušných orgánech je pro vládu prioritní

- vláda se aktivně zapojí do diskuse o reformě EU

- podpora řešení uprchlictví zejména aktivitami v zemích původu a v zemích prvního útočiště, kam uprchlíci přicházejí

- posílení zastoupení českých představitelů v institucích a orgánech EU.

- důraz na dodržování lidských práv.

Kultura:

- rozvíjet záměry a opatření Státní kulturní politiky na léta 2015-2020 s výhledem do roku 2025

- navýšení rozpočtu ministerstva kultury

- vyšší efektivita a transparentnost dotačních výběrových řízení

- příprava dlouhodobého programu investiční podpory a kofinancování projektů kulturní infrastruktury

- novela autorského zákona

- agenda církví a náboženských společností bude i nadále v gesci ministerstva kultury, s výjimkou vyplácení finanční náhrady a příspěvku na podporu jejich činnosti, které budou převedeny na ministerstvo financí.

Zdravotnictví:

- posílení transparentnosti zdravotnictví a postavení pacientů v celém systému, nezvyšovat jejich spoluúčast

- jasné definování role jednotlivých aktérů ve zdravotnictví, posílení odpovědnosti pojišťoven za zajištění hrazených služeb

- zákon o regulaci úhrad zdravotnických prostředků, revize odměňování lékárenské péče a systému stanovování cen a úhrad léků

- nová koncepce fungování zdravotních pojišťoven

- zákon pro elektronizaci zdravotnictví

- podpora programů zaměřených na koordinaci péče o chronicky nemocné pacienty, pokračování reformy psychiatrické péče

- zlepšení pracovních podmínek zdravotnických pracovníků, postupné navyšování odměňování ve zdravotnictví.

Průmysl a obchod:

- implementace projektu Průmysl 4.0 a Smart projekty v energetice, prosazování technologií 4.0 ve stavebnictví

- snižování administrativní zátěže pro podnikatele

- zefektivnění exportní podpory na úroveň běžnou ve srovnatelných evropských zemích

- reorganizace státních podpůrných institucí, jako je ČEB a Exportní pojišťovací a garanční společnost EGAP

- posílení efektivity CzechTrade a CzechInvestu

- zajištění energetické bezpečnosti, soběstačnosti, ohleduplnosti k životnímu prostředí a konkurenceschopné a sociálně únosné ceny elektrické energie a tepla.

- zachování stávajících těžebních limitů hnědého uhlí

- důsledné hájení vlastnických, ekonomických a environmentálních zájmů státu při využívání ložisek nerostných surovin

- zlepšení čerpání fondů Evropské unie a jejich efektivní využití

- zjednodušení systému poskytování pracovních povolení pro zahraniční pracovníky.

Veřejné investice, regionální a místní rozvoj:

- vytvoření jednoho místa se zodpovědností za veřejné investování

- transformace Státního fondu rozvoje bydlení na Státní investiční fond (SIF)

- zajištění kvalitní metodické a odborné podpory obcím a krajům

- zjednodušení procesu zadávání veřejných zakázek malého rozsahu

- větší koordinace národních dotací

- zpracování koncepce rozvoje venkova

- obnova národního dotačního titulu pro strukturálně postižené regiony

- revize koncepce bytové politiky

- zákon o sociálním bydlení.

Zemědělství:

- upevnění postavení českých zemědělců a potravinářů a jejich zájmů v rámci Společné zemědělské politiky EU

- zajištění spravedlivého fungování jednotného trhu

- omezení nekalých obchodních praktik obchodníků uplatňovaných vůči zemědělcům a potravinářům

- jednotná kvalita potravin pro občany EU

- důsledná ochrana zemědělské půdy

- snížení administrativní zátěže pro všechny zemědělce a potravináře

- navýšení plateb na živočišnou výrobu a citlivé rostlinné komodity

- podpora opatření, která snižují negativní dopady hydrologických extrémů, podpora zadržování vody v krajině

- prosazení oznamovací povinnosti při prodeji zemědělské půdy vůči těm, kdo na ní hospodaří

- podpora efektivního využívání dřevní hmoty s podporou českého zpracovatelského průmyslu

- podpora rozšiřování lesních pozemků.

Životní prostředí:

- opatření proti suchu a snaha o zadržení vody v krajině

- finanční podpora a zjednodušení povolovacího procesu při obnově nebo vybudování menších vodních nádrží v krajině a nových zdrojů pitné vody

- podpora inovativních způsobů likvidace odpadních vod

- nový zákon o odpadech směřující k zásadnímu snížení objemu odpadů končících na skládkách a k lepšímu třídění a recyklaci

- zajištění férové výše vodného a stočného

- podpora snižování emisí skleníkových plynů

- urychlení kotlíkových dotací s cílem vyměnit až 100.000 nejstarších domácích kotlů na pevná paliva nejpozději do konce roku 2019.

Sport:

- transparentnější a efektivnější využití veřejných prostředků jako základní podmínky pro navyšování celkového objemu finanční podpory sportu ze státního rozpočtu

- nový zákon o podpoře sportu, který bude reflektovat současný společenský význam sportu včetně institucionálního, legislativního a finančního zabezpečení podpory a rozvoje sportu

- vytvoření vhodných podmínek a jasných pravidel pro pořádání významných mezinárodních sportovních akcí a jejich podpory ze státního rozpočtu

- snaha o zajištění dostatečného objemu investičních prostředků na obnovu, modernizaci a rozvoj sportovní infrastruktury.

 

Právě se děje

Další zprávy