Dokument: Smlouva VV s jejich kandidáty na poslance

Aktuálně.cz Aktuálně.cz
26. 5. 2010 18:53

Smlouva o úpravě vzájemných vztahů politické strany a kandidáta politické strany pro volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky konané v roce 2010


Smluvní strany :

Věci veřejné
dále jen "Politická strana"
na straně jedné


a


pan/paní/slečna

dále jen "Kandidát"
na straně druhé

uzavírají v souladu s ustanovením § 51 zák. č. 40/1964 Sb. občanský zákoník, ve znění pozdějších změn a doplnění

následující

smlouvu o úpravě vzájemných vztahů politické strany a kandidáta politické strany pro volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky konané v roce 2009

takto :

ČLÁNEK I.
Předmět smlouvy

Předmětem této smlouvy je úprava vzájemných práv a povinností Politické strany a Kandidáta v souvislosti s účastí Politické strany ve volbách do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky konaných v roce 2010 (dále v této smlouvě jen  "Volby"), a Kandidáta, jakožto kandidáta zařazeného na kandidátní listině Politické strany pro Volby v období ode dne účinnosti této smlouvy do dne Voleb a v případě zvolení Kandidáta poslancem Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky ve Volbách dále na období trvání mandátu Kandidáta, jakožto poslance Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky zvoleného ve Volbách.


ČLÁNEK II.
Dohoda smluvních stran o zařazení Kandidáta na kandidátní listinu pro Volby

II.1.
Politická strana se zavazuje sestavit kandidátní listinu pro Volby a účastnit se Voleb. Politická strana se zavazuje zařadit Kandidáta na svou kandidátní listinu do Voleb, a to na nejnižší pořadové číslo ___ kandidátní listiny ve volebním kraji __________________________.

Kandidát prohlašuje, že jsou mu plně známy stanovy Politické strany a etický kodex Politické strany, stejně jako cíle a zájmy Politické strany, její názory na řešení politických a společenských témat a s těmito se bez výhrad zcela ztotožňuje a zavazuje se je po dobu platnosti a účinnosti této smlouvy plně respektovat a reprezentovat.

II.2.
Kandidát souhlasí se svým zařazením na kandidátní listinu Politické strany pro Volby dle článku II.1. této smlouvy a za účelem svého zařazení na kandidátní listinu pro Volby se zavazuje poskytnout Politické straně veškerou nezbytnou součinnost, spočívající zejména ve včasném poskytnutí údajů o své osobě a podpisu veškerých  nezbytných listin tak, aby mohl být platně zařazen na kandidátní listinu Politické strany.

II.3.
Kandidát se zavazuje, že po dobu účinnosti této smlouvy nebude s žádným dalším subjektem účastnícím se Voleb jednat o svém zařazení na kandidátní listinu do Voleb, nestane se kandidátem jiné politické strany či hnutí ve Volbách, ani se nestane členem jiné politické strany či hnutí než je Politická strana.

Kandidát se zároveň zavazuje, že se nevzdá kandidatury do Voleb na kandidátní listině Politické strany, vyjma vážných důvodů spočívajících ve vážných osobních důvodech nebo důvodech spočívajících  v zásadních a podstatných změnách programu a/nebo zájmů a/nebo cílů a/nebo politického směřování Politické strany, které nejsou slučitelné s přesvědčením Kandidáta.

II.4.
Kandidát poskytuje Politické straně souhlas s prezentací vlastní osoby jakožto kandidáta Politické strany do Voleb a poskytuje Politické straně ve smyslu ustanovení § 12 zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník ve znění pozdějších změn a doplnění a ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů svůj souhlas s užitím své podoby ( podobizny ) ve formě obrazových a audiovizuálních záznamů pro prezentaci Politické strany a Kandidáta v rámci prezentace při volební kampani do Voleb. Veškeré prezentace Kandidáta v tištěné a/nebo audiovizuální podobě podléhají předchozímu písemnému schválení Kandidátem, který však nebude bez vážného důvodu odepřen. Pro účely této smlouvy se má za to, že písemná forma je zachována i při použití forem elektronické komunikace. Neodepře-li Kandidát odůvodněně poskytnutí souhlasu ve lhůtě dvacetčtyři (24) hodin po doručení žádosti o souhlas ze strany Politické strany má se bez dalšího za to, že tento souhlas byl ve smlouvou vyžadované formě poskytnut. Politická strana se tímto  zavazuje Kandidáta v rámci prezentace při volební kampani nijak nepoškodit na jeho dobrém jménu a pověsti. Za porušení tohoto závazku Politické strany náleží Kandidátovi smluvní pokuta ve výši 1.000.000 Kč (slovy: jedenmilion korun českých). Vyplacením smluvní pokuty není dotčeno právo Kandidáta domáhat se náhrady případně vzniklé škody.

II.5.
Kandidát se zavazuje beze zbytku dodržovat stanovy Politické strany a Etický kodex Politické strany.


ČLÁNEK III.
Volební kampaň a příprava Kandidáta

III.1.
Politická strana se zavazuje vést aktivní volební kampaň ve vztahu k Volbám, jejíž součástí bude podpora a propagace jak Politické strany tak zároveň Kandidáta či Kandidáta samostatně ve vztahu k široké veřejnosti v České republice, zahrnující prezentaci názorů a stanovisek Kandidáta v médiích, prezentaci osoby Kandidáta formou reklamy ve sdělovacích prostředcích, prostřednictvím počítačové sítě INTERNET a formou reklamních prostředků (např. billboardy, letáky, reklamní předměty, tiskoviny a tiskové materiály). Kandidát toto plnění Politické strany bez dalšího přijímá.

III.2.
Politická strana se zavazuje, že v rámci volební kampaně poskytne Kandidátu plnění obsažené v Příloze č. 1, tak aby Kandidát byl jak v rámci volební kampaně, tak i v případě zvolení poslancem Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky schopen kvalifikovaně reprezentovat názory a stanoviska a měl možnost jejich prezentace a zároveň byl zcela připraven na práci poslance Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky. Kandidát plnění Politické strany uvedené v Příloze č. 1 této smlouvy bez dalšího přijímá.

III.3.
Smluvní strany oceňují hodnotu plnění poskytnutého Politickou stranou, která bude vynaložena ve prospěch Kandidáta dle ustanovení článku III.1. a III.2. resp. Přílohy č. 1 této smlouvy v penězích na částku 7.000.000,-- Kč ( slovy: sedmmilionů korun českých ).

Politická strana se zavazuje uhradit veškeré náklady, které bude třeba vynaložit v souvislosti s plněním dle ustanovení článku III.1. a III.2. resp. Přílohy č. 1 této smlouvy na volební kampaň Kandidáta, stejně jako ostatní náklady spočívající jak v samostatné prezentaci Kandidáta v rámci volební kampaně do Voleb, tak v rámci prezentace Kandidáta jako kandidáta Politické strany do Voleb.

Kandidát se Politické straně za plnění dle článku III.1. a III.2. resp. Přílohy č. 1 této smlouvy zavazuje poskytnout plnění v souladu s touto smlouvou, zejména pak plněním dle ustanovení článku  III.5. a IV.1. této smlouvy.

III.4.
Kandidát výslovně souhlasí s tím, aby byl prezentován v souvislosti a ve spojení s Politickou stranou. Kandidát se zavazuje aktivně se účastnit volební kampaně Politické strany v souvislosti s Volbami vlastní přítomností na akcích pořádaných Politickou stranou v rámci volební kampaně do Voleb a za tím účelem rezervovat příslušnou časovou dotaci. Toto plnění ze strany Kandidáta se pro účely této smlouvy oceňuje na 500.000,- Kč (slovy: pětsettisíc korun českých).

Politická strana se zavazuje informovat Kandidáta o potřebě jeho účasti na akcích v rámci volební kampaně do Voleb nejpozději tři (3) pracovní dny předem.

III.5.
Kandidát se zavazuje, že bude vždy vystupovat v souladu s prezentovanými názory Politické strany a vlastními veřejnými vystoupeními Politickou stranu a její stanoviska a názory podporovat.


ČLÁNEK IV.
Úprava vzájemných vztahů Politické strany a Kandidáta v případě zvolení Kandidáta poslancem Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky

IV.1.
Smluvní strany se dohodly, že v případě kdy Kandidát bude ve Volbách zvolen poslancem Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky a stane se poslancem Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky, nebo se stane poslancem Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky jako náhradník kandidáta jehož mandát poslance Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky zanikl, bude vystupovat a činit právní úkony v souladu se zájmy Politické strany a reprezentovat její stanoviska a názory po celou dobu trvání mandátu poslance Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky, zejména tím, že :

IV.1.1. se stane členem poslaneckého klubu Politické strany v Poslanecké sněmovně Parlamentu České republiky ( dále v této smlouvě  jen "Klub") bezprostředně po jeho ustanovení, resp. bezprostředně po té co se stane poslancem Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky, nepřestane být z vlastní iniciativy členem Klubu a bude se pravidelně účastnit jeho jednání s tím, že se zavazuje účastnit se jeho jednání tak, že jeho absence na jednání nepřesáhla dvou (2) jednání po sobě.

IV.1.2.  se jako poslanec Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky bude účastnit všech zasedání schůzí Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky, jejích orgánů a komisí, vyjma těch, které jsou konány v době, kdy mu v tom brání vážný důvod, když tento vážný důvod své nepřítomnosti je Kandidát povinen sdělit předsedovi Klubu bezprostředně po té, co se o něm dozví, nejpozději však tři (3) dny před zasedáním, jehož se má a z važných důvodů nemůže účastnit;

IV.1.3. bude hlasovat na schůzích Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky a v jejích orgánech a komisích při všech hlasováních  v souladu  se stanoviskem poslaneckého Klubu resp. v souladu se stanoviskem Politické strany, které určuje Rada Politické strany hlasováním nadpoloviční většinou, přičemž v případě rozporu mezi stanovisky Klubu a stanoviskem Politické strany je vázán stanoviskem Politické strany;

IV.1.4.   nebude ve veřejných sdělovacích prostředcích prezentovat názor, který je v rozporu s předchozím ve veřejně sdělovacích prostředcích prezentovaným názorem Politické strany či Klubu;

IV.1.5.  podobu trvání svého mandátu poslance Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky nestane členem jiné politické strany či politického hnutí a nepřijme svou účast v jakýchkoliv volbách na kandidátní listině jiné politické strany či politického hnutí než kandidátní listině Politické strany.


IV.2.
Smluvní strany shodně konstatují, že v souladu s platnými právními předpisy je Kandidát oprávněn ( a zároveň i povinen ) vykonávat práci poslance Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky svobodně, dle svého nejlepšího vědomí a svědomí, a že ujednání této smlouvy tomu nejsou na překážku.

Smluvní strany se dohodly, že v případě, že Kandidát vykoná své shora v tomto článku IV.2. smlouvy uvedené oprávnění způsobem, který bude v rozporu s ujednáními článku IV.1. této smlouvy, tj. nastane některá ze skutečností, která bude v rozporu s ujednáními ustanovení článku IV.1. této smlouvy nebo bude ze strany Kandidáta porušen jeho závazek obsažený v článku II.3. smlouvy, tato smlouva se tím ex nunc ruší a práva závazky smluvních stran obsažená v této smlouvě zanikají s výjimkou těch o kterých smlouva výslovně stanoví či z jejichž povahy vyplývá, že mají trvat i po zrušení smlouvy. Smluvní strany po zrušení smlouvy dle předchozí věty tohoto článku provedou vzájemné vypořádání dle této smlouvy  poskytnutých plnění tak, že Kandidát je v takovém případě povinen uhradit Politické straně dohodnutou výši plnění Politické strany dle článku III.1. a III.2. resp. Přílohy č. 1 této smlouvy, tak jak je sjednána v článku III.3. této smlouvy, tedy částku ve výši 7.000.000,-- Kč (slovy: sedmmilionů korun českých ), a to do sedmi (7) dnů následujících po obdržení písemné výzvy k úhradě..

V případě prodlení s úhradou odstupného bude Kandidát povinen uhradit Politické straně úrok z prodlení v zákonem stanovené výši a dále smluvní pokutu ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý, byť i jen započatý, kalendářní den prodlení.

Smluvní strany výslovně ujednávají, že ustanovení článku IV.2. smlouvy o zrušení této smlouvy a o povinnosti Kandidáta k vrácení plnění poskytnutého Politickou stranou dle článku III.1. a III.2. resp. Přílohy č. 1 této smlouvy se neužije v případě kdy Kandidát nebude moci v rámci plnění ujednání článku IV.1.3. smlouvy hlasovat v souladu se stanoviskem poslaneckého Klubu a/nebo Politické strany avšak před hlasováním se zákonným způsobem vzdá mandátu poslance Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky.  V případě, kdy se Kandidát takovým způsobem vzdá mandátu, náleží  mu náhrada plnění dle čl. III.4_ ve výši 500.000,-Kč  (slovy: pětsetisíc korun českých). Tato náhrada bude vyplacena do sedmi (7) dnů následujících po obdržení písemné výzvy k úhradě sjednané náhrady. V případě prodlení s úhradou odstupného bude Politická strana povinna uhradit Kandidátovi úrok z prodlení v zákonem stanovené výši a dále smluvní pokutu ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý, byť i jen započatý, kalendářní den prodlení.

IV.3.
Kandidát se zavazuje, že Politické straně k rukám předsedy Klubu vždy bezprostředně oznámí jakýkoliv pokus o ovlivnění výkonu funkce poslance Poslanecké sněmovny s tím, že za výkon funkce poslance Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky určitým způsobem jemu či kterékoliv třetí osobě bude nabídnuta, slíbena či poskytnuta jakákoliv výhoda na kterou není nároku.

V případě, že Kandidát tento svůj závazek poruší či nesplní, zavazuje se zaplatit Politické straně smluvní pokutu ve výši 500.000,-- Kč  slovy: pětsettisíc korun českých), a to do sedmi (7) dnů následujících po obdržení písemné výzvy k úhradě sjednané smluvní pokuty.

V případě prodlení s úhradou odstupného bude Kandidát povinen uhradit Politické straně úrok z prodlení v zákonem stanovené výši a dále smluvní pokutu ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý, byť i jen započatý, kalendářní den prodlení.

Oznámení Politické straně nezbavuje Kandidáta povinnosti oznámení v tomto článku smlouvy uvedeného jednání orgánům činným v trestním řízení jestliže takové jednání naplní znaky skutkové podstaty některého z trestných činů úplatkářství dle účinného znění trestního zákona.


ČLÁNEK V.
Doba trvání smlouvy

V.1.
Tato smlouva je uzavřena okamžikem podpisu smlouvy oběma smluvními stranami s tím,  že od  tohoto okamžiku jsou svými smluvními projevy vázány a smlouva je platná a účinná.

V.2.
Tato smlouva se uzavírá na dobu trvání volebního období poslance Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky, jehož mandát vzešel z Voleb.

Doba trvání smlouvy však předčasně skončí v případě, že žádný z kandidátů Politické strany nebude ve Volbách zvolen poslancem Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky, a to dnem 31. prosince 2010, nebo v případě, že Kandidát se stane poslancem Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky a jeho mandát poslance Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky následně zanikne.

V.3.
V případě, že jedna ze smluvních stran poruší podstatnou povinnost stanovenou touto smlouvou, může druhá smluvní strana od této smlouvy odstoupit. V takovém případě tato smlouva zaniká s účinností ke dni doručení oznámení o odstoupení od této smlouvy, které bylo doručeno druhé smluvní straně dle této smlouvy.


ČLÁNEK VI.
Doručování

VI.1.
Jestliže tato smlouva předpokládá jakýkoli úkon, oznámení či doručení písemnosti  vůči druhé smluvní straně této smlouvy, bude takový úkon uskutečněn na adresy stanovené smluvními stranami této smlouvy jako adresy pro doručování, kterými jsou:

pro Politickou stranu :

Věci veřejné:

pro Kandidáta :


VI.2.
Pro účely této smlouvy se dnem doručení považuje:

(a)  nejpozději třetí den uložení zásilky na  příslušném poštovním úřadě v případě doručování prostřednictvím držitele poštovní licence, a to i v případě, že se adresát o uložení nedozvěděl,

(b) při osobním doručování tyto účinky nastávají převzetím či odmítnutím této písemnosti.

VI.3.
Obě strany se zavazují, že budou druhou smluvní stranu neprodleně písemně informovat o případných změnách v kontaktních údajích uvedených v článku VI.1.


ČLÁNEK VII.
Závěrečná ustanovení

VII.1.
Tato smlouva je sepsána ve dvou vyhotoveních s platností originálu, přičemž každá ze smluvních stran obdrží po jednom.

VII.2.
Smluvní strany ujednávají, že existenci této smlouvy a její obsah zachovají důvěrným a tyto skutečnosti nesdělí žádné třetí straně. Ustanovení předchozí věty tohoto článku VII.2. smlouvy se výslovně nevztahuje na případ, kdy existence této smlouvy musí být prokázána na základě žádosti orgánu veřejné správy či soudu nebo rozhodčího tribunálu a na případy uplatňování práv jednotlivých smluvních stran z této smlouvy před soudem.

V případě porušení ustanovení tohoto článku smlouvy je strana, která jej porušila zavázána zaplatit druhé smluvní straně smluvní pokutu ve výši 1.000.000,--Kč (slovy: jedenmilion korun českých). Zaplacením smluvní pokuty není dotčeno právo na náhradu škody v plné výši.

VII.3.
Tato smlouva se ve všech výslovně neupravených otázkách řídí českým právním řádem, zejména příslušnými ustanoveními zákona č. 40/1963 Sb., občanský zákoník ve znění pozdějších, jakož i veškerými ostatními obecně závaznými právními předpisy.

VII.4.
Tato smlouva může být měněna pouze číslovanými dodatky v písemné formě, pod sankcí neplatnosti takovýchto ujednání.

VII.5.
Nedílnou součástí této smlouvy jsou její přílohy, a to :
Příloha č. 1 - Obsah plnění Politické strany ve prospěch Kandidáta.

VII.6.
Pokud nějaká lhůta, ujednání, podmínka nebo ustanovení této smlouvy budou prohlášeny nějakým soudem za neplatné, neúčinné či nevymahatelné, zůstane zbytek ustanovení této smlouvy v plné platnosti a účinnosti a nebude v žádném ohledu ovlivněn, narušen nebo zneplatněn a smluvní strany se zavazují, že takové neplatné či nevymáhatelné ustanovení nahradí jiným smluvním ujednáním ve smyslu této smlouvy, které bude platné, účinné a vymahatelné.

VII.7.
Veškeré spory, které vzniknou z této smlouvy, budou nejprve urovnány smírným jednáním mezi smluvními stranami, o něž se mají vždy pokusit. Jestliže smluvní strany touto cestou do 30 (slovy: třiceti) dnů ode dne, kdy některá ze smluvních stran vyzvala druhou smluvní stranu ke smírnému řešení sporu, nedospějí k dohodě o vyřešení sporu, budou sporné záležitosti předloženy na žádost kterékoli ze smluvních stran k rozhodnutí věcně a místně příslušnému soudu.

VII.8.
Obě smluvní strany tímto prohlašují a potvrzují, že veškerá ustanovení a podmínky této smlouvy byly dohodnuty mezi smluvními stranami svobodně, vážně a určitě, nikoliv v tísni a za nápadně nevýhodných podmínek a na důkaz toho připojují své podpisy.


V Praze, dne :


Věci veřejné                     _______________________________


V ___________, dne :

 

Kandidát            _______________________________

 

Příloha 1

V souladu s článkem III.2 smlouvy se Politická strana  zavazuje, že v rámci volební kampaně a během případného výkonu mandátu poslance Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR, poskytne Kandidátovi následující plnění :

a) mediální školení dle potřeb Kandidáta,
b) prostor v médiích Politické strany (web, tiskoviny, letáky, billboardy a jiné),
c) technickou a materiální podporu při volební kampani (doprava, technické zázemí a asistence),
d) poradenství a informační zázemí z oborů, které nejsou profesním oborem Kandidáta, ale jejich znalost nebo přehled o nich jsou nutné pro kvalitní plnění úkolů poslance stejně jako pro kvalifikované vystupování ve volební kampani,
e) služby vizážisty a profesionálního fotografa.
f) jazykové kurzy dle potřeby
g) služby osobního a/nebo PR asistenta
h) kancelářské zázemí (kancelář, počítač, email, telefonní linka, mobilní telefon)

 

Právě se děje

před 15 minutami

Koudelka byl v Rašnově osmnáctý, vyhrál lídr SP skokanů Kraft

Také ve druhém závodě Světového poháru skokanů na lyžích v rumunském Rašnově bodoval z Čechů pouze Roman Koudelka, který obsadil 18. místo. Vyhrál Stefan Kraft z Rakouska a upevnil si vedení v průběžném pořadí seriálu.

Koudelka jako jediný z českých reprezentantů zvládl první kolo. Čestmír Kožíšek, Viktor Polášek a Vojtěch Štursa se stejně jako v pátek, kdy transylvánské středisko hostilo Světový pohár skokanů úplně poprvé, do nejlepší třicítky nevešli. Koudelka předvedl dva vyrovnané skoky dlouhé 94,5 a 94 metrů a oproti pátečnímu závodu si polepšil o devět míst. V hodnocení Světového poháru mu patří se ziskem 219 bodů 24. příčka.

Kraft si díky skokům 103 a 97,5 metru připsal dvacáté vítězství ve Světovém poháru a počtvrté za sebou skončil na stupních vítězů. V pátek byl v Rašnově třetí a stejnou bilanci jako v Rumunsku zaznamenal i před tím na domácích závodech v Kulmu. V průběžném pořadí seriálu má Kraft náskok 118 bodů před dnes druhým Karlem Geigerem z Německa.

Další zprávy